Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 515

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ochrona konsumenta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
XX
Omówiono ewolucje polityki ochrony konsumenta w Unii Europejskiej. Większość państw kandydujących opracowała już wyczerpujące ustawy o ochronie konsumentów. W dalszym ciągu trudno ustalić wspólną strategię w tej dziedzinie.
XX
Omówiono prace przygotowawcze w państwach stowarzyszonych nad dostosowaniem przepisów ochrony konsumenta do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Podano także adresy niezależnych organizacji konsumenckich w państwach kandydujących.
XX
Instytucja arbitra bankowego została powołana do życia przez Związek Banków Polskich w maju 2001 roku, kiedy uchwalono regulamin bankowego arbitrażu konsumenckiego. Pierwszym arbitrem, który będzie rozstrzygał spory przez najbliższe cztery lata od 1 marca 2001 r., została wybrana sędzia Katarzyna Marczyńska. Przedstawiono jakimi sprawami zajmuje się arbiter bankowy oraz procedurę wszczęcia postępowania przed arbitrem. Najważniejszym zadaniem arbitra bankowego jest nakłanianie klienta i banku w każdym stadium postępowania do ugodowego rozwiązania sporu. Podkreślono również jego edukacyjny charakter.
XX
Dnia 17 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowością jest przyznanie organowi antymonopolowemu uprawnienia do wydawania decyzji tymczasowej, która ma stać się tymczasowym instrumentem ochrony interesów zbiorowych konsumentów, jeszcze przed zakończeniem postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Biorąc pod uwagę przesłanki jej wydania oraz ograniczenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym decyzja może stać się instrumentem tymczasowej reakcji na praktyki cechujące się szczególną szkodliwością dla zbiorowych interesów konsumentów.(abstrakt oryginalny)
EN
On 17/04/2016 the amendments to the Act on Competition and Consumer Protection came into force. A novelty on the grounds of anti-monopoly law is to grant the President of the Office the power to issue interim decisions. The provisional decision, issued before the end of proceedings regarding the practices violating collective consumer interests , is to be the instrument in question This paper's objective is to analyse the nature of the provisional decision issued during the proceedings regarding the practices violating collective consumer interests. Having regard to the prerequisites for the issuance of the provisional decision, it is worth considering whether it will become an instrument enabling a quick response to practices threatening collective consumer interests.(original abstract)
XX
Polityka konsumencka stanowi integralną część polityki społeczno-gospodarczej realizowanej przez rząd. Jej istota sprowadza się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych konsumentów, a także wspierania ich prawa do informacji, edukacji i reprezentacji. Konsument znajduje się na rynku wiedziony potrzebami i chęcią lub koniecznością ich zaspokojenia. Podejmując decyzje nabywcze (rozważne, racjonalnie uproszczone, nawykowe czy impulsywne ), kieruje się nie tylko potrzebami, ale także pragnieniami, motywami, przyjętymi hierarchiami i systemami wartości oraz emocjami. (fragment tekstu)
XX
Rozwój rynku ubezpieczeń musi łączyć się z intensyfikacją ochrony konsumentów tych usług. Jest to szczególnie ważne z kilku przyczyn. Umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych są w odniesieniu do wypłaty sumy ubezpieczenia realizowane często po wielu latach od ich zawarcia. Ewentualne nieprawidłowości związane z wypłatą ubezpieczenia mogą zatem zostać niejako "odkryte" przez konsumentów także dopiero po wielu latach. Orężem pomocnym w zniwelowaniu problemu naruszeń związanych z realizacja przez konsumentów wypłaty sumy ubezpieczenia są działania o charakterze prewencyjnym, polegające na analizie warunków umów już na etapie ich zawierania, a nie realizowania. Zapoznanie się warunkami zawieranej umowy powinno stanowić podstawowy obowiązek konsumenta. Jednakże z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotowej materii, a także rolę i zadania podmiotów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów działania takie powinny być podejmowane właśnie przez te podmioty. Analiza warunków umów dokonywane np. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ nadzoru, Rzecznika Ubezpieczonych umożliwia wyeliminowanie postanowień niedozwolonych, ale także uświadomienie konsumentom istoty i skutków zawieranej przez nich umowy. Kolejnym powodem szczególnej ochrony konsumentów usług finansowych jest to, że umowy takie są dla przeciętnej osoby niezrozumiałe. W rezultacie są one zawierane tylko w oparciu o dane przedstawione przez sprzedawcę, które nie zawsze odpowiadają warunkom zawartym w samej umowie. Dlatego też niezmiernie ważne jest zapewnienie funkcjonowania sprawnych instytucji chroniących prawa konsumentów usług ubezpieczeniowych. (fragment tekstu)
EN
