Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NPD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Polyphosphazenes represent a unique class of polymers with a backbone composed of alternating phosphorous and nitrogen atoms. The thermal behaviour and decomposition of a variety of polyphosphazenes depends on the type of side groups present. Especially those that bear aryloxy side groups, possess a high temperature stability as well as excellent flame resistance. Pyrolysis-capillary gas chromatography has been used in a study of three polyphosphazene samples for thermal stability characterisation. Degradation products were detected with three single detectors for flame ionisation (FID), nitrogen-phosphorous sensitivity (NPD) and mass spectrometry (MSD) at different pyrolysis temperatures ranging from 300°C up to 800°C. The NPD responses for phosphorous or nitrogen fragments of polyphosphazenes have been used for the construction of degradation product schemes and the examination of the thermal stability of the polyphosphazene’s backbone. Partial identification of the degradation products present in the gaseous phase was achieved by MSD. The polyphosphazenes thermal degradation conversion rates were at a maximum at 450–500°C. At various pyrolysis temperatures, the calculated N/P peak area ratio is a function of the degree of polyphosphazene-N=P-chain degradation, and reflective of the nitrogen - phosphorous detector sensitivity. NPD proved to be suitable tool for characterization of polyphospazene thermal stability.
EN
For many companies, the process of new product development is a key activity determining a competitive advantage. Rapid technological changes, demand uncertainty, customization of products and focusing on core competencies means today a need for early involvement of suppliers in product development projects to reduce costs, shorten time to market of new solutions and improve product quality. Such cooperation requires taking many decisions and is connected with different problems that early identification can reduce the project risk and influence the success of a new product positively. This paper presents the NPD issue, benefits, problems and points the need and directions of NPD future researches.
EN
Purpose: The main objective of this paper was to identify and determine the potential of holacracy from the point of view of new product development in the IT industry. Design/methodology/approach: The article contains a literature review on the subject of holacracy and a detailed case study analysis conducted in two IT companies which concerned the new product development process. Also, the article presents research results of a quantitative survey and results of interviews with employees that revealed key attributes of teams working in holacracy. Findings: Research results indicate that companies tend to adapt and adjust holacracy in a unique way to meet their development needs, but such approach requires a specific organizational culture and high-tech resources. Holacracy can enhance NPD process and induce self-development among holacratic development teams, which have a dozen of unique attributes in comparison to traditional teams. Agile development with holacracy is faster and more effective than standard agile development or waterfall approach. Research limitations/implications: The research results presented in the paper were based only on two IT companies which use new approaches to new product development. Therefore, more scientific research should be carried out in the future to discuss this topic further. Practical implications: The author of the article recommends that every company should evaluate its capabilities, organizational culture and technical resources before implementing holacracy. Originality/value: This paper presents and discusses a brand new approach to new product development used by modern IT companies. Holacracy is still considered as a new and innovative approach to managing organizations.
PL
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP dość często borykają się z różnorodnymi problemami, które negatywnie wpływają na inicjowanie i realizowanie projektów rozwoju innowacyjnych produktów. W niniejszym artykule przedstawiono nowe, koncepcyjne ujęcie barier realizowania projektów rozwoju nowych produktów. Opracowano również koncepcyjny model badawczy, który będzie stanowił podstawę do dalszych badań empirycznych. Celem badań będzie weryfikacja wpływu poszczególnych barier na sukces projektów uruchomienia nowych produktów.
EN
SMEs often suffer from various barriers that prevent or inhibit the initiation and realization of NPD projects. This article presents a new and conceptual approach to barriers of realizing NPD projects in SMEs. Also a conceptual research model was created, which will serve as a basis for further research about barriers of NPD. The future research will verify the impact of each barrier on success of NPD projects.
EN
An effective and efficient New Product Development (NPD) and implementation process is crucial for creation of competitive advantage for each company. Due to this fact, companies are more and more often looking for methods and tools for improvement of NPD processes. The paper deals with an integrated Model Based Systems Engineering (MBSE) and lean approach to NPD. The individual stages of the NPD process are predisposed to different degrees to the use of MBSE and Lean. The research conducted shows that the use of advanced MBSE and lean tools and techniques in the development of new products is not widespread. There is a room for future research.
6
Content available Paration metylowy : metoda oznaczania
75%
PL
Metoda polega na pobraniu zawartego w powietrzu parationu metylowego na sorbent – żel krzemionkowy z chemicznie związaną fazą oktadecylową (ODS-C18) i ekstrakcji substancji z sorbentu eterem dietylowym. Suchą pozostałość po odparowaniu eteru rozpuszcza się w cykloheksanie. Paration metylowy oznacza się w otrzymanym roztworze metodą chromatografii gazowej z detektorem azotowo- -fosforowym (NPD) na kolumnie kapilarnej. Najmniejsze stężenie parationu metylowego, jakie można oznaczać podaną metodą, wynosi 0,025 mg/m3.
EN
This method is based on the adsorption of parathion-methyl vapours on silica gel with chemically bounded octadecyl phase ODS-C18, extraction of the compound with diethyl ether and then determination in the obtained solution by capillary gas chromatography (GC-NPD). The determination limit of this method is 0.025 mg/m3.
PL
W publikacji przedstawiono metodę oznaczania stężenia benzenu i jego homologów w powietrzu atmosferycznym z zastosowaniem mobilnego, automatycznego chromatografu gazowego. Chromatograf zawiera: system pobierania próbki, termodesorber oraz układ analityczny. Na podstawie analiz mieszaniny wzorcowej wykonano ocenę statystyczną metody. Oceniono również przydatność metody do badania dynamiki zmian jakości powietrza.
