Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hemodializa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The Ciminio-Brescia arterio-venous fistula is a preferred vascular access for haemodialysis, but it is often associated with the development of vascular complications, due to changes in hemodynamic conditions. Computational fluid dynamics methods were involved to carry out seven simulations of the blood flow through the fistula for the patient specific (geometrical) case and various boundary conditions. The geometrical data, obtained from the angio-computed tomography, were used to create a 3-dimensional CAD model of the fistula. The blood flow patterns, blood velocity and the wall shear stress, thought to play a key role in the development of typical complications (stenoses, thromboses, aneurysms, etc.), have been analyzed in this study. The blood flow is reversed locally downstream the anastomosis (where the artery is connected to the vein) and downstream the stenosis in the cannulated vein. Blood velocity reaches abnormal value in the anastomosis during the systolic phase of the cardiac cycle (2.66 m/s). The wall shear stress changes in this place during a single cycle of the heart operation from 27.9 to 71.3 Pa (average 41.5 Pa). The results are compared with data found in the literature.
PL
Cel badań. Celem badań była ocena sposobu żywienia hemodializowanych kobiet i mężczyzn o zróżnicowanym stopniu odżywienia. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 74 pacjentów hemodializowanych, wśród których na podstawie BMI (kg/m2) wyodrębniono 2 grupy badawcze u kobiet: grupę z prawidłową masą ciała n =17 (48,6%), i grupę z nadmierną masą ciała n = 18 (51,4%) oraz 2 grupy badawcze u mężczyzn: grupę z prawidłową masą ciała n = 17 (43,6%) i grupę z nadmierną masą ciała n = 22 (56,4%). Ocenę ilościową dziennych racji pokarmowych (dzrp) przeprowadzono metodą 24-godzinnego wywiadu żywieniowego, obejmującego 3 dni poprzedzające badanie. W opracowaniu wyników wykorzystano program komputerowy Dieta 4, opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Obliczenia wykonano programem Statystyka 9.0. Uzyskane wyniki porównano z normami żywieniowymi dla osób hemodializowanych. Wyniki. Obliczono wartość energetyczną oraz podaż podstawowych składników odżywczych, a także błonnika i cholesterolu pokarmowego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na brak zbilansowania zawartości składników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych pacjentów obu płci, niezależnie od ich stanu odżywienia. Dieta charakteryzowała się niską wartością energetyczną oraz niską podażą białka i węglowodanów we wszystkich badanych grupach kobiet. Średnie spożycie białka (89,4 ± 40,6 g/dobę) i cholesterolu (343,9 ± 207,4 mg/dobę) w dziennych racjach pokarmowych mężczyzn z prawidłową masą ciała było istotnie wyższe w porównaniu ze średnim spożyciem białka (71,9 ± 25,2 g/dobę) i cholesterolu (253,4 ± 142,5 mg/dobę) przez mężczyzn hemodializowanych z nadmierną masą ciała. Badania wykazały niskie spożycie błonnika pokarmowego we wszystkich badanych grupach kobiet i mężczyzn. Wnioski. Regularna porada dietetyka jest niezbędna, ponieważ nieodpowiednia wartość energetyczna dziennych racji pokarmowych i spożycie głównych składników odżywczych w diecie może wpływać niekorzystnie na przebieg choroby.
EN
Objective. The aim of the study was the assessment of dietary habits in haemodialysed women and men with differentiated state of nutrition. Material and method. The study was conducted into 74 haemodialysed patients who, based on BMI (kg/m2), were allocated into two research groups of women: normal-weight group n =17 (48.6%) and excessive body weight group n = 18 (51.4%) and two groups of men: normal-weight group n = 17 (43.6%) and excessive body weight group n = 22 (56.4%). Daily food rations (DFR) were quantitatively evaluated by a 24h dietary recall method covering 3 days preceding the examination. The computer program “Diet 4” designed in the Institute of Food and Nutrition in Warsaw was used for calculations. Calculations were performed using the Statistica 9.0 program. Results were compared to the nutritional standards for haemodialysed subjects. Results. Energetic value and basic nutrients supply was estimated and also the average content of dietary fiber and cholesterol. The results of the conducted research indicate lack of balanced content of essential nutrients in daily food rations of the patients of both sexes, irrespective of nutritional status. The diet was characterized by low energetic value and low contents of proteins and carbohydrates in all the study groups of women. The mean intake of protein (89.4 ± 40.6 g/day) and cholesterol (343.9 ± 207.4 mg/day) in the daily food rations of men with normal weight were found to have a significantly higher as compared to the mean intake of protein (71.9 ± 25.2 g/day) and cholesterol (253.4 ± 142.5 mg/day) in the daily food rations of hemodialysed men with excessive body weight. The research showed low consumption of dietary fiber in all investigated groups of women and men. Conclusions. Since improper the energetic value of daily food rations and intake of the basic nutrients in the diets, may have an unfavourable effect on the disease course, the provision of regular dietary advice is a necessity.
