Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social functions of the company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Społeczne aspekty procesów łączenia się małych i średnich przedsiębiorstw
100%
XX
Zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku polskim, związane z nasilającymi się procesami internacjonalizacyjnymi oraz globalizacyjnymi, są często przyczyną zmian charakteru i sposobu działania MSP. Jednym z rozwiązań dającym MSP szansę na rozwój i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest ich integracja. Przejęcia i fuzje są przykładem głębokiej zmiany, powodującej różnorodne skutki dla przedsiębiorstw oraz zatrudnionych w nich ludzi. Wywołują one wiele zmian, praktycznie we wszystkich kluczowych obszarach przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw, tj. w działalności podstawowej i pomocniczej, w obszarze społecznym oraz w sferze kultur organizacyjnych. Dwa ostatnie spośród wymienionych obszarów uznaje się często za kluczową przyczynę niepowodzeń transakcji kapitałowego łączenia się MSP. FiP powodują wiele skutków społecznych, oddziałują silnie na postawy i zachowania pracowników i menedżerów i stają się źródłem zagrożeń, a zarazem i szans. Celem artykułu jest przedstawienie szans i zagrożeń łączenia się MSP na rynku finansowym. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne wewnętrzne problemy społeczne, z którymi mogą się spotkać pracownicy przejmowanych firm i menedżerowie przeprowadzający transakcje FiP. (fragment tekstu)
EN
The globalization of economy creates both chances and risks for small and medium-sized enterprises. A factor which exerts greater and greater influence on contemporary relations between small and medium-sized enterprises is beyond any doubt fusions and takeovers. On the other hand, these processes affect attitude and behavior of employees and managers working in enterprises which are to be fused together, and even may cause failure to conduct transaction. This article is an attempt to analyze the above-mentioned processes from the viewpoint of risk and uncertainty influence, as well as to analyze chances and threats from the viewpoint of social aspects created before small and medium-sized enterprises by the globalization. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje zagadnienie odpowiedzialności społecznej biznesu w kontekście polityki Unii Europejskiej. Autorka omawia też wyniki badań dotyczących tego zagadnienia w Polsce.
EN
The topic of the article is corporate social responsibility in the context of the EU policy towards this issue. The author discusses also the results of research concerning CSR in Poland.(original abstract)
XX
Społeczny system pracy jest kategorią bardzo złożoną i obejmującą wiele czynników, nieraz trudnych lub niewymiernych. Te ostatnie są szczególnie interesujące i skupiają uwagę badaczy różnych dyscyplin naukowych, a wśród nich filozofii, nauk o pracy oraz polityki społecznej. W prowadzonych przez ich przedstawicieli studiach i analizach społecznych charakter pracy przejawia się poprzez jej harmonię i etykę, której poświęcają uwagę tak badacze marksistowscy, jak i chrześcijańscy. Zgodnie podkreślają oni, że społeczny ład pracy ma swój wymiar moralny, ponieważ praca harmonijnie zorganizowana w społeczeństwie i w przedsiębiorstwach urasta do rangi najwyższej potrzeby człowieka i jest podstawą jego rozwoju, bowiem dokonuje on w niej swojej samorealizacji. Im praca jest bardziej twórcza, tym silniej człowiek urzeczywistnia swoje potrzeby i oczekiwania. Z drugiej strony człowiek uważa pracę za obowiązek, który musi wypełnić, lecz jednocześnie spodziewa się, że następować to będzie w optymalnych warunkach. Wynika, z tego przesłanka dla społecznych funkcji w skali makro- i mikro-, jaką jest konieczność oszczędzania czasu pracy, a co za tym idzie - zwiększenia ilości czasu wolnego przeznaczonego m.in. na swobodny rozwój człowieka.