EN
A method for determination of concentrations of benzene and its homologues in ambient air with the use a mobile automated gas chromatograph is presented in the paper. The chromatograph comprised a sampling system, thermo-desorber, and analytical system. On the basis of standard mixture analyses the statistical evaluation of the method was performed. Also, applicability of the method to observations of dynamics of ambient air quality variations was assessed.
PL
Zarządzanie projektami informatycznymi stanowi kluczowy aspekt działalności rozwojowej przedsiębiorstw branży IT. Rozwój nowych produktów i usług informatycznych w postaci oprogramowania wymaga od przedsiębiorstw odpowiedniej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Celem niniejszego artykułu jest porównanie podejść i metodyk zarządzania projektami informatycznymi, stosowanych przy rozwoju nowych produktów w przedsiębiorstwach z branży IT.
EN
Project management is a key aspect of the development of IT enterprises. Development of new products and services in the form of software requires appropriate knowledge in the field of project management. The purpose of this article is to compare the methodologies and project management approaches used in new product development practices in companies from the IT industry.
PL
Projekty rozwoju nowych produktów, realizowane w branży IT, wprowadziły szereg nowych metod i technik zarządzania zespołem deweloperskim. Projekty informatyczne często wykorzystują hybrydowe modele rozwoju nowych produktów, które łączą zwinne metody zarządzania zespołem wykonawczym z klasycznymi i kaskadowo-liniowymi (Waterfall) metodykami zarządzania projektami. Istnieje jednak alternatywne rozwiązanie, polegające na utworzeniu tymczasowej sieci współpracy w wirtualnym środowisku roboczym, w którym grupa ekspertów opracowuje nowy produkt lub usługę. Niniejszy artykuł przedstawia istotę działania i funkcjonowania tymczasowych sieci współpracy złożonych z zespołów deweloperskich zajmujących się rozwojem oprogramowania. Omówione zostały również warunki tworzenia tego typu sieci w wirtualnych środowiskach. W części badawczej artykułu przeprowadzono analizę tymczasowych sieci współpracy (zajmujących się rozwojem nowego produktu) w wybranej firmie IT za pomocą metody studium przypadku. JEL: M540, M500, L240
EN
New product development projects in the IT industry have introduced various new methods and techniques of team management. IT projects often use hybrid models of new product development, which combine agile team management methods with classic and waterfall project management methodologies. However, there is an alternative solution available that consists in creating a temporary network of experts in a virtual environment in order to develop a new product or service. The article presents the characteristics of ad-hoc temporary development team networks and specifies the conditions necessary for their creation in a virtual environment. Also, the analysis of a temporary virtual collaborative network used to develop new products in a Polish IT company have been presented as a case study research. JEL: M540, M500, L240
EN
IT products can be considered as physical, real objects in the form of electronic equipment or as software in the form of an application or systems which are saved on digital data drives in a virtual environment. In result of huge availability of various applications and IT programs on the market, there is a problem in defining the level of innovation of IT products. This article indicates what determines software innovativeness and which attributes are required to make IT product innovative. The study of literature in this area was supplemented with qualitative research.
PL
Produkty informatyczne mogą być rozpatrywane jako fizyczne, rzeczywiste obiekty w postaci sprzętu elektronicznego lub jako oprogramowanie w formie aplikacji bądź systemów informatycznych, które zapisuje się na cyfrowych nośnikach danych w środowisku wirtualnym. Ze względu na ogromną dostępność rozmaitych aplikacji i programów informatycznych na rynku pojawia się problem w zdefiniowaniu poziomu innowacyjności produktów IT. W niniejszym artykule wskazano czym cechuje się obecnie dostępne, innowacyjne oprogramowanie i jakie podstawowe atrybuty powinien posiadać innowacyjny produkt informatyczny. Studium literatury w tym zakresie uzupełniono badaniami jakościowymi.
EN
The author of the article analyses the causes of the failure of attempts to ban the National Democratic Party of Germany (NPD), attempts made at the beginning of the 21st century by the Federal Republic of Germany’s legislative and executive authorities. During the investigation of the matter it turned out that some of the alleged offences that were to have been the basis of making the party illegal were initiated by secret agents controlled by the state’s security services. A blocking minority of judges concluded that this was a reason to dismiss the case. The author puts forward three theses: that the notion of political extremism has lost its descriptive sense, that the qualified majority procedure in the constitutional court’s rulings hinders the protection of the rights of minorities, and that Polish proceedings concerning the activity of political organisations should feature investigations of the involvement of security services in the activities of these entities.
12
Content available Jakie reaktory dla Kanady: CANDU, SMR?
36%
PL
Przy spełnieniu pewnych warunków, energetyka jądrowa jest bezpieczniejsza od innych gałęzi przemysłu. Nadzieje związane z bezpieczeństwem i kosztem eksploatacji SMR-ów będą weryfikowane w kolejnych latach, gdy zostanie wybudowana flota małych, modularnych reaktorów. Muszą one następnie przepracować dostateczną ilość godzin w celu uzyskania rzetelnych danych statystycznych na temat ich niezawodności i bezpieczeństwa. W artykule omówiono posunięcia rządów prowincji Ontario i rządu federalnego mające negatywny wpływ na rozwój kanadyjskiej energetyki. Na podstawie kanadyjskiego systemu jądrowego CANDU autor tłumaczy zasadę wielopoziomowego bezpieczeństwa jądrowego.
EN
Under certain conditions nuclear power is safer than other branches of industry. Safety and operating costs of SMR’s will need to be verified by statistics after adequate fleet of Small Modular Reactors has been built and operated for sufficient number of hours. Some decisions of provincial and federal governments, detrimental to Canadian power industry have been presented. The author explains how Canadian nuclear system CANDU implements the principle of “defense in depth”.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.