Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 321

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kodeks karny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
XX
Artykuł dotyczy problematyki związanej z dokonaną w 2018 r. nowelizacją Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, która zaostrzyła odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko mieniu. Na podstawie nowych przepisów wprowadzona została regulacja, która pozwala połączyć odrębne wykroczenia węzłem jednego czynu i osądzić je jak przestępstwa, jeśli łączna wartość szkody to uzasadnia. Nie jest to jednak czyn ciągły, lecz ciąg wykroczeń. W związku z tym powstały wątpliwości, czy węzłem tym można objąć wykroczenia już prawomocnie osądzone. Ze względu na to, że odpowiedzialność wykroczeniowa nie jest realizowana w postępowaniu karnym, nie zachodzi tu zakaz ne bis in idem, a w konsekwencji można objąć osądzone już wykroczenie węzłem ciągu wykroczeń, a wymierzona za wykroczenie kara podlega zaliczeniu na poczet nowo orzeczonej kary jak za przestępstwo.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with issues related to the 2018 amendments to the Polish Penal Code and the Polish Code of Petty Offences, which tightened liability for offences against property. On the basis of the new provisions, a regulation was introduced that allows separate offences to be joined by the knot of a single act and tried as crimes if the total value of the damage justifies it. However, this is not a continuous act, but a series of offences. As a result, doubts arose as to whether this knot could cover offences that had already been legally adjudicated. As offence liability is not exercised in criminal proceedings, the prohibition of ne bis in idem does not apply here and, consequently, an already tried offence can be included in a knot of a series of offences and the punishment imposed for the offence is counted towards the newly imposed penalty as for a crime.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące przedawnienia uregulowanego w kodeksie karnym i wskazania jego następstw procesowych. Omówiono istotę i skutki przedawnienia, uzasadnienie przedawnienia oraz ukazano jego związek z polityką kryminalną państwa.
EN
Limitation periods in criminal law are known in most of the modern countries. The only exception remains a culture of common law. The limitation is also found in Polish criminal law. This legal institution was introduced without major controversies already in the first Polish Penal Code from 1932. Next codes from 1969 and 1997 supported this legal institution. What's more, we can even say that the limitation, next to rules governing liability of instigator and facilitator, has become a traditional Polish solution in scope of substantive criminal law. Despite the fact that in recent years there was quite a number of changes to the limitation periods, it is still clear that this legal institution is a very essence and its normative shape has incredible stability as for Polish conditions. For many years, the limitation has remained outside the mainstream interests in the doctrine of criminal law. For the first time the statutory limitation has become the object of a wider interest of the literature, several years after World War II. This was associated with the problem of ending of limitation periods in cases of Nazi crimes. That time resulted in, for example, enactment of the Law of 22 April 1964 on the suspension of limitation periods in relation to the perpetrators of the worst Nazi crimes and what mobilized other countries to adopt a Convention on the Non-Statutory Limitation to War Crimes and Crimes against humanity. Unfortunately, in later years issues associated with the limitation appeared sporadically in the literature, and even if they were already present there, it was generally linked only with the limitation periods. The purpose of this article is to describe the statutory limitation present in the Polish criminal law. The article consists of four parts. The first part contains the preliminary issues, which are supposed to introduce the reader to the above-mentioned theme, in particular to the limitation occurring on the ground of the Polish Constitution from 1997. The second part refers to the nature and consequences of the limitations, which are unique for the criminal law, because the limitation makes impossible to impose a penalty on the offender after a certain period of time. Another part of this work concerns justification of the existence of limitation in criminal law. Although there are many theories on this subject in the science of criminal law, there is no justification of limitation which would be widely accepted. The subject of the last part of the article are criminal-political significance of limitation and its functioning in the practice of judiciary. (original abstract)
