Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwoj uslug
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Na podstawie wyników badań zaprezentowano rozwój rynku usług dla rolnictwa i ogrodnictwa w Polsce. Badano liczbę podmiotów działających w tej branży, zakres ich działania, a także zainteresowanie korzystaniem z ofert firm usługowych przez potencjalnych nabywców. Materiałami źródłowymi były dane GUS oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Przeprowadzone badania wykazały, że liczba przedsiębiorstw oferujących usługi dla sektora rolnego systematycznie wzrasta. Ich rozwój jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania korzystaniem z ofert tego typu firm przez producentów rolnych, a na zainteresowanie korzystaniem z usług wpływ ma wiele czynników, m.in. wykształcenie właścicieli gospodarstw, rodzaj prowadzonej produkcji.
EN
The research presents an analysis of the development of services for agriculture and horticulture in Poland. The number of companies in the scope of their activities, as well as the interest in the use of service companies by farmers and horticulturists were analyzed. In the first part of these studies, GUS statistics were used. In the second part, a survey was conducted with farmers and horticulturist. Research has shown that the number of companies providing services for the agricultural sector is growing steadily. Their development is a response to growing interest in the services of these companies by agricultural producers. The interest in the use of the services is influenced by many factors, such as the owners’ education level and type of production.
PL
Sektor usług rynkowych stanowi główną siłę rozwoju lokalnej gospodarki. Jego kondycja decyduje o dynamice dokonujących się pozytywnych zmian społeczno-gospodarczych. Ważne jest poznanie uwarunkowań rozwoju omawianego sektora w woj. warmińsko-mazurskim. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzono w 2006 r. na reprezentatywnej próbie 804 prywatnych przedsiębiorstw. Próbę wyznaczono techniką probabilistyczną stosując schemat losowania warstwowego, co umożliwiło uogólnianie wyników badań na populację przedsiębiorstw sektora usług rynkowych z terenu województwa.
EN
Market service sector constitutes the major force of local economy development. The sector's condition determines dynamics of the ongoing favourable socio-economic changes. Therefore it was important to find out the development determinants of the sector in the Warmińsko-Mazurskie voivodship. The research, using a questionnaire, was carried out in 2006 and covered a representative sample of 804 enterprises. The sample was determined with the probabilistic technique using the stratified sampling scheme, which enabled generalization of the research results over the population of market service sector enterprises in the voivodship.
PL
W artykule dokonano prezentacji celów i zadań, jakie spoczywają na doradztwie rolniczym w kontekście reform wspólnej polityki rolnej. Zaprezentowane podstawowe kwestie zawarte w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego wskazują jednocześnie na fakt, że o ile ustawa znosi ograniczenia co do możliwości pozyskiwania przez jednostki doradztwa rolniczego środków pozabudżetowych, co jest zgodne z tendencjami europejskimi, to z drugiej strony pominięto w niej ważne dla dalszego funkcjonowania doradztwa rozwiązania z zakresu kształtowania i gospodarowania zasobami.
EN
In the article authors executed the introduction of aims and assignments of the agricultural advisory institutions in the context of the common agricultural policy reforms. Presented basic matters contracted in the law about agricultural advisory units point simultaneously on the fact that as far as law derestricts regarding the possibility of gaining over of extrabudget- resources , what is in accordance with European tendencies, then on the other hand it skipped solutions from the range of human resources management, important for the further operating of the advisory services. In this context one ought to expect further initiatives pursuing on establish of law formulating standards ofprofessional qualifications and denominate the professional status of the agricultural adviser. One ought also remember that on the market of advisory services appears many new firms which act locally or in the net on fhe considerable area of the country. Law does not bear upon terms of operating of these subjects. This means the necessity of the expression of principal conditions what should be realized by all subjects interested in agricultural advising. One can suppose that the existence of the efficient system of the institutional support of the modernization of rural areas and agriculture demands the complex look and legal settlements in this range.
EN
Together with development of the globalisation processes, there has been spreading the phenomenon of outsourcing/offshoring, i.e. singling out definite areas of service activities from the basic activities carried out by international corporations and providing them for implementation to external businesses, often outside their mother country. The essential purpose of the mentioned activities is reduction of costs and increase of effectiveness as well as raising innovativeness and competitiveness of those corporations. In his article, the author presents the genesis, conditions and directions of outsourcing/offshoring development in Poland against the background of world economy, and he points out that this form of manifestation of business services exerts an important influence on dynamics of development and structural changes in the service sector.
RU
Вместе с развитием процессов глобализации распространяется явление аутсорсинга/офшоринга, т.е. выделения определенных областей деятельности в сфере услуг из основных видов деятельности международных корпораций и передачи их для выполнения внешним фирмам, часто за пределами родины. Основная цель упомянутых действий — снижение издержек и повышение эффективности, а также повышение инновационности и конкурентоспособности этих корпораций. В статье освещаются генезис обусловленности и направления развития аутсорсинга/офшоринга в Польше на фоне мировой экономики, а также указывается, что эта форма проявления бизнес-услуг оказывает существенное влияние на динамику развития и структурные изменения в секторе услуг.
