Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 915

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social insurance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
XX
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego w przypadku wypłacenia zasiłku pracownikowi/zleceniobiorcy ZUS będzie mógł wskazać podmiot, od którego będzie dochodzić nadpłaconego zasiłku. Nie jest również wymagane, aby ZUS wykorzystał w pełni wszystkie możliwości dochodzenia roszczenia, zanim podejmie dochodzenie zwrotu świadczenia w stosunku do płatnika składek. O czym zatem powinien wiedzieć pracodawca-płatnik? (fragment tekstu)
XX
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) to wyspecjalizowana instytucja powołana w celu ubezpieczeń i obsługi rolników. W artykule omówiono działalność oddziału regionalnego KRUS w Jeleniej Górze.
XX
W drugiej połowie XIX wieku ziemie polskie, w tym Królestwo Polskie (przewrót przemysłowy w tej części zaboru rosyjskiego dokonał się w latach 1850-1890, z ponad wiekowym opóźnieniem w stosunku do Europy Zachodniej, ale z kilkuletnim wyprzedzeniem w stosunku do Cesarstwa Rosyjskiego), wkroczyły w epokę przyspieszonego uprzemysłowienia i budowy kapitalistycznych stosunków produkcji, co nieuchronnie wiązało się z przebudową stosunków społecznych, jak i własnościowych (stopniowo umierała koncepcja społeczeństwa szlacheckiego, czyli stanowego, opartego na gospodarce folwarczno-pańszczyźnianej). Uruchomiony proces zmian w sferze ekonomicznej, jak też społecznej przyczynił się do pogłębienia rozbieżności majątkowych i dochodowych w polskim społeczeństwie - szybko powiększała się liczebność proletariatu, który nie tylko żył, ale i pracował w katastrofalnych warunkach. Przewrót przemysłowy w Królestwie Polskim prowadził nieuchronnie do unowocześnienia produkcji, gdyż wdrażano nowoczesną technikę produkcji oraz efektywniejsze metody zarządzania w przedsiębiorstwach. W efekcie powyższych zmian znacznie zwiększyła się produkcja przemysłowa i wzrosło zatrudnienie. Przemiany w sferze społeczno-ekonomicznej nie ominęły życia politycznego, co znalazło potwierdzenie w tworzeniu się nowych ugrupowań politycznych, jak i w rosnącej świadomości oraz aktywności politycznej proletariatu. Zarówno aktywni politycznie przedstawiciele polskiego proletariatu, jak i politycy walczący o zdobycze socjalne dla robotników występowali nie tylko z ostrą krytyką stosunków kapitalistycznych, w tym pogoni za zyskiem, ale także domagali się poprawy warunków pracy i płacy oraz warunków bytowych, co wiązało się z walką o zdobycze socjalne, w tym o ustawowe regulacje w zakresie zabezpieczeń społecznych. (fragment tekstu)
EN
Industrial development in the Kingdom of Poland in the second half of the 19th century contributed to the rebuilding of economic relations and property relations as well as the reorganization of the society. The transition from manufacture production to factory production was connected with building new industrial centers. One of them was Zagłębie Dąbrowskie with modern heavy industry such as mining and steel industry. At the turn of the 20th century, workers became a dominant of people in Zagłębie Dąbrowskie. The new capitalistic relations of production and the mess of tsar legislative authorites in terms of social legislation caused that workers'working conditions and living conditions were extremely difficult. For that reason they supported the idea of brackie association, which guaranteed the minimal system of insurance in case of vicissitude. (original abstract)
XX
Artykuł omawia system rolniczego ubezpieczenia społecznego, który powstał w 1978 r., jego rozwój i przyszłą strategię działania.
XX
Po wprowadzeniu reformy ubezpieczeń społecznych pieniądze na emeryturę będą pochodziły z następujących źródeł pierwszy - obowiązkowy, na zasadzie dzisiejszego ZUS, drugi - kapitałowy, trzeci - to prywatne oszczędności.
