Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 422

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), jako sposób włączania sektora prywatnego w realizację inwestycji publicznych, można z uwagi na nowatorstwo uznać za rozwiązanie innowacyjne. Podstawowym problem realizacji innowacyjnych inwestycji jest brak kapitału, szczególnie na etapie zasiewu i startu projektu. Niedobór kapitału powoduje wystąpienie luki kapitałowej, która mogłyby zapełnić środki finansowe aniołów biznesu. Obok zasilenia kapitałowego anioły biznesu mogłyby usprawniać realizację projektu PPP w drodze zwiększania jego wiarygodności wobec dawców środków dłużnych, władz publicznych oraz wobec społeczeństwa.
EN
Public-Private Partnership (PPP), as a way of involving private sector into public projects, can be treated as a innovative solution. A main problem in innovative projects execution is a capital deficit, especially in seed and start-up stages. A lack of capital causes a capital gap, which could be fulfilled by business angel funds. Despite of capital injection business angels could improve PPP project realization trough increase of its reliability before debt funds suppliers, local government and local community.
PL
Rodzaj nawiązywanych pomiędzy przedsiębiorstwami relacji ma bardzo duży wpływ na przebieg cyklu realizacji zamówienia składanego przez odbiorcę i dostawcy, W nawiązaniu do tego, w artykule zostaną omówione aspekty kosztowe cyklu realizacji zamówienia opisane z uwzględnieniem relacji nawiązywanych pomiędzy wybranym przedsiębiorstwem usług logistycznych a jego usługobiorcami.
EN
Type of relations established between enterprises have got a strong influence on cycle of the order course, submitted by the customer. In the article will discuss order cycle cost aspects described including of the relationship established between the logistics sendces company and its customers.
3
Content available remote Applying information technology elements in business: The case of Albania
100%
EN
Albania has experienced a new development era in several sectors of the social and economic development in the last 20 years. Meanwhile, the latest trends made it a necessity for domestic businesses and institutions to adopt the new technologies and thus benefit from their vast advantages. This paper focuses on the application of ERP systems in the Albanian businesses, as it still remains an important challenge for the domestic entrepreneurs. The paper concludes that level of use for these systems is good, but problems arise when it comes to maintenance and knowledge.
4
100%
EN
This publication analyzes the situation of businesses in the context of global pandemics. The aim is to discuss the potential impact, the readiness of companies and solutions. Business is important not only for the business units themselves or for the residents of the country, it is the foundation of the entire state economy. Both the public sector and the private sector are closely interlinked. At present, the coronavirus Covid-19, which is spreading all over the world, and the quarantine introduced in many countries are of great importance to business. This pandemic is considered one of the strongest in the last century. Today’s situation allows us to look back and look at previous global pandemics, to analyze what developments in business have taken place in previous years. This paper also presents theoretical considerations and insights with a slight path for possible solutions for different types of businesses.
EN
The article focuses on already existing business relations between Polish and Middle Eastern markets. It describes economic relations both levels – international, led by governments and led by private business entities and non-national companies. Major part of the article is the analysis of the potential influence of cultural factors on economic exchange and cooperation with Middle East. Article describes also issue of the image of Poland and Pole (seen as brands), and provides to the both sides of cultural and economical exchange possible solutions, leveling out the influence of culture-based misunderstandings.
6
Content available The role of outsourcing in regional development
100%
EN
More and more companies today decide to contract out some of the sectors of their enterprise to the outside company in order to increase its competitiveness in the market. Outsourcing is very often a strategic decision for a company. If outsourcing is carried out properly it can considerably contribute to improvement of the operational effectiveness of the company, as it enables it to focus on the core competencies. Cooperation with such third-parties is said to give an opportunity to use unique know-how, technology and competencies. The aim of this article is to determine the notion of outsourcing and its advantages and disadvantages in applying analysis in the BPO/SSC sector in the Lubelskie Voivodeship. This article presents selected companies from the BPO/SSC sector in Lublin. The said city has an opportunity to attract foreign investments from the BPO/SCC sector owing to the cost competitiveness and relatively high quality of human resources. The city of Lublin should, in an appropriate way, create a portfolio of the investments realized in the sector of BPO/SCC that will attract investors in the said sector.
PL
Współcześnie coraz więcej przedsiębiorstw, aby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku, decyduje się na przekazanie zewnętrznym firmom pewnych działów swojej działalności. Bardzo często outsourcing jest dla firmy decyzją strategiczną. Prawidłowo przeprowadzone działania outsourcingowe w znacznym stopniu może poprawić efektywność operacyjną przedsiębiorstwa, pozwala skupić się na kluczowych kompetencjach. Współpraca z takimi zewnętrznymi usługodawcami daje często możliwość korzystania z unikalnej wiedzy, technologii oraz kompetencji. Zadaniem artykułu jest określenie pojęcia outsourcingu, jego zalet i wad w zastosowaniu analizy w sektorze BPO/SSC w województwie lubelskim. W artykule przedstawiono wybrane przedsiębiorstwa działające w branży BPO/SSC w Lublinie. Miasto to ma szansę przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne z sektora BPO/SSC dzięki konkurencyjności kosztowej oraz stosunkowo wysokiej jakości zasobów ludzkich. Lublin powinien odpowiednio zbudować portfolio realizowanych inwestycji BPO/SSC, które będzie przyciągać nowych inwestorów w tym sektorze.
