Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alcoholic beverage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The Slovak-Czech spirit distilled from Sorbus domestica was analyzed by GCxGC with headspace solid phase microextraction and liquid-liquid extraction. Two column combinations, nonpolar × medium-polar and polar × medium-polar were tested. The second column setup provided more exploited 2D separation space with better distribution of peaks in chromatogram. Effects of the first column on the elution order of γ-lactones, benzyl esters, and unsaturated aldehydes in the second separation were observed. More than 500 compounds were detected; nearly 100 were confirmed with standards.
EN
Since decades, it has been suggested that regular, low to moderate consumption of red wine, a major component of Mediterranean diet, at main meals, may contribute to explain the healthy properties attributed to this traditional dietary style. Despite preclinical in vitro/in vivo data have shown many signifi cant pharmacological activities of grape phytochemicals, mostly polyphenols, evidence in humans is still debated. This lack of consensus may be due to the equilibrium between the two main components of wine relevant for health: alcohol and phytochemicals. Because ethanol is a major risk factor in oral carcinogenesis, in this commentary, we briefl y discuss the relationship between the type of alcoholic beverage and oral cancer in European countries.
EN
Background. Many studies documented an increase in the alcohol consumption among athletes, particularly among representatives of some disciplines, such as team sports. Objective. The aim of the study was to analyse the consumption of alcohol beverages among Polish elite team sport athletes, depending on their sex, age and selected personality traits (general self-efficacy and health locus of control). Material and Methods. The study included 517 Polish team sport athletes (251 women an 266 men). The subjects were examined with an original alcoholic beverage intake survey, General Self-Efficacy Scale (GSES) and Multidimensional Health Locus of Control Scales (MHLC). Relationship between the intake of alcoholic beverages and explanatory variables (sex, age, psychological traits) was determined on multivariate analysis of variance and analysis of regression. Results. Beer turned out to be an alcoholic beverage which the surveyed athletes consumed most often (a few times per month on average). Wine, spirits and alcoholic cocktails were consumed less often (once a month on average). Multivariate analysis showed that consumption of wine, including dry wine, increased significantly with age of the study subjects (p<0.001). Women significantly less frequently considered beer and vodka (p<0.001), whereas men significantly less often preferred wine (p<0.05). The level of general self-efficacy did not influence the intake of alcoholic beverages (p>0.05). Lower levels of Internality were associated with less frequent consumption of beer (p<0.001), and lower scores for Powerful Others with lower intakes of dry wine (p<0.001) and vodka (p<0.01). Lower scores for Chance showed a significant association with lesser preference for alcoholic cocktails (p<0.05). Conclusions. The frequency and structure of otherwise relatively limited intake of alcoholic beverages among elite team sport athletes were influenced by their sex, age and health locus of control.
PL
Wprowadzenie. Liczne prace wskazują na wzrastające spożycie alkoholu przez sportowców, ze wskazaniem na szczególne jego rozpowszechnienie w niektórych dyscyplinach sportu, w tym w grach zespołowych. Cel. Celem badań była analiza częstości konsumpcji napojów alkoholowych w zależności od płci i wieku oraz wybranych cech osobowości (uogólnionego poczucia własnej skuteczności i umiejscowienia poczucia kontroli zdrowia) w grupie sportowców wyczynowo trenujących gry zespołowe. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 517 polskich sportowców trenujących gry zespołowe (251 kobiet i 266 mężczyzn). W badaniach zastosowano: autorski kwestionariusz częstości spożycia napojów alkoholowych oraz Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) i Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC). Ocenę częstości konsumpcji napojów alkoholowych w zależności od analizowanych zmiennych (płci i wieku oraz cech psychologicznych) przeprowadzono z zastosowaniem wieloczynnikowej analizy wariancji z analizą regresji. Wyniki. Spośród napojów alkoholowych badani sportowcy ogółem najczęściej (średnio kilka razy w miesiącu) spożywali piwo, a rzadziej (średnio raz miesiącu) wino, napoje wysokoprocentowe i koktajle alkoholowe. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że wraz z wiekiem badanych osób wzrastało spożycie wina, w tym wina wytrawnego (p<0,001). Kobiety istotnie rzadziej wybierały piwo i wódkę (p<0,001), a mężczyźni wino (p<0,05). Poziom uogólnionej własnej skuteczności nie wykazywał związku z częstością spożycia napojów alkoholowych (p>0,05). Niski poziom wewnętrznej kontroli zdrowia był istotnie związany z mniejszą częstością konsumpcji piwa (p<0,001), a niski poziom kontroli zdrowia umiejscowionej w innych osobach był istotnie związany z mniejszą konsumpcją wina wytrawnego (p<0,001) i wódki (p<0,01). Niski poziom kontroli zdrowia umiejscowionej w przypadku był istotnie związany z mniejszą konsumpcją koktajli alkoholowych (p<0,05). Wnioski. Relatywnie ograniczona skala konsumpcji napojów alkoholowych wśród sportowców wyczynowo trenujących dyscypliny zespołowe wykazywała zróżnicowaną częstość i strukturę w zależności od płci i wieku oraz umiejscowienia poczucia kontroli zdrowia.
