Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  professional responsibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Introduction. To work safely, knowledge of law is crucial for midwives who should be familiar with the midwife’s rights and duties as well as their professional responsibility. Aim. Assessment of knowledge of midwives about their professional responsibility. Material and methods. A total of 103 MA Midwifery students of the Medical University of Warsaw, including 55 working and 48 not working as midwives. A diagnostic poll, original anonymous questionnaire, 25 close-ended questions, 8 openended questions. Statistical analysis: STATISTICA 10.0, Mann-Whitney U test, p<0.05. Results. Seventy-one percent of the study participants had knowledge of the binding provisions of law and 83% considered this kind of knowledge as necessary in their professional activity. Twenty-four percent of the total did not know any legal regulations. Thirty percent was not familiar with the Nurses and Midwives Act. Only 52% of the study participants were knowledgeable about the legal protection of midwives and indicated the protection established for public officers. Forty-six percent of the total said that the Act on Professional Self-Government of Nurses and Midwives of July 1st, 2011 regulates the issue of self-governance. As many as 30 study participants knew that membership in the self-governing body of midwives is obligatory. Conclusions. Knowledge of nurses about professional responsibility under amended provisions of law is insufficient and does not improve with experience as a midwife. Due to the fact that new acts on professional responsibility of midwives were implemented in Poland beginning in January 1st, 2012, it is advisable to extend qualifications and knowledge of midwives in order to improve their knowledge of professional issues. Midwives should constantly update their knowledge of legal regulations on their profession
EN
The foundation of professional work of nurses should be their ethical attitudes. People choosing this unique profession should be guided by thoughtful, deep, internal motivation.The attitudes of nurses, their attitude towards sick, suffering and dying people reflect the culture level not only of this professional group but of the whole society. In addition to medical competence, the profession of a nurse is also a job of showing love and empathy to other people. The moral values of the nursing profession are of interest to the ethics and theory of nursing. Moral principles in working with patients play a very important role both in making decisions and in assessing the ethical correctness of actions.
PL
Fundamentem pracy zawodowej pielęgniarek powinny być ich postawy etyczne. Osoby wybierające ten wyjątkowy zawód powinny kierować się przemyślaną, głęboką, wewnętrzną motywacją. Postawy pielęgniarek, ich stosunek do ludzi chorych, cierpiących, umierających są odzwierciedleniem poziomu kultury nie tylko tej grupy zawodowej, ale całego społeczeństwa. Zawód pielęgniarki to, obok kompetencji medycznej, również praca polegająca na okazywaniu miłości i empatii drugiemu człowiekowi. Wartości moralne zawodu pielęgniarskiego są przedmiotem zainteresowania etyki i teorii pielęgniarstwa. Zasady moralne w pracy z chorymi odgrywają bardzo ważną rolę zarówno przy podejmowaniu decyzji, jak i w ocenie poprawności etycznej działań.
PL
Obowiązująca ustawa - Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku utrzymała odpowiedzialność zawodową osób kierownictwa i dozoru. Autor artykułu omawia nową odsłonę tego zagadnienia, jaką przynosi art. 77 PrGiG.
EN
Psycho-social educator profession belongs to the specific professions with special needs from the staffs in this job. This article presents specific of the psycho-social educator profession in the context of specifics professional needs and professional responsibility. Analysis presented in this article is addressed to the staffs of psycho-social rehabilitation units for juveniles in Poland, as well as to students of psycho-social rehabilitation pedagogy. Knowledge about professional responsibility it seems to be necessary for full professional skills of psycho-social rehabilitation educator in contest with responsibility in their daily work.249
PL
Zawód pedagoga resocjalizującego należy do profesji, wobec której stosuje się szczególne wymagania. Artykuł prezentuje specyfikę zawodu pedagoga resocjalizującego w kontekście specjalnych wymagań zawodowych oraz odpowiedzialności zawodowej. Zaprezentowana analiza adresowana jest do pracowników placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w Polsce oraz do studentów pedagogiki resocjalizacyjnej. Wiedza na temat odpowiedzialności zawodowej pedagoga resocjalizującego jest niezbędna dla pełnego warsztatu zawodowego w kontekście odpowiedzialności za podejmowane działania w codziennej pracy.
PL
Zawód pedagoga resocjalizującego należy do profesji, wobec której stosuje się szczególne wymagania. Artykuł prezentuje specyfikę zawodu pedagoga resocjalizującego w kontekście specjalnych wymagań zawodowych oraz odpowiedzialności zawodowej. Zaprezentowana analiza adresowana jest do pracowników placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w Polsce oraz do studentów pedagogiki resocjalizacyjnej. Wiedza na temat odpowiedzialności zawodowej pedagoga resocjalizującego jest niezbędna dla pełnego warsztatu zawodowego w kontekście odpowiedzialności za podejmowane działania w codziennej pracy.
EN
Psycho-social educator profession belongs to the specific professions with special needs from the staffs in this job. This article presents specific of the psycho-social educator profession in the context of specifics professional needs and professional responsibility. Analysis presented in this article is addressed to the staffs of psycho-social rehabilitation units for juveniles in Poland, as well as to students of psycho-social rehabilitation pedagogy. Knowledge about professional responsibility it seems to be necessary for full professional skills of psycho-social rehabilitation educator in contest with responsibility in their daily work.
PL
Obserwując od lat rynek ubezpieczeń inwestycji budowlanych, spotykamy się z wieloma opiniami, często skrajnymi. Nie brakuje takich, które wskazują na zbyt dużą liczbę rodzajów ubezpieczeń służących zabezpieczeniu procesu budowlanego czy „pułapki” stosowane przez ubezpieczycieli w ustandaryzowanych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, stanowiących o jakości zarządzania i zabezpieczenia się przed ryzykiem powstania szkód i roszczeń w procesie budowlanym.
7
Content available remote Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
75%
PL
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przewiduje odpowiedzialność osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. Obejmuje ona odpowiedzialność zawodową, która zostanie omówiona w niniejszym artykule, a także odpowiedzialność karną. Zastosowanie tej pierwszej może prowadzić do utraty prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a także do utraty uprawnień budowlanych, co dla wielu osób będzie oznaczać koniec kariery zawodowej.
8
Content available remote Odpowiedzialność w przypadku katastrofy budowlanej
63%
9
Content available remote Odpowiedzialność inżynierów budownictwa
51%
10
Content available remote Szczególna rola dziennika budowy w procesie budowlanym
51%
11
51%
PL
W pracy odniesiono się do zapisów Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w kontekście braku obligatoryjności stosowania norm przy projektowaniu obiektów budowlanych. Środowisko projektantów od lat boryka się z rozterkami, które normy stosować, eurokody czy PN oraz czy można wybierać grupy norm w zależności od tego, co jest korzystniejsze z punktu widzenia projektanta lub inwestora.
EN
The paper refers to the provisions of the Act of 12 September 2002 on Standardization, the Act of 7 July 1994 on Construction Law and the Ordinance of the Minister of Infrastructure of 12 April 2002 on the technical conditions to be met by buildings and their location in the context of the absence of mandatory standards for the design of buildings. The designers’ environment has for years struggled with dilemmas which standards to apply: European or Polish, or whether there is an option to select a group of norms depending on their greater favourability to designers or investors.
12
Content available remote Odpowiedzialność kierownika budowy w procesie budowlanym
51%
13
Content available remote Nierzetelni wykonawcy – odpowiedzialność cywilna i dyscyplinarna
51%
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.