Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 400

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grunty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
Content available remote Określenie stateczności zboczy z gruntów sypkich i spoistych
100%
PL
Problem przedstawiono w dwóch rozdziałach: Stateczność zboczy zbudowanych z gruntów piaszczystych oraz Stateczność zboczy zbudowanych ze spoistych gruntów gliniastych.
EN
The problem has been presented in two sections: stability of hill sides made of sandy grounds and stability of hill sides made of binding clayey grounds.
2
Content available remote Metoda geotechniczna stabilizacji zboczy i brzeżnych obszarów niecek osiadania
100%
PL
W artykule przedstawiono problem utrzymania stateczności skarp oraz brzeżnego obszaru stromych niecek, narażonej na wpływ eksploatacji górniczej. Powstające w wyniku osiadania terenu osuwiska, zagrażają bezpiecznej eksploatacji magistrali transportowych, obiektów przemysłowych, czy też innych obiektów użyteczności publicznej, jak zabudowania mieszkalne zlokalizowane w pobliżu zboczy skarp i zboczy niecek obniżeniowych o dużym spadku terenu. Autorzy przedstawili metody zapobiegania tym negatywnym zjawiskom.
EN
The article presents the problem of stability maintenance of slope and edge areas of steep troughs exposed to mining operations influence. The landslides originating in the result of sedimentation endanger safe exploitation of transportation routes, industrial objects or other public utility objects as built - up areas located near slopes of troughs with great dip of terrain. The authors presented the methods of counter - acting against these negative phenomena.
PL
Nowe podejście do opisu zachowania materiałów ziarnistych na poziomie dyskretnym, zalecane przez ISSMGE, na przykładzie problemu parcia czynnego gruntu. Historyczne podejście do tego problemu oraz aktualne badania modelowe uzupełnione modelem numerycznym, stworzonym przy użyciu metody DEM.
EN
A new approach to study granular materials at a discrete level, recommended by ISSMGE, by the example of soil active state. A historical approach to this problem as well as current model tests, supplemented with the numerical model created using DEM method.
PL
W pracy dokonano oceny praktycznej przydatności empirycznych wzorów wykorzystywanych do prognozowania współczynnika filtracji gruntów. Analizą objęto trzy różne grupy wzorów, uwzględniających: 1) wyłącznie dane granulometryczne, 2) dane granulometryczne i porowatość gruntów, 3) dane granulometryczne i porowatość gruntów oraz właściwości fizyczne filtrującej wody. Ocenę jakości prognoz oparto na danych pomiarowych dotyczących trzech typowych rzeczywistych gruntów reprezentujących piaski gruboziarniste, piaski średnioziarniste oraz piaski gliniaste. W wyniku analizy określono wzory empiryczne nadające się do wiarygodnego prognozowania współczynnika filtracji poszczególnych typów gruntów.
EN
Practical applicability of empirical formulae for predicting coefficients of ground filtration has been assessed in the paper. The analysis was made for three various groups of formulae, accounting for: 1) exclusively granulometric data, 2) granulometric data and ground porosity, 3) granulometric data, ground porosity and physical properties of the filtrating water. The quality of predictions was based on measuring data for three typical real grounds representing coarse sands, medium sands and clayey sands. As a result of the analysis, the empirical formulae enabling reliable predicting of the filtration coefficient for various types of ground, were determined.