EN
The aim of the paper is to analyze the market of alcoholic beverages in Ukraine and to identify the directions of expanding the range of these products by developing new recipes of enriched mix drinks (with fitoletsytyne, chicory and skimmed milk). The article presents the classification of liqueur drinks in Ukraine. It highlights the role of the quality of raw materials used for the production of liqueurs in Ukraine nowadays. Great attention was also paid to the study of consumer preferences on liqueurs segment.
PL
Celem pracy było przeprowadzenie analizy rynku napojów alkoholowych na Ukrainie oraz określenie kierunków poszerzenia zakresu tych produktów poprzez opracowywanie nowych receptur, tj. wzbogaconych napojów miks (z fitolecytyną, cykorią i odtłuszczonym mlekiem). W artykule przedstawiono klasyfikację likierów na Ukrainie. Podkreślono znaczenie jakości surowców wykorzystywanych aktualnie do produkcji likierów na Ukrainie. Szczególną uwagę poświęcono także badaniom preferencji konsumentów w segmencie likierów.
EN
In the period of the last dozen or so years in Poland important changes in the level of the structure of alcoholic beverage consumption were noted. The demand for vodka has been gradually decreasing, whereas the demand for beer and wine has been steadily growing.
PL
Celem pracy była ocena rozpowszechnienia palenia papierosów i picia napojów alkoholowych przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sokolskim. Charakterystykę grupy badanej, termin oraz metodę badania przedstawiono w cz. I pracy. W niniejszej pracy analizowano odpowiedzi na pytania dotyczące podjęcia próby palenia papierosów i picia napojów alkoholowych, częstości palenia papierosów i picia poszczególnych napojów alkoholowych oraz upijania się. Wykazano, że 44,09% młodzieży w wieku 17-19 lat podjęło próbę palenia papierosów, a pali z różną częstotliwością 52,42%, w tym codziennie 26,49%. Eksperymenty z napojami alkoholowymi deklarowało 80,4% młodzieży, a w stanie upojenia alkoholowego co najmniej raz w życiu było 17,34% nastolatków. Najczęściej spożywanym napojem alkoholowym przez badaną młodzież było piwo.
EN
The purpose of this research was the evaluation of the use of cigarettes and alcohol among secondary school students in the sokolski district. Information about the sample, date and method of research was presented in the first part of the study. This part analyses answers to questions concerning: alcohol and smoking initiation, and the frequency of smoking, drinking and being under the influence of alcohol (intoxication). The research showed that 44.09% of the students in the 17 to 19 age range tried smoking cigarettes. 52.42% of them smoke somehow frequently, 26.49% smoke daily. 80.4% of students declared to have experimented with alcohol. 17.34% of students were under the influence of alcohol (intoxication) at least once during their lifetime. The most frequently consumed alcoholic beverage was beer.
EN
The analysis of the market of champagnes, sparkling and saturated wines is presented in this paper.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.