Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  výuka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
CS
Článek prezentuje výsledky průzkumu, který byl orientován na zjištění současného stavu využívání multimédií ve výuce literární výchovy na 2. Stupni základní školy, například na odhalení toho, která multimédia, za jakých podmínek a jakým způsobem jsou učiteli při přípravě na výuku literární výchovy a ve výuce samotné využívána.
EN
The paper presents the results of a survey that was focused on the current state of the use of multimedia in literary education at secondary school, for example, the disclosure of which multimedia, under what conditions and how the teachers in preparation for the teaching of literary education and teaching alone used.
EN
The article deals with German colonial language policy and linguistic research carried out in the territory of Namibia during its time as a German colony. Since the language issue was one of the most challenging topics for both Germans and the indigenous population, a significant effort was made to establish substantial language training facilities. German colonists had the opportunity to attend the Seminar for Oriental Languages in Berlin and they received financial support from the government for their commitment to study. The local population learned the German language and culture, attending special courses under the auspices of missionaries. One of the most famous missionaries was Heinrich Vedder, who made a huge contribution to research on the Nama people, exploring their language and culture. Many contrastive linguistics textbooks were published, showing differences between the respective grammar and lexical systems. Another important attempt to support multilingualism was made by professional journals containing comprehensive information about new findings made in South West Africa.
3
100%
CS
V práci vysokoškolského pedagoga zaujímá významné místo tvořivost a očekává se, že ji bude umět využívatjak při odborných badatelských aktivitách, tak při vykonávání dalších nepedagogických i pedagogických činností. Vysokoškolský učitel tedy potřebuje k optimálnímu výkonu své profese kromě své odbornosti také pedagogické kompetence a kompetenci k tvořivosti. Skutečnost je však mnohem komplikovanější. Po učitelích jsou současně vyžadovány činnosti, které jsou rutinní, neatraktivní, čistě formální a tvořivost ubíjející, zapříčiňující úbytek energie, stres, apatii a blokaci tvůrčího myšlení. Učitel je pak nucen k aktivaci tvořivosti vynaložit mnohem více sil s ne vždy pozitivním výsledkem. Položili jsme si proto následující otázky: Dá se učitelům v tvůrčím snažení pomoci? Je možno je k tvořivému úsilí motivovat? K realizaci edukace, které měla podpořit jejich tvořivost, jsme využili kurz „Inženýrská pedagogika“, který vysokoškolští učitelé absolvují na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava s cílem získat nebo si prohloubit pedagogické kompetence.
EN
In the work of a university teacher occupies creativity a significant place and is expected that teacher will be able to use it both in professional research activities and in performing other nonpedagogical and pedagogical activities. For example, a college teacher needs for optimal performance of his/her profession in addition to his expertise pedagogical competencies and competences for creativity. However, the reality is much more complicated. Teachers are at the same time required activities that are routine, unattractive, purely formal, and creativity throbbing, causing energy loss, stress, apathy, and blocking creative thinking. The teacher is then forced to activate creativity to make much more effort with not always a positive result. We therefore asked the following questions: Does the teacher help to be creative? Is it possible to motivate them to make creative efforts? To implement education that was supposed to encourage their creativity, we used the “Engineering Pedagogy” course, which the university teachers under take at the Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava in order to gain or deepen pedagogical competencies.
EN
This short paper presents the Institute of Law and Technology which was founded in 2010 as the first and so far only specialised academic institution focused on the law of information and communication technologies and other technological branches of law. Attention is paid to the research areas of the Institute, as well as the achieved results. Next the Institute’s pedagogical activities in this field, national and international co-operation, important organised events and conferences as well as the future direction and strategic areas of the research are presented.
CS
Informace představuje Ústav práva a technologií, který vznikl v roce 2010 jako první a dosud jediné specializované akademické pracoviště zaměřené zejména na právo informačních a komunikačních technologií a další technologické obory práva. Pozornost je zaměřena na oblasti, na něž je v rámci Ústavu soustřeďována vědecko-výzkumná činnost, jakož i dosažené výsledky. Dále je představena pedagogická činnost Ústavu v této oblasti, dosažené vnitrostátní a mezinárodní spolupráce, významné uspořádané akce a konference, jakož i budoucí směřování a strategické cílové oblasti výzkumu v rámci tohoto pracoviště.
5
Content available remote The Tyranny of Transparency : Auto-immunity in The Teaching Machine
80%
EN
This article proposes that the prime ideals of the university - those of truth, knowledge, justice, and emancipation - are also those that currently produce unjust practices "outside" (through aiding social stratification) and "within" (through internal hierarchies and exclusions). Using the work of Jacques Derrida and Paul Virilio, the article argues that the central problem of the university today consists not so much of a neo-liberalisation, but of the speeding-up of these ideals through their enmeshment with techniques of calculation, vision, and prediction. The current university therefore suffers from what it with Derrida identifies as an "auto-immune disease," in which the acceleration of its foundational aspirations have led to a near-total subjugation of all and everything to an oppressive quest for transparency. However, the article proposes via Virilio that this totalising transparency paradoxically also produces more blindness, accidents, and unknowability. It hopes to illustrate this with some examples in the teaching scene as well by working through some of its own conceptual tensions. The other logic of the university today, the article finally proposes, consists of a "dark" or stealth functionality, opening up the promise of a radically different future and unanticipated resistance despite itself.
CS
Tato studie tvrdí, že hlavní ideály univerzity - pravda, poznání, spravedlnost a emancipace - zároveň produkují nespravedlivé praktiky "vně" (skrze prohlubování sociální stratifikace) a "uvnitř" (skrze interní hierarchie a exkluzi) univerzity. S využitím poznatků Jacquesa Derridy a Paula Virilia se článek zabývá důvody, proč klíčovým problémem současné univerzity není až tak neoliberalizace jako spíše zrychlování těchto ideálů skrze jejich popletenost s technikami kalkulace, vize a predikce. Současná univerzita tak trpí tím, co Derrida identifikuje jako "auto-imunitní nemoc", kdy zrychlování základních aspirací univerzity vede k jejímu téměř totálnímu podrobení všech a všeho represivní snaze o transparentnost. Na pozdí práce Virilia však studie tvrdí, že tato totalizující transparentnost paradoxně produkuje více slepoty, nehod a nepoznatelnosti. Toto tvrzení se argumentace pokouší doložit jak na příkladech z pedagogického prostředí, ale i tak, že rozpracovává některé své vlastní koncepční tenze. Závěrem článek tvrdí, že "temná" nebo též tajná funkčnost přestavuje druhou logiku dnešní univerzity, která navzdory sebe sama, otevírá příslib radikálně jiné budoucnosti a nepředvídatelného odporu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.