7
Content available O potrzebie etyki biznesu
100%
PL
Głównym celem artykułu jest uzasadnienie obecności etycznej refl eksji w obszarze działalności gospodarczej człowieka. Przede wszystkim, w perspektywie etymologicznego rozumienia istoty etyki i etycznego postępowania, zostały poddane krytyce typowe zarzuty wysuwane w stosunku do etyki biznesu, formułowane zwłaszcza przez przedstawicieli skrajnego liberalizmu gospodarczego. W drugiej części artykułu wskazane zostały z kolei negatywne zjawiska związane z funkcjonowaniem wolnego rynku, zwłaszcza konsumeryzm i jego niebezpieczne konsekwencje, które wyraźnie domagają się refl ekcji etycznej. Następnie przedstawiono argumenty potwierdzające szczególną potrzebę etyki biznesu na współczesnym rynku polskim.
EN
The main aim of the article is to justify presence of ethical refl ection in the area of human economic activity. First of all, in the light of etymological understanding the essence of ethics and ethical behaviour, the Author carried out critical examination of typical objections to business ethics, formulated especially by representatives of radical economic liberalism. Next, in the second part of the article, some of negative occurrences related to free market and its activity are indicated, particularly consumerism and its dangerous consequences which strongly need ethical refl ection. Then the Author presented arguments for special necessity of business ethics in the area of presentday polish market.
Turyzm
|
2020
|
tom 30
|
nr 2
79-84
EN
The aim of the article, in theoretical terms, is to investigate aspirations for entrepreneurship among students. In empirical terms, the objective is to determine the levels of aspiration in the field of entrepreneurship among students with a tourism and recreation profile in the business area related to their degree. In other words the scale of their willingness to set up their own business in the tourism and recreation industry. To achieve its goal, primary research was conducted using the questionnaire method (114 students of Tourism and Recreation took part). Moreover, desk research was used in the form of literature analysis, ‘logical operations’ and observation (especially in referring to practical aspects). The article consists of four substantive parts, an introduction and a conclusion. The results of the research show that the level of entrepreneurship aspiration among the students surveyed is high. The majority (89%) plan to set up their own business in the future in the area of tourism and recreation (76%), most often in the accommodation industry, event organisation or catering.
9
Content available remote Z badań nad wpływem logistyki na efektywność przedsiębiorstwa
100%
PL
Wychodząc z założenia, że coraz szerszy zakres wdrożenia i poziom integracji logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem stanowią swoistą orientację efektywnościową i determinantę wzrostu jego efektywności, w artykule podjęto próbę zobrazowania i oceny stanu i rozwoju badań empirycznych i statystycznych w krajach zachodnich, dotyczących związków między logistyką a efektywnością przedsiębiorstwa. Dokonana na tej podstawie analiza wyników tych badań potwierdza znaczący zakres i stopień bezpośredniego i pośredniego oddziaływania logistyki na komponenty efektywności przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce przez zespół KLiM Uniwersytetu Opolskiego.
EN
Wider and wider scope of implementation and degree of logistics integration in the business management system is performance orientation as well as a determinant of business management performance growth. The paper attempts to picture and evaluate the condition and development of empirical and statistical research in western countries. The research focuses on the relationship between logistics and business performance. The analysis of the research results confirms a considerable scope and degree of direct and indirect logistics influence on business performance. The article also presents empirical research results in the field carried out in companies in Poland.
10
Content available Religie a biznes
100%
EN
Paper is devoted to the ethical issues of business as considered from the points of view of main religions: Christianity – Catholicism and Protestantism – as well as Judaism and Islam. Ethos of Hinduism and the Caux Round Table efforts to disseminate its principles in cooperation with the world of religion are also mentioned. John Paul II’s and Benedict XVI’s addresses to business leaders are recalled. Suggestion to establish partnership relations between clergymen and business people is pointed out.
EN
In the present dynamic environment, manufacture are required to reduce product development cycle time and enhance product quality. To meet such challenges many business are developing closer relationships with their business partner through application of interorganisational system. Electronic data interchange (EDI) providing a structured form of communication and has become very popular vehicle for electronic communication. Since the EDI concept was popularised in 1990, there is a growing recognition by practitioners and academics. The aim of this study is to perform an analysis of EDI research, give the current discussion regarding the trends and note the suggestions for the future directions of EDI research in the manufacture. In this paper, we provide a wide coverage of excessively citations on EDI from 1990 to 2017 from good references in this area. The papers are classified into EDI implementation strategy, EDI adoption, EDI integration, EDI in supply chain and EDI in small and medium enterprises (SMEs). The study results of this literature review are expected to assist development of EDI research especially the implementation of EDI on production outsourcing as one of supply chain activities.
