Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liczebność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Problem liczebności osób na dworach polskich władców zajmuje historyków od dawna. Kwestią do rozstrzygnięcia jest zarówno sama definicja dworu, osób, które do niego zaliczymy a także metoda, dzięki której chcemy przeprowadzić tego typu wyliczenia. Problemem, z którym muszą się zmagać badacze to także ilość zachowanych źródeł. Prezentowany tekst stara się ukazać zmagania badaczy na tym polu, ich wyniki oraz zastosowane metody, które te rezultaty przyniosły.
PL
Populacja Euphorbia epithymoides L. jest od kilku lat obiektem badań zarówno geobotaników, jak i ekologów. Ich celem jest skuteczna ochrona tego rzadkiego gatunku posiadającego rozproszone stanowiska na Wyżynie Śląskiej. Populacja Euphorbia epithymoides L. na powierzchni w Dąbrowie Górniczej - Sikorce zasiedla trzy charakterystyczne typy siedlisk, oznaczone w pracy jako: I - doły warpiowe, II - powierzchnie płaskie, III - okap modrzewiowy. Największe zagęszczenie osobników występuje pod okapem modrzewiowym (III). Natomiast stosunek osobników generatywnych do płonych jest korzystniejszy na powierzchni płaskiej (II). Struktura przestrzenna badanej populacji jest skupiskowo-losowa, co jest zjawiskiem typowym dla roślin rozmnażających się głównie wegetatywnie. Dotychczasowe wyniki wskazują, że chociaż na wybranych powierzchniach licznie występują osobniki generatywne, to jednak rozmnażanie tej populacji odbywa się sposobem wegetatywnym. Nieznaczny wzrost liczebności populacji wilczomlecza pstrego w ciągu ostatnich lat świadczy o dużym zagrożeniu tego gatunku.
EN
Euphorbia epithymoides L. population has been the object of research both of the geobotanists as well as the ecologists for the last few year. The purpose of the research is efficient protection of this rare species occupying the scattered stations on Silesian Upland. Euphorbia epithymoides L. population on the plot in Dąbrowa Górnicza - Sikorka occupies three characteristic habitat types, signed in the study as: I - pits of dump, II - flat plots, III - larch canopy. Greatest density of individuals occures under larch canopy. However the relation of blooming individuals to barren individuals is more profitable on the flat plot. The spatial structure of investigated population is cluster - random, which is a typical phenomena for the plants with vegetative reproduction. The results we have obtained so far have shown that there arc many blooming individuals on the selected areas, although reproduction of this population occurs by vegetation. The small growth of numerical force of the euphorbia population proves that this species is endangered.
EN
Three breeding species of raptors were observed in Łagiewnicki Forest in 2009-2010 (number of breeding pairs): Common Buzzard Buleo buteo (5-6 pairs), Goshawk Accipiter gentilis (5 pairs), Sparrowhawk A ccipiter nisus (6 - 8 pairs). In the paper, the changes in raptor’s number during last 50 years are described and possible reasons of the changes are discussed.
5
Content available remote Body size distributions of eastern European Diptera
72%
EN
Weight distributions of Eastern European Diptera (estimated from 7966 species body length data compiled from Stackelberg and Nartshuk 1969, 1970) differ from respective distributions of Coleoptera and Hymenoptera. Nematoceran size distributions were predominantly right skewed while the Brachycera tended to have symmetric and left skewed distributions. Skeweness of size distributions was for Nematocera positively and for Brachycera negatively correlated with genus mean body weight. Genera of smaller mean body weight were significantly species richer than larger sized genera. Our findings are consistent with an evolutionary model that assumes body size dependent speciation and extinction rates.