EN
At present, there occurs the process of evolution of social system of work, which takes place under the influence of systemic and economic changes. Progress in the field of managing this system should include not only modern mechanisms and control of work and living conditions of a man, but also our tradition in the sphere of studies on work. Value of work as such is still' not fully appreciated. Research workers still consider the problem, how and what forms of organizational order should be introduced at work stations, so as to harmonize it with the needs and inclinations of workers to make work more interesting and independent, allowing to show their qualifications, capabilities and win the respect and some defined position among other workers. (original abstract)
XX
Funkcjonowanie ludzi w zakładzie pracy oraz pełnione przez zakłady pracy role i funkcje oznaczają, iż poza działalnością o charakterze podstawowym zawsze musi występować kontekst i płaszczyzna społeczna. Działalność podstawowa każdego zakładu pracy to w pewnym sensie również część funkcji społecznej (realizowanej zwłaszcza wobec rynku pracy i konsumpcyjnego otoczenia). Funkcja społeczna zakładu pracy istnieje zatem obiektywnie. Typologia społecznej funkcji zakładu pracy jest zagadnieniem dość skomplikowanym. Rodzaje podejść interpretacyjnych i w konsekwencji typologie wyznaczane są bowiem m.in. dyscypliną naukową i wiedzą (np. podejście ekonomiczne, socjologiczne, czy z punktu widzenia polityki społecznej), stopniem szczegółowości rozróżnianych funkcji szczegółowych, unormowaniami prawnymi, źródłami finansowania, rozwiązaniami regulaminowymi wewnątrz zakładów pracy itd. Wydaje się, że najbardziej ogólne podejście narzuca konieczność uwzględnienia podmiotu, do którego funkcje te są skierowane i względem którego są realizowane. (fragment tekstu)
XX
Problematyka społecznej funkcji przedsiębiorstw d dawna zajmuje znaczące miejsce w naukach społecznych, w tym w naukach ekonomicznych. Dyskusje co do jej uwzględnienia w działalności przedsiębiorstw sięgają do samych podstaw teorii przedsiębiorstwa: jego celów, metod działania, kryteriów wyboru w procesach decyzyjnych. Kontrowersje w tych kwestiach wynikają w znacznej mierze z przynależności uczonych do różnych szkół ekonomicznych, podobnie jak w odniesieniu do praktyków - z ich preferencji na rzecz różnych typów zarządzania gospodarką i przedsiębiorstwem oraz do różnych rodzajów polityki gospodarczo-społecznej. (fragment tekstu)
XX
W realiach współczesnej gospodarki analizy finansowe i raporty ilościowo-wartościowe okazują się niewystarczającym źródłem informacji, bo zawężonym wyłącznie do danych na temat sytuacji finansowej określonego podmiotu gospodarczego. Społeczeństwo jest również zainteresowane informacjami w zakresie relacji firmy z jej otoczeniem. Rachunkowość staje więc przed trudnym zadaniem odzwierciedlenia nowych procesów zachodzących w organizacji, które do tej pory nie były przedmiotem jej zainteresowania. Na styku Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i rachunkowości znajduje się zatem nowe sprawozdanie finansowe o nazwie raport CSR. Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach kulturowych, takich jak działalność na rzecz ochrony środowiska oraz społeczeństwa, które wymagają objęcia zainteresowaniem księgowych. Te zabiegi zostały przeniesione z życia codziennego do świata biznesu i siłą rzeczy wymusiły na nim uwzględnienie nowych trendów kulturowych w dotychczasowej praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the reality of today's economy, financial analysis and quantity and valuable reports appear to be an inadequate source of information, because they are restricted only to the data concerning the financial situation of a specific situation unit. Society is also interested in information on the relationship of its surroundings. Accounting is becoming therefore a difficult task to reflect new processes in the organization, which has so far not been the object of it interest. At the junction of Corporate Social Responsibility and the accounting is so new financial statement called CSR report. This article focuses on selected aspects of culture, such as activities to protect the environment and society that need to take interest in accounting. These treatments have been transferred from everyday life to the business world and inevitably forced to take into account the new trends in the current practice of cultural activities. (original abstract)
XX