PL
Artykuł dotyczy modelowania kinetycznego mocznika, stosowanego do wspomagania procesu leczenia hemodializą. Prace zmierzające do wprowadzenia do praktyki klinicznej modelu dwuprzedziałowego napotykają barierę braku danych liczbowych dla kluczowego parametru, jakim jest klirens komórkowy, Kc. Wyznaczanie tej wartości poprzez procedury optymalizujące metodą modelu strojonego na podstawie odpowiedniego zestawu danych pomiarowych musi być realizowane przy znajomości wrażliwości na zmiany w tych danych, wynikające z nieuniknionych błędów pomiarowych. W artykule opisano metodę szacowania wrażliwości parametru Kc na zmiany wartości parametrów traktowanych jako dane wejściowe procedury optymalizującej. Przedstawiono również przykład obliczeniowy, bazujący na typowych wartościach, umożliwiający wskazanie parametrów, których wartości muszą być mierzone ze szczególną precyzją. Zastosowanie opisanej metody umożliwi odróżnienie zmian w wyznaczonych wartościach parametru Kc świadczących o istotnych zjawiskach od zmian wynikających z niedokładności pomiarów parametrów wejściowych.
EN
The paper considers the kinetic urea modelling, a tool used in the haemodialysis treatment. The efforts to introduce the two-compartmental model to the practical applications are mitigated by the lack of numerical value for the cellular clearance, Kc, being the crucial parameter of this model. The optimisation procedure, utilising the adjusted model technique to assess the Kc value, should be applied with the knowledge about relevant sensitivity of the resulting values to the changes in the input parameters. The changes that result from the inevitable measurement errors. In the paper a method of evaluating the required sensitivity values is described and a computational example based on the typical values is provided. The obtained results may be used to indicate the input parameters which must be measured with particular care. Application of the described procedure should provide arguments to recognise if the differences between the obtained Kc values result from inaccuracy of the input values or indicate the important phenomena.
PL
Frakcjonowany klirens objętości dystrybucji (Kt/V) jest jednym z parametrów mających istotne znaczenie rokownicze u chorych hemodializowanych, dializowanych otrzewnowo oraz w okresie przeddializacyjnym. U pacjentów hemodializowanych wskaźnik może był wyliczany uproszczonymi wzorami, z modelu jednoprzedziałowego (wg Gotcha lub Lowriego), za pomoca estymacji (wg Daugirdasa) lub z korekt modelu 1-przedziałowego do 2-przedziałowego (wg Tattersaala lub Maduella). W pracy opisano kolejno najważniejsze problemy związane z wyliczaniem Kt/V, a na końcu porównano wartości wyliczone za pomocą wybranych zależności, na podstawie empirycznie uzyskanych danych z modelowania 91 pacjento-sesji dializacyjnych. Wyliczono wartość Kt/V wg różnych wzorów, po czym dokonano analizy zmienności. Wyniki analizy zwracają uwagę na adekwatność poszczególnych wzorów oraz możliwości praktycznego ich stosowania do oceny dawki dializy.
EN
Fractional urea distribution volume clearance (Kt/V) remains important dialysis adequacy parameter and prognostic factor in predialysis, hemo- and peridonealy dialysed patients. For Kt/V calculations simplified formulas (by Gotch or Lowrie), employing single-pool model, can be applied. Mathematical corrections can convert the spKt/V value do double-pool model, according to Daugirdas, Tattersaal and Maduell formulas. The paper describes in details main problems related with dpKt/V calculations. In the clinical study, the data obtained in 91 HD sessions allowed for estimation of spKt/V, eqKt/V and by Daugirdas, Tattersaal and Maduell methods, respectively. Analysis of variation was performed. The results of the above analysis draw our attention to adequacy of the particular formulas and their further, practical application for dialysis dose assessment.