6
72%
PL
Niniejszy artykuł jest drugim z cyklu trzech artykułów, jakie Autorzy pragną dedykować tematyce zarządzania samochodowym taborem ciężarowym. Artykuł ten prezentuje pięć ilościowych (optymalizacyjnych) metod rozwiązywania wybranych problemów zarządzania taborem wraz z definicjami każdego z owych problemów oraz opisem sposobów rozwiązywania. W artykule zaprezentowano szczegółowo liniowy model matematyczny problemu Make or Buy, nieliniowy model problemu liczebności/kompozycji taboru, liniowy model problemu wymiany taboru z dyskontowaniem, liniowy model problemu przydziału kierowców/pojazdów do zadań oraz liniowy, oparty o teorię grafów, model problemu marszrutyzacji (VRP). Niniejszy artykuł będzie kontynuowany w kolejnym, poświęconym kwestii praktycznych przykładów zastosowania zaprezentowanych metod.
EN
The paper is the second one from the series of three papers that the Authors dedicate to the freight fleet management topic. The paper presents five quantitative (optimization) methods of solving selected fleet management problems. All the selected management problems are carefully defined and dedicated to them solution methods are roughly characterized, as well. Mathematical models of the selected problems are presented in details, including: the linear model of a Make or Buy problem, the non-linear model of a fleet sizing / composition problem, the linear model of a replacement problem including discounting aspect, the linear model of an assignment of drivers / vehicles to transportation tusks, and the linear, graph theory based model of a VRP problem. The paper will be continued in a next one dedicated to fleet management case studies.
7
72%
EN
The objective of the present study was to estimate the effect of dry grass and thrashing residues burning on the soil surface on soil and the impact on pollution emission in the environment. The influence of grass and threshing residues burming on soil and environment was measured in February, when the soil was frozen, there was no snow, and the air temperature was 0-3°C. The amount of the burning mass was 0.3-0.8 kg/m2, burning speed leeward was 3-4 m/min. During a grass burning span of 3-5 seconds, the temperature of the soil surface rose to 10-22°C, very close to the soil (2-5 cm) to 20- 65°C, at the 10-20 cm height to 350-400°C. Since the grass is burnt outdoors, there is enough oxygen during the burning process, and the combustible gas burns completely. The amount of carbon dioxide (CO2) was 2.1-11%, the amount of nitrogen oxide (NO), solid particles - ash 3-5% (30-50 kg/ha). Pollution figures are far lower than the standard allows. The composition and quantity of the plants grown in the experimental conditions did not change, the fertile soil layer was not affected by burning, and no damaging effect was identified on entomofauna.
EN
The assessment of the appearance of non-indigenous species residing in benthic habitats are primarily based on knowledge obtained from their adult stage. However, most of benthic organisms have a planktonic larval stage during their early developmental phase and such a trait is believed to be behind their efficient large-scale spread. The prawn Palaemon elegans invaded into the western part of the Baltic Sea in the 1990s and by 2011 the species had colonized almost the whole sea. Currently, P. elegans has become the most common prawn species inhabiting coastal and open sea areas. The aim of this preliminary survey is to examine spatial distribution, abundance and dispersal ability of the larvae of P. elegans. Material for the studies was collected from the open waters of the southern Baltic Sea (the Gdańsk and Bornholm Basins and the Słupsk Furrow) in summers 2007 and 2008. Larvae (zoeal stages) and also postlarval stages of P. elegans were common in the whole study area and their densities were highest in the Bornholm Basin. Their maximum abundance reached up to 500 ind. · 1000 m-3 in August 2007. In the Słupsk Furrow and the Gdańsk Basin these prawns were found in much lower numbers (about 10 ind. · 1000 m-3). The current study indicates that the dispersal of the larvae of P. elegans with the water currents is one plausible mechanism of the large scale spread of this invasive species to the south-eastern coast of the Baltic Sea as well as, the study confirmed, that the new prawn has high reproductive potential.