XX
Na gruncie polskiej teorii prawa karnego na początku XX w. przedstawicielami kierunku socjologicznego byli m.in. J. Makarewicz, W. Makowski, S. Wróblewski oraz A. Mogilnicki. (...) Temat niniejszego opracowania to: pojęcie kary, jej cel, indywidualizacja, zasady orzekania. Stanowiło to przedmiot zainteresowań Mogilnickiego w ciągu wielu lat pracy naukowej. W związku z dużą ilością materiałów źródłowych niniejsze opracowanie dotyczyć będzie okresu od 1897 r. do 1919 r., kiedy to Mogielnicki został powołany w skład Komisji Kodyfikacyjnej II RP. (fragment tekstu)
EN
The Italian positive and sociological school appeared in criminal law at the end of the 19th century. Those schools appeared as a result of the increase of crime in Europe, which was connected with urbanization and rapid development of industry. The influence of, particularly, sociological school could be seen in Poland at the turn of the 19th century. Among others, J. Makarewicz, W. Makowski, A. Mogilnicki were the representatives of the sociological trend on the ground of the Polish theory of criminal law. Alexander Mogilnicki's views on punishment are, as a whole, included in the sociological trend of the Polish criminal thought. It should be stressed that Mogilnicki was one of the first to introduce the assumptions of the sociological trend into Poland. An individual offender became the centre of consideration. Due to the fact that the rule of the appropriateness of punishment came to the force, Mogilnicki divided offenders into three groups. The first group comprises habitual criminals (criminals from habit). They grow up in the environment where crimes are the ordinary nature of life, while imprisonment teaches them new techniques of committing crimes. However, if this young criminal changed his environment, he could give up committing crimes and start leading an honest life. The second group includes people living in a healthy environment. A criminal offence is an isolated act. They are called episodic criminals. Unlike the previous group, they should not be improved. Obviously, they should be punished because they committed a criminal offence. Their punishment will function as a deterrent that will aim at preventing other people from committing crimes. The third group comprises criminals who cannot be improved by any means. They are professional, incorrigible criminals. Their imprisonment is the only way of preventing them from committing crimes and of deterring them from doing harm to society. They should be isolated as long as they stop being harmful to society. This division of criminals shows the means to decrease the number of crimes, i.e. improvement, deterrent, or elimination of a criminal. The individualization of punishment was strictly connected with its appropriateness. The aim of punishment was not repression but the influence on criminal's personality and his future conduct. The rule of appropriateness of punishment, i.e. deterring a criminal from committing a crime again, should be realized by a particular sentence, taking into consideration, mainly, criminal's personality. A fight against crime should be based on individual prevention. Mogilnicki consequently presented his views on the appropriateness of punishment, stressing the significance of the fact that punishment should be deprived of revenge. The main characteristic feature of all his work is unusual reaction to any deficiency of criminal legislation, to anything that was unjust from his point of view. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie problematyki odnoszącej się do przestępstw o charakterze ekonomicznym popełnianych na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz ich unormowania w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej. (fragment tekstu)
EN
The main aim of this article is to present the issues related to crimes of economic nature, committed on the territory of the Russian Federation. The study showed normalization of these crimes in the Russian Criminal Code and presented information about these crimes for the years 2009-2016, from the materials gathered by the Prosecutor General of the Russian Federation. (original abstract)
XX
Wymiar kary łącznej stanowi istotną kwestię, nie tylko dla oskarżonych i skazanych, ale i sędziów, zobowiązanych do obligatoryjnego jej orzekania, gdy zachodzą przesłanki z art. 85 k.k. i następnych. W praktyce występuje naturalna rozbieżność oczekiwań, co do funkcji, jaką instytucja kary łącznej ma pełnić. Dlatego godne uwagi są wszystkie próby odniesienia się do tej problematyki, w szczególności próby nowelizacyjne podejmowane przez ustawodawcę w tym celu, aby usunąć wątpliwości interpretacyjne. Przedmiotem krótkich rozważań uczyniono treść przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego z 1997 r., a w szczególności art. 86 k.k. i 89 k.k. oraz wybrane tezy orzecznictwa i piśmiennictwa odnoszące się do tych regulacji, ponieważ przepisy te w ciągu ostatnich miesięcy uległy istotnym znamion. Upływ czasu uprawnia do pierwszych, wstępnych ocen tych zmian. (fragment tekstu)
