Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  disinfectant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The present study investigated the effectiveness of three different disinfectants: preparation H1 (two-component preparation based on hydrogen peroxide); Pedox (multi-component preparation based on peroxyacetic acid) and Savo hypochlorite preparation) against Malassezia pachydermatis. The antifungal activity of disinfectants was tested by quantitative suspension method according to STN EN 1650. The results confirmed 100% effectiveness of these disinfectants at all concentrations and exposure times tested.
EN
Oral dentures are subjected to mechanical and chemical cleansing processes. However, these processes alter the physical and mechanical properties of denture acrylic resins. This study analyzes the surface roughness of conventional heat-cured (HC) polymethacrylate, light-cured (LC) urethane dimethacrylate, and prepolymerized computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) dental acrylic resins. The materials were subjected to combined surface treatment of mechanical brushing, thermal cycling, and immersion in chemical disinfectants (corega, chlorhexidine gluconate [CHG], and sodium hypochlorite) to simulate 1 year of clinical use. The surface roughness of the resin specimens before and after surface treatment was evaluated using a noncontact profilometer. Statistical tests based on analysis of variance revealed significant interactions between resin type and disinfectants, indicating that the effects of these two factors were interdependent. The highest and lowest surface roughness was observed in HC resins immersed in CHG and CAD/CAM resins immersed in sodium hypochlorite. Among the materials, HC resins demonstrated the overall highest mean roughness, followed by LC and CAD/CAM resins. Regarding the disinfectant use, the highest mean roughness was observed in disks immersed in CHG, followed by those immersed in corega and sodium hypochlorite. The prepolymerized CAD/CAM acrylic resin demonstrated superior surface quality following combined surface treatments. The HC and LC resins exceeded the roughness threshold and the reported roughness values for acrylic resins following surface treatments. Among the disinfectants tested, sodium hypochlorite produced overall low roughness values.
6
Content available remote Review of analytical methods for the determination of chlorine dioxide
88%
EN
The present study reviews more than twenty years (1985-present) of published research on the development and application of analytical procedures for the determination of chlorine dioxide, a widely used disinfectant and bleaching agent. The review covers a variety of techniques including batch and automated spectrophotometry and fluorimetry, electroanalysis and chromatography. The analytical figures of merit to the methods are presented, while critical discussion regarding their advantages and disadvantages is addressed. [...]
EN
Background. The ability of bacteria to develop common mechanisms of resistance to antibiotics and disinfectants raises doubts about the effectiveness of disinfection processes. Glucoprotamin (GP) is an antimicrobial active substance which is widely used to the disinfection in medical area. Objective. The aim of study was to compare GP’s effectiveness with susceptibility of reference strains used for the evaluation of bactericidal efficacy of disinfectants Staphylococcus aureus (S. aureus); Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) and standard antibiotic-resistant strains: meticillin-resistant S. aureus (MRSA) and tetracycline-resistant P. aeruginosa (PAO-LAC). Materials and Methods. Minimum inhibitory concentrations (MICs) of GP and minimum bactericidal concentrations (MBCs) against tested strains were evaluated by serial broth dilution technique. GP’s efficiency was examined according to qualitative (phenol coefficient GP-PC) and quantitative (EN 1040: 2006) test methods. Results. Gram-negative strains were more tolerant to GP than Gram-positive strains among tested strains. MRSA and S. aureus exhibited similar susceptibility to GP. PAO-LAC had significantly lower susceptibility to GP than P. aeruginosa (P≤0,05). There were no differences in GP efficiency against these strains based on GP-PC. According to PN-EN 1040: 2006 standard average obligatory reduction ≥ 5 log10, was demonstrated in the active concentration of GP (84 mg/l) at obligatory 5 min contact time for PAO-LAC and P. aeruginosa. The differences in basis bactericidal activity between PAO-LAC and P. aeruginosa were obtained in the active concentration at 10 and 15 min contact time (P≤0,05). Conclusions. Variation in a susceptibility of reference strains and antibiotic-resistant standard strains has no meaning at used clinically GP concentrations, which are higher than concentration causing basis bactericidal activity of GP.
