Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phosphate(V) ions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Struvite recovery from solution containing phosphate(V) and sulphate(VI) ions
100%
EN
The research results concerning the application of magnesium and ammonium ions for continuous removal of phosphate(V) ions from solution containing 1.0 or 0.20 mass% of PO43– and from 0.10 to 0.50 mass% of SO42– are presented. A continuous struvite MgNH4PO4 × 6H2O reaction crystallization process was carried out both under stoichiometric conditions and using 20% excess of magnesium ions. The research was conducted in a DT MSMPR type crystallizer with internal circulation of suspension driven by a propeller stirrer, in constant temperature 298 K. The pH varied from 9 to 11 and mean residence time of suspension in a crystallizer τ varied from 900 to 3600 s. It was concluded, that sulphate(VI) ions influenced product quality disadvantageously. Depending on process parameter combinations struvite crystals of mean size from ca. 18 to ca. 44 μm and of moderate homogeneity: CV 7–95% were produced. Presence of sulphate(VI) ions favored crystallization of struvite as prismatic crystals, but tubular forms were also identified. The best shaped struvite crystals were produced at relatively low concentration of sulphate(VI) ions, pH 9 and for mean residence time of suspension in a crystallizer elongated up to 3600 s.
PL
Omówiono wpływ jonów żelaza(II) i żelaza(III) na odzyskiwanie jonów fosforanowych z rozcieńczonych wodnych roztworów w procesie ciągłej krystalizacji (z reakcją chemiczną) struwitu MgNH4PO4 ·6H2O. W zależności od parametrów procesu otrzymano produkty o średnim rozmiarze kryształów struwitu 16–44 µm, zawierające także wytrącony wodorotlenek żelaza(II) lub (III) w ilości 80–1050 mg Fe/kg produktu. Obecność jonów żelaza sprzyjała krystalizacji struwitu w postaci kryształów rurowych. Najlepiej wykształcone kryształy struwitu otrzymano przy niskim stężeniu jonów żelaza(II) w układzie procesowym.
EN
Struvite MgNH4PO46H2O was sepd. from its dil. aq. solns. by continuous reaction crystn. in presence of Fe2+ and Fe3+ ions during phosphate(V) ions recycling. Struvite crystals (16–44 µm) produced were polluted with coppd. and cocryst. Fe(OH) 2 and Fe(OH) 3 (80–1050 mg Fe/kg). Presence of Fe ions favored crystn. of struvite as tubular crystals. The best shaped struvite crystals were produced at low concn. of Fe2+ ions.
PL
Wydzielano struwit MgNH4PO46H2O z wodnych roztworów zawierających 1,0% mas. jonów fosforanowych(V), jony magnezowe i amonowe oraz jony typowych zanieczyszczeń nieorganicznych. Wyznaczono indywidualny wpływ stężenia każdego z badanych jonów na średni rozmiar kryształów produktu. Stwierdzono, że korzystnie oddziaływały jony glinu, miedzi(II), potasu, fluorkowe i fluorokrzemianowe, natomiast jony wapnia, żclaza(Il) i (111), cynku, azotanowe(V) i siarczanowe(Vf) spowodowały zmniejszenie rozmiarów kryształów struwitu.
EN
Struvite MgNII4P04-6H20 was produced from water solutions containing 1.0 mass % of phosphate(V) ions, magnesium and ammonium ions, as well as ions of typical inorganic impurities. Individual influence of each tested ion concentration on the mean product crystal size was identified. Advantageous influence of aluminium, coppcr(II), potassium, fluoride and fluosilica-te ions was reported, whereas calcium, iron(II) and (III), zinc, nitratc(V) and sulphate(Vl) ions produced decrease of struvite crystal sizes.