Chairman of the Competition and Consumer Protection Bureau (UOKiK) (apart from the Insurance and Retirement Fund Supervisory Committee (KNUiFE) and Counsel for the Insured) deals with the protection of rights of insurants. Initiating legal proceedings in case of violation of consumer interests lies within his basic competence. The Chairman initiates such proceedings if the entrepreneur violates legal regulations or breaches decency. All of the proceedings with respect to insurance matters carried out so far (including those initiated by the Counsel for the Insured) have resulted in changes in the insurance agency actions called in question by the Chairman. Another tool that is very useful in consumer interests protection is the Chairman's right to lay an action in cases involving deeming pattern regulations (i.e. regulations that determine the consumer's right and responsibilities in a way that breaches decency, violating the consumer's interests) unlawful. Entering an action in a Court of Competition and Consumer Protection, as well as appealing to the insurance agency is preceded by a thorough analysis of the terms of insurance, which is supposed to make it possible to eliminate unlawful regulations and make customers familiar with the essence and legal consequences of the contract they have signed. The analysis and a report that is created on the basis of the findings are supposed to make the customers familiar with insurance issues and raise the awareness about the insurance of the worse-informed party of the insurance contract (insurance contracts are often incomprehensible to a layman). (original abstract)
EN
The aim of this paper is to give a broad analysis of changes in the field of consumer protection law in the European Union over three decades. In 2004, the European Commission launched a project of reviewing consumer law in order to strengthen consumers' confidence in the internal market and to encourage businesses to conduct cross-border trading. The EU consumer protection regulatory framework is based on directives including a minimum harmonization clause. This clause allows Member States to maintain or adopt stricter consumer protection rules and leads to fragmentation in their national laws. For instance, it was found that the notion and definition of a consumer has been designed for use by a specific directive, depending on which area is covered by the regulation of the personal scope. The definition of the so-called weaker party in a contractual relationship is understood in a narrow way, which is highlighted in the established line of the European Court of Justice case law. A brief outline of the history of the shaping of consumer protection policy in the European Union is presented to demonstrate how the problem of amending consumer protection law has evolved in the EU as well as increased in importance; this has been demonstrated in several programs and resolutions of the European Parliament and communications of the European Commission, which discuss the need to reform consumer contract law. The Proposal for a Horizontal Directive on Consumer Rights is the result of a review of consumer law acquis communautaire, referred to as the Consumer Acquis, and aims at introducing a full harmonization clause where feasible. Until recently, the norms governing the determination of the law applicable to consumer contracts have been defined by the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contract relations. Due to its overly casuistic nature and outdated provisions relating to consumer contracts, it was decided to amend the Convention, which was changed into the Rome I Regulation. (original abstract)
XX
Przedstawiono krótką charakterystykę organizacji konsumenckich działających w Kanadzie. Szczegółowo omówiono działalność najstarszej, założonej w 1947 r., kanadyjskiej organizacji konsumenckiej - Consumer's Association of Canada (CAC).
EN
Nowodays, the protection of consumers' interests is a matter of great importance as appears from the experience of the countries far advanced in the realization of that need. In the vast majority of countries the consumer policy is characterized by extended institutional forms and is supported by the law that tends to favour consumers and the consumers' movement. In 1960 the International Organization of Consumers' Unions (IOCU) was established. It co-ordinates the activities regarding the consumers' movement on an international scale. The paper includes a list of countries and consumers' organizations that are the members of IOCU. In each case information is provided on the year of establishment, the extent of being financed by the state, testing of goods, and number of consumer magazines published. Then, the activities of consumers' organizations in Canada are discussed. Special attention is given to CAC, the oldest consumers' organization that has been existing for 45 years. The history of its establishment, organizational structure, scope of activities, and programme are presented. (original abstract)
XX
Polityka konsumencka stanowi od lat obszar aktywnych działań rządów państw o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Jej istotą jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych konsumentów, a także wspieranie ich prawa do informacji, edukacji i reprezentacji. Potrzebę ochrony tłumaczy asymetria pozycji rynkowej konsumenta wobec profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego i wynikające stąd zagrożenia jego interesów.
