Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie sciekow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań modelowych nad unieszkodliwianiem gnojownicy z ferm hodowlanych za pomocą oczyszczalni korzeniowych z zastosowaniem trzciny pospolitej (Phragmites communis). Wskazano na dużą efektywność oczyszczania tą metodą.
EN
The results of the model-type investigation on the treatment of liquid manure from the livestock farms by reedbeds utilizing the commmon reed (phragmites communis) were presented. The high effectiveness of this type of treatment was stressed.
RU
Представляются результаты модельных исследований по обезвреживанию навозной жижи при помощи корневых очистных станций с применением обыкновенного тросника (Рhгаgmites communis). Подчеркивается высокая эффективность очистки этим методом.
Aura
|
1993
|
nr 07
8-9
EN
Industry, considered the main culprit of water pollution, is not the only polluter. Presence of nitrates in domestic wells is very dangerous as they cause serious disorders. Waters in unsewered areas are polluted mainly due to a very poor condition of domestic sewerage systems and application of untreated sewage on cultivated fields. Any prospects for improvement are hampered by a confusion within existing legislation. The author presents suggestions of legal regulation needed.
PL
Nie tylko przemysł, uważany za główną przyczynę zła, zanieczyszcza wody. Bardzo groźnym zjawiskiem jest występowanie w wodzie studni przydomowych azotanów, wywołujących m.in. groźne choroby. Najważniejszą przyczyną zanieczyszczeń wody na terenach nieskanalizowanych jest bardzo zły stan indywidualnych urządzeń kanalizacyjnych przydomowych i tzw. rolnicze wykorzystywanie nieoczyszczonych ścieków. Poprawę tego stanu rzeczy utrudnia nieuporządkowanie ustawodawstwa w tej dziedzinie. Artykuł zawiera propozycje uregulowania stanu prawnego.
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania ścieków do nawadniania roślin, przeznaczonych na cele energetyczne lub stanowiących surowiec dla przemysłu, uprawianych na gruntach odłogowanych. Ścieki zastosowane do nawodnień ulegają oczyszczeniu w glebie, równocześnie uzupełniają niedobory wodne roślin oraz zwiększają zawartość składników pokarmowych. Uprawiane rośliny zapobiegają degradacji gleb, ograniczając erozję wodną i wietrzną oraz zachwaszczenie, a także pozytywnie wpływają na mikroklimat. Procesy zachodzące w środowisku glebowym zapewniają wysoki stopień oczyszczania ścieków. Proponowane rozwiązanie, łączące omawiane zagadnienia ma również aspekt społeczny, dając możliwość tworzenia miejsc pracy. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz rozproszenie osadnictwa przemawia za stosowaniem proponowanych rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawienia sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi.
EN
Paper deals with the possibility of using sewage for irrigation of plants grown on the fallow land and provided for energetic purposes or as a raw material for industry. The sewage used for irrigation gets purified in the soil, at the same time complementing the water deficit and increasing the soil abundance nutrients. The plants grown prevent degradation of soils by restricting water and air erosion as well as weeding moreover positive by affect the microclimate. The processes occurring in soil medium secure high degree of sewage purification. The solution proposed includes also the social aspect as it offers some possibilities of new work places. Small sized farms and their dispersion suggest proposed solutions to be applied, as they may improve the economic situation of country devellers.
PL
Badano skuteczność oczyszczania ścieków z małych ubojni trzody chlewnej i drobiu w 6 różnych oczyszczalniach gruntowo-roślinnych. Ścieki z Ubojni charakteryzowały się na ogół co najmniej kilkakrotnie większym stężeniem zanieczyszczeń niż ścieki bytowo-gospodarcze. Średnie ich usuwanie na złożach z przepływem poziomym, wypełnionych materiałem drobnoziarnistym, wynosiło przy dużym zakresie obciążeń ładunkami poszczególnych zanieczyszczeń, dla BZT₅ od 86 do 95%, ChZT od 77 do 81% i N og. od 44 do 50%. Usuwanie zawiesiny og. i P og. układało się odpowiednio na poziomie 80 i 50%. Zastosowanie w złożu z przepływem poziomym drobnego żwiru zamiast piasku spowodowało obniżenie skuteczności usuwania BZT₅, ChZT, N-NH₄ i N og. o 10 - 40%, a zastosowanie przepływu pionowego zamiast poziomego w złożu piaszczystym poprawiło usuwanie N-NH₄ o około 20%.
EN
Efficiency of pollutants removal from wastewater produced in small pog and poultry slaughterhouses was investigated for over the year in differents constructed wetlands. In horizontal flow beds filled with fine-grained material, the average pollution removal was as follows: for BOD₅ 86 - 95%, for COD – 77 - 81%, for N total – 44 - 50%, for suspended solids - 80% and for P total - 50%. Application of fine gravel instead of mean sand decreased the efficiency of BOD₅, COD, NH₄-N and N total removal by 10 - 40%. Whereas the application of vertical bed instead of horizontal sandy bed resulted in a 20% increase of NH₄-N removal.
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.