Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 569

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dostawcy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
PL
W publikacji poruszono problematykę oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Przedstawiono w niej wyniki badań dotyczących poziomu istotności podkryteriów wchodzących w skład kryterium wzajemnie korzystnych powiązań z dostawcami. Dokonano w nim również analizy czynnikowej w celu identyfikacji czynników ukrytych składających się na kryterium wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami.
EN
The presented paper concentrate on the problem of assessing the level of maturity of the quality management system. It also presents the results of studies on the significance level sub-criteria included in the criterion of mutually beneficial relationships with suppliers. It has also had a factor analysis to identify the hidden factors that make up the criterion of mutually beneficial relationships with suppliers.
PL
W pracy przedstawiono projekt wstępny kwalifikowania firm transportowych przez spedytora. Jest to koncepcja opracowana na potrzeby podkarpackiej firmy MARWAY IE. Opiera się na pomyśle przeniesienia kryteriów oceny firmy spedycyjnej przez giełdy na dostawców usług transportowych. Ze względu na swój charakter może ona zostać wykorzystana bez zmian przez inne firmy spedycyjne. Może być też zmodyfikowana pod kątem specyfiki innych firm spedycyjnych.
EN
The paper presents preliminary project of transport firm qualification by forwarder. There is the conception worked out for MARWAY IE firm. The conception base on transfer of forwarder firm assessment criteria by stock exchange to transport service suppliers. The project maybe used without changes or with modifications by other forwarder firms.
PL
Każdy system zarządzania organizacjami jest silnie osadzony wśród otaczających go z zewnątrz instytucji. Organizacja działa w złożonym otoczeniu innych podmiotów, na które w jakimś stopniu sama wpływa, w którym wywołuje lub stara się wywołać zmiany, lecz w którym jest przede wszystkim przedmiotem wielorakich oddziaływań, ograniczeń, nakazów lub zagrożeń ze strony innych organizacji, krępujących jej swobodę działania i kształtujących stan bardziej lub mniej stabilnej równowagi organizacyjnej między wieloma instytucjami, składającymi się na system społeczno-gospodarczy kraju czy regionu.
PL
Kierowcy obsługujący dostawy na etapie ostatniej mili są coraz bardziej ograniczonym zasobem po tym, jak nastąpiła eksplozja liczby przesyłek obsługiwanych w handlu elektronicznym, a COVID tylko pogorszył tę sytuację. Poczty i przewoźnicy starają się znaleźć nowe sposoby na poprawę sytuacji, jednocześnie minimalizując ponoszone koszty.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
1618--1625, CD2
PL
W przypadku produktów zaawansowanych technicznie dominującym źródłem najbardziej innowacyjnej wiedzy jest najczęściej sam producent oraz strategiczni dostawcy komponentów. Kooperacja producenta z kluczowymi dostawcami, a także innymi podmiotami (w tym konsumentami) w procesie kształtowania innowacji produktowych odbywa się przeważnie w obrębie stworzonej przez niego międzynarodowej sieci biznesu (innowacji). Konsumenci są w tym procesie zazwyczaj tylko informatorami dostarczającymi wiedzy szczegółowej (a więc trudnej do sformalizowania) i/lub współtwórcami rozwiązań mniej istotnych (pobocznych) składników produktu.
EN
So far the predominant source of the most innovative knowledge in the case of high-tech products is mostly the same manufacturer and its strategic suppliers of components (who independently design or codesign with manufacturer pioneering technical solutions that determine a innovation level of the final good). Cooperation between the manufacturer and key suppliers, as well as other stakeholders (including consumers) in the new product development process usually takes place within the international business (innovation) network formed by the manufacturer. Ordinarily, in that process consumers are just informers providing a detailed knowledge (therefore difficult to formalize) and/or co-creators of less important (secondary) solutions of product components.
PL
W artykule przedstawiono przykład wykorzystania wielokryterialnej oceny punktowej dostawców q procesie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. w tym celu dokonano klasyfikacji dostawców pod względem jakości oferowanych materiałów, ceny oraz czasu ich dostarczenia do procesu produkcyjnego. Przy ocenie klasyfikacji dostawców autorzy kierowali się przede wszystkim analizę kryteriów mających na celu pomoc w stworzeniu formularza, który będzie udokumentowaniem oceny dostawców. Otrzymane z przeprowadzonych badań informacje pozwoliły na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru kontrahentów.
EN
The article presents an example of using multi-point evaluation of suppliers in the supply of a manufacturing company. Therefore, a classification of suppliers due to materials’ quality, money and the time of their delivery to the manufacturing process was made. Authors were guided by criteria analysis during evaluating the classification of suppliers. This approach helps to create a form that will be evidence of the evaluation of suppliers. The information received from the research made it possible to take a decision on the selection of contractors.
PL
W artykule opisano proces wyboru dostawcy dla przedsiębiorstwa z branży AGD. Na wstępie zdefiniowano pojęcie ,,zaopatrzenie” oraz omówiono rolę, jaką odgrywa ta faza łańcucha logistycznego w organizacji. Następnie wskazano różne modele (zawierające odmienne kryteria oceny i ich liczbę), w oparciu o które można przeprowadzić proces selekcji dostawców. Bazując na rozważaniach teoretycznych, w dalszej części artykułu, przedstawiono praktyczny przykład wyboru dostawcy komponentu pralki – kuwety – która jest wytwarzana w technologii spieniania fizycznego. Podkreślono, że sposób realizacji procesu odbiega od modeli klasycznych, które są szeroko opisywane w literaturze naukowej. Zaznaczono jednak, że badane przedsiębiorstwo kierowało się przyjętą strategią, nakierowaną na redukcję kosztów. W pokazanym przykładzie aspekt ten udało się osiągnąć, zatem wybór nowego dostawcy można uznać za właściwy.
EN
The article describes the process of selecting a supplier in the company from the household appliances. At the beginning defined the concept of ,,supply” and discussed the role of this phase the logistics chain in the organization. Then identified various models (including the different evaluation criteria and their number) on which can perform the supplier’s evaluation process. Based on theoretical considerations, later in the article, shown a practical example of vendor selection of component the washing machine, which is produced in the physical foaming technology. It was emphasized that the details of the process differs from classical models, which are widely described in the scientific literature. It noted, however, that the company guided by the adopted strategy, aimed at reducing costs. The example shows that this aspect has been achieved, so the choice of a new supplier can be considered as appropriate.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.