PL
Wydzielano w sposób ciągły struwit z wodnego roztworu zawierającego jony fosforanowe (0,20% mas.), magnezu i amonu w proporcjach stechiometrycznych i kwas mlekowy (0,03 lub 0,06% mas.). Proces prowadzono w temperaturze 298K w krystalizatorze typu DT MSMPR z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Przebadano wpływ pH (od 8,5 do 10) i średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze (od 900 do 3600 s) na rozkład rozmiarów kryształów produktu, ich jednorodność i kształt, oraz na kinetykę zarodkowania i wzrostu kryształów struwitu. W badanym zakresie parametrów procesowych otrzymano kryształy produktu o średnim rozmiarze od 28,6 do 80,0 mm o zróżnicowanym pokroju i jednorodności. Ich liniowa szybkość wzrostu wynosiła od 7,68?10-9 do 2,29?10-8 m/s. Najlepiej wykształcone kryształy, o typowym dla struwitu kształcie i pożądanej jednorodności otrzymano w zakresie pH 8,5 x9 i wydłużonym średnim czasie przebywania 3600 s. W tak zdefiniowanych warunkach kwas mlekowy, symulujący obecność substancji organicznych w rozcieńczonym wodnym roztworze fosforanów(V), ogólnie korzystnie oddziaływał na przebieg i rezultaty badanego procesu.
EN
Struvite was continuously produced from water solutions containing phosphate(V) ions (0.20 mass %), magnesium and ammonium ions in stoichiometric proportions, as well as lactic acid (0.03 or 0.06 mass %). Reaction crystallization of struvite was carried out in temperature 298 K in DT MSMPR type crystallizer with internal circulation of suspension. Influence of pH (from 8.5 to 10) and mean residence time of suspension in the crystallizer (from 900 to 3600 s) on product crystal size distributions, crystal phase homogeneity and shape, as well as on struvite nucleation and crystal phase growth kinetics was identified. Within the process parameter ranges tested product crystals of mean size from 28.6 to 80.0 mm, of diversified habit and size homogeneity were reported. Their linear growth rate varied from 7.68x10-9 to 2.29x10-8 m/s. The best crystals, of typical for struvite shape and required homogeneity were produced at pH 8.5 - 9 and for elongated mean residence time 3600 s. In such defined process conditions lactic acid, simulating presence of organic substance load in diluted water solution of phosphates(V), influenced course and final results of the investigated process advantageously.
7
Content available remote Odzyskiwanie fosforanów(V) z gnojowicy bydlęcej
58%
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu ciągłego odzyskiwania jonów fosforanowych(V) z modyfikowanej laboratoryjnie gnojowicy bydlęcej. Stwierdzono, że jony fosforanowe(V) obecne w roztworze zasilającym instalację doświadczalną uległy praktycznie całkowitemu wytrąceniu w postaci trudno rozpuszczalnych soli: struwitu (58,6% mas.) i bezpostaciowego fosforanu wapnia (36,2% mas.). Produkt stały zawierał także zanieczyszczenia, głównie w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków metali. Rozmiar największych cząstek stałych wynosił 220 μm, natomiast średni ich rozmiar 37,0 μm. Jednorodność populacji cząstek stałych w produkcie była niezadowalająca, przy dużej ich aglomeracji i tendencji do zbrylania.
EN
Modified cattle manure contg. 0.340% by mass phosphate(V) ions was treated in lab. exptl. plant equipped with an internal forced circulation of the suspension by stirring at pH 9, 298 K, agitation speed 240 rpm for 3600 s. The resulting solid product contained struvite (58.6% by mass), amorphous Ca₃ (PO₄)₂ (36.2% by mass) and NaCl and KCl 3.6 and 1.6% by mass, resp. The final concn. of phosphate(V) ions in the mother liquor was 12 mg/kg. The av. solid particle size was 37.0 μm (max. 220 μm). Homogeneity within population of product particles was unsatisfactory due to high agglomeration effects.