PL
Kolonizowanie siedlisk bentosowych przez gatunki obce stwierdza się przede wszystkim po obecności ich form dorosłych. Większość organizmów bentosowych posiada w swoim cyklu życiowym postać larwalną i to na tym etapie rozwoju następuje efektywne i rozległe rozprzestrzenianie się gatunków obcych. Krewetka Palaemon elegans pojawiła się w zachodniej części Bałtyku w latach 90. XX wieku i do 2011 r. skolonizowała prawie całe morze. Obecnie, P. elegans jest najbardziej powszechnym gatunkiem krewetki zasiedlającym przybrzeżne i otwarte wody Bałtyku. Niniejsze badania wstępne mają na celu przedstawienie rozkładu przestrzennego, liczebności oraz możliwości rozprzestrzeniania się larw P. elegans . Materiał do badań zebrano z wód otwartych południowego Bałtyku (Basen Bornholmski, Rynna Słupska i Basen Gdański) latem 2007 i 2008 r. Larwy (stadia zoea) oraz postlarwy P. elegans były powszechne w całym rejonie badań, jednak najliczniej występowały w Basenie Bornholmskim. Ich maksymalna liczebność wyniosła 500 osob. · 1000 m-3 w sierpniu 2007 r. Krewetki te odnotowano również w Rynnie Słupskiej i Basenie Gdańskim, jednak w dużo niższej liczbie, około 10 osob. · 1000 m-3. Niniejsza praca potwierdziła, że rozprzestrzenianie się larw P. elegans na wielką skalę wraz z prądami morskimi ku południowo-wschodnim wybrzeżom Bałtyku oraz wysoki potencjał rozrodczy krewetki jest jednym ze sposobów kolonizacji Bałtyku przez ten inwazyjny gatunek.
PL
W trzyletnim doświadczeniu (1994-1997) laboratoryjnym badano wpływ detergentów zawartych w płynach Ludwik, Kop, Floren, Brio, Sunlicht i E na biologię muszki owocowej. W eksperymencie brano pod uwagę dwa stężenia każdego z płynów. Z analizy danych wynika, iż detergenty z płynów Floren i Brio działają hamująco na rozwój owadów badanego szczepu. Może to świadczyć o pewnej toksyczności tych płynów.
EN
In the three-year (1995-1997) laboratory experiment effect of detergents from cleaning liquids Ludwik, Kop, Floren, Brio, Sunlicht and E on the midge reproductive biology was examined. Each liquid was used in two concentrations. The detergents from liquids Floren and Brio inhibited development of midge that probably demanstrates the toxic character of these liquids.
PL
Celem badań było określenie różnic w liczebności i składzie gatunkowym biegaczowatych, na plantacji pszenicy ozimej oraz siedlisku przyległym, nieużytkowanym rolniczo. Do realizacji celu badań, wykorzystano pułapki glebowe Barbera. W badaniach wykazano, że chrząszcze Carabidae istotnie liczniej występowały na polu uprawnym. W siedlisku brzeżnym odnotowano zdecydowanie wyższe bogactwo gatunkowe tych pożytecznych owadów. Duża liczba gatunków oznaczonych w obu siedliskach, wskazuje, że drapieżce te, mogą migrować z siedliska brzeżnego na plantację pszenicy. Mogą tam, zatem, skuteczniej przyczynić się do ograniczenia występowania szkodników.
EN
The aim of the study was to determine the differences between ground beetle abundance and their species structure on winter wheat field and adjacent uncultivated habitat. To realize this, Barber's pitfall traps were used. It was shown that adults of Carabidae were significantly abundant on arable field. But, in case of field margin much higher level of species diversity of this beneficial group was recorded. Higher number of species recognized in both biotopes indicates possibility of ground beetles for migration from boundary to wheat field. Thus, they can act as effective agents of biocontrol.
11
58%
EN
Background: Fleets constitute the most important production means in transportation. Their appropriate management is crucial for all companies having transportation duties. The paper is the second one of a series of three papers that the author dedicates to the strategic vehicle fleet management topic. aterial and methods: The paper discusses ways of building companies' fleets of vehicles. It means deciding on the number of vehicles in a fleet (the fleet sizing problem - FS) and types of vehicles in a fleet (the fleet composition problem - FC). The essence of both problems lies in balancing transportation supply and demand taking into account different demand types to be fulfilled and different vehicle types that can be put into a fleet. Vehicles, which can substitute each other while fulfilling different demand types. In the paper an original mathematical model (an optimization method) allowing for the FS/FC analysis is proposed. Results: An application of the proposed optimization method in a real-life decision situation (the case study) within the Polish environment and the obtained solution are presented. The solution shows that there exist some best fitted (optimal) fleet size / composition matching company's transportation requirements. An optimal fleet size / composition allows for a significantly higher fleet utilization (10-15% higher) than any other, including random fleet structure. Moreover, any changes in the optimal fleet size / composition, even small ones, result in a lower utilization of vehicles (lower by a few percent). Conclusions: The presented in this paper analysis, on the one hand, is consistent with a widespread opinion that the number of vehicle types in a fleet should be limited. In the other words it means that the versatility / interchangeability of vehicles is very important. On the other hand, the analysis proves that even small changes in a fleet size / fleet composition can result in an important changes of the fleet effectiveness (measured for example by the utilization ratio).
