Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 776

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nikiel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
1
Content available remote Enzymy niklowe
100%
EN
Nickel is now well recognized as an essential ultra trace element for bacteria and plants, where five distinct types of Ni-containing enzymes have been identified. It is also considered to be essential for animals and humans, however, its role in animal biochemistry is not well defined. The article, containing 10 figures and 201 bibliographic positions, provides a current summary of the properties of known nickel enzymes, with emphasis on structure-function relations. In the beginning the paper reviews occurrence of Ni in environment, and its biological importance. The relevant chemistry of nickel complexes has been shortly reviewed. Nickel enzymes are particulary prominent in the metabolism of anaerobic bacteria. For example, the metabolism of methanogens involves methyl-CoM reductase, nickel hydrogenase, acetyl-CoA synthase, and carbon monoxide dehydrogenase. Important enzyme for many bacteria, fungi, and plants is urease. Urease catalyzes the hydrolysis of urea, to from ammonia and carbamate. It was the first enzyme ever to be crystallized (Summer J.B., J. Biol. Chem., 1926, 69, 435; ibid., 1926, 70, 97). In 1975 Dixon and co-workers discovered that urease contains nickel at the active site (Dixon N.F. et.al., J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 4131). Twenty years later the X-ray crystal structure of the urease from Klebsiella aerogenes has been determined (Jabri E. Et al., Science, 1995, 268, 998). The enzyme is an (abg)3 trimer with each a-subunit having an (ab)8-barrel domain containing a binickel active site. A carbamylated lysine provides an oxygen ligand to each nickel, explaining why carbon dioxide is required for the activation of urease apoenzyme (Park I.S., Hausinger R.P., Science, 1995 , 267, 1156). In the paper the coordination geometry of nickel ions and the structure of active site, together with possible catalytic mechanism, are presented. [NiFe]-hydrogenases catalyze the two electron redox chemistry of H2. Crystallographic data on the hydrogenase from Desulfovibrio gigas were presented (Volbeda et al., J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 12989), giving new information on the structure and mode of action of its H2 activating place. The active centre was found to contain a heterodinuclear active site composed of a Ni centre bridged to an Fe centre by cysteinate ligands, and by oxygenspecies, which is proposed to be signature of the inactive from of the enzyme. The iron atom binds three diatomic ligands which are nonexchangeable triply bonded molecules (probably CO, CN- or NO). Based on the new structure possible modes of hydrogen binding and catalytic action of the active site are discussed. Methyl-coenzyme M reductase (MCR) catalyzes the final stage of the reduction of carbon dioxide to methane in methanogenic bacteria. The terminal step involves prosthetic group, Factor 430 (F-430), which in the resting state is a nickel (II) tetrapyrrole. Studies of F-430 in the enzyme complex suggest a hexacoordinate, octahedral Ni(II) environment, with two oxygen axial ligands. The spectral data of the active from of MCR are characteristic for F-430 in the Ni(I) oxidation state (Goubeaud M. Et al., Eur. J. Biochem. 1997, 243, 110), indicating that methyl-CoM reductase is activated when the enzyme-bound coenzyme F-430 is reduced to the Ni(I) state. The macrocycle can readily accommodate the structural changes that accompany reduction Ni(II) to Ni(I). Carbon monoxide dehydrogenase (CODH) catalyzes the reversible oxidation of CO to CO2, at an active site, called the cluster C, composed of an [4Fe-4S] cube with pentacoordinate Fe (called FCII), linked to a Ni(Hu Z. Et al., J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 830). Besides the enzymes that contain only CODH activity, there are the bifunctional enzymes that contain both CODH and acetyl-CoA synthase (ACS) activity (Ragsdale S. W., Kumar M., Chem. Rev., 1996, 96, 2515). This enzyme catalyzes reaction of CO at two separate Ni-FeS clusters. Oxidation of CO to CO2 is catalyzed by cluster C, while incorporation of CO into acetyl-CoA occurs at cluster A. A model of catalysis is proposed.
EN
Pot experiment in an unheated greenhouse was carried out in the Department of Horticultural Plant Fertilization, University of Life Sciences in Poznań. Increasing nickel doses (control, 25, 50, 75,150 and 300 mg Ni x dm-3) were introduced to the substrate and their influence on the growth and yielding of three selected ornamental plants (Tagetes erecta 'Hawaii' Helianthus annus 'Pacino' and Amaranthus caudatus 'Atropurpureus') were studied. A smaller total yield of the aboveground parts of Tagetes erecta was obtained in all substrates, where nickel was added, in comparison with the control (without any metal addition). Total yield of the aboveground part of Helianthus annus significantly decreased with the highest Ni dose (300 mg x dm-3). The highest total yield of the aboveground part of Amaranthus was shown by the dose of 150 mg Ni x dm-3. Phytotoxic actions of Ni (chlorosis, withering of leaf borders, poorer flowering) were observed with the dose of 300 mg Ni x dm-3 substrate, but in the remaining combinations, there were no clear symptoms of any harmful effects caused by the nickel. From among the studied species of ornamental plants Amaranthus caudatus can be used in the remediation of soils polluted with nickel.
