Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy omówiono budowę wyszukiwarek internetowych, przeprowadzono analizę problemów występujących przy projektowaniu i przedstawiono możliwe rozwiązania z odnośnikami literaturowymi. W pierwszej części pracy wyjaśniono, na czym polega specyfika baz danych przechowywanych przez wyszukiwarki. W kolejnych omówiono trzy podstawowe elementy klasycznej wyszukiwaki internetowej odpowiedzialne za zbieranie, przechowywanie i udostępnianie danych.
EN
This work describes how search engines work. Analysis of developing problems and possible solutions was presented with related literature. First section of this paper explains specific problems of text databeses used in search engines. Next sections are introducing tree elements of search engine architecture responsible for collecting, indexing and presenting text data. There are examples of specific problems.
PL
Artykuł omawia metody i możliwości realizacji dostępu do baz danych z sieci Internet. Zaprezentowane są pokrótce specyfikacje CGI oraz JDBC oraz przykładowa metoda realizacji.
EN
This article describes methods and possibilities of realizing hardware indenpendent access to any database server. There are CGI and JDBC specifications and simple example of realisation presented in the paper.
PL
Artykuł omawia sposoby udostępniania zasobów w sieci, szczególny nacisk kładąc na zastosowanie mechanizmu servletów. Opisane zostały właściwości i budowa servletów oraz sposób ich współpracy z serverem.
EN
This article describes new possiblities informastion via Internet. A new Sun technology of servlets is information about using and creating servlets and accessing database servers from Internet in this paper.
EN
The amount of data available for mining or machine learning is increasing. Therefore one of the main problems of nowadays mining is decision how to persistently store that data in the way that it is easy and fast to load and save by mining algorithms. When data is too big to fit in the memory, there are two common ways to handle it: text or binary file in own format or ready-to-use universal database engine. Both have advantages and disadvantages. As for database engine, the most popular storage is a relational database server. Recently another promising option became non-relational databases like document-oriented databases. The work presented in this paper analyses how different storages behave for big amounts of data. Experiments compare efficiency of these storages for some classic mining tasks.
PL
Ilość danych dostępnych do analizy i algorytmów uczenia się z roku na rok rośnie. W związku z tym coraz większym problemem staje się przechowywanie tych danych w sposób trwały, który umożliwi szybki odczyt i jednocześnie bezpieczny zapis wyników analizy. Są dwa najpopularniejsze rozwiązania problemu trwałego zapisu danych: pliki we własnym formacie binarnym lub tekstowym albo relacyjne bazy danych. Oba te sposoby mają swoje zalety i wady. W ostatnich czasach popularność zaczynają zdobywać nierelacyjne bazy danych. W artykule zaprezentowano eksperyment mający na celu porównanie możliwości tych trzech sposobów przechowywania danych.
PL
Testowanie wydajności rozwiązań dostępu do danych w aplikacjach jest poważnym problemem wielu zastosowań. Odpowiedzenie na pytanie "jak będzie się zachowywała konkretna aplikacja w przypadku obciążenia jej większą liczbą jednoczesnych użytkowników?", wymaga przygotowania i przeprowadzenia odpowiednich testów, co często jest czasochłonne. Proponowane w artykule rozwiązanie pozwala zautomatyzować testowanie aplikacji pod obciążeniem. Wykorzystując środowisko rozproszone, umożliwia ono podłączenie do dowolnego interfejsu programowego i przetestowanie jego kluczowych elementów. Umożliwia także porównanie różnych rozwiązań w celu wyboru najlepszego do konkretnego zastosowania.
EN
Testing of database applications' performance is a serious problem in many circumstances. The answer to a question how will application behave under normal usage demands preparing specialized tests what is often a time consuming task. The solution presented in the article tries to automate this process. It gives also opportunity to compare different interfaces.