PL
Przeprowadzone badania ujawniły, że rozwój agroturystyki musi i powinien być skoordynowany z działaniami instytucjonalnymi, które wydają się być niezbędne, by oferowana usługa miała charakter kompleksowy i profesjonalny. Bez odpowiedniego wsparcia różnych organów (władz lokalnych, stowarzyszeń agroturystycznych, Federacji i innych) ta pozarolnicza działalność gospodarcza nadal ograniczała się będzie do pojedynczych kwater. Wsparcia ankietowani oczekują głównie ze strony władz lokalnych, choć przyznali, że największą rolę przy uruchamianiu usługi odegrał Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Organ ten organizuje kursy, szkolenia, wystawy, konkursy oraz prowadzi działalność informacyjną i doradczą. Niemniej gospodarze dostrzegli na tym polu wiele niedociągnięć. Życzyliby sobie w przyszłości większej inicjatywy w pozyskiwaniu gości, pomocy w przygotowaniu ofert, organizowaniu wspólnych wystaw, czy systematycznego doradztwa. Pozytywnie ocenia się merytoryczne przygotowanie usługodawców do prowadzenia tego przedsięwzięcia. Korzystanie z fachowej literatury, czy wzorowanie się na doświadczeniach innych osób, zajmujących się agroturystyką, świadczy o znacznym ukierunkowaniu działań na fachowość. One to w połączeniu z działaniami instytucji pracujących na rzecz agroturystyki pozwolą wypracować ciekawsze oferty, mobilizować do przejawu większej aktywności, by poza przeciętność wykreować i zbudować swój nowy wizerunek.
EN
Conducted research showed, that the development of the agrotourism must be and should be coordinated with institutional actions. It seems to be essential for the comprehensive and professional character of offered services. Without suitable assistance of different kinds of agencies (for example: local authorities, farm tourism associations, federations, etc.), this non-agricultural business activity will be limited to individual lodgings. In the opinion of respondents, local authorities are expected to provide sufficient support, although they admitted that a Centre of the Agricultural Consulting had played the key role in the service activation. A Centre of the Agricultural Consulting organizes courses, workshops, exhibitions and competitions, as well as conducts advisory activities and provides information on the many topics related to the farm-based tourism. However, hosts noticed a lot of shortcomings on this field. They expect the greater initiative in recruiting guests and they would like to receive more help with preparing offers or organizing exhibitions and more systematic consulting. The preparation and abilities of contractors to this venture is positively assessed. The professionalism is confirmed by using specialist literature or following the example of the experience of other persons dealing with the farm tourism. This all, in combination with an effort of institutions working on the farm tourism development, will help to find more interesting offers and encourage to the greater activity to create and build a new image.
EN
In her article, the author presents differentiation of the level of development of the Polish service sphere by province. Assessment is made using the indices widely applied in research of the level of service development and economics' up-to-datedness, namely, the share of the service sector in the number of employed and gross value added. There is also presented the territorial differentiation of the level of work productivity in services and there is made an attempt to evaluate the correlation between the unemployment rate and absorption of manpower resources by the third sector, as well as perspectives for the service sector growth on the basis of its share in investments incurred in individual provinces.
RU
В статье представлена дифференциация уровня развития польской сферы услуг в воеводском разрезе. Оценка проведена c использованием показателей, широко применяемых в изучении уровня развития услуг и современности зкономик, а именно доли сектора услуг в количестве занятьх и валовой добавленной стоимости. Представлена также территориальная дифференциация уровня производительности труда в услугах, а также предпринята попытка оценки корреляции между уровнем безработицы и абсорбцией трудовых ресурсов третьим сектором, равно как и перспектив развития сектора услуг на основе его доли в капитальных вложениях, осуществляемых в отдельных воєводствах.
EN
In the article, there are analysed changes in the structure of economic entities operating in the service sector in the period of 1995-2007 by province in Poland. Despite the observed tendency to assimilation of the patterns of activity towards the advanced countries, the changes specific for the Polish regions allow to make conclusion on the occurring processes of divergence of the provincial servicing structures of national economy entities.
RU
В статье анализируются изменения в структуре зкономических субьектов, осуществляющих свою деятельность в секторе услуг в период 1995-2007 гг. в разрезе воєводств в Польше. Наряду c наблюдаемой тенденцией к ассимиляции образцов активности по сравнению c высокоразвитыми странами изменения, характеризующие польские регионы, позволяют сделать вывод в отношении выступающих процессов дивергенции воеводских структур обслуживающих субьектов национальной зкономики.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.