PL
W doświadczeniu wazonowym przeprowadzonym w szklarni nieogrzewanej w Katedrze Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu badano wpływ rosnących dawek Ni (kontrola, 25, 50, 75, 150, 300 mg x dm-3 podłoża), wprowadzonych do podłoża na wzrost i plonowanie trzech wybranych gatunków roślin ozdobnych: aksamitka wyniosła (Tagetes erecta 'Hawaii'), słonecznik ogrodowy (Helianthus annus 'Pacino'), szarłat zwisły (Amaranthus caudatus 'Atropurpureus^. Mniejszy plon ogólny części nadziemnej Tagetes erecta uzyskano we wszystkich podłożach, do których wprowadzono nikiel, w porównaniu do plonu uzyskanego w podłożu bez dodatku tego metalu. Plon ogólny części nadziemnej Helianthus annus uległ wyraźnemu zmniejszeniu przy najwyższej dawce niklu wprowadzonej do podłoża. Amaranthus caudatus największy plon ogólny części nadziemnej uzyskał w podłożu, do którego wprowadzono 150 mg Ni x dm-3. Fitotoksyczne działanie Ni (chloroza, brzegowe zamieranie liści, słabsze kwitnienie) zaobserwowano przy poziomie 300 mg Ni x dm-3 podłoża, w pozostałych kombinacjach nie stwierdzono wyraźnych objawów szkodliwego działania niklu. Spośród badanych gatunków roślin ozdobnych Amaranthus caudatus może być wykorzystywany do zagospodarowywania gleb skażonych niklem.
3
Content available remote Nikiel w glebach podkarpacia
100%
EN
Paper presents the results of nickel content determination in sandy and loess soils of the Podkarpacie region. The range of expected concentrations (corresponding to „natural contents" of that element in soil), as calculated from the relationship between geometric average (G) and geometric deviation (SG) according to formula: (G/SG P) - (GF SG P), ranges between 0,90 - 19,6 mg/kg in sandy soils and 8,6 -24,9 mg/kg in loess soils, may be used as a starting point of reference for the evaluation of contamination of soil with nickel in the studied region. Comparison of the actual range (determined) nickel concentrations with the expected range indicates no detectable effect of anthropogenic factors on its level in soils. Nickel content in soils is related to natural soil generation process. This is also confirmed by statistically significant coefficients of simple correlation (r) (at significance level of p = 0,001) obtained for nickel content and the share of soil fractions of dia. < 0,02 mm (r = 0,77) in sandy soils, and (r = 0,49) and loess soils, as well as low, statistically insignificant relationship to the content of organic carbon and reaction.
PL
Powłoki cynkowe stosowane są powszechnie jako ochrona stali konstrukcyjnych przed oddziaływaniem środowiska korozyjnego, z uwagi na własności fizykochemiczne samej powłoki a także prosty i tani proces technologiczny ich wytwarzania. Różnorodność stosowanych stali, głównie pod względem zawartości krzemu i fosforu, wymusza stosowanie kąpieli do cynkowania ograniczających negatywny wpływ składu chemicznego metalizowanego podłoża na jakość powłok cynkowych. W ostatnich latach wprowadzono w tym celu nowe kąpiele stopowe zawierające dodatki takie jak: Ni, Sn, Bi, Mn, Al. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków stopowych niklu i bizmutu do kąpieli cynkowej na strukturę i kinetykę wzrostu powłok na podłożu z żelaza Armco i stali S235JRG2 o zróżnicowanej zawartości krzemu (0,13% i 0,2%) w porównaniu do tradycyjnej kąpieli cynkowej. Stwierdzono, że na podłożu Armco wpływ tych dodatków na strukturę i kinetykę wzrostu powłok jest pomijalny a ujawnia sie dopiero przy wyższych zawartościach krzemu. Dodatki te powodują prawie dwukrotne ograniczenie grubości powłoki dla zawartości krzemu 0,20% , natomiast dla 0,13%Si ograniczenie jest znacznie mniejsze i wynosi około 20% grubości początkowej.