PL
Wstęp: Floty pojazdów stanowią podstawowy środek produkcji w transporcie. Prawidłowe zarządzanie nimi jest zatem kluczowe dla wszystkich firm realizujących przewozy. Niniejszy artykuł jest drugim z serii trzech, jakie autor chce poświęcić tematyce strategicznego zarządzania taborem samochodowym. Metody: W artykule omówiono sposoby kształtowania flot samochodowych przedsiębiorstw. To znaczy ustalenia liczby (problem liczebności - FS) i rodzajów pojazdów (problem kompozycji - FC) we flocie. Istota obu problemów leży w równoważeniu podaży i popytu na przewozy z uwzględnieniem różnych rodzajów popytu, jakie trzeba zaspokoić, oraz różnych rodzajów pojazdów, jakie mogą znaleźć się we flocie wraz z wzajemną zastępowalnością owych pojazdów przy zaspokajaniu poszczególnych rodzajów popytu. W artykule zaproponowano autorską, matematyczną metodę (model optymalizacyjny) pozwalającą na prowadzenie analiz typu FS/FC. Rezultaty: W artykule zaprezentowano zastosowanie opracowanej metody na rzeczywistym przykładzie problemu decyzyjnego w warunkach polskich oraz uzyskane rezultaty. Rezultaty te pokazały, że istnieje pewne, najlepsze (optymalne) dopasowanie struktury floty do potrzeb przewozowych. Rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie taboru w stopniu istotnie wyższym (10-15%), niż w przypadku innych, w tym losowych, rozwiązań. A zmiana owego optymalnego rozwiązania, nawet w niewielkim stopniu, powoduje pogorszenie wykorzystania taboru o kilka procent. Wnioski: Prezentowana w pracy analiza jest z jednej strony zgodna popularną opinią, iż ilość typów samochodów we flocie powinna być ograniczona. Oznacza to, że uniwersalność i możliwość zmian w liczbie samochodów ma bardzo duże znaczenie. Z drugiej strony, prezentowana analiza potwierdza stwierdzenie, że nawet małe zmiany w wielkości floty i jej składzie mogą powodować istotne zmiany efektywności całej floty (mierzone na przykład, jako procent użytkowania).
12
Content available remote STRATEGIC VEHICLE FLEET MANAGEMENT - THE COMPOSITION PROBLEM
58%
LogForum
|
2015
|
tom 11
|
nr 1
119-126
EN
Background: Fleets constitute the most important production means in transportation. Their appropriate management is crucial for all companies having transportation duties. The paper is the second one of a series of three papers that the author dedicates to the strategic vehicle fleet management topic. Material and methods: The paper discusses ways of building companies' fleets of vehicles. It means deciding on the number of vehicles in a fleet (the fleet sizing problem - FS) and types of vehicles in a fleet (the fleet composition problem - FC). The essence of both problems lies in balancing transportation supply and demand taking into account different demand types to be fulfilled and different vehicle types that can be put into a fleet. Vehicles, which can substitute each other while fulfilling different demand types. In the paper an original mathematical model (an optimization method) allowing for the FS/FC analysis is proposed. Results: An application of the proposed optimization method in a real-life decision situation (the case study) within the Polish environment and the obtained solution are presented. The solution shows that there exist some best fitted (optimal) fleet size / composition matching company's transportation requirements. An optimal fleet size / composition allows for a significantly higher fleet utilization (10-15% higher) than any other, including random fleet structure. Moreover, any changes in the optimal fleet size / composition, even small ones, result in a lower utilization of vehicles (lower by a few percent). Conclusions: The presented in this paper analysis, on the one hand, is consistent with a widespread opinion that the number of vehicle types in a fleet should be limited. In the other words it means that the versatility / interchangeability of vehicles is very important. On the other hand, the analysis proves that even small changes in a fleet size / fleet composition can result in an important changes of the fleet effectiveness (measured for example by the utilization ratio).