Negatywne zjawiska społeczne, takie jak: bieda, bezdomność, przybierają na sile we współczesnym świecie. Rządy wielu krajów podejmują próbę przeciwdziałania tym procesom lub choćby ograniczenia ich wzrostu. Zatem powstaje problem określenia nowej roli państwa w gospodarce. Ta nowa rola ma m. in. polegać na współdziałaniu państwa i samorządów lokalnych z funkcjonującymi tradycyjnie formami organizacji (prywatne, nonprofit). W ten sposób powstają nowe formy organizacji, które mają mieszany, hybrydalny charakter. Do takich form zalicza się także przedsiębiorstwo społeczne. Nie należy ono do jedynych i najważniejszych instytucji, ale ze względu na to, że jest pomocne przy rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych, takich jak bezrobocie czy niepełnosprawność, jest jedną z inicjatyw dotyczących integracji przez pracę. Celem artykułu jest ocena zakresu tej formy organizacji w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w innych krajach UE. (fragment tekstu)
EN
The developed countries as well as Poland face negative economic and social problems like unemployment, poverty, disability. This problems make governments seek new forms and methods to alleviate them. It is the reason why new organizational forms of mix, hybride character have been created. Social enterprise is one of them. The goal of this paper is to evaluate the scope of social enterprises in Poland on the background of solutions adopted in other European Union countries. Social enterprise is quite new form of organization. In the literature of the subject it appeared in the 1990-ties. The term has only theoretical meaning. Particular countries give it different names and interpretation. It is so important in this circumstances to present attempts to define social enterprise, its scope and kinds of activity in some EU countries and in Poland. (original abstract)
9
Content available remote Znaczenie społecznego zaangażowania organizacji w budowaniu więzi z otoczeniem
63%
XX
Uwzględnienie przez przedsiębiorstwa społecznej perspektywy swojego funkcjonowania jest niezbędne dla tworzenia sprzyjającego klimatu i nastawienia otoczenia społecznego do działalności firmy. Świadomość ekologiczna, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych, komunikowanie się z interesariuszami, zasady rozwiązywania konfliktów z otoczeniem, to ważna perspektywa kształtowania wizerunku organizacji w społeczeństwie. Wdrażanie programów społecznych niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak zewnętrznym. Buduje relacje z otoczeniem społecznym, tworzy pozytywny wizerunek w oczach różnych interesariuszy, szczególnie społeczności lokalnej i lokalnych władz. Jest również ważnym elementem motywacji pracowników. W perspektywie długookresowej, społeczne zaangażowanie organizacji, tworząc przyjazne otoczenie, przynosi wymierne efekty w realizacji celów przedsiębiorstwa i jednocześnie korzyści dla całej społeczności. (fragment tekstu)
EN
Strategic interests of companies are associated with creating social bonds by considering communities expectations towards an organisation. These significant circumstances in organisations' functionality determine the need of influence forming harmony and mutual comprehension, in which an integration of the social and business goals is expressed. Social programs implementation together with the social company commitment build positive image in perception of the stakeholders. Not only taking actions in a social field are substantial but also communication about good organisational practices. (original abstract)
XX
Dążenie do rozwoju gospodarczego poprzez innowacyjność i postęp techniczny wymaga wzmożonej aktywności, bazującej na zmianach strukturalnych w technice, społeczeństwie, kulturze i ekonomii. W krajach wysoko rozwiniętych współczesny obraz biznesu oparty jest na ciągłych zmianach dokonywanych w środkach technicznych, technologiach i systemach organizacyjnych. Celem referatu jest wskazanie działalności innowacyjnej jako jednego z czynników wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W referacie podjęto próbę analizy skuteczności podejmowanych inicjatyw innowacyjnych w wymiarze społecznym. W dalszej części opracowania wskazano na charakter i siłę korelacji pomiędzy czynnikami społecznymi a skutecznością działalności innowacyjnej, wyrażoną przez stopień realizacji celów podejmowanych przedsięwzięć innowacyjnych. Całość opracowania zakończono wnioskami, wskazując na konieczność doskonalenia kapitału społecznego dla bardziej skutecznego wdrażania innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The striving at the economic development through innovation and technical progress requires excessive activity in this field based on deep structural changes in technology and economy as well as on cultural changes and the construction of the new consciousness. In highly developed countries, the face of business is shaped by constant changes taking place within the area of technical means, technologies and organisational systems. The aim of the present paper is to point out the innovative activity as one of the factors contributing to the growth of competitiveness of the Polish companies. Another discussed issue is the character of correlation between the identified social factors and the effectiveness of innovative activity, analysed in the light of the degree of accomplishment of innovative actions taken. Concluding, the author stresses the necessity of improving human capital in order to implement innovations more efficiently. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcono analizie pojęcia przedsiębiorczości, jej typów i czynników ją kształtujących. Autor wskazuje, że słowo „przedsiębiorczość" stało się w ekonomii i w naukach o zarządzaniu desygnatem ważnej kategorii ekonomicznej, co czyni zrozumiałym wymóg precyzyjnego określenia treści tego wyrażenia. Niestety, przedsiębiorczość jest różnie definiowana i interpretowana, co prowadzi bardzo często do nieporozumień w dyskursie naukowym, a nawet do chaosu terminologicznego i pojęciowego. Autor za racjonalne uważa w szczególności rozumienie przedsiębiorczości jako cechy i postawy lub działania (z dodaniem przymiotnika przedsiębiorcze). Wychodząc od takiego rozumienia przedsiębiorczości prezentuje różne aspekty przedsiębiorczości: przedsiębiorczość indywidualną, przedsiębiorczość zbiorową (przedsiębiorstwa lub innej instytucji), a także zauważa, że wiązanie pojęcia przedsiębiorczości tylko z małymi firmami jest nieuzasadnionym zawężeniem pojęcia, gdyż duch przedsiębiorczości występuje także w dużych przedsiębiorstwach. W artykule scharakteryzowano również różne typy przedsiębiorczości i jej uwarunkowania. Autor kończy swój artykuł konkluzją, że przedsiębiorczość jest zjawiskiem o dużej złożoności, co sprawia, że nie jest możliwe sformułowanie jednej teorii przedsiębiorczości. Celowe jest jednak podjęcie prób zbudowaniem kilku jej teorii, które będą objaśniały zjawisko od różnych stron (psychologii człowieka, sytuacji występujących w organizacjach, mechanizmów gospodarczych i społecznych w państwie - i w UE - oraz wyjaśniających zależność przedsiębiorczości od uwarunkowań kulturowych). (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to analyzing the concept of entrepreneurship, its types and determinants. The author points out that in economy and in the management disciplines the term 'entrepreneurship' has become a referent to a significant economic category, which justifies the requirement to define precisely the meaning behind this term. Unfortunately, entrepreneurship has been defined and interpreted in a variety of ways, which often implies misunderstandings in the scientific discourse, if not a terminological and notional chaos. The author claims it particularly rational to understand entrepreneurship as the characteristics and approaches or actions (prefixed with the adjective 'enterprising' or 'entrepreneurial'). Based on this understanding of entrepreneurship, the author presents different aspects of entrepreneurship: the individual and the collective one (i.e. that of an enterprise or other institution); he also points out that finking the concept of entrepreneurship only with small ventures is an unfounded limitation of the notion, since the spirit of entrepreneurship is present in large enterprises as well. Moreover, the article presents different types of entrepreneurship and its determinants. The article ends up with a conclusion that entrepreneurship is a highly complex phenomenon, which makes it impossible to formulate one theory of entrepreneurship. Yet it is purposeful to make attempts at developing a number of theories which would define the phenomenon in terms of its different aspects (such as the psychology of humans, the situations taking place in organizations, the economic and social mechanisms in the country and in the EU and the dependence of entrepreneurship on cultural conditions). (original abstract)
XX
Opracowanie zawiera analizę możliwości rozszerzenia współpracy biznesu z sektorem publicznym w celu realizacji społecznych oczekiwań wobec korporacji. W części pierwszej omówiono warunki i zakres tej współpracy w krajach Zachodniej Europy i USA. Natomiast w części drugiej przeanalizowano przyczyny trudności we współpracy biznesu z sektorem publicznym w krajach prowadzących procesy transformacji do gospodarki rynkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This study contains the analise the possibilities of development in the business partnership with the public sector in the aim of the realisation of public expectations in the face of coiporations. In the first part there is the discussion on the conditions and ranges of this partnership in the Western Europe Countries and United States. However in the second part of the article there is the analise of the causes of the difficulties in the cooperation of business and public sector in the countries leading the processes of market transformation. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule rozważona została koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się pomóc w stworzeniu lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska.