EN
Zinc coatings are commonly applied as protection of constructional steels against the influence of corrosive environment, due to physicochemical properties of the coating itself as well as a simple and cost-effective technological process of their production. A variety of the applied steels, mainly due to the content of silicon and phosphorus, forces the use of a galvanizing bath which limits the negative influence of the chemical composition of the metallized substrate on the quality of zinc coatings. For this purpose, new alloying baths were implemented that contain additions such as: Ni, Sn, Bi, Mn or Al. The paper presents the results of investigations of the influence of alloying additions of nickel and bismuth in a galvanizing bath on the structure and kinetics of coatings’ growth on an Armco iron substrate and S235JRG2 steel with a diverse silicon content (0.13% and 0.2%) compared to the traditional galvanizing bath. It was found that on the Armco substrate, the influence of those additions on the coatings’ structure and growth kinetics is omittable and detectable only for a higher content of silicon. These additions cause almost twofold limitation of coating thickness for a silicon content of 0,20%, whilst for 0,13%Si the limitation is much lower and amounts to ca. 20% of the initial thickness.
8
Content available remote Wpływ ceru i lantanu na kruchość stopu niklu z manganem i krzemem
100%
PL
W procesie wytwarzania stopów niklu stosuje się często w charakterze modyfikatora niewielki dodatek ceru i lantanu w postaci miszmetalu. Powoduje on rozdrobnienie ziarna, polepszenie właściwości mechanicznych i technologicznych oraz żaroodporności. W tak modyfikowanym stopie NiMn4Si1 stwierdzono jednak okresowe występowanie kruchości. Na podstawie badań mikrofraktograficznych i mikrostrukturalnych z zastosowaniem techniki mikroanalizy rentgenowskiej wykazano, że przyczyną występującej kruchości w stopach Ni modyfikowanych miszmetalem j est cienka warstewka eutektyki Ni-Nis(Ce, La) powstająca w wysokich temperaturach na granicach ziaren.
EN
During processing of nickel alloys, addition of cerium and lantanium as modifier in form of mischmetal is often used. It causes grain refinement, improvement of mechanical and technological properties as well as heat resistance. However in these alloys sometimes the brittleness is occurred. On the basis of microfractographical and microstructural investigations with implementation of microprobe analysis it was shown that the brittleness is caused by thin eutectic layer of Ni-Nis(Ce, La) formed in high temperatures on the grain boundaries in alloys modified with addition of cerium and lanthanum.
9
Content available remote Badania sorpcji i desorpcji niklu w utworach glebowych
100%
EN
The composition of the thin buffer sheets between alumina substrate and thin deposited aluminium and nickeline films, was investigated by Rutherford backscattering. The components and impurities redistribution was obtained by the Ar1+ ion bombardment with the energies of l .5 and 75 keV. The alumina surface contamination with the carbon atoms decreased in the cases of the ion-beam assisted deposition and ion beam mixing by up to the order of the magnitude. In these cases the contamination redistribution was registered. The Ni-Al interdiffusion was observed in the case of the clean Al surface. It has also been shown that ion beams give us the possibility to form an alloy of the metal deposit with the substrate atoms at the room temperatures.
PL
Omówiono metodę selektywnego oznaczania śladowych ilości niklu w ściekach za pomocą elektrody wykonanej z chemicznie modyfikowanej pasty węglowej. Elektrody czułe na jony Ni2+ wykonano metodą ucierania proszku grafitowego, dwumetyloglikoksymu i smaru silikonowego w moździerzu. Jony Ni2+ osadzono chemicznie na tak wykonanej elektrodzie w postaci chelatu z dwumetyloglioksymem, a następnie oznaczono metodą różnicowej woltamperometrii pulsowej w oddzielnym buforze. Wykonano liniową zależność wysokości pików redukcji Ni2+ od jego stężenia w zakresie 2,5 .10(-7) - 1,5. 10(-6) M, przy czym znaczny nadmiar jonów Cu2+ i Co2+ w badanym roztworze niewiele wpływa na wynik oznaczeń.
EN
A method for selective determination of trace amounts of nickel with application of chemically modified carbon paste electrode (CME) is described. Nickel-sensitive CMEs were prepared by incorporating dimethylglyoximine into a carbon paste mixture composed of graphite powder and silicone grease. Nickel was chemically deposited on the CME and differential pulse voltametric quantitation in the cathodic region was done with the electrode in the separate buffer. Linear response was observed from 2.10(-7) to 1,5.10(-6) M Ni2+. Excess concentrations of Cu2+ and Co2+ ions had slightly influenced the nickel response.
