Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osoby niepełnosprawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością?
100%
PL
Jak mówić: „osoby niepełnosprawne” czy „osoby z niepełnosprawnością”? Oto kilka uwag na ten temat. Uwag, które oparte są na głębokim przekonaniu, że należy mówić, a szczególnie pisać: „osoby z niepełnosprawnością”. W sprawie tej można przedstawić dwa typy argumentacji. Po pierwsze, może to być argumentacja strukturalna, dotycząca w szczególności stosowności systemowej wyżej wymienionych wyrażeń, jak również ich poprawności językowej. Po drugie, można zaproponować również argumentację, by tak rzec, „dyskursywną” – argumentację, która przyjmuje za punkt wyjścia, że dyskurs, a zatem język w użyciu, jest nie tylko zbiorem znaków i reguł ich użycia, ale również, co znacznie ważniejsze, zespołem praktyk społecznych konstruujących rzeczywistość. Poniżej odniosę się pokrótce do pierwszego typu argumentacji i rozwinę ten drugi.
PL
Artykuł omawia techniki dostosowania środowisk programowych, a także programistycznych dla osób niepełnosprawnych. Przedstawia mechanizmy ułatwień dostępu zawarte w konkretnych systemach operacyjnych, takich jak Windows, Mac OS.
EN
This article describes techniques of adapting operating systems and programming environments (eg. Java) for people with disabilities. It introduces accessibility option included in Windows OS and Mac OS.
PL
STUDIUJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W OPINII KOLEGÓW
PL
W artykule omówiono przystosowanie bazy noclegowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zawarte w nim informacje dotyczą wyposażenia obiektów zbiorowego zakwaterowania w cztery rodzaje udogodnień, ewidencjonowane w ramach statystyki publicznej. Są to: pochylnie wjazdowe, drzwi automatycznie otwierane, odpowiednio przystosowane windy oraz pokoje i łazienki. Na zasadniczą treść artykułu składają się analizy ilościowe, dotyczące występowania udogodnień w bazie noclegowej według rodzajów i kategorii, przystosowania obiektów noclegowych w układzie regionalnym oraz odpowiedniego wyposażenia pokoi i łazienek. Ponadto przedstawiono zmiany w przystosowaniu obiektów w okresie 2002-2009. Powyższe zagadnienia poprzedza omówienie podstawowych wymagań, które powinna spełniać baza turystyczna przystosowana do obsługi niepełnosprawnych*. ---------------------- *Artykuł opracowano na podstawie pracy wykonanej przez autora w Instytucie Turystyki w Warszawie, Jagusiewicz (2010).
EN
In his article, the author discussed adjustment of the accommodation base to the needs of the disabled. The information contained in it concerns equipment of establishments of collective accommodation with the four types of facilities, being registered within the public statistics. These are: entrance slips, automatically opening doors, adequately adjusted lifts as well as rooms and bathrooms. The essential part of the article includes quantitative analyses concerning presence of facilities in the accommodation base by types and categories, adjustment of accommodation establishments in the regional profile and of adequate equipment of rooms and bathrooms. Moreover, there are presented alterations in establishments adjustment in the period of 2002-2009. The above-mentioned issues are preceded by a review of the essential requirements to be met by the tourist base adjusted to servicing the disabled.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy zmian zachodzących na rynku pracy osób niepełnosprawnych i sytuacji sektora zakładów pracy chronionej na tym rynku w kontekście zmian ustawowych wskaźników zatrudnienia, warunkujących uzyskanie bądź utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej. W latach 2011-2016 dokonały się najistotniejsze zmiany ustawowe regulujące minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkujący posiadanie lub nadanie pracodawcy statusu zakładu pracy chronionej. Powodowało to konieczność podwyższenia odsetka osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu załogi z 40% do 50%, a osób niepełnosprawnych znacznie z 10% do 20%. Zmiany te okazały się na tyle niekorzystne, że ponad 600 tego typu pracodawców w latach 2011-2012 zrezygnowało lub utraciło status zpch. Dodatkowo w kolejnych latach wyraźnie zmniejszyło się zainteresowanie pracodawców ubieganiem się o przyznanie takiego statusu.