XX
Nie ulega wątpliwości, że w Polsce aktywność małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa zasadniczą i znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym. Wspomniane przedsiębiorstwa mają fundamentalne znaczenie nie tylko dla zrównoważonego funkcjonowania całej gospodarki, lecz pozwalają również na czerpanie korzyści z efektów dynamicznego rozwoju przez przyszłe pokolenia. Autor opracowania w wyniku przeprowadzenia badań postuluje m.in., że ponad 1,6 mln podmiotów sektora MSP w Polsce, to dominująca siła polskiej gospodarki oraz źródło wzrostu, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa cechują się elastycznością i łatwością dostosowania do sytuacji rynkowej oraz reagowania na potrzeby rynku. Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce jest wciąż bardzo duża w porównaniu do liczby zlikwidowanych podmiotów, co świadczy choćby o wysokim potencjale przedsiębiorczości Polaków. Według danych z GUS wynika, że firmy działające obecnie w Polsce są miejscem pracy dla ponad 6,5 mln osób. Oznacza to, że aż 7 na 10 pracujących to osoby zatrudnione w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pod względem poziomu przedsiębiorczości Polska nie odstaje od reszty Europy. Pod względem liczby aktywnych przedsiębiorstw zajmuje ona szóste miejsce w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
There is no doubt in Poland, the activity of small and medium-sized enterprises play a key unprecedented and significant role in economic development. These companies are of fundamental importance not only for the sustainable functioning of the economy, but also allows you to take advantage of the effects of rapid development of future generations. Author of the study by testing advocates, among others, that more than 1.6 million SME operators in Poland, the dominant force of the Polish economy and the source of growth, innovation, employment and social inclusion. Small and medium-sized enterprises are characterized by flexibility and ease of adaptation to market conditions and to respond to market needs. Still the number of newly established enterprises in Poland is very high compared to that on the deaths of firms, as evidenced by the high-potential entrepreneurship Poles. According to data from the Central Statistical Office indicate that companies currently operating in Poland is a place of work for more than six and a half million people. This means that as many as 7 out of 10 workers are employees of the sector of small and medium-sized enterprises. The level of entrepreneurship Poland does not stand out from the rest of Europe. In terms of the number of active enterprises occupy sixth place in the European Union. (original abstract)
XX
Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. W artykule przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania CSR w przedsiębiorstwie, na przykładzie spółdzielni, które działając zgodnie z zasadami spółdzielczymi w znacznym stopniu realizują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdrażanie systemu CSR przynosi nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również korzyści dla pracowników, środowiska, otoczenia społecznego oraz przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Corporate social responsibility is a management strategy, according to which enterprises freely, in their actions, include social interests, environmental aspects or relations with various groups of interested parties, employees, in particular. The article presents the benefits from using CSR in an enterprise on the basis of a cooperatives which acting pursuant to cooperative principles, to a significant extent, implement the principles of corporate social responsibility. Implementation of the CSR system brings not only economic benefits but also benefits for employees, natural environment, social environment and contributes to creating a competitive advantage. (original abstract)
XX
Analiza związków zasygnalizowanych w tytule wymaga w miarę jednoznacznego określenia sposobu rozumienia zastosowanych pojęć. Jest to tym ważniejsze, że zarówno definicje polityki społecznej jak i czasu wolnego spotykane w literaturze przedmiotu budzą rozliczne wątpliwości. Ze względu jednak na ograniczone ramy opracowania jak i problem "sam w sobie" jakim jest precyzacja pojęć ograniczę się, w odniesieniu do czasu wolnego, do przytoczenia swego rodzaju "standardowego" sposobu jego rozumienia, natomiast w przypadku polityki społecznej (jako że z jej punktu widzenia rozważania będą prowadzone) zaproponuję - bez szczegółowego uzasadnienia - konwencję terminologiczną opozycyjną względem spotykanych w literaturze przedmiotu. I tak, czas wolny rozumiany będzie jako czas pozostający po: pracy, działaniach związanych z pracą (np. dojazdy), czynnościach związanych z potrzebami fizjologicznymi oraz czynnościach związanych z obowiązkami domowo-rodzinnymi. Natomiast politykę społeczną można scharakteryzować ramowo (jak każdą inną politykę) jako działanie zmierzające do osiągnięcia określonych celów w określonej dziedzinie. (fragment tekstu)
XX
Wyjaśnienie zjawiska powolnej restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych w krajach transformacji gospodarczej przynosi zdaniem autorów teoria wielozadaniowości tych przedsiębiorstw. Zgodnie z nią państwo spowalnia restrukturyzację niektórych przedsiębiorstw utrzymując pożyteczne dla produktywności całej gospodarki zatrudnienie i społeczną stabilizację. Empiryczną weryfikację teorii przeprowadzono dla danych z Chin.
EN
During transition, maintaining employment and providing a social safety net to the unemployed are important to social stability, which in turn is crucial for the productivity of the whole economy. Because independent institutions for social safety are lacking and firms with strong profit incentives have little incentive to promote social stability due to its public good nature, state-owned enterprises (SOEs) are needed to continue their role in providing social welfare. Charged with the multitasks of efficient production as well as social welfare provision, SOEs continue to be given low profit incentives, and consequently their financial performance continues to be poor.