12
100%
EN
Facing the economic crisis (began in 2007) managers and political leaders pay more attention to the postulate of socially responsible business. The axiological turn gives new possibilities to implement ethical standards in the sphere of economy. Alas, at the same time, this task evokes the following problems. Firstly, as social researchers, we need to know how to compose heterogeneous axiological systems (to join rules of ethics with the imperative of economic efficiency). Secondly, as market participants, we have to find the formula of mutual understanding (being seen as precondition of our ethical claims).
EN
This paper seeks to provide a systematic analysis of the changing relations between financial institutions, banks in particular, and individuals in the 20th and 21st centuries. The first part of the study presents the history of relations between the state, financial institutions and individuals in the twentieth century, while the second part is devoted to the changes that have taken place internationally in this area in the 21st century in the activities of non-state actors, including financial institutions, as more and more often obligations in the field of human rights protection are being emphasised. The attribution of such responsibility indicates the fact that the international community is seeking to strengthen the protection of individual autonomy. This is also confirmed by the analysis of the final observations formulated by treaty bodies functioning within the UN system of human rights protection.
EN
Internet research of attitudes and opinions have become extremely popular not only among researchers, but also in business and education. This is mainly due to increased access to the Internet in society and availability of affordable and easy-to-use online survey tools. Therefore, it is important to summarise contemporary knowledge about creating and conducting research in the online environment and to present clear recommendations and best practices. The author of this article tried to answer five common questions which arise in online research practice: How to maximize the number of completed questionnaires? How to invite people to participate in the Internet study? Whether to use suggestive question? How to minimize non-response error? How to ask question about sensitive issues? Additionally, the importance of pilot studies was highlighted. In order to find valid and accurate answers to presented questions, a review of the scientific literature reporting the results of empirical studies relating to the Internet research methodology was conducted. Contemporary literature review allowed putting forward specific recommendations, as well as heuristic guidelines for the Internet research supported by empirical findings. Thus, this paper can contribute to improving the quality of data collected during studies via the Internet. The final result of online research depends on a number of factors appearing on the stage of: creating, transferring, filling out and returning the questionnaire. Although there is no simple way to predict and solve all possible problems and issues, following the recommendations presented in this article may significantly reduce number of potential issues in online studies.
15
Content available Prevod podniku a európske pracovné právo
100%
EN
Transfer of the undertaking is now an important issue for all European Union Member States, which shows the current status of work already completed transfers, as well as experts forecast the future. The part of the transferors, is primarily an attempt to maintain certain company‘s market position but also to preserve jobs as the transfer does not pass to the purchaser only the material part of the business, but also intangible personal folders and business, which consists of employees. In order to avoid collective redundancies due to the transfer of the business and whether by the transferor or the transferee and also provide some job security of employees, European Union has adopted several directives regarding this issue. These guidelines subsequently implemented by the EU Member States into their national laws. Similarly, the Slovak Republic in the Labour Code.
EN
The paper presents the changes in both role and significance of the resources utilized in a company's activities set against a background of changes to the operating environment. Classification of resources has been carried out and their interrelation in the process of adding value has been defined.
EN
The aim of this article is to introduce the concept of Connatural Management Ap- proach (CNM) and its potential for quality development of an individual in relation to management of organizations and processes as well as management of people and human systems. This approach has been developed at Newton College in Brno, where the need has arisen to search for other ways of skills development of professionals who are expected to effectively realize their potential and keep developing under the dynamically changing conditions of the market environment.
EN
Small enterprises are a key source of employment, economic growth, innovation and productivity in advanced as well as emerging economies and as such they are a crucial sector of an economy. Access to financing plays an important role for the small enterprise sector in any economy. Based on previous empirical studies, it is known that small enterprises tend to suffer from limited access to financial resources across the globe. This study aims to investigate the current state of small enterprise financing although the data within the Polish context appears to be limited. While not every small enterprise has an opportunity to grow at a fast pace and turn into a much bigger entity, most owner-managers are concerned about financing their business, in order to sustain their business operations. The reality is that every business can experience some sort of financial trouble. Small enterprises are the ones that require more attention as they constitute a vital part of the Polish economy, their survival rate can have a significant impact on the economy. As such, analysis of small enterprise financing is called for due to the high vulnerability of these businesses.
EN
The subject of the paper is to analyze the possibility of acquisition by the heir of a powers of deceased entrepreneur. Those powers relate to conduct business in terms of emptying septic tanks and transport of liquid waste in the municipality. It was agreed that the powers to conduct business transferred to an heir, in the absence of their content relevant reservations. Then the new authorization is not needed for the conducting the business activity by the heir. In place of the current addressee of the decision enters, by itself, the legal successor.
EN
The paper refers to the problem of prohibition of competition imposed on the members of the board of directors and the supervisory board of a cooperative. The Author analyses the concepts of "competitive business" and "competitive activity" and their mutual relationship, as well as the consequences of non-compliance with the prohibition. On the basis of interpretation of the existing legal provisions and views of judicature, the Author enunciates de lege ferenda conclusions in terms of their clarification and elimination of doubts.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.