PL
Wstęp: Floty pojazdów stanowią podstawowy środek produkcji w transporcie. Prawidłowe zarządzanie nimi jest zatem kluczowe dla wszystkich firm realizujących przewozy. Niniejszy artykuł jest drugim z serii trzech, jakie autor chce poświęcić tematyce strategicznego zarządzania taborem samochodowym. Metody: W artykule omówiono sposoby kształtowania flot samochodowych przedsiębiorstw. To znaczy ustalenia liczby (problem liczebności - FS) i rodzajów pojazdów (problem kompozycji - FC) we flocie. Istota obu problemów leży w równoważeniu podaży i popytu na przewozy z uwzględnieniem różnych rodzajów popytu, jakie trzeba zaspokoić, oraz różnych rodzajów pojazdów, jakie mogą znaleźć się we flocie wraz z wzajemną zastępowalnością owych pojazdów przy zaspokajaniu poszczególnych rodzajów popytu. W artykule zaproponowano autorską, matematyczną metodę (model optymalizacyjny) pozwalającą na prowadzenie analiz typu FS/FC. Rezultaty: W artykule zaprezentowano zastosowanie opracowanej metody na rzeczywistym przykładzie problemu decyzyjnego w warunkach polskich oraz uzyskane rezultaty. Rezultaty te pokazały, że istnieje pewne, najlepsze (optymalne) dopasowanie struktury floty do potrzeb przewozowych. Rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie taboru w stopniu istotnie wyższym (10-15%), niż w przypadku innych, w tym losowych, rozwiązań. A zmiana owego optymalnego rozwiązania, nawet w niewielkim stopniu, powoduje pogorszenie wykorzystania taboru o kilka procent. Wnioski: Prezentowana w pracy analiza jest z jednej strony zgodna popularną opinią, iż ilość typów samochodów we flocie powinna być ograniczona. Oznacza to, że uniwersalność i możliwość zmian w liczbie samochodów ma bardzo duże znaczenie. Z drugiej strony, prezentowana analiza potwierdza stwierdzenie, że nawet małe zmiany w wielkości floty i jej składzie mogą powodować istotne zmiany efektywności całej floty (mierzone na przykład jako procent użytkowania).
PL
W doświadczeniu laboratoryjnym badano wpływ dodatków do żywności (E 330 oraz E 331) na biologię muszki owocowej. W eksperymencie brano pod uwagę różne stężenia substancji, używanych jako dodatki do żywności. Na podstawie analizy wyników można stwierdzić, iż dodatki te działają hamująco na rozwój owadów badanego szczepu. Może to świadczyć o pewnej toksyczności tych substancji.
EN
In a laboratory experiment effect of additives (E 330, E 331) to food on the midge reproductive biology was examined. Each substance was used in different concentrations. The additives to food inhibited development of the midge that propably demonstrates the toxic character of these substances.
PL
Przeanalizowano rozmieszczenie ziemniaków pod krzakiem w zależności od liczebności, struktury wielkościowej i masowej bulw. Struktura wielkościowa bulw oraz ich rozłóg w redlinie charakteryzują się dużą zmiennością. Objętość bulw pod pojedynczym krzakiem była od 2 do 4 razy mniejsza niż objętości redliny przez nie zajmowana. Pomiędzy parametrami bulw pod krzakiem występują dodatnie zależności korelacyjne o wysokich współczynnikach determinacji.
EN
The research involved analysis of potatoes distribution under a shrub depending on the number, and size and mass structure of tubers. High variability is characteristic for size structure and distribution of tubers in a ridge. Total volume of tubers under a single shrub was 2 to 4 times lower than the volume of the ridge, in which they were growing. Positive correlation dependencies with high determination coefficients are observed between parameters of tubers under a shrub.