12
Content available remote Ferrytyczne stale nierdzewne. Wady i zalety zastosowania
100%
PL
Ferrytyczne stale nierdzewne zyskują coraz większą popularność w przemyśle. Konstruktorzy i technolodzy przy dużym współudziale księgowych (koszty!) przekonują się do tego rodzaju stali za każdym razem, gdy najpopularniejsze stale nierdzewne austenityczne drożeją. Obecnie znowu, głównie z powodu sporu ukraińsko-rosyjskiego, w grę zaczyna wchodzić nikiel, a wraz z nim – stale nierdzewne, których produkcja oparta jest na tym surowcu.
PL
Zbadano kinetykę i mechanizm utleniania spektralnie czystego niklu w funkcji temperatury (1073 -1673 K) i prężności tlenu (10-105 Pa). Szybkość reakcji wyznaczano metodą termograwimetryczną z dokładnością rzędu 10" g, a mechanizm powstawania zgorzeliny badano metodą markerów. W celu wyeliminowania wpływu efektu Archimedesa na wyniki pomiarów szybkości reakcji w funkcji prężności tlenu, stosowano mieszaninę dwóch gazów nośnych, argonu i helu, o tak dobranym składzie, aby jej gęstość była ściśle równa gęstości tlenu. Udział dordzeniowej dyfuzji tlenu w procesie narastania drobnokrystalicznej zgorzeliny w temperaturach niższych od 1273 K wyeliminowano rozpoczynając pomiary od najwyższej temperatury (1673 K), w której powstaje zgorzelina grubokrystaliczna. Następnie obniżano skokowo temperaturę reakcji i kontynuowano pomiar kinetyki utleniania. Zabieg ten powtarzano kilkakrotnie, aż do uzyskania informacji o szybkości powstawania grubokrystalicznej zgorzeliny w temperaturach niższych od 1273 K. Wykazano, że w całym zakresie temperatur i ciśnień tlenu proces narastania grubokrystalicznej zgorzeliny tlenkowej na niklu zachodzi w wyniku odrdzeniowej dyfuzji kationów niklu i elektronów poprzez podwójnie zjonizowane wakancje kationowe i dziury elektronowe. Jednoznaczny dowód takiego mechanizmu reakcji wynika z doskonałej zgodności pomiędzy wyznaczoną eksperymentalnie paraboliczną stałą szybkości utleniania niklu i wartością tej stałej, obliczoną ze współczynnika dyfuzji niklu wyznaczonego eksperymentalnie w monokrystalicznym tlenku tego metalu
EN
Oxidation kinetics of high purity nickel have been studied as a function of temperature (1073-1673 K) and oxygen pressure (10-l05 Pa) using microthermogravimetric technique. In order to eliminate the possible participation of grain boundary diffusion in scale growth at lower temperatures (< 1273 K), the oxidation rate measurements have always been started at highest temperature (1673 K), when coarse-grained scale was formed, and the temperature and pressure dependence of the oxidation rate was determined by step-wise lowering the temperature of such pre-oxidized sample. The possible influence of Archimedes effect on the results of oxidation rate measurements at different oxygen pressures was eliminated by using binary carrier Ar-He gas mixture of the composition with the density exactly the same as that of oxygen. It has been shown that in the whole temperature and oxygen pressure range studied, the coarse-grained oxide scale on nickel is growing by the outward volume diffusion of cations and electrons through doubly ionized cation vacancies and electron holes. This conclusion is strongly supported by the excellent agreement between parabolic rate constant determined experimentally and that calculated from self-diffusion coefficient of nickel in single crystalline nickel oxide.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań związane z opracowaniem warunków wytwarzania warstw wieloskładnikowych i kompozytowych na bazie niklu, kobaltu i chromu przez połączenie procesów: chemicznego bezprądowego nanoszenia warstw niklu i kobaltu, wytwarzania warstw chromu metodą elektrolityczną z procesami azotowania jarzeniowego stałoprądowego i w plazmie pulsującej o częstotliwości 10 kHz lub z procesem obróbki cieplnej w warunkach wyładowania jarzeniowego. Stały się one podstawą do opracowania wytycznych technologicznych nowego procesu obróbki cieplnej w warunkach wyładowania jarzeniowego warstw typu Ni-P i Co-P, tj. warstw kobaltu i niklu z wydzieleniami fosforków kobaltu i nikIu, czy też warstw kompozytowych typu CrN + Cr + CrC lub CrN + (Cr, Fe). Stanowiły one podstawę do opracowania warunków wytwarzania warstw kompozytowych typu warstwa azotowana +(Ni-P). Są to warstwy o dobrych właściwościach użytkowych, tj. odporności na korozję i zużycie przez tarcie, o twardości powierzchniowej do 1300 HVO,O5 (w przypadku warstw Ni-P na stali po ich obróbce cieplnej) oraz do 2100 HVO,O5 dla warstw CrN. Mają one charakter dyfuzyjny. Dobre właściwości użytkowe tych warstw potwierdzono w badaniach eksploatacyjnych, zrealizowanych na łopatkach wirnika sprężarki przeprowadzonych w WSK Rzeszów.