EN
The dimension of (measurements of) joint punishment presents important problem, for defendants and judges, for its obligatory voting beholden , when premises get with article 85 k.k. So, all attempts of references are notable for this problem, particularly, attempts which have been undergone by legislator in this purpose taken in order to delete numerous interpretation doubts. Content of regulation of chapter IX of Polish penal code, but particularly, article 86 k.k. and 89 k.k. were taken into consideration. Hence, chosen jurisdictions of the Supreme Court and literature concerning this regulation were analysed, as these regulations have important meaning within last months. Passage of time entitles to these first estimates of changes. (original abstract)
XX
W polskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo tzw. stalking. Przestępstwo to definiowane jest jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności innej osoby lub osoby jej najbliższej. Stalking jest zjawiskiem znanym od dawien dawna, lecz w ostatnich latach przybierającym na sile, głównie dzięki rozwojowi techniki i nowych metod komunikacji. Gwałtowne rozprzestrzenianie się zjawiska stalkingu stało się podstawą do usankcjonowania tego czynu zabronionego w polskim kodeksie karnym. (abstrakt oryginalny)
EN
In Polish legal system you can find a new type of criminal - stalking. This offence is circumscribed as persistent harassment or intimidation. Stalking is also connected with arousing the justifiable by the circumstances feeling of the threat or a significant invasion of another person's privacy (or a person with whom the victim is connected with). Stalking is a well-known phenomenon, however it has grown in strength lately. It is connected with rapid development of technique and the new methods of communication. The rapid spread of this phenomenon became a cause of sanctioning it as a punishable offence in the Polish criminal code. (original abstract)
XX
Autor omawia wzajemne relacje zachodzące pomiędzy przekroczeniem granicy obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu a zabójstwem pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Autor dochodzi do wniosku, że pojęcie "wzburzenie" użyte w art. 25 § 3 k.k. jest pojęciem o szerszym zakresie znaczeniowym, niż "silne wzburzenie", o którym mowa w art. 148 § 4 k.k. Zdaniem autora na gruncie Kodeksu karnego uzasadniony jest podział na strach i lęk. Strach występuje wtedy, kiedy istnieją realne przyczyny mogące zagrażać nam, naszym najbliższym, znajomym, ojczyźnie. Lęk to niepokój, napięcie psychiczne nieuzasadnione sytuacją. Art. 25 § 3 k.k. dotyczy strachu, a nie lęku. Autor uważa, że art. 25 § 3 k.k. jest sprzeczny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., albowiem narusza konstytucyjną zasadę równości wyrażoną w tym przepisie. Autor proponuje wykreślenie art. 25 § 3 z kodeksu karnego, przedstawiając jednocześnie propozycję nowelizacji art. 25 § 2 i 2a kodeksu karnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses mutual relations between exceeding of limits of necessary self-defence under the influence of fear or agitation justified by the circumstances of the attack and murder under the influence of strong agitation justified by circumstances. The author concludes that the concept of "agitation" used in art. 25 § 3 Penal Code is a concept with a broader meaning than "strong agitation" referred to in art. 148 § 4 Penal Code. According to the author, the division into "fear" and "anxiety" is justified under the Penal Code. "Fear" occurs when there are real reasons that may threaten us, relatives, friends, homeland. "Anxiety" is disquiet, psychological tension unjustified by the situation. Art. 25 § 3 Penal Code it concerns fear, not anxiety. The author believes that art. 25 § 3 Penal Code is contrary to art. 32 of the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, because it violates the constitutional principle of equality expressed in this provision. The author proposes deleting art. 25 § 3 from the Penal Code, presenting at the same time the proposal to amend art. 25 § 2 and 2a of the Penal Code.(original abstract)
XX
W artykule omówiono problem eutanazji w prawie karnym Ukrainy oraz innych państw postradzieckich. Przedstawiono pojęcie eutanazji oraz ukazano potrzebę wyodrębnienia samodzielnego, uprzywilejowanego typu przestępstwa, jakim jest zabójstwo eutanatyczne.