XX
Znaki towarowe pełnią istotną rolę w ochronie interesów konsumenta, jednoznacznie identyfikując oznanczenie z towarem i firmą. Autor omówił uregulowania prawne dostyczące konsumenta zawarte w ustawie o znakach towarowych.
EN
In the market economy the role of trademarks becomes more and more significant both for producers (distingushing their products on the market) and for consumers (identifying goods of the same producer, most often of certain established quality). The article characterises trademarks and shows the differences between them and other labels which appear on the market. Moreover, the functions fulfilled by trademarks and their significance for the protection of consumer interests are discussed. Special attention is paid to the problem of protection of trademarks which is presented on the light of regulations of civil and criminal law. The legal protection is of great significance for the registered trademark and it also directly concerns the protection of consumer interests. The analysis of legal regulations on the functioning of trademarks makes it possible to put forward de lege ferenda conclusions in the final part of the article. (original abstract)
XX
Każda praktyka monopolistyczna godząca w regóły wolnej konkurencji uderza jednocześnie w konsumenta. Omówiono niektóre sprawy o charakterze prokonsumenckim, które toczyły się przed Sądem Antymonopolowym. Były to głównie sprawy przeciwko monopolistom naturalnym (elektrociepłownie, telekomunikacja, poczta, wodociągi, przedpłaty na samochody).
EN
The article "A consumer in pronouncement of Anti-monopolistic Court" presents public-legal problems of consumer protection i.e. not so much the protection of his/her individual interest but rather his/her market position, taking into account general public interests. It should be added that the act on counteracting monopolistic practices, although ammended on August 8 1996, does not contain too many regulations whose aim is to protect the interests of a consumer. The article discusses lawsuits of clearly pro-consumer character taken against natural monopolists and other entities which are being dealt with by Anti-monopolist Office and Anti-monopolist Court. The review of pronouncements includes cases where Telekomunikacja Polska S.A. and water-supply and sewage companies were the charged parties as well as cases involving power supply enterprises, car manufacturers and construction corporation. It should be underlined that the article is only a symptomatic selection of the most interesting cases and verdicts. (original abstract)
XX
Normy prawa karnego, ze względu na swój charakter, nie odgrywają znaczącej roli w przypadku ochrony praw konsumentów mimo, że w pewnych przypadkach określone zachowania karają. Omówiono te uregulowania w prawie karnym, które służą ochronie konsumenta.
EN
Protection of consumers' rights is not widely discussed in the Polish law-related literature and judicial pronouncement. Economic changes which took place in Poland after 1989 and integration processes with international organisations raised the interest in the problems of consumers' rights protection. The paper discusses these regulations of the criminal law which serve the protection of consumers' rights. Criminal law standards are of subsidiary character as regards the protection of consumers' right. The criminal code does not contain a definition of consumer neither does it contain a definition of consumer neither does it contain the chapter on crimes against consumers' interests. Acts which are listed in the criminal code and which can serve the protection of consumers' rights include fraud (art. 205 c.c.) and commercial offerences to the detriment of the buyer (art. 225, par. 1 c.c.). Regulations of petty crimes code also contain those concerning consumers' rights protection. They are listed in chapter XV art. 132-138. Due to their character criminal law norms do not play a decisive role in the protection of consumers' rights. However, the very fact that certain behaviours are threatened by punitive sanctions is of preventive character and discourages some offenders from committing a crime. This function of criminal law, however, is widely discussed among lawyers. Summarizing, it should be stated that the binding norms of criminal law do not support the protection of consumers' right in a direct and significant way. However, changes which will become binding as of September 1, 1998 are expected to improve the situation although now it is difficult to say how they will be applied in practice. (original abstract)
XX
Zaprezentowano założenia polityki ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, a następnie regulacje prawne i projekty polityki konsumenckiej w Polsce.