PL
Wprowadzenie. Zdolność bakterii do rozwijania wspólnych mechanizmów oporności na antybiotyki i preparaty dezynfekcyjne wywołuje wątpliwości dotyczące skuteczności procesów dezynfekcji. Glukoprotamina (GP) jest substancją aktywną szeroko stosowaną do dezynfekcji w obszarze medycznym. Cel. Porównanie skuteczności działania glukoprotaminy wobec szczepów referencyjnych stosowanych w ocenie skuteczności bakteriobójczej preparatów dezynfekcyjnych Staphylococcus aureus (S. aureus); Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) i wobec szczepów antybiotykoopornych: metycylinoopornego szczepu S. aureus (MRSA) i tetracyklinoopornego szczepu P. aeruginosa (PAO-LAC). Materiały i metody. Minimalne stężenia hamujące (MICs) i minimalne stężenia bójcze (MBCs) GP były oszacowane wobec badanych szczepów z zastosowaniem metody seryjnych rozcieńczeń w bulionie. Skuteczność GP była badana wg metod jakościowych (współczynnik fenolowy (GP-PC) i ilościowych (EN 1040: 2006). Wyniki. Badane szczepy Gram-ujemne były bardziej tolerancyjne na GP niż szczepy Gram-dodatnie. MRSA i S. aureus wykazywały podobną wrażliwość na GP. PAO-LAC wykazywał znacząco niższą wrażliwość na GP niż P. aeruginosa (P≤0,05). Nie stwierdzono różnic w skuteczności GP wobec badanych szczepów na podstawie GP-PC. Wg normy PN-EN 1040: 2006, średnia wymagana redukcja (log10) ≥ 5 była uzyskana przy aktywnym stężeniu GP (84 mg/l) w obligatoryjnym czasie kontaktu 5 min dla PAO-LAC i P. aeruginosa. Różnice w podstawowej bakteriobójczej aktywności PAO-LAC i P. aeruginosa stwierdzono w stężeniu aktywnym, w czasach kontaktu 10 i 15 min (P≤0,05). Wnioski. Zmiany wrażliwości szczepów referencyjnych i antybiotykoopornych nie mają znaczenia przy zastosowaniu stężeń użytkowych GP, które są wyższe niż stężenia odpowiedzialne za podstawowe działanie bakteriobójcze GP.
EN
Background. Evaluation of the biocidal activity of chemical disinfectants and antiseptics according to European Standards (EN) is based on determination of the reduction of the number of viable test microorganisms under defined conditions. Objective. The objective of this study was to investigate whether reducing the neutralization time required following declared product contact times for the tested microorganisms yields method validations. Material and methods. This study was conducted on 14 products containing active substances from different chemical groups: alcohols, aldehydes, biguanides, quaternary ammonium compounds, phenols, amines derivatives, oxidizing agents. These products were tested according to phase 1 tests: EN 1040:2005 and EN 1275:2005 and then according to phase 2, step 1 tests: Draft EN 13727:2005 and EN 13624:2003. Biocidal activity was evaluated using the following test organisms: S. aureus ATCC 6538, P. aeruginosa ATCC 15442, E. coli NCTC 10538, E. coli ATCC 10536, E. hirae ATCC 10541, C. albicans ATCC 10231 and A. brasiliensis ATCC 16404. Results. Validation C results for all products and tested microorganism strains were at least half of the density of the suspension for validation (Nvo) after only 10 s of neutralization. Furthermore, results from test procedures performed in parallel were also positive except 5 products toward A. brasiliensis. Conclusions. The results of our study confirm that the contact time described in the European Standards phase 1: EN 1040 and EN 1275, as well as phase 2, step 1: Draft EN 13727 and EN 13624 can be precisely determined in spite of reducing the neutralization time from 5 minutes to even 10 seconds.
PL
Wprowadzenie. Badanie aktywności antyseptyków wg norm PN-EN polega na określeniu stopnia redukcji liczby komórek drobnoustrojów testowych, uzyskanego w deklarowanym czasie kontaktu. Cel badań. Celem pracy było zbadanie, czy skrócenie czasu neutralizacji preparatu wynoszącego 5 minut po określonym czasie jego kontaktu z drobnoustrojami testowymi, zapewni zwalidowanie metody. Materiał i metody. Wybrano 14 preparatów zawierających substancje czynne należące do różnych grup chemicznych: alkohole, aldehydy, biguanidyny, czwartorzędowe związki amoniowe, fenole, pochodne amin, związki utleniające. Badania przeprowadzono wg norm fazy 1: EN 1040:2005 i EN 1275:2005, a następnie wg norm fazy 2 etapu 1: Draft EN 13727:2005 and EN 13624:2003. Do badań użyto zalecane standardowe szczepy bakterii i grzybów: S. aureus ATCC 6538, P. aeruginosa ATCC 15442, E. coli NCTC 10538, E. coli ATCC 10536, E. hirae ATCC 10541, C. albicans ATCC 10231 and A. brasiliensis ATCC 16404. Wyniki. Wyniki walidacji C dla wszystkich produktów i badanych szczepów mikroorganizmów spełniały wymagania norm, czyli były równe co najmniej połowie gęstości zawiesiny do walidacji (Nvo) zaledwie po 10 s neutralizacji. Ponadto, w równolegle przeprowadzonych testach aktywności przeciwdrobnoustrojowej uzyskano pozytywne wyniki, z wyjątkiem 5 produktów wobec A. brasiliensis. Wnioski. Wyniki badań potwierdzają, że czas kontaktu określany wg norm fazy 1 EN 1040:2005 i EN 1275:2005, jak również fazy 2 etapu 1: Draft EN 13727:2005 i EN 13624:2003, może być precyzyjnie określony mimo skrócenia czasu neutralizacji z 5 minut nawet do 10 sekund.