EN
We describe a remote alerting system for disabled people. The purpose of the system is to enable a monitored person to easily request medical assistance by pressing a single button on a wearable transmitter device. It should be noted that the handicapped person does not need to take any other action, such as picking up the phone. Upon triggering, the system is capable of automatically alerting the medical personnel, indicating the location of the alert using a digital transmission system or a speech synthesis module. Our system operates using primarily telephone links of any kind (PSTN, GSM, etc.). The system is intended for use by older or disabled people living alone, who may suddenly require immediate medical assistance, in particular, the people with physical disabilities and cardiovascular diseases.
PL
Opis położenia społecznego osób niepełnosprawnych nie jest wyłącznie rejestracją statycznego stanu tej kategorii społecznej w różnych wymiarach, ale także określeniem jej pozycji w odniesieniu do reszty społeczeństwa. Jego znaczenie polega przede wszystkim na identyfikacji różnych aspektów społecznego uprzywilejowania lub upośledzenia danej kategorii osób. W przypadku osób niepełnosprawnych ma to bezpośrednie znaczenie dla polityki publicznej, gdyż jej podstawową funkcją powinno być wyrównywanie szans tych osób oraz zapewnianie im standardu życia porównywalnego z ogółem społeczeństwa. W tekście przedstawiamy charakterystykę położenia osób niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji niepełnosprawnych w krajach „starej” i „nowej” UE, zarówno poprzez opis typowych cech społeczno-demograficznych, określających poziom zamożności i zdolność do zaspokajania potrzeb, jak i charakterystykę cech świadomości społecznej tej kategorii osób, które wyznaczają najważniejsze orientacje społeczne ich działań.
EN
The description of the social position of persons with disabilities is not only a registration of the static state of this social category in different dimensions, but the determination of its position in relation to the rest of society as well. Its importance lies primarily in identifying various aspects of social privilage or impairement of the given category of individuals. In the case of persons with disabilities it has a direct relevance to public policy, as its primary function should be equal opportunities for these people and providing them with a standard of living comparable to the general public. In the text we present the characteristics of the situation of persons with disabilities in Poland against the situation of persons with disabilities in the countries of the „old” and the „new” EU, both through the description of the typical socio-demographic characteristics defining the level of wealth and the ability to meet the needs, as well as characteristics of the features of social consciousness in this category of individuals that define the most important social orientations of their activities.
PL
System kwotowy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach cechuje się obowiązkiem zatrudniania odpowiedniego odsetka osób niepełnosprawnych. W przypadku niespełnienia tego obowiązku na pracodawcę nakładane są kary finansowe za każdy brakujący etat do osiągnięcia tego wskaźnika. W Polsce możliwe jest obniżenie tego wskaźnika i tym samym zmniejszenie wysokości kar płaconych przez pracodawców w przypadku zatrudnienia osób ze schorzeniami szczególnymi. Dzięki takim rozwiązaniom gwałtownie rosło zainteresowanie ze strony pracodawców obniżeniem kar dzięki zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i ocena efektów finansowych stosowania wskaźnika obniżającego jako instrumentu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi. Zakres czasowy opracowania ustalono na lata 2012–2016. Zastosowane metody badawcze to analiza i krytyczna ocena piśmiennictwa i aktów prawnych oraz analiza statystyczna.
PL
Artykuł przedstawia zasady tworzenia stron WWW dostępnych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Tak opracowane strony umożliwią osobom niewidomym, używającym specjalizowanego oprogramowania wspomagającego i popularnych przeglądarek WWW dostęp do prezentowanych informacji. W pracy omówiono metody testowania dostępności dla osób niewidomych opracowanych stron WWW. Przedstawiono również dostępne oprogramowanie umożliwiające automatyczne testowanie dostępności stron WWW dla osób niepełnosprawnych.
EN
Article presents rules of development WWW pages accessible for visually impaired people. Such pages can be read by blind people using special assistive software and popular web browsers. We discuss how to evaluate accessibility of WWW pages for blind people. Software that automatically verifies WWW pages accesibility was also presented.
PL
Przestrzeń publiczna powinna być miejscem dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Sposób jej zagospodarowania wpływa nie tylko na relacje międzyludzkie - integrację i rozwój więzi społecznych, ale również na poprawę sprawności fizycznej. Niestety, mankamenty projektowe w postaci barier architektoniczno-przestrzennych bardzo często uniemożliwiają funkcjonowanie i życie społeczne osobom niepełnosprawnym.