PL
Do podstawowych instrumentów, które powinny być wykorzystywane przez gminy w gospodarce gruntami należą: - instrumenty planistyczne - o charakterze strategicznym: strategia rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - o charakterze operacyjnym: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje lub studia programowo-przestrzenne, programy gospodarcze dotyczące sektora nieruchomości - instrumenty realizacyjne - prawno-administracyjne: prawo pierwokupu, prawo wywłaszczenia, służebność gruntowa - finansowo-ekonomiczne: podatek od nieruchomości, rolny i leśny, użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa gruntu, kara za niezagospodarowanie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, opłaty i rekompensaty związane z ustaleniami planu miejscowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty adiacenckie, partycypacja społeczności lokalnej w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Badane miasta i gminy podmiejskie wypracowały dokumenty planistyczne o charakterze strategicznym. Dla realizacji celów rozwoju by zaspokoić potrzeby bieżące, władze lokalne uznały konieczność prowadzenia długofalowej polityki gospodarowania nieruchomościami gminnymi również pod kątem uzyskiwanych z nich dochodów. Analizowane gminy prowadzą zróżnicowane polityki pozyskiwania dochodów z gospodarki nieruchomościami. Można tu wyróżnić gminy osiągające stale ponadprzeciętne dochody z podatku od nieruchomości, gminy osiągające w tej dziedzinie ponadprzeciętne dochody w zależności od koniunktury i gminy osiągające stosunkowo niskie dochody z podatku od nieruchomości „równoważone" wysokimi dochodami ze sprzedaży gruntów i opłat związanych z tego typu transakcjami. Racjonalne gospodarowanie nieruchomościami przez gminy wymaga ustalenia zasad postępowania (polityki) oraz sposobu tworzenia i realizacji programów operacyjnych. Podstawowymi elementami polityki gospodarowania gruntami są działania dotyczące gminnego zasobu gruntów i aktywizacji rynku nieruchomości oraz stymulowania rozwoju zagospodarowania. W każdej z wymienionych dziedzin należy określić zasady stosowania dostępnych instrumentów. Program operacyjny w zakresie gospodarki gruntami dotyczy realizacji konkretnych zadań sformułowanych w dokumentach planistycznych gminy o charakterze strategicznym. Program taki dla gmin wiejskich i małych miast może dotyczyć całego ich obszaru. W przypadku miasta dużego czy średniej wielkości będzie się on z reguły odnosił do wybranych terenów - na ogół przeznaczonych w studium zagospodarowania przestrzennego do zorganizowanej działalności inwestycyjnej, do przekształceń lub rehabilitacji. Będzie on wówczas elementem kompleksowego programu zabudowy i zagospodarowania lub rehabilitacji danego terenu. W każdym programie operacyjnym powinny być określone: cele jakie należy osiągnąć, oczekiwane efekty, zakres i harmonogram działań, instrumenty realizacji, jednostka realizująca program, środki i źródła finansowania.
EN
To the basic instruments which should be utilized by the communities in the land economy belong: - planning instruments - of strategic character: strategy of community development, study on pre-conditions and directions in spatial management; - of operational character: local plans of spatial management, concepts or programmespatial studies, economic programmes concerning real estate sector; - implementation instruments - legal-administration: pre-emption law, expropriation law, land servitude; - financial-economic: real estate, agricultural and forest taxes, perpetual land use, land leasing, punishment for non-management of real estate given to perpetual use, payments and compensations dealt with the local plan statements, charges for the exclusion of lands from the agricultural and forest production, adiacent payments, participation of the local society in the building costs of the technical infrastructure. The examined cities and suburban communities worked out the planning documents of strategic character. For the implementation of social-economic and spatial development objectives the real estate sector is utilized in these documents - to a different degree. In the development strategies for the communities the considerations referring the real estate sector concern the creation of rules and programmes in the range of real estate economy and the performing of defined duties dealt with the realization of the investment. The statements included in the studies concern the directions and rules of spatial management in the community with a distinction of most important elements of the spatial structure. And they point out the areas for which the local plans of spatial management should be prepared and also the programmation-spatial concepts. The communities actively manage with the real estate and appreciate the profits which the preparation of local plans for the right lands gives. They present in the offers for the investors the visions for the community management and statements in plans concerning the build up and the management of selected terrains. Many communities thanks to the preparation and the distribution