PL
Leczenie nerkozastępcze może odbywać się w formie dializoterapii i transplantacji nerek. Dializoterapia jest przeprowadzana za pomocą dwóch metod: hemodializy i dializy otrzewnowej. Proces hemodializy (HD) jest dynamicznym zabiegiem, w czasie którego osocze krwi pacjenta jest poddawane kilkugodzinnemu oddziaływaniu na nie roztworu leczniczego, jakim jest płyn dializacyjny. Do najważniejszych ostrych powikłań, jakie mogą wystąpić w trakcie zabiegu, należą: hipotonia i hipertonia śróddializacyjna, kurcze mięśni, świąd skóry, odczyny gorączkowe, hipoglikemia. Rzadziej występują zespół pierwszego użycia dializatora, zespół niewyrównania, hiper- i hipokaliemia, zator powietrzny, hemoliza. Ważnym członkiem w zespole terapeutycznym stacji dializ jest pielęgniarka. To właśnie ona jest najbliżej pacjenta, sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem zabiegu hemodializy, obserwuje chorego, reaguje natychmiast, kiedy pojawią się powikłania. Odgrywa również znaczącą rolę w edukacji chorych, co skutkuje poprawą jakości życia, lepszym samopoczuciem w okresie międzydializacyjnym oraz zmniejszeniem liczby powikłań.
EN
Renal replacement therapy may take the form of dialysis and kidney transplantation. Dialysis is performed by means of two methods: hemodialysis and peritoneal dialysis. Hemodialysis (HD) is a dynamic procedure during which the patient's blood plasma is exposed for a few hours to a therapeutic solution such as dialysis fluid. The most important acute complications that may occur during the procedure are hypotension and hypertonic muscle cramps, skin pruritus, fever, hypoglycaemia. The less frequently observed complications include the first dialysis use syndrome, decompensation syndrome, hyperand hypocalcaemia, air embolism and hemolysis. A nurse is an important member of the therapeutic dialysis unit. She is in direct control of the normal course of hemodialysis, she observes the patient, reacting immediately whenever complications occur. She plays an important role in the process of educating patients, which results in improved quality of life and improved well-being observed in patients during the interval between dialysis and the reduction in the number of occurring complications.
12
Content available Co kardiolog powinien wiedzieć o nefrologii?
75%
PL
Nefrologia jest dziedziną bardzo hermetyczną dla "nienefrologów". W Polsce dializuje się kilkanaście tysięcy pacjentów, wśród których około 90% stanowią chorzy leczeni hemodializą, a 10% - dializą otrzewnową [1]. Z tej populacji około 10-20% stale przebywa w oddziałach szpitalnych z powodu powikłań. Pacjenci z chorobami nerek są specyficzną, niejednorodną grupą chorych, charakteryzującą się odmienną epidemiologią, wysokim odsetkiem powikłań [2], mającą odmienne rokowania po takich samych procedurach terapeutycznych, jak "populacja nienefrologiczna", wymagającą specjalnego traktowania, innego interpretowania badań biochemicznych, odmienności leczenia [3].
PL
Zaburzenia uwagi oraz spowolnienie psychoruchowe należą do najczęściej obserwowanych następstw przewlekłej niewydolności nerek i związanej z nią dializoterapii. Choć mechanizm powstawania tychże problemów nie został jednoznacznie określony, wiele danych wskazuje na związek deficytów uwagi i spowolnienia psychoruchowego w tej grupie pacjentów zarówno z postępującą neurointoksykacją wywołaną chorobą nerek, jak i nasilającymi się zaburzeniami naczyniowymi, zwłaszcza u pacjentów poddawanych wieloletniej hemodializoterapii. Wraz z wiekiem obserwuje się też obniżenie filtracji kłębuszkowej oraz wzrost zachorowań na choroby układu krążenia, czemu towarzyszy również pogarszanie się procesów uwagi i sprawności psychomotorycznej. W artykule zaprezentowane zostały dane neuropsychologiczne, biochemiczne i psychofizjologiczne świadczące o tym, że badania pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek mogą przyczynić się do stworzenia metamodelu poznawczego starzenia, który pozwoli lepiej zrozumieć funkcjonowanie poznawcze i związany z nim poziom aktywności dnia codziennego zarówno osób w podeszłym wieku, jak i szerokiej grupy pacjentów z różnego typu przewlekłymi chorobami somatycznymi.