PL
Większość ludzi uważa mobilność za coś oczywistego i przyrównuje ją do wolności. To prawda, że swoboda w poruszaniu przywołuje takie skojarzenie. Czy zatem osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, może być wolna? Jakie rozwiązania przynosi dzisiejsza technika i jaka może być przyszłość?
PL
We współczesny model interakcji człowieka z komputerem w różnych zastosowaniach wpisany jest szeroko rozpowszechniony graficzny interfejs użytkownika. Interfejs ten powstawał w ścisłym związku z możliwościami oferowanymi przez konkretne komponenty techniki komputerowej, tworzone i rozwijane w wyniku długotrwałego procesu, przez co w swoim obecnym stanie zgromadził on szereg wad. Wynikają one miedzy innymi ze zbyt silnego uzależnienia samej formuły komunikacyjnej od pewnej przyjętej metafory traktującej powierzchnię ekranu jako pulpit (desktop), na tle którego rozmieszczane są elementy aktywne, symbolizujące czynności, lub elementy informacyjne, reprezentujące określone zasoby. Interfejs ten jest bardzo silnie uzależniony od konstrukcji typowych urządzeń wskazujących, których asortyment i możliwości użytkowe nie zmieniały się od wielu lat mimo ogromnego rozwoju techniki komputerowej. W prezentowanym opracowaniu pozostawiamy na uboczu kwestię optymalizacji generalnej formy komunikacji komputera z człowiekiem (w szczególności nie będziemy proponowali zmian stosowanej formy prezentacji graficznej w ramach powszechnie używanego interfejsu okienkowego), zajmujemy się natomiast zagadnieniem ulepszenia przeciwnego kierunku komunikacji, to znaczy przekazu informacji od człowieka do komputera. Mimo postępu w tworzeniu coraz bardziej ergonomicznych modeli klawiatury, myszy lub innych manipulatorów problem sprawnego przekazywania woli człowieka do realizującej jego polecenia maszyny wciąż trudno uznać za definitywnie rozwiązany, a to głównie ze względu na problemy, jakie można obserwować w przypadku korzystania z komputera przez początkujących użytkowników lub przez osoby niepełnosprawne. W pracy wskazujemy, że szybki wzrost złożoności struktury i funkcji systemów komputerowych, przy jednoczesnej powolnej ewolucji podstawowych idei interfejsu graficznego w jego części odpowiedzialnej za odbieranie i poprawne interpretowanie poleceń użytkownika, spowodował nadmierną wielofunkcyjność aktualnie użytkowanych elementów interfejsu i wymusił skomplikowany sposób komunikacji przy ich pomocy. Potrzebne są więc nie tylko doraźne ulepszenia urządzeń wejściowych obsługiwanych przez człowieka, ale wręcz nowe koncepcje dotyczące sposobu komunikacji podczas korzystania z komputera - sposobu prostszego i łatwiejszego do opanowania pojęciowego oraz manualnego - zwłaszcza przez początkujących użytkowników i osoby niepełnosprawne. W prezentowanej pracy proponujemy nowe podejście w tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika, oparte na naturalnym i intuicyjnym zachowaniu człowieka. Przedstawiona koncepcja została nazwana Analizą Ruchów Praksyjnych (ARP) i może nie tylko stanowić wygodny model pozwalający zoptymalizować interfejs użytkownika zdrowego i sprawnego, lecz także może oferować szczególnie wygodny punkt odniesienia przy projektowaniu wersji interfejsu ułatwiającego korzystanie z komputera osobom niepełnosprawnym.
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące projektowania interfejsu człowiek–komputer dla osób niepełnosprawnych. Autor omawia koncepcję analizy ruchów praksyjnych. Koncepcja ta reprezentuje podejście silnie zorientowane na użytkownika, które pozwala uniknąć konieczności dostosowywania się człowieka niepełnosprawnego do wysokich wymagań typowego interfejsu graficznego.
EN
Analysis of praxic movements (PMA) is a novel approach to graphical user interface development, based on natural human behaviour. In a PMA-based interface, each screen element is related to a single function performed by the computer system. When the user points to a screen element, the related function is activated. A PMA-based interface is supported by an AI component responsible for detection and interpretation of the pointing action. The dynamics of pointer movements over the screen is a sole source of the information processed by PMA, while all other input signals are neglected. Those properties of a PMA-based interface make it a convenient tool for creation of simple and intuitively operated human-computer interfaces for the disabled.