XX
Trudno sobie wyobrazić dalsze zmiany ubezpieczeniowe w systemie zabezpieczenia społecznego bez przeprowadzania rachunków aktuarialnych i - w konsekwencji - powołania kompetentnej instytucji aktuarialnej. Wydaje się jednak, że aktualna koncepcja instytucji Aktuariusza Krajowego jest za mało skupiona na kalkulacjach stricte ubezpieczeniowych. Instytucji tej chce się powierzyć raczej rolę "głównego demografa RP", przygotowującego prognozy na potrzeby pomocy społecznej, systemu ochrony zdrowia, funduszu pracy, bez względu na charakter proponowanych rozwiązań, czy są to rozwiązania zaopatrzeniowe, czy opiekuńcze, czy ubezpieczeniowe. Chodziłoby więc o ubezpieczeniowe sprecyzowanie kompetencji opiniodawczych i doradczych Aktuariusza Krajowego. Instytucja ta powinna też być wyposażona w coś, co można by nazwać "stanowiącą akceptacją" lub "stanowiącym sprzeciwem" wobec proponowanych rozwiązań o charakterze ubezpieczeniowym. (fragment tekstu)
EN
Both in developed countries and transition economies the anticipation activities, as opposed to the intervention and creation ones, start to dominate the "new" social policy. One can also observe a tendency to use insurance method and insurance solutions in these social security systems which favour the anticipation actions.The insurance method - contrary to the endowment and protection methods used in social security - should represent a financing via contributions and, simultaneously, a specific entitlement to benefits derived from participation of the insured in the common risk pool. Thus, the terminology used in social policy for describing and assessing this method is important not only due to formal reasons and it clearly distinguishes between "social security" and "social insurance" (in singular) as a concrete social method and "social insurance arrangements" (in plural) as a set of social solutions.In this case, particularly essential is the social interpretation of insurance diagram (a description of consecutive terms: risk - premium - fortuitous event - loss - benefit) which explains social departures from the "classical" social insurance thinking and which also emphasises their causes and results.With regard to the deviations from the "classical" social insurance philosophy, the essential ones are those related to creating the risk pool (insurance compulsion), actuarial determination of contribution (different models for setting a premium) and insurance equivalency understood both as a fund equivalency (assets vs. liabilities) and as a compensation equivalency (benefits vs. contributions).An institutional solution to these issues in Poland is to be the Country Actuary. Naturally, some questions arise which concern its powers and real influence of his activities on the insurance-driven reform of social security. One should not omit here also the issue of quality evaluation of actuarial data used by such an institution. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy o KRUS, która weszła w życie 2 października 2004 roku, oraz kolejnych propozycji tej ustawy.
EN
Social insurance was conceived from a great thought of the social caution, from the thought of protection of an uncertain future. That thought of caution, during the time of development of social insurance, was implemented by the public entities on the one hand and by the civil activity on the other one. However, the process of creation of the social insurance system in Poland did not represent the policy of caution executed by the state. The only sign of caution could be seen with reference to the insurance associations as there the participants decided whether to enter the system or not whereas the state executed the policy of giving privileges to the certain social groups.
XX
Regulacje zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w odniesieniu do interpretacji przepisów składkowych, wywołują szereg wątpliwości. Część z nich dotyczy strony podmiotowej, tzn. ustalenia, które podmioty są uprawnione do skutecznego złożenia wniosku o wydanie interpretacji. Autorzy zwracają uwagę, że źródłem problemu jest niedoskonała regulacja art. 83d ustawy systemowej w związku z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Proponują możliwe wykładnie tego przepisu i jednocześnie postulują zmianę regulacji, w celu usunięcia istniejących wątpliwości.(abstrakt oryginalny)
EN
Regulations included in the Act on Freedom of Economic Activity and the Act on Social Insurance System raise many doubts in reference to the interpretation of the contribution schemes. Some them concern the entitlement, i.e. defining what entities are entitled to effectively apply for the interpretation. The authors point out that the source of the problem lies in the regulation of the Article 83d of the Act on Social Insurance System concerning the solutions adopted in the Act on Freedom of Economic Activity. They suggest new interpretations of this law, at the same time advocating the change of the regulation in order to avoid current doubts.(original abstract)
XX
Z artykułu dowiesz się:Które zasady ubezpieczenia społecznego przestają, a które zaczynają obowiązywać od nowego roku?Jak obliczyć okresy zasiłkowe?O nowych uprawnieniach ZUS w odzyskiwaniu należności. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono rozważania dotyczące przyznawania emerytur osobom, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego.
EN
The compilation involves considerations on the domain of actuarial analyses, connected with the risk of earlier retirement- called the risk of economic old age. There is presented the structure of age for new-granted pensions for the selected years, pointing to the occurring change tendencies. Simultaneously, the sphere of premium risk was broadened with the risk of long-life by means of analysing the dynamics of increase of the ratio which defines the proportion of the people who lived for more than 90 years, as compared to the general number of people. (original abstract)
13
Content available remote Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w okresie opieki nad dzieckiem
80%
XX
Od 2013 roku - w ramach polityki rodzinnej - budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne osobom, które zrezygnowały z aktywności zawodowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przed wprowadzeniem nowych uregulowań takie prawo miały jedynie osoby posiadające status pracownika. Autorka niniejszego artykułu omawia szczegółowo zmiany w ustawie systemowej wprowadzone w następstwie nowelizacji w lipcu 2013 roku. (abstrakt oryginalny)
XX
Autorzy rozpoczęli od przedstawienia genezy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i omówienia organizacji i funkcjonowania ubezpieczenia rolniczego. Następnie ocenili sytuację obecną w ubezpieczeniu społecznym rolników i perspektywy rozwoju. W podsumowaniu zaproponowali zmiany, których celem byłoby wyeliminowanie zauważonych luk i niedociągnięć w obowiązującym systemie.