PL
W procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu odzyskiwano jony fosforanowe(V) ze ścieków o różnym składzie chemicznym. Były to ścieki rzeczywiste z przemysłu nawozów fosforowych. Zanieczyszczenia w ściekach spowodowały wydzielenie produktów stałych o wyraźnie zróżnicowanej jakości. Średni rozmiar kryształów struwitu zmieniał się w granicach 37–41 µm. Jednorodność ich populacji, oceniona współczynnikiem zmienności CV, zawierała się w granicach 72–75%, co powodowało wydłużenie czasu filtracji zawiesiny produktowej. Jony wapnia w ściekach wytrącały się jako amorficzne uwodnione fosforany wapnia ACP. Ich zawartość w produktach wynosiła 23,6–37,9% mas. W produktach stwierdzono 29,29–31,45% mas. P₂O₅, 11,50–14,12% mas. MgO i 3,19–4,35% mas. CaO oraz wodorotlenki niektórych metali, a także inne sole zanieczyszczeń.
EN
Three wastewater samples from the P mineral fertilizer industry with different chem. compn. were subjected to continuous pptd. of struvite at 298 K, pH 9 and the av. time of the mixt. residence in the crystallizer 60 min. Impurities present in the wastewater resulted in the crystn. of solid products of distinctly different quality. Mean size of struvite crystals was 37–41 µm and homogeneity within their population was 72–75%. Ca ions in wastewater were pptd. as amorphous hydrated Ca phosphates in amt. 23.6–37.9% by mass. The solid product contained also P₂O₅, MgO and CaO in amts. 29.29–31.45, 11.50–14.12 and 3.19–4.35% by mass, resp., as well as hydroxides of some metals and salts of other impurities.
9
Content available remote Wydzielanie struwitu ze ścieków o różnych składach chemicznych
58%
PL
Ze ścieków o różnym składzie chemicznym odzyskiwano jony fosforanowe(V) przez krystalizację z reakcją chemiczną wytrącania struwitu MgNH₄PO₄⋅6H₂O. Proces prowadzono w sposób ciągły przy nadmiarze jonów magnezu w stosunku do stężenia jonów fosforanowych(V) i jonów amonu, przy pH 9 i średnim czasie przebywania zawiesiny w krystalizatorze 3600 s. Otrzymano produkty zawierające 26–99% mas. struwitu i zanieczyszczenia wytrącone z badanych ścieków, głównie bezpostaciowe fosforany wapnia i wodorotlenki niektórych metali zanieczyszczeń. Średni rozmiar kryształów wydzielonych produktów wynosił 18,1–48,5 μm w zależności od rodzaju ścieku i stężenia zanieczyszczeń.
EN
Phosphate(V) ions were recovered as MgNH₄PO₄⋅6H₂O (struvite) from synthetic and industrial wastewaters by crystn. at an excess of Mg ions at pH 9 and mean residence time 3600 s. Solid product contained 26–99% by mass of struvite and impurities co-pptd. from the wastewater (mainly amorphous Ca phosphates and some metal hydroxides). Crystal size (18.1–48.5 μm) depended on wastewater type and concn. of impurities.
10
58%
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu ciągłego odzyskiwania jonów fosforanowych(V) z syntetycznej gnojowicy. Stwierdzono, że jony fosforanowe(V) obecne w roztworze zasilającym instalację doświadczalną uległy praktycznie całkowitemu wytrąceniu w postaci trudno rozpuszczalnego bezpostaciowego fosforanu(V) wapnia (76,5% mas.) i struwitu (21,9% mas.). Produkt stały zawierał także zanieczyszczenia, głównie w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków metali. Rozmiar cząstek stałych nie przekroczył 64 μm. Średni ich rozmiar wynosił 15,5 μm. Jednorodność populacji cząstek stałych w produkcie była umiarkowana, przy dużej ich aglomeracji.
EN
Synthetic swine wastewater (manure) was treated with soln. of MgCl₂ and NaOH at 298 K and pH 9 for 3600 s to ppt. phosphate(V) ions as sparingly soluble amorphous Ca phosphate(V) (76.5% by mass) and struvite (21.9% by mass). The solid product contained some impurities (metal hydroxides). Size of solid particles did not exceed 64 μm. Their mean size was 15.5 μm. Homogeneity within the population of product particles was moderate with large agglomeration effects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.