PL
Osoby niepełnosprawne stanowią jedną z najliczniejszych mniejszości na całym świecie. Często są marginalizowane z powodu niepełnosprawności. W wielu krajach osoby te objęte są szczególną troską i opieką państwa. W Polsce osoby niepełnosprawne objęte są indywidualnymi instrumentami rynku pracy. Finansowane są ze środków PFRON i realizowane przez powiatowe instytucje. W świetle wyników badań należy stwierdzić, że samorządy powiatowe nie angażują własnych środków na finansowanie pomocy osobom niepełnosprawnym. Dzięki realizacji dotacji do zatrudnienia oraz samozatrudnienia w latach 2010-2017 ponad 14,6 tys. osób znalazło zatrudnienie. Średni koszt wyjścia z bezrobocia sięgał prawie 30 tys. zł. Pomimo wydatkowania na ten cel w latach 2010- 2017 kwoty sięgającej 477 milionów zł nie wpłynęło to w znaczący sposób na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Sytuacja ta była głównie zależna od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju a nie od realizowanych zadań przez samorządy powiatowe.
15
Content available remote Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami do końca XIX wieku
80%
PL
W artykule przedstawiono genezę i rozwój rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością do końca XIX stulecia. Celem tekstu jest ukazanie źródeł i przyczyn powstania tej formy zatrudnienia i rehabilitacji, a także ich ewolucja na przestrzeni wieków. Opisane zostały cztery miejsca usankcjonowane historycznie, z których wyrastały współczesne warsztaty (lub zakłady) pracy chronionej: przytułek, kościół, szpital i szkoła dla niepełnosprawnych. Historia rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością sięga czasów starożytnych, kiedy to były one zatrudniane lub imały się różnych zajęć, aby zarobić na życie. W średniowieczu pojawiły się pierwsze warsztaty pracy przeznaczone dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. Natomiast w czasach nowożytnych zainteresowano się wsparciem i rehabilitacją poprzez pracę osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ponieważ ślady tego dziedzictwa, jak widać długiego i skomplikowanego, można zauważyć w wielu warsztatach/zakładach pracy chronionej również dzisiaj, starano się je przybliżyć, zachowując przy tym prawdę historyczną.
EN
This paper presents the origins and development of professional rehabilitation and employment of persons with disabilities by the end of the nineteenth century. The purpose of this article is to show the sources and causes of this form of employment and rehabilitation, as well as their evolution over the centuries. One can describe four places sanctioned historically, from which modern protected workshops (or plans) for the unemployed have emerged: a shelter, church, hospital and school for the disabled. The history of professional rehabilitation and employment of persons with disabilities goes back to ancient times, when they were employed, or tried different activities to earn a living. It was in the Middle Ages when the first workshops for people with disabilities appeared. However, in modern times, the interest has been placed on the support and rehabilitation of people with different disabilities through work. Since the traces of that heritage can be seen in many protected work workshops even today, one tried to bring them about with respect to historical truth.
PL
Spółdzielnie socjalne stanowią specyficzny rodzaj podmiotów gospodarczych, których cele gospodarcze łączą się z realizacją funkcji społecznych. Dynamiczny rozwój tego sektora przedsiębiorstw społecznych wskazuje na duże zainteresowanie taką formą zatrudnienia i reintegracji. Specyficzna formuła działania tych podmiotów, oparta na pracy spółdzielczej osób marginalizowanych i często pozbawionych umiejętności biznesowych, wymaga stosowania ze strony państwa szerokiej pomocy, i to nie tylko finansowej, szczególnie w początkowych okresach ich funkcjonowania. Przyznawana bowiem pomoc finansowa ze środków publicznych – głównie z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – okazuje się niewystarczającą formą pomocy dla wielu tego typu podmiotów. Blisko połowa z nich nie rozpoczyna faktycznie działalności lub nie osiąga żadnych dochodów. Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji finansowego wsparcia spółdzielni socjalnych w Polsce udzielanego corocznie ze środków wybranych państwowych funduszy celowych oraz określenie roli tego sektora przedsiębiorstw gospodarki społecznej w procesie wsparcia zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób bezrobotnych
PL
Celem artykułu jest ukazanie współpracy organizacji pozarządowych jako instrumentu wpływu na politykę społeczną o zasięgu światowym, struktury Unii Europejskiej i rządy poszczególnych państw celem kształtowania polityk służących realizacji praw osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano przykłady konsorcjum różnego szczebla zrzeszających organizacje pozarządowe, a także ich cele i formy działania. Stwierdzono, że lobbying wykorzystujący współpracę wielu organizacji jest ważnym instrumentem wywierania wpływu na postanowienia polityki światowej, Unii Europejskiej i krajowej dotyczącej kwestii integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