of information about own real estate to purchase gained the investors. However, some of them left without the proper lands to manage in the future as well as the defined influences from the real estate to a community cash. The made examinations showed that the utilization from the financial-economic instruments in the real estate economy (except of real estate tax) is not in common. Their application in practice depends to a large degree on the competence of the board and the community organizational background. The limitations in the utilization of instruments most frequently result from a lack of proper information on the real estate and from a lack of definition by communities on the application rules of particular instruments on the given territory. After the period of the first cadency of the territorial local government (1990-1994) when the communities not till the end realized the importance of the possessed goods and sometimes they sold it to meet with the present needs, the local authorities recognized the necessity of running a long-wave economical policy on community real estate also at the angle of the obtaining profits from them. The analysed communities take up the differentiated politics of the obtaining profits from the real estate economy. We can list here the communities constantly achieving over and above the average incomes from the real estate taxation, communities achieving in this field over and above the average incomes in relation to circumstances and the communities achieving relatively low incomes from the real estate tax "balancing" by the high incomes from the lands purchase and the payments dealt with transactions like this one. The rational management with the real estate by the communities needs to fix the rules of procedure (politics) and the way of creation and realization of the operational programmes. The foundamental elements of the politics about the land management are the activities concerning the community amount of lands and the activation of real estate market and the stimulation of the development of the management. In each of mentioned fields we ought to define the application principles of the affordable instruments. The operational programme in the range of land economy concerns the realization of solid tasks formulated in the planning documents for the community of the strategic character. Such the programme for the rural communities and small towns may concern all their area. In a case of a big or a middle one it will be referred as a rule to the choosen terrains - generally planned in the study on the spatial management to the organized investment activity, to the transformations or rehabilitation. It will be the element of complexive programme of the build up and management or the rehabilitation of the following terrain. In every operation programme should be defined: objectives which we should achieve, expected effects, range and timetable of activities, instruments of realization, unit realizing the programme, means and sources of financing.
8
Content available Wzmacnianie podłoża w drogownictwie
80%
PL
Wzmocnienie podłoża gruntowego jest szczególnie odpowiedzialnym zadaniem z uwagi na ogromne koszty oraz problemy techniczne, jakie niesie za sobą popełnienie błędu na etapie projektowania lub wykonawstwa. Każde z dostępnych rozwiązań cechuje się określonymi właściwościami, a wybór odpowiedniej techniki powinien uwzględniać specyfi czne warunki terenowe i potrzeby projektu.
9
Content available remote Niepewność wyniku analizy areometrycznej
80%
PL
Porównanie niepewności określonej metodą A i B. Metoda A – niepewność równa odchyleniu standardowemu z wielokrotnego wyniku pomiaru. Metoda B – niepewność złożona, oszacowana na podstawie analizy możliwej zmienności wielkości wejściowych, decydujących o wyniku pomiaru.
EN
Comparison of uncertainty determined by the methods „A” and „B”. „A” method – uncertainty equals to standard deviation of repeated test results. „B” method – complex uncertainty, based on the analysis of possible variability of input values that determine the measurement result.
10
80%
PL
W artykule przedstawiono możliwości bezpiecznego posadowienia fundamentów budynków ogrzewanych na głębokość mniejszą niż głębokość położenie izotermy zero. Aby fundament nie był narażony na uszkodzenie w wyniku działania ujemnych temperatur, zaproponowano odpowiednią izolację termiczną. Dla zaproponowanej izolacji termicznej, korzystając z metod numerycznych, wykonano obliczenia rozkładu temperatur w otoczeniu fundamentów. Otrzymane wyniki zostały zweryfikowane badaniami bezpośrednimi.
EN
The article presents the possibility of safe placement of heated building foundations at depths deeper than the depth of the zero isotherm. In order for the foundation not to be susceptible to damage due to the influence of negative temperatures, suitable thermal insulation was proposed. The suggested thermal insulation was provided with calculations concerning the distribution of temperature values surrounding the foundations using numerical methods. The received results were verified by direct research.