EN
The aim of the paper is the presentation of legal acts concerning euthanasia murder in the criminal law of Ukraine and other post-Soviet countries. The history of the first appearance of euthanasia has been presented in legal records of post-Soviet countries and scientific researches. According to their interpretation, "euthanasia" is "causing the death of a person on their demand under the influence of sympathy and to prevent their suffering". According to the obligatory law of Ukraine, the agreement of the victim does not exclude from the responsibility for the deed. The euthanasia murder does not belong to the group of preferred crimes, and in practice it can be treated as the basic type according to part 1, article 115 of the penal code of Ukraine. Among the post-Soviet countries in the penal codes only Azerbaijan (Article 135), Georgia (Article 110) and Moldavia (Article 148) introduce the independent preferred type of crime for euthanasia murder. What is essential in Ukraine is the need of working out the disputes over the legislative practice of prohibition of euthanasia, the lack of the proper regulations in the penal code and the real medical practice of its latent adherence. Thus, the independent preferred type of crime - euthanasia murder, needs to be isolated from the basic regulation on murder. The suggested norm will help to avoid two dangerous extremes: decriminalisation of euthanasia and identifying it with the ordinary murder. And that means that many subsequent problems with the proper estimation of the deed will be prevented. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy podstawowych skutków prawnych nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. w zakresie przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary. Przedstawiono zmiany wprowadzane nowelizacją, ich skutki prawne, sygnalizując dostrzeżone błędy i ewentualne potrzeby w zakresie dalszych zmian przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the basic legal consequences of the amendment of the Criminal Code on 20th of February 2015 in terms of limitation criminality and enforcement of the sentence. There are presented the changes introduced an amendment to their legal effects, signaling errors and any perceived need for further changes to the regulations. (original abstract)
XX
Wskazanym orzeczeniem wydanym na podstawie skargi obywatela polskiego dotyczącego orzeczenia, wydanego w reżimie prawnym polskiego kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego, przepadku pieniędzy, jakie skarżący posiadał przy sobie, próbując dokonać ich przemytu, Trybunał uwzględnił skargę. Pieniądze pochodziły ze źródła legalnego - otrzymanego spadku, skarżący nie był osobą notowaną, nie ustalono, że przemyt pieniędzy miał dotyczyć popełnienia innego czynu zabronionego, w szczególności związanego z międzynarodowym terroryzmem, praniem brudnych pieniędzy itp., skarżący nie zadeklarował zaś przewożonej kwoty w odpowiednim organie administracyjnym. (fragment tekstu)
11
Content available remote Słowacki kształt przestępstwa mowy nienawiści
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie słowackich regulacji dotyczących przestępstwa mowy nienawiści w kodeksie karnym Republiki Słowackiej z 2005 roku. Kwestia ta jest szczególnie istotna w kontekście coraz częstszych doniesień dotyczących tego rodzaju czynów. Niniejszy artykuł podzielony jest na 5 zasadniczych części. Pierwsza z nich jest krótkim wprowadzeniem w tematykę, następne trzy przedstawiają z kolei odpowiednio regulacje prawa konstytucyjnego, międzynarodowego oraz karnego. Ostatnia z nich przedstawia najważniejsze wnioski płynące z tekstu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present Slovak regulations on the crime of hate speech in the Penal Code of the Slovak Republic from 2005. This issue is especially important in the context of increasingly frequent reports regarding this type of acts. This article is divided into five main parts. The first one is a short introduction to the subject, the next three, in turn, present respectively the regulations of constitutional, international and criminal law. The last one presents the most important conclusions from the text. (original abstract)
12
Content available remote Uwagi o środkach związanych z okresem próby na tle nowelizacji kodeksu karnego
100%
XX
