Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3465

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 174 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  buraki cukrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 174 next fast forward last
EN
The aim of this work was to characterize the amount of real sunshine during periods of 10 days in the vegetation season (IV-X) and to determine the effect of this meteorological element on the yield and chemical composition of sugar beet roots. A significant effect of sunshine on the sugar content was found in the second and third 10-day periods in July. The dry matter content in the roots was significantly effected by sunshine in the second and third 10-day periods in July (correlation coefficients 0.66 and 0.68) and in the second and third 10-day period in September (0.64 and 0.64) and in the first 10 days in October 0.64.
PL
W latach 1976-1985 badano wpływ usłonecznienia rzeczywistego na plonowanie i skład chemiczny buraka cukrowego. Materiały pochodzą z Obserwatorium Agrometeorologicznego i Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Felinie. Usłonecznienie rzeczywiste rejestrowano heliografem Campbella-Stokesa i obliczano z dokładnością do 0.1 h. Badania polowe prowadzono metodą bloków losowych w 4 powtórzeniach. W latach 1976-1977 badano odmianę AJ3, w pozostałych - PN-Mono 1. Badania wykazały ujemną korelację pomiędzy plonem korzeni a usłonecznieniem 1 dekady maja (r= -0.63) oraz zawartością popiołu rozpuszczalnego a usłonecznieniem 3 dekady lipca (r= - 0.83). Zawartość cukru była skorelowana dodatnio i usłonecznieniem 2 i 3 dekady lipca, natomiast zawartość suchej masy była istotnie modyfikowana usłonecznieniem 2 i 3 dekady lipca, 2 i 3 dekady września i l dekady października.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zmniejszenia nakładów energetycznych na produkcję buraków cukrowych przez dobór odpowiednich zestawów maszynowych oraz zmiany w realizacji poszczególnych zabiegów agrotechnicznych. W obliczeniach nakładów energetycznych zastosowano metodę energochłonności skumulowanej.
EN
Authors discuss the possibilities of decreasing energy inputs in sugar-beet production through the selection of proper machine sets and improving particular field operations. Cumulated energy inputs were used as a basis for estimation. It is concluded that at application of modern technology in sugar-beet production the energy inputs may be considerably reduced. In analysed group of field operations, replacing the out-of-dąte machine sets by modern, energy-saving ones, as well as improving work organization, may reduce the energy inputs by as much as 10 thousand MJ/ha. The highest potential savings of cumulated energy are available in soil cultivation and harvesting operations.
EN
A three year comparative investigation was carried out on the mechanical properties of fresh roots of three sugar beet varieties under static loading. Basic mechanical parameters of the root tissue were determined within the range of applicability of Hook’s law. The experiments were performed on a resistance apparatus Instron 1253 in the Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Science. On the basis of a statistical analysis of the results, the influence of the variety, of the nitrogen fertilization level and of the measurement zone on the investigated parameters was determined. For the roots of the sugar beet, the average respective values were breaking forces-759.21 N, breaking stresses -2.33 MPa, deformability modulus -10.55 MPa, Poisson ratio -0.445.
PL
Przeprowadzono trzyletnie porównawcze badania właściwości mechanicznych świeżych korzeni trzech odmian buraka cukrowego w warunkach statycznych obciążeń. Określono podstawowe parametry mechaniczne tkanki korzenia w zakresie stosowalności prawa Hook’a. Badania wykonano na maszynie wytrzymałościowej Instron 1253 w Instytucie Agrofizyki PAN. Na podstawie analizy statystycznej otrzymanych wyników określono wpływ odmiany, poziomu nawożenia azotowego i strefy pomiarowej na badane parametry. Dla korzeni buraków cukrowych średnie wartości badanych wielkości fizycznych wynosiły: siły niszczące -759.21 N; naprężenia niszczące -2.33 MPa; moduł zdolności odkształcania się -10.55 MPa; liczba Poissona -0.445.
first rewind previous Strona / 174 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.