EN
The foundations of the consumer protection policies in the European Union were presented, as well as regulations and consumer policy projects in Poland. (AT)
XX
Autorka przedstawia dyrektywy dotyczące ochrony praw konsumenta. Polska jako kraj stowarzyszony z Unią Europejską powinna coraz bardziej dostrzegać konsumenta i troszczyć się o jego prawa.
XX
Omówiono przebieg i wspólne ustalenia konferencji dwustronnej między Polską i Unią Europejską w sprawie regulacji polityki konsumenckiej i polityki ochrony zdrowia w celu dostosowania jej do wymogów Unii Europejskiej. W wyniku dyskusji ustalono, że wszystkie akty prawne w wymienionych dziedzinach będą przedmiotem prac dostosowawczych, które powinny umożliwić wdrożenie ustaleń dyrektyw wspólnotowych do końca 2000 roku.
XX
Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad połowa dorosłych Polaków nie zna instytucji rządowych ani organizacji społecznych, które mają za zadanie chronić interesy konsumentów. Najniższy poziom wiedzy cechuje mężczyzn, osoby w wieku 15-19 lat lub 60 lat i powyżej, konsumentów o niskim poziomie wykształcenia, osoby niepracujące, niewykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz rolników. Mniejszą wiedzę w tym zakresie posiadają mieszkańcy regionów południowo-zachodniego i północno-wschodniego oraz osoby zamieszkujące wieś i mniejsze miasta. Zdaniem autorów powinna być nasilona działalność informacyjna mająca przybliżyć konsumentom instytucje i organizacje mające za zadanie ochronę ich interesów: cele, zakres działania, uprawnienia.
EN
The author show results of research about the level of consumer's awareness of Poles on the verge of 21 century. According to the Authors informative activity should be intensify in order to present institutions and organisations that to protect their interests. (AŁ)
XX
Państwo to jeden z trzech podmiotów, obok instytucji finansowych i osób fizycznych, predestynowanych do walki z wykluczeniem finansowym, które przejawia się brakiem dostępu przez pewne grupy społeczne do podstawowych usług finansowych w odpowiedniej formie. Działania zaradcze podejmowane przez państwo w zakresie inkluzji finansowej realizowane są w wielu krajach na całym świecie. Dotyczą one przede wszystkim ochrony konsumenta na rynku produktów i usług finansowych, ustawowej regulacji rachunku bankowego "dla każdego" oraz kształtowania finansowej umiejętności gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Government, which represents one of three entities, apart from financial institutions and natural persons, is predestined to fight financial exclusion manifesting itself in the lack of access, by some social groups, to basic financial services in an adequate form. Preventive measures undertaken by the government, regarding financial inclusion, are implemented in many countries worldwide. They mainly refer to consumer protection on the market of financial products and services, statutory basic account regulations and influencing financial skills of households. (original abstract)
EN
Purpose: On 1 January 2023, provisions implementing the Omnibus Directive, along with the Digital Content and Safe of Goods Directives, came into force in Poland. The aim of the implementation is to adjust consumer protection in response to advancing digitisation and new business models. This article focuses on the changes introduced to consumer protection laws as a result of the amendment of 1 December 2022 implementing the Omnibus Directive into the Polish law. Design/methodology/approach: The deliberations are based on the related subject literature and an analysis of the legal provisions applicable in the area under discussion. Findings: With the implementation into the Polish legal order of the Directive 2019/2161, legislators introduced numerous changes in consumer law, including new obligations for the providers of online trading platforms, and rules for the provision of information about price reductions of goods and services. The main implication of the implementation of the Omnibus Directive is the change from physical and legal defects to compliance (or non-compliance) of the goods with the contracts, and the extension of the limitation period for consumer claims. Adjusting their business to the new legal requirements, entrepreneurs will need to implement far-reaching organisational changes, which paradoxically, from the consumer's point of view, could lower the traditionally perceived level of protection. With respect to the legal aspects of some of the implemented provisions selected in this article, it should be concluded that the transposition of most of the solutions of the Omnibus Directive was carried out correctly, although certain inconsistencies could not be avoided. Practical implications: Adjusting their business to the new legal requirements, entrepreneurs will need to implement far-reaching organisational changes. For these reasons, the importance of knowledge about the consumer protection, has been increasing in value. Originality/value: The article raises the issue of consumer law, which is important not only from the point of view of the customer but also from the entrepreneur's perspective. (original abstract)