PL
Nadmiar informacji dostępnej w postaci tekstowej w sieci Internet staje się coraz większym problemem, ponieważ automatyczna analiza takich danych jest trudna. Typowymi przykładami dużych baz tekstowych są serwisy prezentujące bieżące informacje prasowe. Z uwagi na dużą liczbę takich serwisów, wiele informacji powtarza się. W artykule omówiono system z grupy tak zwanych agregatorów, który gromadzi w jednym miejscu informacje z wielu serwisów, dokonuje ich analizy i klasyfikacji, a następnie generuje na ich podstawie różnego rodzaju statystyki.
EN
Huge amount of textual information available in Internet becomes one of the most important problems because analysis of such data is difficult automatically. Typical examples of such big text databases are web services presenting press information. The same or very similar information repeats in different services. That is why so called "aggregators" that aggregate and preprocess information from different services are becoming more and more popular. This paper presents one of such aggregators that collects information from multiple services, parses and analyses it and then tries to classify and collect different statistics.
7
Content available Cheap and Easy PIN Entering Using Eye Gaze
63%
EN
PINs are one of the most popular methods to perform simple and fast user authentication.PIN stands for Personal Identification Number, which may have any number of digits or even letters.Nevertheless, 4-digit PIN is the most common and is used for instance in ATMs or cellular phones.The main advantage of the PIN is that it is easy to remember and fast to enter. There are, however,some drawbacks. One of them - addressed in this paper - is a possibility to steal PIN by a techniquecalled `shoulder surfing'. To avoid such problems a novel method of the PIN entering was proposed.Instead of using a numerical keyboard, the PIN may be entered by eye gazes, which is a hands-free, easy and robust technique.
PL
W pracy przedstawiono analizę zagrożeń dla aplikacji internetowych umożliwiających dostęp do baz danych. Szczególną uwagę zwrócono na ataki włamywaczy do systemów internetowych (hakerów). Wyróżniono szereg kategorii ataków, wykorzystujących błędy projektantów, administratorów i użytkowników. Przedstawiono metody przeciwdziałania omówionym zagrożeniom.
EN
This paper presents analysis of different types of threats for Web-based applications which are using databases. On-purpose hackers' attacks are in special consideration. Several attack types, which take adventage of errors made by application developers, administrators and common users, are described. The paper presents also methods use to avoid this kind of attacks.
PL
Odczynniki chemiczne są charakterystyczną grupą substancji, stwarzających znaczne zagrożenia w trakcie ich przechowywania, transportu, stosowania i eliminacji. W uczelnianych laboratoriach chemicznych i magazynach zostały zgromadzone duże ilości przeterminowanych, w wielu wypadkach zbędnych odczynników. Jednocześnie obserwowana jest tendencja przekazywania do szkół wyższych odczynników z innych jednostek badawczych, szkół i podmiotów gospodarczych, w celu ich wykorzystania, bądź eliminacji. Dla spełnienia wszelkich wymogów w zakresie ochrony środowiska naturalnego ważne jest opracowanie bezpiecznych procedur, przy prowadzeniu prac związanych z porządkowaniem i ścisłą ewidencją zmagazynowanych substancji chemicznych [1÷3]. Likwidacja nadmiernych zapasów odczynników związana jest z wysokimi kosztami, które można obniżyć poprzez wykorzystanie zbędnych odczynników w procesie dydaktycznym, w pracach badawczych lub przez przekazanie innym uczelniom w ramach wymiany. Na przeszkodzie tym działaniom stał brak sprawnego systemu ewidencji odczynników i wymiany informacji. System iChem został zainstalowany na 25 wydziałach chemicznych polskich uczelni, po przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla uprzednio wytypowanych w poszczególnych jednostkach administratorów. System iChem umożliwił na wydziałach chemicznych szkół wyższych sporządzenie jednolitej, pełnej ewidencji substancji chemicznych, prowadzenie uproszczonej gospodarki magazynowej oraz udostępnienie w skali ogólnokrajowej informacji o zbędnych odczynnikach. Niezwykle cenne okazało się wprowadzenie do systemu iChem baz danych, zawierających informacje o właściwościach odczynników, w tym obszerne dane dotyczące bezpieczeństwa pracy z danymi chemikaliami, występujących zagrożeń, informacje toksykologiczne, ekologiczne i opis sposobu postępowania z odpadami. Dla większości substancji chemicznych umieszczonych w bazie dostępne są karty bezpieczeństwa odczynników, stanowiące cenne źródło informacji, obowiązujące prawem [6]. Dane te są szczególnie istotne w