15
58%
EN
Vegetation structure and food availability can significantly modify the composition of farmland avifauna. In the 2006 breeding season we tested the effect of food resources (density of epigeic invertebrates) in two local habitats on foraging of farmland birds. We have been exploring how intensively the foraging birds utilise meadow and pasture habitats in an extensively used farmland area of Central Poland. Two plots were selected in adjacent meadow and pasture each of 0.18 ha where bird and invertebrate sampling was conducted in May 2006. We set five Barber traps active for two weeks at each plot to survey for the epigeic invertebrates which form the main part of farmland birds' diet. In total, we trapped over two thousands invertebrate individuals (mainly Aranea, Coleoptera and Hymenoptera). Visual observations of foraging birds were performed from an elevated observation point located at a 25 m distance from the edge of the plots. We recorded 191 observations of foraging by 12 bird species (mainly Sturnus vulgaris L., Upupa epops L., Cuculus canorus L., Motacilla alba L., Corvus corone L., C. monedula L., Pica pica L.). We found that overall invertebrate density at the meadow was 2.5-fold higher than at the pasture. This was also the case with the invertebrate groups that were preyed upon by the birds. We recorded however a 10-fold higher frequency of foraging of birds at the pasture, as compared to the meadow. Preference of a bird species for foraging at the pasture was inversely correlated with its body mass. We discuss the importance of pastures for the preservation of farmland avifauna.
EN
The response of coprophagous dung beetles Geotrupes stercorosus (Scriba, 1791) to the additional food supply in the habitat was examined, as well as their food preference, the effect of food and the daily rhythm of activity, and population density. The study was conducted in the summer and early autumn periods in four years (1998-2002) in a mixed coniferous forest Leucobryo-Pinetum (Matuszkiewicz, 1962) located in central Poland (52 [degree] 20'N, 27 [degree] 25'E). The insects were captured in baited traps functioning as Barber's traps do. They were marked by clipping wing covers (based on the CMR technique). In total, about 31 000 individuals were caught and marked. It has been found that among faeces of different mammals, the faeces of forest rodents are the most attractive food for dung beetles.Food stimulates movements of beetles towards its source (foraging activity). The peak activity coincides with the afternoon hours (5.43 individuals per trap, on average, P [is less than or equal to] 0.0001 as compared with the other periods of the day and night). There were years with a high number of captures (11.9 individuals per trap per day) and a low searching activity, and years with a low number of captures (5.06 individuals per trapper day) and a high searching activity. To compare differences in the number of beetles captured in pitfall traps with their genuine numbers in the habitat, the method of square sampling was used for evaluating their density (1.13 x 10 [^3] individuals per ha). There were days when the locomotor activity of the dung beetles was low and days when the number of captured beetles exceeded several times their genuine density on the area of 1 ha.
EN
The European pine marten (Martes martes) is commonly classified as an opportunistic predator. If this is the case, the species ought to show seasonal differences in the small mammal composition of its scats - the types of prey taken depending on their abundanc. In addition, it ought to consume the food that requires lower energy cost for their acquisition in each season. The feeding strategy of the European pine marten was studied in northwestern Spain by analyzing 209 scats collected between July 2004 and June 2005, and by seasonally trapping small mammals to obtain information on their abundance. The study area (5,722 ha) was located in a mountainous region (1,707.880 m a.s.l.) and covered with brushwood and deciduous forest (oak, birch, holly and pine). Molecular analysis of scats (PCR-RFLP) was performed to rule out the presence of the stone marten (Martes foina L.). The frequency of occurrence and biomass of the small mammals (the main prey species) preyed upon each season were compared. The pine marten consumed significantly more small mammals in the seasons in which their abundance was the lowest (winter and spring). In the autumn, when the highest number of small mammals was detected, the pine marten did not increase its predation of them. These results indicate that the European pine marten is not an opportunistic predator. Rather, the feeding strategy adopted by the species seems to be intermediate between that of an opportunist and specialist predator.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.