XX
Według autorki, współczesne przedsiębiorstwo jest samodzielnym podmiotem wyboru określonych zachowań i strategii, ale jednocześnie stanowi element integralnego rozwoju społecznego. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa znaczenie tych relacji wzrasta, bowiem podejmowane decyzje i działania wywierają znaczący wpływ na otoczenie, zwłaszcza środowisko przyrodnicze, na konsumentów oraz społeczność (lokalną, krajową, międzynarodową). Autorka twierdzi, że przedsiębiorstwo jest w związku z tym oceniane nie tylko na podstawie kryteriów ekonomicznych, ale i społecznych, w tym ekologicznych. Często zdarza się, że działalność gospodarcza prowadzi równolegle do powstawania wielu problemów społecznych, takich jak: zanieczyszczenie środowiska naturalnego, wyczerpywanie się zasobów naturalnych czy bezrobocie. Autorka jest zdania, że na dysponentach dużych zasobów rzeczowych, finansowych, ludzkich ciąży niejako obowiązek moralny do rozwiązywania i likwidowania pojawiających się problemów społecznych. Według autorki doświadczenia przedsiębiorstw uczą, że sfera społeczna może stanowić dla nich obszar zyskownych przedsięwzięć, jeśli dobrze przemyślane propozycje rynkowe są zgodne z oczekiwaniami konsumentów i przyczyniają się do rozwiązania tych problemów.
EN
The paper looks at the strategies of Polish businesses to determine if these companies are interested in helping solve social problems in their community. The author assumes that a business organization is an integral part of a social development model in which consumers are seen not only as a market but also as a community that builds democracy. Consequently, enterprises should follow rules that help maintain the socioeconomic order in the community and follow shared values, the author says. This means that enterprises should not harm society while pursuing profit. The moral responsibility of individuals for their economic decisions becomes a fundamental component of corporate social responsibility, according to Grzegorzewska-Ramocka. While making business decisions, entrepreneurs must follow certain legal, ethical, moral and social standards. They should not limit themselves to choosing between profit and risk, the author says, but their main aim should be to replace profit maximization with the maximization of the company’s market value. According to the author, every company can contribute to the idea of corporate social responsibility by helping its local community. Corporate social responsibility (CSR) means operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. CSR is a commitment for businesses to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their families as well as the local community at large. CSR means that a business organization takes responsibility for the impact of its activities on its employees, customers, the community, and the environment. (original abstract)
XX
Tematem artykułu są projekty społeczne jako metoda rozwijania kompetencji pracowników. Podstawą opracownania programów szkoleniowych, w ramach których realizowane są projekty społeczne, jest znana koncepcja uczenia się przez doświadczenie. Omówiono ideę i przebieg realizacji programów szkoleniowych związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
20
Content available remote Corporate Foundation as a Tool for Achieving Corporate Social Goals
63%
XX
W ostatnich latach w Polsce pojawiła się tendencja do tworzenia fundacji korporacyjnych. Takie właśnie organizacje non-profit, zakładane przez przedsiębiorstwa, są nie tylko coraz liczniejsze, ale też coraz ważniejsze. Tendencję tę można przypisać znaczeniu, jakie odgrywa w Polsce i na świecie koncepcja społecznego zaangażowania przedsiębiorstw (CCI z ang. Corporate Community Involvement). Odnosi się ona do zaangażowania przedsiębiorstw w inicjatywach społecznych poprzez udział finansowy, rzeczowy i zasoby ludzkie. Ma na celu zaspokojenie społecznych i gospodarczych potrzeb oraz oczekiwań społeczności, w których działają. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań własnych otrzymanych w trakcie realizacji grantu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pt.: "Fundacja korporacyjna jako narzędzie realizacji celów społecznych przedsiębiorstwa". W czasie realizacji badań własnych, udało się przeprowadzić 50 wywiadów skategoryzowanych wśród 72 zidentyfikowanych i aktywnie działających fundacji korporacyjnych w Polsce oraz 27 wywiadów z przedsiębiorstwami je tworzącymi. Badania przeprowadzono w maju i czerwcu 2012 roku. Dodatkowo przeanalizowano strony internetowe 86 fundacji i firm założycielskich.(abstrakt oryginalny)
EN
In Poland the number of corporate foundations has increased rapidly in recent years. Such non-profit entities, established by companies, have not only become more numerous but also become more significant for the founding company. This could be associated with the significance of the CCI concept (Corporate Community Involvement) and its popularity in Poland and around the world. It refers to financial, material and human contributions that companies provide to social initiatives in order to fulfil the social and economical needs and expectations of local communities in which they operate. In order to achieve this goal, the author points to theoretical findings and results of her own research project. The project was entitled "Corporate foundation as a tool for achieving corporate social goals" and was financed by the National Science Centre in Krakow. The research was conducted in May and June of 2012 through 50 interviews among 72 out of 86 actively operating corporate foundations in Poland and through 27 interviews with their founding companies. Additionally the websites of all 86 Polish corporate foundations and their founding companies were analysed.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.