obecnym okresie przystosowywania laboratoriów badawczych i dydaktycznych do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Informacje o właściwościach odczynników, w tym również dotyczące bezpieczeństwa pracy z odczynnikami i obszerne dane zawarte w kartach substancji niebezpiecznych, są użytecznym narzędziem dla zapewnienia bezpieczeństwa przy planowania badań naukowych i w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz mogą stanowić pomoc w likwidacji danych substancji chemicznych w strumieniu odpadów. Część informacyjna bazy dotycząca zagrożeń w pracy z odczynnikami, udostępniona pracownikom oraz studentom, jest wykorzystywana przy opracowywaniu instrukcji bezpiecznej pracy w laboratoriach chemicznych oraz sposobów zagospodarowania odpadów. Z przedstawionej charakterystyki systemu iChem wynika, że może stanowić on przydatne narzędzie nie tylko dla wydziałów chemicznych szkół wyższych, lecz również dla innych wydziałów i instytutów badawczych, wyposażonych w laboratoria chemiczne oraz dla szkół średnich o profilu chemicznym.
EN
System iChem gave for faculties of chemistry in Poland an opportunity to prepare one, full and consolidated registry of chemicals and to provide simplified magazine management. It made also simple and available an exchange of information about spare reagents. Very important property of the system is a possibility of creating the unified database of reagents', including physical and chemical properties and a lot of data about safety, threats and toxicological properties. The database is very easy to maintain and modify so it's still growing, because the users are continually updating it. All users can insert new data to the database on their own iChem server. The data is then gathered and analysed on a special server called "Centrala". When it gets a positive acknowledgement, it's then send to all other iChem servers as an update to the properties database. This technique automatically incorporates the work of a lot of people to maintain and update one unified properties database, what gives it the ability to be as big and precise as it's possible. The safety cards (which are now needed by the Polish law) are included for most reagents and are the valuable source of information. These cards are particularly important as Polish laboratories are trying to adapt research and education to the EU standards. Information about reagents, especially these concerned with safe handling with reagents, and wide information included in dangerous reagents cards are very useful tool for ensure safety in scientific research and students' laboratories, and can be helpful in developing process of destruction of chemical wastes. As for now iChem system was accustomed in 25 chemistry faculties in Poland and its database of reagents properties consists of over 8000 elements. The system is a kind of magazine management system but it's expanded with several important and unique properties: possibility of exchanging information about spare reagents among all iChem servers, predefined, very big and still growing database of reagents, a lot of additional information about safety. Moreover it works with a common Internet browser, so no special software is needed on the user side. This property made it accessible for students and therefore the system database may be easily used by them as a valuable source of information during their own work.
PL
Artykuł prezentuje system iChem będący częścią projektu finansowanego przez MEN i KBN PCZ-03.16, który za pomocą technologii internetowych wspomaga zarządzanie wymianą informacji na temat posiadanych odczynników chemicznych na polskich uczelniach. System pozwala także na gromadzenie i udostępnianie informacji na temat właściwości odczynników. Omówiono założenia, strukturę, funkcje i zabezpieczenia systemu. System iChem został wdrożony na 25 wydziałach szkół wyższych, gdzie stanowi narzędzie do wprowadzenia komputerowej ewidencji odczynników chemicznych i jest bazą informacji o właściwościach chemikaliów i zagrożeniach wynikających z ich stosowania.
EN
The article presents iChem system, which is a good example of using Internet technologies as a tool for management with chemicals in chemical faculties of Polish universities. There are foundations, structure, functions and protections of the system presented in this paper. The system is making possible exchange of chemical information using Internet. It is for now implemented in 25 faculties of universities in Poland, where it is the useful tool to introduction of computer record of chemicals. Futhermore, it contains the base of information about properties of chemicals and threats resulting from their usage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.