Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 508

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  melioracje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
Obok melioracji dla celów produkcyjnych rolnictwa, leśnictwa, rybactwa, można spodziewać się rozwoju melioracji nieprodukcyjnych dla celów rekreacyjnych, ochrony krajobrazu, flory oraz innych celów ekologicznych. Trzeba te potrzeby brać pod uwagę przy wykonywaniu i konserwowaniu urządzeń dla celów produkcyjnych. Tworzone sieci wodne powinny godzić różne cele gospodarcze i ekologiczne.
EN
Near by of irrigation and drainage processes carried out for the productive purposes of the agricultural, forestry and fishing industry it is possible to expect development of this kind of technics for recreation, environment protection and other purposes of ecology. This problem has to be taken into account during construction and operation of all irrigation and drainage enterprises. The created water network must reconcile the economic with the ecological purposes.
RU
Рядом с мелиорациями для производственных целей сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйства можно ожидать развития непроизводственных мелиорации для целей рекреации, охраны ландшафта и флоры, а также для других экологических целей. Эти нужды следует принимаыь во внимание при строителстве и уходе за устройствами для производственных целей. Создоваемые водные системы должны объединать хозяйственные и экологические цели.
EN
Explosive methods of excavation in land improvement construction allow two or three times shorter construction time, increase of productivity, and ensures shortening of land reclamation one and a haft to two times. The economic effect of using these methods varies between 80 and 170 rubles per hectare of land being irrigated. Technologies of channel and trench construction by explosion, using chamber charges, or conducted in large diameter bores and trenches are discussed. Computed engineering relationships between charge parameters and parameters of earth work created by its explosion are also given. Data regarding results of practical use of explosion energy in construction of various hydrologic land reclamation facilities and principal technical and economic indices are quoted. Analysis of this data indicates that intensification of construction using explosion technologies ensures foremost the increase of construction speed, application of production capacities, and shortens the time that the investment capital is tied up. These methods are much more effective with respect to ecology, since they prevent (or, at least, considerably lower) swampiness and salinity of land in channel zones, simultaneously lowering physical water loss. In many cases a combined procedure (explosion and mechanical) of excavation may prove most effective. Economic effectiveness of explosion works increases with the increase in depth of constructed hydrologic installations.
PL
Omówiono zakres obowiązków Branżowego Ośrodka Normalizacyjnego IMUZ, jego statutowe zadania oraz dorobek ostatnich 15 lat. Podano również kierunki zmian w pracach normalizacyjnych.
EN
The duties of the Branch Standardization Center, its statute tasks and achievements in the last 15 years are discussed. Also changes in the standardization works are pressented.
RU
Обсуждаются обязанности отраслевого Центра стандардизации, его уставные задачи и достижения за последних 15 лет. Проиводятся также направления изменений в стандардизационных работах.
PL
Scharakteryzowano gleby ciężkie ora/ przedstawiono rodzaje filtrów drenarskich. Omówiono również podstawowe zadania filtrów drenarskich jak i rodzaje badań materiałów filtracyjnych. Podano lak/c wnioski w tym zakresie.
EN
Heavy soils are characterized and drain filter kinds are presented. Basic tasks of drain filters and filtrating material kinds are discussed. Also suitable conclusions are drawn.
RU
Характеризуются тяжелые почвы и рассматриваются виды дрехажных филтров. Обсуждаются также основные задачи этих филтров и рассматриваются виды испытаний фильтпационных материалов. Приводятся также соответствующие заключения.
PL
Na licznych przykładach przedstawiono konieczność melioracji, ich wpływ na zwiększenie plonów oraz możliwości rozwoju hodowli. Omówiono konieczne zmiany w programowaniu melioracji uwzględniając zmiany klimatyczne oraz ograniczone możliwości finansowe.
EN
Based on numerous examples, the necessity for water irrigation and drainage systems, their influence on the crops increase and opportunities for cattle breeding, were presented. Taking into account, climate change and limited financial resources, necessary changes to be undertaken in the water irrigation and drainage approach, were discussed.
RU
На многочисленных примерах представлена необходимость мелиорации, ее влияние на рост урожая, а также возможность развития животноводства. Рассматриваются необходимые изменения в порограм мировании мелиорации, учитывающие изменения климата, а также ограниченные финансовые возможности.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.