EN
STUDY 0F THE TECHNOLOGY 0F THE CREATION 0F MULTICOMPONENT LAYERS BASED 0N COBALT, NICKEL AND CHROM, WHICH ARE RESISTANT TO CORROSION AND FRICTIONAL WEAR The paper presents the results of investigations performed in connection with our studies on the technology of multicomponent and composite Ni, Co and Cr-based layers using, in combination, check chemical deposition of nickel and cobalt, electrolytic deposition of chromium layers together with d.c. glow discharge nitriding or nitriding in 10 kHz pulsed plasma, and glow discharge-assisted heat treatment. Based on these results we have developed the technological principles of a new method of glow discharge-assisted heat treatment of Ni-P and Co-P type layers, such as cobalt and nickel layers with phosphide precipitates, composite layers of the CrN + Cr + CrC or CrN + (Cr,Fe) type and composite layers of the nitrided layer + (Ni-P) type. The layers have a diffusion character and show advantegous performance properties, in particular the resistance to corrosion and to frictional wear, the surface hardness of the heat-treated Ni-P layers deposited on steel amounts to 1300HV0.05 and that of CrN layers - to 2100HV0.05. The high quality of the layers has been verified in industrial practice as they were tested on the rotor blades of a
PL
Wykonano próby przemysłowe i przeprowadzono badania laboratoryjne w celu opracowania i zweryfikowania w warunkach WSK "PZL - Rzeszów" technologii wytwarzania żarowytrzymałych stopów niklowych z udziałem złomu obiegowego. Stwierdzono, że technologia próżniowej rafinacji w piecu Leybold Heraeus pozwala poprzez odpowiedni dobór temperatury i czasu rafinacji, zapewnić usunięcie niskotopliwych metali ciężkich oraz gazów. W przypadku selektywnego odparowania składników stopowych lub potrzeby "rozcieńczenia" trudno usuwalnych zanieczyszczeń stosuje się wzbogacanie stopu składnikami metalicznymi lub czystym stopem. Na podstawie oceny jakości ok. 70 próbnych wytopów przemysłowych i ok. 650 odlewów wykonanych z tego wsadu potwierdzono pełną przydatność materiału wsadowego.
EN
Laboratory and industrial-scale tests were made to develop and verify melting technology for nickel-base superalloys with process scrap in the charges. It was found that with careful selection of temperature and time of refining in a Leybold Heraeus vacuum furnace it was possible to obtain effective removal of low-melting heavy metals and gases. In cases of selective evaporation of components or presence of difficult to remove impurities final composition was adjusted by means of additions of pure metals of dilution with pure alloy. Analyses of approximately 70 trial industrial heats and 750 castings show that the metal meets existing specifications.
PL
Nikiel stanowi jeden z podstawowych mikroelementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Pierwiastek ten wykazuje również szereg cennych właściwości analitycznych. W niniejszej pracy dokonano najnowszej literatury dotyczącej właściwości fizycznych i jego aktywności chemicznej oraz metod oznaczania.
EN
Nickel is one of the basic microelement, necessary for the normal growth and behaviour of the organism. This element has also many valuble analytical properties. This paper gives a review of physical properties, chemical activity and methods of determination of nickel.
20
Content available remote Voltammetric determination of nickel as impurity in copper sulphate
88%
EN
Adsorptive voltammetric determination of nickel in copper sulphate using dimethylglyoxime as a chelating agent was described. A possibility of application of this method to testing of purity of chemicals was presented. The RSD was 3% and the detection limit 0,01 žg1(-1).
PL
Opisano adsorpcyjno-woltamperometryczną metodę oznaczania niklu jako zanieczyszczenia technicznego siarczanu miedzi. Jako chelat kompleksujący jony niklu zastosowano dimetyloglioksym. Granicę oznaczalności niklu oszacowano na poziomie 0,01 žg1(-1). Względne odchylenie standardowe nie przekraczało 3%.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.