Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekotoksykologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule autorzy prezentują analizę zmian widma EPR dla różnych dawek i czasu naświetlania laserem helowo-neonowym ziarna pszenicy jarej (odmian - Banti i Jasna) zarażonej grzybami pleśniowymi rodzaju Aspergillus sp., Aspergillus niger, Penicillium sp., Fusarium sp. i Mucor. Stwierdzono, że toksyczność grzybów ma związek z liczbą wolnych zarodników. Źródłem wolnych zarodników w grzybach mogą być mikotoksyny przez nie wytwarzane, obejmujące takie kancerogeny jak np. benzopiran oraz krótkożyciowe rodniki powstające podczas naświetlania i powodujące kaskadową peroksydację lipidów.
2
Content available Co odróżnia ekotoksykologię od ekologii?
100%
EN
Ecotoxicology is concerned with the toxic effects of chemical and physical agents on living organisms, especially on populations and communities within defined ecosystems; it includes the transfer pathways of those agents and their interactions with the environment. Rene Truhaut, a French toxicologist coined the term ecotoxicology - a new branch of toxicology which defined as the study of the adverse effects of xenobiotics (foreign substances).  Both toxicology and ecology are well established. Ecological studies do not typically deal with the organism itself but stress the relation of organisms to their environments. On the contrary toxicological effects occur at many scales: at the cellular or tissue level and enzymes are induced. The most difficult question it seems in ecotoxicology is the choice of the endpoint. Environmentally appealing endpoints such as NOEC (no observable effects concentrations) are difficult to justify Ecotoxicology implies the interfacing of the fields of ecology and environmental toxicology at the population level, there are mortality and selection; at the community level, there is the replacement of species. Most ecotoxicological research to present has used previously existing methods that were expanded into this new field of research, rather than developing new or integrated practices. Research into the transport and chemical transformation of substances has become the field of environmental chemistry, which makes use of analytical techniques (for example QSAR). Ecotoxicology or environmental toxicology and ecology have distinct research programs that identify different problems and that take different things for granted. In addition are there the differences in tools, methods, theories, and concepts, scientists in each of the two disciplines view them as two different fields. Ecotoxicology is a multidisciplinary science and still has not been able to establish itself.
PL
Zaprezentowano podstawowe informacje z zakresu ekotoksykologii roślin leczniczych. Charakterystyka statystyczna zmian zawartości Fe, Mn, Pb, Ni, Cu, Zn, Cd, Cr, Co w roślinach leczniczych obejmowała określenie parametrów: zawartości odpowiadającej średniej arytmetycznej, geometrycznej, 10, 50, 90, 95 percentylowi, zakresu zmian, ilorazu zawartości odpowiadający średniej geometrycznej i 95 percentylowi, współczynnika zmienności oraz parametrów charakteryzujących rozkład częstości występowania. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami na przykładzie roślin leczniczych dobrze odzwierciedlają współczynniki ekotoksykologiczne (indeks geokumulacyjny, współczynnik kontaminacji, współczynnik wzbogacenia). Zawartość metali odpowiadająca 10 percentylowi odpowiada warunkom homeostazy danej rośliny i może być wykorzystana jako pomocnicze kryterium weryfikacji zbieranych gatunków roślin leczniczych. Dostrzeżono gatunkowe zróżnicowanie zdolności do kumulowania Fe, Mn, Pb, Ni, Cu, Zn, Cd, Cr, Co przez rośliny lecznicze, co wskazuje na możliwość wybiórczego wykorzystania roślin do bioindykacji metali.
EN
The study presents basic information on ecotoxicology of medicinal species. A statistical characteristics of Fe, Mn, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr and Co content changes in medicinal species comprised determination of such parameters as: content corresponding to an arithmetic and geometric mean, 10, 50, 90, 95 percentile, range of changes, content quotient corresponding to geometric mean and 95 percentile, variability coefficient and parameters characterising the distribution of occurrence frequency. Environmental contamination with metals on the example of medicinal plants appropriately represents ecotoxicological coefficients (geocummulation index, contamination coefficient, and enrichment coefficient). Metal content corresponding to 10 percentile is also corresponding to the homeocostasis of a given plant and may be used as a supportive criterion for verification of collected medicinal plant species. A diversification of Fe, Mn, Pb, Ni, Cu, Zn, Cd, Cr, Co accumulation by plants within the same medicinal species was observed what proves the possibility of a selective use of plants for bioindication.
PL
W pracy analizowano zawartość rtęci w glebie i mniszku lekarskim (Taraxacum officinale Web.) na terenach objętych wpływem przemysłu (Chorzów, Kędzierzyn-Koźle) i terenach odniesienia (Wojkowa, Laliki). Zawartość rtęci oznaczono za pomocą automatycznego analizatora rtęci Mercury/S.A.-3D firmy Nippon Instruments Corp. 1. Zawartość rtęci w glebie wahała się od 0,02 do 0,55 mikrograma/g na terenach przemysłowych i od 0,00 do 0,18 mikrograma/g na terenach czystych. Zakres zmian zawartości rtęci w korzeniu mniszka był następujący: 12,88-142,24 ng/g na terenach przemysłowych i 14,17-156,06 ng/g na terenach odniesienia.
EN
The content mercury in soil and dandelion were analysed. The samples were collected from industrial area (Chorzów, Kędzierzyn-Koźle) and from Wojkowa and Laliki as a reference area. The mercury content were determined by automatic mercury analyser Mercury/SP-3D Nippon Instruments Corp. 1. The mercury content in soil changed from 0,02 to 0,55 microgram/g for industrial area and 0,00 to 0,18 microgram/g for reference area. The range of changes of mercury contents in dandelions root was following: 12,88-142,24 ng/g for industrial area and 14,17-156,06 ng/g for reference area.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.