Autor przedstawił trzy instytucje prawa karnego związane z okresem próby na tle zmian, które wprowadziła ustawa z 20 lutego 2015 r. Weszły one w życie 1 lipca tego roku. W następstwie tych zmian warunkowe umorzenie postępowania karnego odnosi się obecnie do wszystkich przestępstw zagrożonych kara pozbawienia wolności do lat 5-ciu. Zdaniem autora nie jest to prawidłowy kierunek rozwiązań prawnych i pierwotny sens tej instytucji ulega zakłóceniu. Tak szeroka możliwość stosowania warunkowego umorzenia godzi do pewnego stopnia w samą ideę sprawiedliwości. W zakresie drugiej z rozpatrywanych instytucji - warunkowego zawieszenia wykonania kary - nastąpiło z kolei poważne zawężenie możliwości stosowania tego środka. Odnosi się ono teraz już tylko do kary pozbawienia wolności orzeczonej w rozmiarze do jednego roku. Żaden z dotychczasowych polskich kodeksów karnych nie stosował takich ograniczeń w tym zakresie. Intencja ustawodawcy aby w ten sposób wymusić niejako na sądach orzekanie w wyższym niż dotychczas stopniu kary grzywny i kary ograniczenia wolności opiera się na wątpliwym założeniu. Autor krytycznie ocenia również nowe rozwiązania przyjęte w art. 75 §3a i art. 75a odnoszące się do skrócenia orzeczonej kary oraz zamiany kary. Natomiast nie zachodzą istotne zmiany w zakresie trzeciego środka - warunkowego przedterminowego zwolnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents three institutions of criminal law relating to the probation period in the context of amendments introduced by the Act of 20 February 2015. They became effective on 1 July this year. In consequence of these amendments, the conditional discontinuance of criminal proceedings may now be applied to all offences for which the statutory penalty is up to five years of imprisonment. The author believes that it is not the right direction of legal solutions and that the original meaning of this institution is distorted. This broad possibility of the application of conditional discontinuance is to some extent detrimental to the idea of justice. In the case of the second of the three institutions - conditional suspension of the execution of a penalty - the possibility of applying this measure has now been significantly restricted. The penalty of imprisonment can now be suspended only for the sentence of up to one year. None of the previous Polish Criminal Codes has applied such restrictions. The legislator's intention to, in a way, compel the courts to impose the penalty of fine or restriction of liberty to a greater extent than before is based on dubious assumptions. The author also critically assesses the new solutions adopted in Articles 75 §3a and 75a concerning the reduction of adjudicated penalty or conversion of penalty. There are, however, no significant changes regarding the third measure: conditional early release. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono przyczyny powstania, treść i losy projektu kodeksu karnego wojskowego opracowanego na potrzeby Legionu Czechosłowackiego na Syberii w czasie jego zaangażowania w rosyjską wojnę domową. Po wprowadzeniu do historycznego tła działalności Legionu w Rosji opisano funkcjonowanie improwizowanego systemu prawnego, który legioniści, odcięci na Syberii od swojego dowództwa w Europie, musieli stworzyć i utrzymać. Następnie omówiono przyczyny konieczności stworzenia nowego kodeksu karnego w środku trwania wojny domowej oraz proces jego tworzenia, a także krótko podsumowano treść poszczególnych części projektu. Ostatni rozdział rzuca światło zarówno na powody, dla których kodeks ostatecznie nie wszedł w życie, jak i na "drugie życie", które tchnął w niego Sąd Korpusu (Najwyższy Sąd Armii Czechosłowackiej na Syberii) w swojej uchwale S-2/19. Oprócz powszechnie znanej literatury historycznej dotyczącej czechosłowackich legionów źródłami do niniejszego artykułu były w szczególności materiały archiwalne Wydziału Prawnego Oddziału Czechosłowackiej Rady Narodowej w Rosji, zawierające m.in. oryginalny projekt kodeksu, oraz opublikowane w formie książkowej wspomnienia przewodniczącego Wydziału Prawnego Viktora Svobody. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the reasons for the creation, content and fate of the draft of the military criminal code developed for the needs of the Czechoslovak Legion in Siberia at the time of its involvement in the Russian Civil War. After introducing the historical background of the Legion's activity in Russia, it summarizes the functioning of the improvised legal system that the legionnaires, cut off in Siberia from their command in Europe, had to create and maintain. Subsequently, the paper deals with the reasons for the necessity of creating a new criminal code in the middle of a civil war and the process of its creation, as well as a brief summary of the content of the individual parts of the draft. The last chapter sheds light both on the reasons why the code did not come into effect in the end, and on the "second life" that was breathed into it by the Corps Court (the Supreme Court of the Czechoslovak Army in Siberia) in its resolution S-2/19. In addition to general history books dealing with the Czechoslovak legions, the sources for this article were, in particular, archival materials of the Legal Department of the Branch of the Czechoslovak National Council in Russia, containing, among other things, the original draft of the code, and the book-published memoirs of Viktor Svoboda, chairman of the Legal Department. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są zmiany dotyczące środków karnych wynikające z nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw z 7.07.2022r. Dokonuje ona daleko idących przeobrażeń w systemie środków karnych. Zasadniczo zmierzają one do zwiększenia represyjności prawa karnego przez poszerzenie podstaw orzekania tych instrumentów polityki karnej i przez wprowadzenie rozwiązań ograniczających dyskrecjonalną władzę sędziego (obligatoryjny tryb orzekania wielu środków karnych). Celem artykułu jest próba oceny przyjętych rozwiązań przez pryzmat polityczno-kryminalnych założeń, uzasadniających wprowadzone zmiany, oraz kryteriów racjonalnego tworzenia prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article are the changes regarding penal measures resulting from the amendment to the Penal Code and some other acts of July 7, 2022. They constitute a far-reaching interference in the system of penal measures. Basically, they aim at increasing the repressive nature of criminal law by extending the grounds for adjudicating these criminal policy instruments and by introducing solutions limiting the judgeʼs discretionary power (mandatory mode of adjudicating many criminal measures). The aim of the article is an attempt to evaluate the adopted solutions through the prism of political and criminal assumptions justifying the introduced changes and the criteria of rational law-making. (original abstract)
EN
In the code criminal case of 1969 appeared for the first time first new type theft specified statutory as theft " especially audacious." The concept is not left By at that time legislator defined, which meant that trouble interpretation he rested on doctrine and case law. Despite their efforts , this concept remained blurry, as a result what this guy theft NO appeared myself already in the code Criminal Code of 1997. Legislature he reminded about it in 2019 and again introduced it into the code , providing at the same time in a spacious way definition statutory. It could myself therefore seem that this Together type theft especially audacious as statutory defined fulfilled will be requirements warranty sufficient specificity recipe criminal. Answer on question - is it so ? it really is a task this studies. (original abstract)
XX
Ustawą z 7.07.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przeprowadzono gruntowną zmianę polskiego prawa karnego sensu largo. Komentując założenia tej nowelizacji, skupiono się jednak przede wszystkim, a niekiedy wręcz wyłącznie, na modyfikacjach dotyczących prawa karnego materialnego, podczas gdy przywołany akt prawny wprowadza wiele zmian m.in. również w zakresie prawa karnego procesowego. Celem tej pracy jest analiza nowelizacji właśnie pod kątem wybranych zmian o charakterze procesowym. W artykule omówiono kolejno zmiany dotyczące wpływu wniosków kasacyjnych na skład sądu rozpoznającego kasację, kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu sądowi z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, procedury uzyskiwania prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, sposobu wyrażenia przez prokuratora zgody na dobrowolne poddanie się przez oskarżonego odpowiedzialności oraz możliwości konsensualnego zakończenia postępowania w sprawach o zbrodnie.(abstrakt oryginalny)
EN
By the Act of July 7, 2022 amending the Criminal Code and certain other acts, a thorough revision of Polish criminal law in the broad sense was carried out. Commenting on the assumptions of this amendment, however, focused primarily, and sometimes even exclusively, on modifications relating to substantive criminal law, while the cited legal act introduces a number of changes, among others, also in the field of procedural criminal law. The purpose of this work is to analyze the amendment precisely in terms of selected changes of a procedural nature. The article discusses in turn changes concerning the impact of cassation motions on the composition of the court examining the cassation, the circle of entities authorized to submit a motion to transfer the case to another court for the sake of the administration of justice, the procedure for obtaining the right to file a subsidiary indictment, the method of expressing by the prosecutor consent to the defendant's voluntary submission to responsibility, and the possibility of consensual termination of proceedings in cases of indictable offences.(original abstract)
XX
