Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Andrzej Grzegorczyk - logika i religia, samotność i solidarność
100%
EN
This laudation was presented on October 20, 2007, at the University of Warsaw, at a session honoring Professor Andrzej Grzegorczyk on his 85th birthday. He is presented as a philosopher, logician, writer, religiously involved Christian, advocate of the ideology of non-violence. He is widely respected among Polish philosophers. Only recently served as the chairman of the national Committee on Philosophy. At the same time he is completely independent: he never belonged to any school of thought, and was always choosing a path of his own. He is a prolific author covering much broader ground than mathematical logic, where his internationally known achievements belong. primarily in fact to the theory of recursive functions. Grzegorczyk seems to be an embodiment of logic and logical rationality.
EN
The heritage of Judaism is stronger than standard religious practices, says the author. This heritage is established by the injunction: 'Remember!'. It must be conceded that no generation is capable of transmitting all important aspects of its life to posterity. Because this is true, no community can trace back its heritage to its origins. But there are those who make an effort to immortalise their experience and there are others who do not seem to show an equal concern. Such efforts are never fully successful. Myth inevitably creeps into every history. But in some traditions it has a dominant role in the remembrance of the past, while in others, and it is the case of Judaism, it is replaced by attempts to preserve the past by re-enacting its particularly significant episodes. This desire inspires the March of the Living, who arrive to Auschwitz from many countries in order to preserve an important part Jewish heritage.
EN
The so called Lucas argument, and more recently that put forward by Penrose, attempt to use Gödel's incompleteness theorems to demonstrate the non-mechanical nature of the mind, or in other words, that mind is not computational. Generalizing and strengthening the criticism of those arguments that have been made by mathematical logicians, it is proved that all possible variants of the argument must lead to a vicious circle or to inconsistency or to unsoundness (acceptance of a false statement). This defeats Lucas, who assumes his consistency and Penrose, who assumes his soundness. As Gödel has remarked, the existence of a robot, whom we will call Luke, equivalent to the human mind as far as mathematical capacities go, is not excluded by his incompleteness theorem.
4
100%
PL
Artykuł omawia nowe rozwiązania konstrukcyjne suportu narzędziowego tokarskiego wyposażonego w elektryczny bezpośredni serwonapęd liniowy oraz wyniki obliczeń kinematycznych, badań dynamicznych i technologicznych suportu modelowego w zastosowaniu do toczenia wykańczającego owalnych tloków silnikowych. Zastosowanie współczesnej techniki CNC i nowoczesnego elektrycznego i liniowego napędu bezpośredniego umoźliwiło toczenie zarysu owalnego z programu NC z prędkością obrotową przekraczającą 2000 min -1, przy której suport narzedziowy wykonuje ruchy o małej amplitudzie <0,5 mm z przyśpieszeniem ok. 70 m/s -2.
EN
A new design of lathe tool slide equipped with electric servo drive is discussed. Dynamic and technilogical models of slide, used for noncircular workpieces turning, are presented. Results of models performance tests are shwon. The work has been carried out for accuracy (finishing) turning of oval pistons. Modern CNC control and direct electric drive for linear feed make possibility to form a noncircular shape without a template. The rotational speed of a spindle is higher than 2000 rpm, lathe cross slide movement amplitude is less than 0.5 mm and its acceleration is 70 m/s -2.
PL
W artykule przedstawiono problem aproksymacji niesymetrycznego zarysu owalnego, jakim jest zarys poprzecznego przekroju tłoka silnika samochodowego. Interpolacja liniowa osi obrotu wrzeciona (C) i prostopadłej do niej osi suportu poprzecznego (U) prowadzi do aproksymacji owalu odcinkami spirali Archimedesa. Kształtowanie takiego zarysu podczas wykańczającego toczenia powierzchni zewnętrznej tłoka metodami sterowania numerycznego wymaga ograniczenia do niezbędnego minimum gęstości strumienia informacji geometrycznych i maksymalnego uproszczenia algorytmu ich uzyskiwania. Intetpolacja liniowa i możliwie najmniejsza liczba węzłów interpolacji spełniają wymagania.
EN
An approximation problem of nonsymmetrical oval profile (piston cross section profile) has been presented in the paper. Linear interpolation of spindle rotating axis (C) and perpendicular cross slide axis (U) creates the oval approxima ion with spiral of Archimdes segments. The creation of such profile while finisch turning of the piston external surface by means of numerical control methods needs the density limitation of geometrical information as well as the simplification of its algorithm. The linear interpolation and the smallest amount of interpolationnodes fuifil these requirements.
