Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dozowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Opisano dozownik umożliwiający dozowanie próbek ciekłych do kolumn pakowanych w chromatografii gazowej. Dozowane próbki są bardzo szybko odparowywane za pomocą promienia laserowego w kontrolowanych warunkach.
2
Content available remote Bezobsługowe dozowanie smaru i oleju
100%
PL
Wiele firm wykonuje smarowanie maszyn i części we własnym zakresie. Ze względu na oszczędności stosuje się najczęściej smarowanie ręczne lub okresowe, jednak trzeba przyznać, że jest ono wyjątkowo kłopotliwe i czasochłonne.
4
Content available remote Sposób oceny jakości mieszanki betonowej
88%
6
Content available remote Nowoczesna technika dozowania w procesie wytwarzania cementu
88%
PL
Prace nad udoskonaleniem urządzeń stosowanych do dozowania materiałów sypkich w procesie wytwarzania cementu koncentrują się obecnie nie tylko na poprawie dokładności krótkoczasowej i długoczasowej, na poszerzeniu zakresów regulacji i na zwiększeniu przyjazności dla użytkownika, ale także na optymalizacji integracji układu dozowania z układem automatyzacji. Ważenie i regulacja z wyprzedzeniem i dynamiczne dozowanie grawitacyjne w zamkniętych urządzeniach dozujących to wymagania spełniane dzisiaj dzięki zastosowaniu urządzeń dozujących z wagą obrotową. Wprowadzenie szeregu DRW, URW, SRW i TRW tych urządzeń pozwoliło na stworzenie kompletnego układu dozowania materiałów sypkich, zarówno proszkowych jak i ziarnistych, który stosowany być może we wszystkich stadiach produkcji cementu. Podano szczegółowe informacje dotyczące zasady działania, konstrukcji i praktycznego stosowania tego nowego układu dozującego.
EN
The works on the development of new metered feeding units for metered feeding of bulk materials in cement production process are focussed not only on improvement of short- and long-term accuracy, large operating ranges and user friendliness, but also on optimum integration of the bulk material metered feeding system into the automation scheme. Prospective weighing and controlling and dynamic gravimetric metering in closed metered feeding units - these are the current requirements which are fulfilled by using rotor weighfeeder systems. The introduction of the DRW, URW, SRW and TRW series of rotor weighfeeders can create a complete system for metered feeding of powdery to granular bulk materials which can be used in all the process stages in cement production. Detailed information is given about the operating principle, structural design, and practical application of these new metered feeding systems.
PL
Przeprowadzone badania dwóch typów kołeczkowych zespołów wysiewających, przeznaczonych w założeniu do wysiewu nasion, wykazały ich przydatność do wysiewu granulowanych nawozów mineralnych (mocznika, polifoski, fosforanu amonu i superfosfatu). Zmiana szerokości szczeliny zasilającej zespoły dozujące miała bardziej istotny wpływ na masę wysiewanego nawozu niż zmiana szczeliny wylotowej. Największą równomierność dozowania stwierdzono przy największym otwarciu zastawek wynoszącym 35-50 mm i średniej szerokości szczeliny roboczej między kołeczkami i denkiem zespołu dozującego, równej 7,5-12,5 mm. Stwierdzono także, że do wysiewu nawozów o drobnej i średniej granulacji celowe jest zastosowanie zespołów do nasion zbóż, natomiast nawozy o grubej granulacji powinny być wysiewane zespołami do nasion grubych.
EN
Investigation of two types of pin distributors, destined in principle for sowing seeds, showed their usability for metering granular mineral fertilizers (carbamide, polyphosphate, ammonium phosphate and superphosphate). Changes in width of the gap feeding distributors affected the weight of sown fertilizer much stronger than the alteration of outlet gap. The highest metering uniformity was obtained at the widest opening of gap gate (35-50 mm) and 7,5-12,5 mm average clearance of working gap between pins and bottom of distributor. It was found that the distributors used for cereal grain are applicable also to sowing fertilizers of fine and medium granulation while for coarsely granulated fertilizers the distributors used for large size seeds are recommended.
EN
In the paper it has been presented a number of articles and exiperiments concerned with mechanical properties of plastics, their processing flexibility also influence of regranulated PE on screw feeder yield.
15
Content available remote Skuteczność miesienia ciasta mącznego
75%
PL
Miesienie jest jedną z podstawowych operacji w wytwarzaniu ciasta mącznego. Przedstawiono zagadnienia oceny skuteczności miesienia ciasta w miesiarce hydrokinetycznej nowej konstrukcji. Celem opracowania był opis, analiza i ocena skuteczności dozowania wody, mąki i dodatków uszlachetniających w miesieniu ciasta mącznego. Eksperymentalnie wyznaczono jakość produktu, efektywność procesu, nieszkodliwość oddziaływania produktu oraz procesu dozo-mieszania i miesienia, wykorzystując je w funkcji przystosowania dla działań rozwojowych. Uzyskano zmniejszenie jednostkowego zużycia energii oraz zwiększenie wydajności miesienia w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym.
