Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  masa celulozowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Napromieniowane próbki mas celulozowych wiskozowych: Alicell, Borregaard, Ketchikan oraz papierniczych: sosnowej i brzozowej poddano badaniom strukturalnym i fizykochemicznym. Badania strukturalne wykonano metodą spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) i chromatografii żelowej (GPC). Pomiary EPR prowadzono w temperaturze pokojowej za pomocą spektrometru Bruker ESP 300 10/12 pracującego w paśmie X. W badaniach fizykochemicznych określano takie parametry, jak: lepkość graniczną, średni stopień polimeryzacji, zawartość alpha-celulozy. Średnie ciężary cząsteczkowe i ich rozrzuty określano, wykorzystując chromatograf żelowy typu HP1050 firmy Hewlett-Packard, w którym jako rozpuszczalnik zastosowano 8% rozwtór dimetyloacetamidu z dodatkiem chlorku litu. W wybranych do badań masach wystąpiło obniżenie średniego stopnia polimeryzacji, lepkości granicznej i polidyspersji. Wraz ze wzrostem dawki promieniowania jonizującego w próbce następowało znaczne obniżenie średniego stopnia polimeryzacji. Obserwowano nieznaczne obniżenie zawartości alpha-celulozy. Na podstawie badań chromatografii żelowej i spektroskopii EPR stwierdzono korelacje między stężeniem generowanych radiacyjnie rodników a obniżeniem średniego stopnia polimeryzacji oraz korzystne zmiany w strukturze mas celulozowych, poddanych ekspozycji wiązką elektronów.
PL
W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązania stosowane w automatyzacji procesów w przemyśle celulozowo-papierniczym, umożliwiające zwiększenie wydajności produkcji oraz stabilizujące parametry procesów na określonym poziomie.
EN
The article describes a new solution for pulper feed systems. A fully automated pulper feed system delivers higher productivity and efficiency, cost savings, and, importantly, it improves staff safety by eliminating the risks associated with manual dewiring routines. A fully automatic line includes automatically unit dewiring machine where the bale units are dewired and destacked into single bales, dewiring single bales, metal detektor, manual dewiring station where the bale goes through a manual inspection and dewiring and chain and slat conveyors. The automatic pulp feed systems from Valmet and MERI/ Voith, are presented.
PL
Konwekcyjne suszenie masy celulozowej w postaci wstęgi włóknistej, wytwarzanej w formie arkuszy na sprzedaż lub na zapas do własnych celów, jest, w odróżnieniu od suszenia wstęgi papieru, procesem znacznie dłuższym, bardziej energochłonnym i kłopotliwym w realizacji, ze względu na trudniejszy transport grubszej i słabszej wstęgi. Przedstawiono i porównano dwa sposoby konwekcyjnego suszenia wstęgi celulozowej – tradycyjny, powszechnie stosowany w poziomym układzie suszarni flotacyjnej typu Fläkt, oraz nowy, opatentowany niedawno przez firmę Voith, z pionowym układem transportu wstęgi suszonej również flotacyjnie.
EN
In contrast to paper sheet drying, convection drying of pulp made in a form of web is a process which is much longer, energy consuming and difficult to carry out due to web transportation. Main reasons for these differences are: higher basis weight and thickness of pulp web, lower mechanical strength resulting from poorly developed bonds between fibres. The article presents two types of convection drying – conventional, widely used in horizontal units of floatation dryer of Fläkt type and a new one, recently patented by Voith, with vertical unit of pulp transportation and flotation drying.
PL
Przedstawiono różne procesy rozszerzonej delignifikacji w produkcji celulozy typu ECFI TCF. Te wielce pożądane masy celulozowe, wytwarzane całkowicie bez użycia chloru (TCF), można wytwarzać tylko jeśli osiągnie się niskie liczby kappa. Obecnie dostępne opcje to: rozszerzona delignifikacja, bardziej efektywne mycie, delignifikacja tlenem i/lub zastosowanie enzymu i dalej bielenie przy użyciu innych chemikaliów niż chlor. Opisano chronologię dozowania chemikaliów przy rozszerzonej delignifikacji w procesie kraft i przyszłe, możliwe kombinacje. Skupiono się na siarczku sodu (Na2S), aminach alkilowych (R-NH2), wielosiarczkach (Na2Sx+1), związkach powierzchniowo czynnych i antrachinonie (AQ).
EN
A bries presentation on the different enhanced delignification processes for ECF/TCF pulp production will be given. These greatly desired totally chlorine-free (TCF) pulps are obtained only if very low kappa numbers are achieved in kraft pulping. At present, available options are: extended delignification, more effective pulp washing, oxygen delignification and/or enzymatic treatments followed by final bleaching using other Chemicals than chlorine. A chronological order of the current additives used for extended delignification in the kraft process and examination of future alter-natives is presented. Special attention is given to sodium sulfide (Na2S), alkylamines (R-NHJ, polysulfides (Na2Sx+1), surfactants and anthraguinone (AQ).
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.