PL
Odszumianie surowych danych z badań trójosiowych (filtracja, skracanie, wygładzanie danych). Aproksymacja danych z zastosowaniem perceptronu wielowarstwowego z pakietu Matlab. Tworzenie sztucznej sieci neuronowej fitnet, konfiguracja, trening i walidacja sieci. Zmiana struktury sieci. Wartość błędu średniokwadratowego (MSE – mean squared error) jako ocena dopasowania danych. Wpływ zmiany struktury sieci neuronowej na jakość dopasowania danych. Ocena przydatności SSN fitnet do aproksymacji danych z badań trójosiowego ściskania gruntów.
EN
Denoising of raw data from triaxial tests (filtering, shortening, smoothing data). Data approximating using Matlab multilayer perceptron. Setting of fitnet – feed-forward neural network of Matlab, configuration, training and validation of network. Value of mean squared error (MSE) as estimation of quality of data approximation. Quality of data approximation versus neural network structure changing. Estimation of usefulness of Matlab fitnet network for triaxial tests results data approximation.
PL
Praca dotyczy stabilizacji gruntów spoiwami dostępnymi na polskim rynku. Omówione zostały podstawowe cechy przedmiotowych spoiw - ich skład chemiczny, zasady działania i stosowania. Przeprowadzono badania laboratoryjne, których celem była weryfikacja działania opisanych spoiw w porównaniu do stosowanych tradycyjnie tj. wapna i cementu. Badania dotyczyły jednego gruntu spoistego z terenu budowy autostrady A1. Otrzymane wyniki pokazały, jaki wpływ mają poszczególne spoiwa na zmiany struktury i właściwości gruntu spoistego. W zależności od rodzaju dodatku próbki gruntu stabilizowanego osiągały znacząco zróżnicowane wartości parametrów. Każde z testowanych spoiw spowodowało wzrost wytrzymałości spoistego gruntu stabilizowanego na ściskanie, natomiast żadne z nich nie zabezpieczyło przed działaniem mrozu. Najlepsze efekty stabilizacji osiągnięto przy zastosowaniu tradycyjnego spoiwa, jakim jest cement oraz jego połączenie z niektórymi dodatkami.
EN
This paper concerns binders for soil stabilization available on Polish market. Basic characteristics of each binder like the chemical constitution, the principles of action are discussed. The laboratory investigations was performed to verify the action of binders and to compare them to traditional ones - lime and cement. One type of cohesive soil was used in the investigation - from the building site of A1 motoway. The results obtained from the research showed the influence of each binder on the cohesive soil properties, especially on the change of structure and material characteristics. Depending on the type of binder used the properties of stabilized soil samples reached extremely different results. Each type of binder caused increase of compressive strength of the mix but none of them were found resistant to frost action. The best results of stabilization were obtained in case of use of traditional binder like cement or of cement used with additive.
PL
Znajomość rozkładu temperatury gruntu ma zasadnicze znaczenie w wielu dziedzinach, np. przy projektowaniu i eksploatacji systemów ogrzewania opartych na pompie ciepła, dla której dolnym źródłem jest właśnie grunt. Na wydajność gruntowego wymiennika ciepła istotny wpływ mają właściwości cieplne gruntu, takie jak: ciepło właściwe, przewodność i dyfuzyjność ciepłna, a te zmieniają się m. innymi w zależności od jego wilgotności i temperatury. W artykule zwrócono uwagę na problem temperatury zamarzania wody w gruncie, a wraz z tym głębokość jego przemarzania i wpływ tego procesu na właściwości cieplne gruntu.
EN
Knowledge of temperature distribution in soil plays important role in various applications, e.g. design and operation of heating systems based on ground heat pumps. The thermal capacity of ground heat exchangers depends on various properties of soil such as: specific heat, thermal conductivity, and thermal diffusivity. These properties strongly depend on temperature and humidity of soil. A close atlention has been paid to problem of water freezing in soil including depth of frost formation and its effect on thermal properties of soil.