XX
Dostosowywanie polskiego prawa w dziedzinie ubezpieczeń do prawa Unii Europejskiej niesie za sobą wzmocnienie prawnej ochrony konsumenta usług ubezpieczeniowych. Na rynku usług konsumenckich działa szereg instytucji, które stoją na straży przestrzegania norm prawno-etycznych w relacjach pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami. Instytucją ustawowo powołaną do reprezentowania interesów osób ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów emerytalnych jest Rzecznik Ubezpieczonych. Instytucja Rzecznika łączy w sobie elementy informacyjno-edukacyjno-interwencyjne. Urząd ten, powołany do życia nowelizacją ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 1995 r., na stałe wpisał się w polski rynek, a jego rola wciąż wzrasta, o czym świadczą m.in.:• wzrost liczby wniosków indywidualnych wpływających do Rzecznika i będąca przedmiotem interwencji,• regulacje ustawowe, które od 1 stycznia 2004 r. zwiększyły zakres kompetencji i uprawnień Rzecznika:- zwiększyło się spektrum spraw, którymi Rzecznik się zajmuje,-zwiększył się zakres instrumentów prawnych, które ma w swojej dyspozycji Rzecznik.W celu skutecznego wykonywania zadań przez Rzecznika ustawodawca zobowiązał zakłady ubezpieczeń do przekazywania wzorów umów ubezpieczenia, wniosków o ubezpieczenie, a także ogólnych warunków ubezpieczeń i innych dokumentów i formularzy, a na żądanie Rzecznika - również taryf składek. Normy określające zadania Rzecznika wskazują na możliwość czynnego wpływania na kształt prawnych regulacji rynku ubezpieczeniowego. (fragment tekstu)
EN
The adapting of the Polish law in the field of insurances to the law of European Union carries behind it the intensification of the legal protection for consumer. On the consumers market services acts many institution, which exists to protect compliance with legal-ethical norms in relations among insurance service providers and consumers. According to the insurance law, the only institution which are authorised to represent the ventures of insured persons - endowed or entitled in the frame of insurance contracts or members of the retirement founds or participants of the retirements programmers - is the assertor of the insured people. The assertor institution, links in one the elements like informative, educational and interventional. This office was qualified to life by amendments to insurance statute, issued in 1995 r. Thenceforward, this office has enrolled permanently in Polish market, and its role grows up. Elements to testify so, are listed below:• increscent tendency in scope of amount of individual petitions, which have been delivered to assertor and was an object of intervention,• legal regulations, which from 1 Jan. 2004 enlarge scope of the asserter's authorization and competence:- the scope of matters increased, which assertor deals with,- the range of legal instruments increased, which an assertor has in his hands.In aim of the effective assertors task fulfilled, the legislator obliged the insurers, to transfer examples of contracts of insurance, conclusions for insurance, general insurance conditions, different documents and forms and also on demand by assertors fees tariff. Norms denominative the tasks of the assertors, are pointing the possibility active influence on shape of legal regulations of the insurance market. (original abstract)
XX
Opracowanie wyników badań będzie zmierzało do syntezy analiz etycznych i prawnych ochrony konsumenta i analizy ekonomicznej obejmującej ustalenie wpływu grup interesu na proces legislacyjny związany z implementacją prawa europejskiego w Polsce po 1989 roku. Przyjęta eksplikacja ochrony konsumenta i wynikający z niej zakres badań nadają analizie i syntezie charakter interdyscyplinarny. Teoretycznym punktem odniesienia w opracowywaniu wyników badań będą twierdzenia i hipotezy heterodoksyjnych nurtów współczesnej ekonomii, przede wszystkim nowej ekonomii instytucjonalnej. (fragment tekstu)
EN
This article presents the scientific research project aiming to learn the process of formation in Poland, consumer protection institutions after 1989. After initial recognition mechanism and the factors influencing consumer protection agencies in countries with developed market economy and a mature democracy, the author studies put forward the hypothesis that protection institutions Polish consumer were created and are formed by the action of interest groups. Questions posed in the project research and matched them test method to show that the project could fill a gap in the knowledge process of consumer protection in Poland after 1989. (original abstract)
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.