PL
Przeanalizowano dane statystyczne dotyczące kondycji polskiego przemysłu elektrotechnicznego i jego zaplecza naukowo-badawczego w ostatnich latach.
EN
The paper presents analysis of statistical data concerning economic condition of Polish electrotechnical industry and its research and development backup in the last years.
PL
W artykule omówiono zagadnienia kinematyki suportu poprzecznego podczas toczenia tłoków i pierścieni tłokowych do silników spalinowych. Zarysy obu tych części w przekroju płaszczyzną prostopadłą do osi wykazują odchyłki od okręgów. Tłoki mają zarys owalny, natomiast zarysy wewnętrzny i zewnętrzny pierścieni tłokowych charakteryzuje większe zróżnicowanie wymiarów i kształtu w porównaniu z zarysem tłoka. Wykazano, że efektywne kształtowanie takich zarysów na tokarce stawia suportowi poprzecznemu wysokie wymagania kinematyczne, możliwe do spełnienia jedynie przez układy serwonapędowe z elektrycznymi, liniowymi napędami bezpośrednimi.
EN
The article discusses the problems concerning kinematics of cross slide during turning the pistons and piston rings for combustion engines. The outlines of cross-sections of both of these parts show deviations from circles. The pistons have the oval outlines, and the internal and external outlines of piston rings have more diversified dimensions and shapes comparing to the outline of piston. It has been shown, that effective shaping of such profiles with the lathe put very high requirements to the cross slide, possible to meet only by servo-drive sections with electric linear drives.
PL
W artykule omówiono problem interpolacji liniowej zarysu owalnego kształtowanego przez układ CNC i elektryczny serwonapęd bezpośredni z silnikiem liniowym w procesie toczenia tło-ków do silników spalinowych. Duże przyspieszenia suportu poprzecznego podczas toczenia nie-okrągłego sprawiają, że w sumarycznym błędzie zarysu dominuje uchyb przyspieszeniowy. Wykazano kompensacyjny charakter oddziaływania geometrycznego uchybu interpolacji liniowej na uchyb przyspieszeniowy. Spełnia ona w pewnym sensie funkcję sterownika FF (Feed Forward) ze sprzężeniem w przód od przyspieszenia [1].
EN
The paper presents the problem of linear interpolation of oval outline formed by CNC system and direct electric servo drive with linear motor in the turning process pistons for combustion engines. High values of acceleration of crosswise slide during the oval turning, exceeding 30 ms(-2) cause the domination of acceleration deviation in summary error. There has been shown compen-satory character of influence of geometrical deviation of linear interpolation on the acceleration deviation. It substitutes in a way the FF controller (Feed Forward) with the feed forward from acceleration [1].
PL
Minione dziesięciolecie zmian w systemie gospodarczym naszego kraju skłania do refleksji nad drogą, którą przebył w tym czasie przemysł elektrotechniczny (głównie nad jego kondycją ekonomiczną w porównaniu z całym krajowym przemysłem, a szczególnie przetwórstwem przemysłowym). W tym okresie nastąpiły bowiem: - przemiany od systemu gospodar­ czego z dominującym do 1990 roku modelem przedsiębiorstwa państwo­ wego do gospodarki o charakterze rynkowym, z przeważającym mode­ lem przedsiębiorstwa sprywatyzo­ wanego, przy znaczącym, narastają­ cym udziale kapitału zagranicznego w poszczególnych branżach, - stopniowe umacnianie w proce­ sach zarządzania uprawnień własno­ ściowych, z ograniczeniem (mocnych w początkowym okresie tej dekady) wpływów organów samorządu pra­ cowniczego i związków zawodowych, - stopniowe ograniczanie niszczące­ go gospodarkę wpływu inflacji na rzecz uzdrowienia finansów przed­ siębiorstw, jak również metod za­ rządzania nimi, - reorientacja kierunków handlu zagranicznego z kierunku wschod­ niego na zachodni, z dominującym oddziaływaniem UE zarówno na stronę przedmiotową handlu, jak i na ukierunkowanie zmian prawnych sy­ stemu gospodarczego.
EN
An analysis and a technical and economic assessment of electrical industry against the background of the whole home industry within the period of the economic system changes. Statistic data were taken into account that show the percentage share of the electrotechnology in the processing industry. Conclusions and propositions associated with the electrical industry.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.