EN
Quaternary ammonium compounds are broad-spectrum bacteriocides widely used as antiseptics, disinfection and preservation agents. The aim of this study was to examine the activity of two quaternary ammonium salts, cetylpyridinum bromide and a newly synthesized quaternary bis ammonium salt, against S. epidermidis biofilm. The average values of killing efficiency for cetylpyridinum bromide ranged from 26.6% to 64.1% for all tested concentrations (0.125 to 8.0 μg×mL⁻¹) and for quaternary bis ammonium salt the percentage of killing efficiency ranged from 59.7% to 88.4% for tested concentrations (from 2.0 to 128.0 μg×mL⁻¹). Both tested compounds significantly affect staphylococcal biofilms, but any of used concentrations caused a total eradication of bacterial biofilm.
EN
The natural ability of microorganisms for adhesion and biofilm formation on various surfaces is one of the factors causing the inefficiency of a disinfection agent, despite its proven activity in vitro. The aim of the study was to determine the effectiveness of disinfecting substances on bacterial biofilms formed on stainless steel surface. A universally applied disinfecting agent was used in the tests. Bacterial strains: Listeria innocua, Pseuciomonas putida. Micrococcus luteus, Staphylococcus hominis strains, were isolated from food contact surfaces, after a cleaning and disinfection process. The disinfecting agent was a commercially available acid specimen based on hydrogen peroxide and peroxyacetic acid, the substance that was designed for food industry usage. Model tests were carried out on biofilm formed on stainless steel (type 304, no 4 finish). Biofilms were recorded by electron scanning microscope. The disinfecting agent in usable concentration, 0.5% and during 10 minutes was ineffective for biofilms. The reduction of cells in biofilms was only 1-2 logarithmic cycles. The use of the agent in higher concentration - 1% for 30 minutes caused reduction of cell number by around 5 logarithmic cycles only in the case of one microorganism, M. luteus. For other types: L. innocua, P. putida, S. hominis, the requirements placed on disinfecting agents were not fulfilled. The results of experiments proved that bacterial biofilms are resistant to the disinfectant applied in its operational parameters. Disinfecting effectiveness was achieved after twofold increase of the agent's concentration.
EN
Chlorine dioxide is widely used as a pre-oxidant and disinfectant but it has the disadvantage of inducing the formation of the inorganic by-products chlorites and chlorates. It is therefore of interest to decrease the chlorine dioxide demand and oxidation, and/or removal of natural organic matter (NOM). The objective of this study was to estimate the efficiency of the adsorption of oxidised and unoxidised NOM on granular activated carbon (GAC) filters. For this purpose, three pairs of columns filled with three types of GAC were set. The study showed that the efficiency of adsorption increased after the pre-oxidation of NOM with ClO2. GAC filters also efficiently removed the unwanted inorganic by-products.
PL
Porównano wrażliwość na środki dezynfekcyjne szczepów Klebsiella pneumoniae: wyizolowanego ze środowiska szpitalnego (Ks) i pochodzącego z muzeum szczepów PZH (K28) z wrażliwością testowego szczepu E. coli NCTC 8196. Zbadano działanie 7 preparatów dezynfekcyjnych. Szczepy Klebsiella wykazały większą wrażliwość na środki dezynfekcyjne niż E. coli. Jedynie w przypadku formaliny zależność ta była odwrotna.
EN
The sensitivity of 2 Klebsiella strains (isolated from hospital environment - Ks and museum K28) to 7 disinfectants with the sensitivity of referent strain E. coli NCTC 8196 were compared. Suspension method was applied. Determined the sensitivity Klebsiella strains for phenol, septyl, lizol, chloramine, formalin, glutaraldehyde and laurosept in compare with sensitivity of E. coli during 10 minutes of exposure. Certify the insignificant of difference in testing sensitivity of both Klebsiella strains on the majority disinfectants and more sensitive those strains than referent strain E. coli. In the case of chloraminę the difference was almost two fold - the value concentration ratio of the solutions giving bactericidal effect for E. coli in comparing the some concentration for Ks was 2.3. Only in the case of formalin the sensitivity of E. coli and Klebsiella pneumoniae was inverse the value of concentration ratio was 0.51 - E. coli strain was 1.9 more sensitive than Ks strain and 1.6 more sensitive than K28 strain.
EN
Urea hydroperoxide (carbamide hydroperoxide) and melamine hydroperoxide (2,4,6-triamino- 1,3,5-triazine hydroperoxide) are adducts of hydrogen peroxide and urea/melamine. The process of preparation of urea/melamine hydroperoxide consists in addition of hydrogen peroxide solution to urea/melamine by spraying H2O2 solution onto agitated urea/melamine powder bed. The addition is carried out at sub-atmospheric pressure. Both urea hydroperoxide and melamine hydroperoxide feature good oxidative, bleaching and disinfecting properties. Under a research project scheduled for 2000-2002, development department of Zaklady Azotowe "Puławy" S.A. and Industrial Chemistry Research Institute jointly carried out tests in a pilot plant built in Puławy to develop a process for the preparation of urea hydroperoxide and melamine hydroperoxide. As a result, high quality products were obtained, which were positively assessed by potential customers.
EN
The article presents the results of research on the effect of different doses of the disinfectant „Flash” on sewage biodegradation in sewage treatment plant with rotating biological contactor.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.