EN
There is obligatory social insurance for all employees and farmers in Poland. In the act was assured obligatory as well as voluntary insurance for farmers. In addition since the 1-st of January 1997 people who run agricultural and the other business not connected directly with agriculture enterprise, of their motion can be subject to one insurance, like farmer insurance or social insurance. In this time must be put in force some changes in farmers insurance for the purpose of rationalizing the insurance system for farmers. (original abstract)
15
Content available remote Obciążenia pozapodatkowe małych i średnich przedsiębiorstw
80%
XX
Przedmiotem artykułu jest obciążenie małych i średnich przedsiębiorstw1 (MŚP) świadczeniami publicznoprawnymi niebędącymi podatkami i opłatami. Spośród tych świadczeń analizie poddano składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i składkę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Celem artykułu jest określenie ciężaru ekonomicznego poszczególnych świadczeń dla MŚP, porównanie ich ze sobą oraz odniesienie do wysokości podatków. Ukazana została również polityka państwa w zakresie tych obciążeń pod kątem preferencyjnego traktowania MŚP.(fragment tekstu)
EN
The subject of the article are public burden except for taxes and charges directed to small and medium-sized enterprises (SMEs). Among the burdens of these analyzed the contribution of social insurance, health insurance premium, contribution to the Labour Fund, contribution to the Guaranteed Employee Benefits Fund, contribution to the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons, contribution to the Company Social Benefits Fund. The analysis showed that the greatest impact on the functioning and development of all SMEs have contributions for social insurance, next the contribution of health, the impact of other burdens is small.(original abstract)
XX
Artykuł jest relacją ze spotkania jakie miało miejsce z okazji 70 lecia istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i stało się okazją do dyskusji o roli tej instytucji i polityki społecznej w życiu kraju. Nawiązali do tego tematu w wystąpieniach m.in. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, minister polityki społecznej Krzysztof Pater, była prezes ZUS Anna Bańkowska i obecna prezes PZU Aleksandra Wiktorow. Aleksandra Wiktorow wyraziła opinię, że na ZUS nakłada się coraz nowe zadania wykraczające poza jego statutowe obowiązki.
17
Content available remote Funkcja prewencyjna ubezpieczenia społecznego
80%
XX
Zróżnicowaną wysokość składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jako instrument ekonomiczny oddziaływania na pracodawcę w kierunku polepszania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ustalano tak, aby poszczególne grupy pracodawców, określone według gałęzi gospodarki rozporządzeniem Ministra Opieki Społecznej, pokrywały swoim składkami przypadające na nie ryzyko.(fragment tekstu)
EN
The analysis of international legal documents on social insurance (of the International Labour Organisation, the Council of Europe, and the European Union) which relate to the part the insurance plays in view of the risk of disability to work, and the analysis of the solutions working in this particular sphere in foreign social insurance systems (especially invalidity insurance and insurance against accident at work), both show that is a shift from the traditional perception of insurance against a given insurance risk as restricted only to a realization of damage compensation resulting from it (through money considerations mainly such a invalidity pension, pension for accident at work) to a better recognition of active insurance prevention, where the essential component is the activity of the insurance institution in the restitution of the ability to work, including medical and occupational rehabilitation of insured persons with a lost or diminished ability to work. This is corroborated by factors both of a social nature, and economic (connected with savings made in the funding of pecuniary benefits from social insurance resulting from disability to work).(original abstract)
XX
W chwili obecnej wszelkie rodzaje funduszy emerytalnych stanowią jeden z największych filarów na rynkach kapitałowych. Gromadząc miliardy dolarów w krajach rozwiniętych, są inwestorem chętnie widzianym na wszelkich giełdach dzięki racjonalności i długofalowości swoich inwestycji. Potrzeba dodatkowego oszczędzania w funduszach emerytalnych wynika z przyczyn, jak zmniejszenie się liczebności rodziny, zmiana stosunku wobec starszych pracowników, duża konkurencja między zatrudnionymi. W dzisiejszych czasach wchodzi się na rynek później, odchodzi wcześniej i żyje dłużej niż kiedyś. Dlatego trzeba zgromadzić więcej funduszy przez krótszy okres czasu. Powyższy artykuł dotyczy funkcjonowania funduszy emerytalnych w Stanach Zjednoczonych.
EN
At present all kinds of pension funds make one of the largest pillars on the Capital markets. Collecting billions dollars, and thanks to their racional and longterm investments, pension funds are welcome by all Exchanges. The need for additional savings in pension funds results from the still decreasing numerical force of the family, the changes in attitude towards the older workers, and the big competition among employees. Nowadays, the people start to work later on, stop to work earlier, and are alive for longer time than before. It is the reason why there is ne- cessary to accumulate morę money during the shorter period of time.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy ryzyka starości, jednego z podstawowych rodzajów ryzyka socjalnego w zakresie ubezpieczenia społecznego. Głównym celem artykułu jest charakterystyka starości jako ryzyka ubezpieczeniowego od strony polityki społecznej i ekonomicznej. (fragment tekstu)
XX
W artykule zaprezentowano Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kontekście dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania i zmian organizacyjno-przestrzennych regionu dolnośląskiego, związanych z reformą podziału administracyjnego.
EN
The Agricultural Social Insurance Fund has been described and presented within the context of Lower Silesia current organizational and spatial changes as well as functional experiences due to implementation of the administrative system reform. (J.W.)
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.