EN
A new working system in a process for flour dough kneading was developed. It contained 16 spray nozzles feeding water under pressure 0.85-0.9 MPa with an angle of a spray cone 59°. The unit energy consumption was reduced by 21.1% and the kneading efficiency was increased by 8.4% compared to the conventional process.
16
Content available remote Ekonomiczne aspekty smarowania łożysk
75%
PL
Każda decyzja techniczna w zakładzie produkcyjnym ma swoje konsekwencje ekonomiczne - czasem oczywiste, a czasami wymagające dokonania pewnych symulacji, które wskażą optymalne finansowo rozwiązanie. Dla poprawnego przeprowadzenia symulacji niezbędna jest odpowiednia baza informacji technicznych. Rozważania o ekonomii w utrzymaniu ruchu, a szczególnie w smarowaniu węzłów tarcia, poświęcę smarowaniu łożysk - chyba najpowszechniejszych elementów maszyn i urządzeń, występujących licznie w każdej przeciętnej fabryce.
18
Content available Wpływ rozdrobnienia materiału na proces dozowania
75%
PL
Sposoby rozdrabniania i dozowania zależą od wielkości zakładu, rodzaju produkcji i posiadanego wyposażenia technicznego. Nowoczesne zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego i paszowego wyposażane są obecnie w układy całkowicie zautomatyzowanego dozowania, włączone w komputerowy system sterowania produkcją w całym zakładzie. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu rozdrobnienia surowca i prędkości obrotowej ślimaka na końcowy efekt procesu dozowania. Do badań użyto śruty z rozdrobnionych nasion łubinu. Badania przeprowadzono na dozowniku DSK 04p wyprodukowanym przez firmę Hydrapress. Stopień rozdrobnienia ma wpływ na wydajność dozownika. Gwałtowny wzrost wydajności następuje dla rozdrobnienia z sitem 3 mm. Natomiast rozdrobnienie mniejsze z sita 8,5 mm powoduje spadek wydajności w porównaniu ze śrutą z sita 6 mm. W odniesieniu do konstrukcji zastosowanego dozownika należy stwierdzić, że zastosowany w nim element roboczy charakteryzuje się dużą precyzją dozowania oraz szerokim zakresem wydajności (uwarunkowanej prędkością obrotową ślimaka dozującego). Stwarza to możliwość zastosowania go do dozowania szerokiej gamy rozdrobnionych mieszanin ziarnistych w dowolnym układzie technologicznym.
EN
Grinding and proportioning methods depend on plant size, production type and engineering equipment at hand. Modern grain processing-milling industry and feed production plants are currently being equipped with fully automated proportioning systems that belong to computerised production control system used by the whole production plant. The purpose of completed research was to determine the influence of raw material grinding and rotational speed of screw on final effect of proportioning process. Meal made of ground lupine seeds was used in the research. The tests were carried out using the DSK 04p screw feeder manufactured by Hydrapress. Grinding degree affects screw feeder output. Sudden output increase is observed for grinding with a 3mm sieve. Whereas, finer grinding with a 8.5mm sieve results in output drop as compared to meal obtained from a 6mm sieve. As regards the design of employed screw feeder, we should state that working element installed in it is characterised by high proportioning accuracy and wide output range (conditioned by feeding screw rotational speed). This allows to use it for proportioning wide range of ground grainy mixes in any processing system.
19
75%
PL
W pracy przedstawiono problematykę dozowania materiałów ciekłych przy użyciu pomp dozujących. Podczas badań poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie parametry, cechy i właściwości powinna mieć pompa dozująca oraz jakie parametry technologiczno-konstrukcyjne urządzeń dozujących są niezbędne do optymalnego dozowania substancji ciekłych. Analizowano membranowe pompy dozujące typu wyporowego. Na podstawie wyników badań stwierdzono prawie liniową zależność między wzrostem oporów przepływu a wydajnością pompy dozującej.
EN
An issue dealing with liquid material dosage with the use dosage pumps is presented. During investigations the answers for such questions as: what parameters, features and properties should possess the dosing pump and what technological and constructional parameters of devices are necessary for optimal dosing of liquid substances, were sought. Membrane displacement pumps were analyzed. On basis of results obtained, a nearly linear dependence between the flow resistance and pump delivery was found.
20
Content available Funkcjonalność linii pakowania tytoniu fajkowego
75%
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie problemu dokładności dozowania tytoniu. Przeprowadzono analizę pracy przemysłowej linii opakowaniowej do pakowania luźnego tytoniu. Zaproponowano zmiany konstrukcyjne systemu dozowania wybranej linii.
EN
A solution of problem conct-rning precision of tobacco dosage is presen-ted in the paper. Analysis of the industrial linę for packaging of loose tobacco was carried out. Constructionai changcs of the dosage system arę also proposed.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.