PL
Problem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych można i należy rozpatrywać w dwóch perspektywach. W perspektywie globalnej istotne jest praktyczne przełożenie polityki społecznej państwa na rozwiązania systemowe ze szczególnym uwzględnieniem ich skuteczności i efektywności. W perspektywie indywidualnej istotnymi staje się dobór narzędzi i możliwości ich zastosowania w odniesieniu do zróżnicowanych potrzeb będących pochodną niepełnosprawności. Potrzeby, bariery i możliwości rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych są wyjątkowo zindywidualizowane. Przyczyny takiego stanu są pochodną wielu czynników, np.: rodzaju niepełnosprawności, jej stopnia, wieku, jak również warunków otoczenia. W opracowaniu zaprezentowane zostały analizy zjawiska niepełnosprawności w Polsce z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności w różnych grupach wiekowych. Przedstawione zostały różnego rodzaju narzędzia jakie mogą być stosowane w procesie aktywizacji zawodowej. Przeprowadzona została również analiza z punktu widzenia możliwości ich stosowania w kontekście wieku osób niepełnosprawnych.
EN
The problem of occupational activation of people with disabilities can and should be considered from two perspectives. The global perspective refers to the fact, that it is important to transfer, in practice, the national social policy on system solutions, with particular regard to their effectiveness and efficiency. As far as the individual perspective is concerned, it is significant to select instruments and possibilities of their application in the context of diversified needs deriving from disability. Needs, barriers and opportunities for vocational rehabilitation of people with disabilities are very individualized. Reasons for this are a number of different factors such as: the type of disability, its degree, age, as well as ambient conditions. This study presents the analysis of prevalence of disability in Poland, taking into account the type and degree of disability in different age groups. There are also indicated different types of instruments that are likely to be used in the process of occupational activation. The analysis was also carried out from the point of view of possibilities of their use in the context of age of persons with disabilities.
19
Content available remote Analysis of the Labor Market Situation of People with Disabilities
71%
PL
Osoby niepełnosprawne należą do grupy społecznej zagrożonej ubóstwem. W życiu codziennym spotykają się z uprzedzeniami, utrudnieniami na rynku pracy. Celem publikacji jest analiza i ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na ryku pracy. Z analizy danych wynika, że osoby niepełnosprawne mają znacznie trudniejszą sytuację na rynku pracy niż osoby sprawne. W latach 2010–2016 wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych był średnio o 39 p.p. niższy niż dla ludności ogółem. Niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych związana jest z częstą modyfikacją regulacji prawnych. W ostatnich latach zmiany dotyczące zatrudnienia dotowanego przyczyniły się do zwiększenia zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a spadku w zakładach pracy chronionej.
EN
People with disabilities belong to a social group at risk of poverty. In their daily lives, they face prejudice and obstacles in the labor market. The purpose of this paper is to analyze and assess the labor market situation of people with disabilities which, according to data analysis, is much more difficult than that of persons without disabilities. In 2010–2016, the activity rate of disabled people was, on average, by 39 percentage points lower compared to the total population. The disadvantageous situation of disabled people is impacted by frequent amendments to legal regulations. Over recent years, the changes in the area of subsidized employment have contributed to an increase in employment of disabled people in the open labor market, accompanied by a decrease in employment figures in sheltered workshops.
Forum Pedagogiczne
|
2016
|
tom 6
|
nr 1
339-348
EN
Attitudes towards people with disabilities are a common topic of research. In this article the author focuses on the possibilities of shaping positive attitudes towards disabled people through contact with works of art. Education through art was handled as a tool to work with students who have a chance to change their perception of disability by stereotypes. 
PL
Postawy wobec osób z niepełnosprawnością są częstym tematem prac badawczych. W niniejszym artykule autorka skupia się na możliwości kształtowania pozytywnych postaw wobec takich osób poprzez kontakt z dziełami sztuki. Wychowanie przez sztukę potraktowane zostało jako narzędzie do pracy z uczniami, które ma szansę zmienić postrzeganie niepełnosprawności poprzez pryzmat stereotypów.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.