PL
Wprowadzenie: Stale wzrasta liczba pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, wymagających włączenia do programu leczenia nerkozastępczego. Fakt ten spowodował zwiększenie wykonywanych operacji naczyniowych, polegających na wytworzeniu dostępu naczyniowego. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla pacjenta z przewlekłą chorobą nerek (PChN) jest wczesne wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej. Sprawny dostęp naczyniowy do hemodializy warunkuje wykonanie zabiegu i wpływa bezpośrednio na jakość życia pacjenta z PChN. Cel: Celem pracy jest przedstawienie autorskiego projektu programu polityki zdrowotnej „Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym – najpierw przetoka, potem cewnik”, który polega na ocenie skuteczności i wypracowaniu optymalnego modelu organizacji opieki nad pacjentem z PChN, kwalifikowanego do przewlekłego leczenia nerkozastępczego. Materiał i metody: Populację docelową programu stanowią wszyscy pacjenci z rozpoznaną PChN, kwalifikowani do programu przewlekłego leczenia nerkozastępczego. Do podstawowych mierników efektywności programu należy zaliczyć: (1) zmniejszenie liczby ponownych hospitalizacji dotyczących powikłań związanych z wytworzeniem dostępu naczyniowego, (2) zmniejszenie liczby powikłań związanych z zabiegiem hemofiltracji, (3) zmniejszenie umieralności ogólnej wśród pacjentów dializowanych w perspektywie dwunastomiesięcznej, (4) zwiększenie wiedzy w zakresie samoopieki i samopielęgnacji zespolenia tętniczo-żylnego oraz (5) stworzenie rejestru dostępów naczyniowych w Polsce. Wnioski: Podsumowując, program polityki zdrowotnej „Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym – najpierw przetoka, potem cewnik”, obejmujący świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w zakresie i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ma na celu sprawdzenie, czy planowane zmiany organizacji i realizacji świadczeń przyczynią się do poprawy sytuacji pacjentów z PChN, kwalifikowanych do przewlekłego leczenia nerkozastępczego, oraz czy będą one efektywne z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia.
PL
Na całym świecie, w tym także w Polsce, obserwuje się stały wzrost populacji pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek wymagających leczenia nerkozastępczego. Liczba chorych dializowanych z powodu cukrzycowej choroby nerek utrzymuje się na wysokim poziomie i systematycznie rośnie. Celem pracy była próba ukazania zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem dializowanym z powodu cukrzycowej choroby nerek. Posłużono się metodą „studium indywidualnego przypadku”. Wykorzystano techniki badawcze: wywiad, analiza dokumentacji medycznej, obserwacja, pomiar parametrów życiowych. Opieka pielęgniarska nad pacjentem dializowanym z powodu cukrzycowej choroby nerek wymaga wnikliwej obserwacji chorego oraz umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na mogące wystąpić powikłania hemodializy. Celem opieki jest umiejętne rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych i wprowadzenie profesjonalnych działań, które doprowadzą do ich rozwiązania. Oprócz działań doraźnych niezbędna jest edukacja i profilaktyka.
EN
Worldwide, Poland included, a steady increase can be observed in the population of patients with end-stage renal disease who require renal replacement therapy. The number of the sick dialysed due to diabetic kidney disease remains high and is growing systematically. The aim of this paper is to present the nursing problems involved in the care of patients dialysed due to diabetic kidney disease. The ‘individual case study’ method has been employed here. The research techniques used include: an interview, a talk, an analysis of medical documentation, participant observation as well as an analysis of the results of laboratory and specialist tests. Nursing care of patients dialysed due to diabetic renal disease involves their careful observation as well as requiring the ability to recognise and quickly respond to possible complications following hemodialysis. The purpose of the care in question is skillful identification of nursing problems and implementation of solutions leading to effective problem resolution. Apart from immediate actions, education and prophylaxis are essential.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.