16
Content available remote Excavation induced cast iron pipeline failure – a numerical study
80%
EN
Numerical study on impact of an unsecured excavation on an underground pipeline. Analysis focused on investigation of pipeline displacement generated by soil movement caused by excavation and heavy traffic. Numerical calculations and soil parameter sensitivity analysis based on Finite Element Method. Some comparisons of results with real-life failure cases.
PL
Analiza numeryczna wpływu niezabezpieczonego wykopu na podziemny rurociąg. Przemieszczenia rurociągu na skutek przemieszczeń gruntu wywołanych wykopem i obciążeniem ruchem. Obliczenia numeryczne w ramach Metody Elementów Skończonych. Wpływ parametrów gruntu. Odniesienia do sytuacji rzeczywistych.
17
80%
PL
Obserwując rynek budowlany, łatwo zauważyć, że współczesne realizacje to coraz bardziej skomplikowane obiekty, budowane w coraz trudniejszych warunkach, w tym gruntowo-wodnych. Zarazem zamawiający oczekuje od wykonawcy zachowania jak najkrótszych okresów realizacji oraz najwyższej jakości robót, w tym geotechnicznych, za najniższą cenę, przy jednoczesnym pozbyciu się ryzyka. Poprzeczka postawiona jest więc wysoko.
18
80%
PL
W pracy przedstawiono ważniejsze modele petrofizyczne wykorzystywane w geotechnice i hydrogeologii do pośredniej oceny współczynnika filtracji (przewodności hydraulicznej) ośrodków gruntowych. Jako dane wejściowe modele te najczęściej wykorzystują wskaźniki ilościowe charakteryzujące skład granulometryczny oraz porowatość gruntów
EN
The most important petrophysical models used in geotechnics and hydrology for a direct evaluation of the filtration coefficient (hydraulic conductivity) of ground media are presented in the paper. These models (input data) frequently make use quantitative indices characterizing the granular composition and porosity of grounds
PL
Przegląd metod wzmacniania podłoża gruntowego oraz opis możliwości zmniejszania pęcznienia gruntów spoistych przez wprowadzenie w przestrzenia międzypakietowe (interkalowanie) polimerycznych kationów organicznych. Wzrost spójności i kąta tarcia wewnętrznego i zwiększanie odporności gruntu na rozmakanie przez wprowadzone polimery metakrylowe.
EN
Short review of the methods of subsoil stabilization as well as description of the possibility of stabilization by means of intercalation of polymeric organic cations. Introduction of polymethacrylate polymers into interlayer space causes additionally an increase of cohesion and internal friction angle as well as decrease of soaking.
PL
W artykule przedstawiono - w krótkim zarysie - historię przemian agrarnych w powiązaniu z katastrem. Na tle różnych uwarunkowań prawnych i technicznych wynikających z przesłanek historycznych dokonano analizy powstałych dokumentów katastralnych. To właśnie zdarzenia dziejowe rodziły potrzebę zmian w strukturach własnościowych i strukturze władania gruntami. Przedstawione w artykule zmiany dotyczą tylko jednego powiatu w odrodzonej drugiej Rzeczypospolitej, obszaru zróżnicowanego pod względem państwowości, stosunków własnościowych, kulturowych i religijnych. Mimo tak skomplikowanej sytuacji w okresie tego 20-lecia, dla przemiany stosunków własnościowych w powiecie zamojskim zrobiono wiele.
EN
The paper briefly presents the history of agrarian changes in relation to the cadastre. Considering various legal and technical conditions resulting from historical prerequisites, the analysis of created cadastral documents has been performed. They were historical events which generated the needs of changes in property and land use structures. Changes presented in the paper are related to one district only, in the reborn, Second Republic of Poland. That area is diversified with respect to the statehood, as well as property, cultural and religious aspects and conditions. Regardless in high level of complexity of the 20-year period between two World Wars, a lot of important operations were performed aiming at property changes within the Zamość District.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.