Sprawiedliwość retrybutywna, pisał Jim Consedine, pyta, jak ukarzemy tego przestępcę, podczas gdy sprawiedliwość naprawcza pyta, jak naprawimy szkody spowodowane przez to przestępstwo. Tym samym dostarczają one dwóch znacząco odmiennych punktów wyjścia, obejmujących dwie odmienne filozofie (Consedine, 2004, s. 207). Skoro przestępstwo jest szkodą, to prawo niech naprawi szkody i promuje uzdrowienie, i to nie tylko uzdrowienie jednostek -ofiary i sprawcy, ale także społeczności, która przestępstwem została dotknięta. Idee sprawiedliwości naprawczej (restorative justice-RJ) pojawiły się w latach 70. XX w. jako odpowiedź i alternatywa na niską efektywność wymiaru sprawiedliwości opartego na koncepcjach retrybutywnych. (fragment tekstu)
EN
This paper shows the conceptions of restorative justice against the background of the idea of general justice. The author indicates to the relationship between the retributive and restorative approaches. By analysing the literature on the subject matter and criminal law, the importance of restorative justice practices and profits that bring to the offender, victim of acrime and for the local community. (original abstract)
18
Content available remote O potrzebie uchylenia lub zmiany art. 87 Kodeksu karnego
100%
XX
Wprowadzając reformą z dnia 20 lutego 2015 r. możliwość jednoczesnego orzeczenia kar ograniczenia wolności i pozbawienia wolności, ustawodawca powinien konsekwentnie uchylić art. 87 Kodeksu karnego nakazujący w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności wymierzenie obligatoryjnie kary łącznej pozbawienia wolności. Przewidziane w art. 37b k.k. sekwencyjne wykonanie kar dezaktualizuje ratio legis unormowania art. 87 § 1 k.k. Skoro bowiem ustawodawca uznał za słuszną ideę kolejnego wykonania obu kar, nie powinien utrzymywać obowiązku zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności przy karze łącznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The author postulates that as a consequence of introducing in the Act of 20 February 2015 the institution of simultaneous adjudication of imprisonment and restriction of liberty, the legislator should repeal Art. 87 of the Criminal Code. According to Art. 87 § 1 of the C.C., in the case of conviction for concurrent offences for penalties of deprivation of liberty and restriction of liberty, the court shall impose an aggregate penalty, assuming that one month of restriction of liberty is equal to 15 days of deprivation of liberty. The sequence of penalties introduced in Art. 37b of the C.C. undermines the purpose of Art. 87 § 1 of the C.C. Since the legislator introduced a new concept of sequential execution of penalties, he should not preserve the obligation to convert restriction of liberty into imprisonment. (original abstract)
XX
W artykule omówiono problematykę dotyczącą możliwości zastosowania art. 37a k.k., przewidującego możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na kary o charakterze wolnościowym, który obowiązuje od 1 lipca 2015 roku, w wypadku popełnienia występku o charakterze chuligańskim. Analizie poddano wprowadzony art. 37a k.k., a w szczególności kwestie dotyczące charakteru tego przepisu jako normy przednawiasowej wpływającej na zagrożenie ustawowe przepisów zrębowych. W konkluzji wskazano, że poprzez eliminację art. 58 § 4 k.k. i wprowadzanie art. 37a k.k. jest możliwe zastosowanie grzywny albo kary ograniczenia wolności w przypadku sprawców występków o charakterze chuligańskim.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issues concerning the applicability of Article 37a Criminal Code, providing the possibility of commutation of the sentence of imprisonment for a penalty to be libertarian, which came into force on 1 July 2015, in case of committing a transgression of a hooligan. A new Article 37a Criminal Code, and in particular the issues concerning the nature of that provision as a standard of "beforebracket" influencing the threat of statutory regulations of the framework. The conclusion was that by eliminating Article 58 § 4 Criminal Code and the introduction of Article 37a Criminal Code it is possible to use fines and penalties of restriction of liberty for perpetrators of crimes of a hooligan.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy teoretycznych i praktycznych kwestii związanych z wdrożeniem prawa unijnego do Części ogólnej litewskiego Kodeksu Karnego, jak również niektórych aspektów unijnego prawa karnego. Prawo to w istotny sposób wpływa na litewskie prawo karne, co może wywołać określone problemy w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with the theoretical and practical issues of transposing European Union law to the General Part of the Lithuanian Criminal Code, as well as certain aspects of the European Union criminal law that make serious influence on the Lithuanian criminal law and may create problems in the future.(original abstract)
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.