Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niezawodnosc dzialania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania niezawodności wybranych linii technologicznych w zakładzie przetwórstwa drobiowego (indyki), obejmujące podwieszone transportery linii uboju i patroszenia drobiu, tunel zamrażalniczy oraz funkcjonalną strukturę szeregową (S). Dla wybranych maszyn wyznaczono funkcję niezawodności oraz funkcję intensywności uszkodzeń. Wskazano obiekty mające decydujący wpływ na niezawodność całej linii technologicznej. Rozpatrzono możliwość wyznaczania niezawodności struktury szeregowej drogą symulacji, analitycznie i z wykorzystaniem zdarzeń rzeczywistych. Wskazano zadowalającą zgodność wyników rzeczywistych z symulacyjnymi. Można zasugerować szersze stosowanie metod symulacyjnych przy rozwiązywaniu podobnych problemów, co skróci badania i obniża ich koszty.
EN
Reliability test were carried out in poultry (turkey) processing industrial plant for selected technological lines inclusive suspended conveyors of slaughtering and eviscerating lines, freezing tunnel and assumed functional row reliability structure S. Either, reliability and failure intensity functions were determined for selected machines in lines. The objects crucially affecting reliability of the whole technological line were pointed out. Possibility of reliability determinations on analytical way, by simulation or by using real events were consuidered for functional row structure. Satisfactory agreement of real and simulated results was stated. Extended application of the simulation method is suggested to solve similar problems and to cut the duration and costs of reliability tests.
PL
Tereny wiejskie, ze względu na specyfikę zabudowy wciąż w niewystarczającym stopniu mają uregulowaną gospodarkę ściekową. Ze względu na znaczne odległości między zabudowaniami oraz występujące często niedogodne warunki do budowy zbiorczej kanalizacji coraz powszechniej propagowane są niekonwencjonalne metody oczyszczania ścieków z tych terenów. Rozwiązania te powinny charakteryzować się znaczną skutecznością działania, niezawodnością i być atrakcyjne cenowo. Stosując takie systemy można w realiach polskiej wsi osiągnąć znacznie szybciej pożądane, równie dobre dla środowiska skutki ekologiczne, jak w przypadku planowanej budowy kanalizacji zbiorczej i lokalnej oczyszczalni ścieków. Coraz popularniejsze w naszym kraju stają się oczyszczalnie hydrofitowe, charakteryzujące się dużą sprawnością zmniejszania stężeń nie tylko zanieczyszczeń organicznych oraz zawiesin, ale również substancji biogennych, umożliwiające przy tym deponowanie i mineralizację osadów wtórnych powstających po procesie biologicznego oczyszczania. Jednym z czynników, który może w istotny sposób wpływać na procesy redukcji zanieczyszczeń w seminaturalnych technologiach oczyszczania jest temperatura ścieków i przebiegu procesu ich oczyszczania w złożu. W literaturze naukowej przedmiotu brakuje doniesień z badań terenowych na temat wpływu warunków zimowych na kinetykę przemian zanieczyszczeń organicznych i biogennych oraz uzyskane efekty pracy tego typu oczyszczalni. Wychodząc temu naprzeciw autorzy postawili sobie za cel w niniejszej pracy przeprowadzenie oceny wpływu okresu pozawegetacyjnego na efektywność redukcji zanieczyszczeń organicznych, biogennych i zawiesiny ogólnej na urządzeniach ciągu technologicznego wybranej oczyszczalni przydomowej wykorzystując elementy teorii niezawodności. Wpływ pory roku na redukcję analizowanych wskaźników zanieczyszczeń określono metodami statystycznymi wykorzystując, ze względu na liczebność próby poniżej 30 elementów, test t-Studenta istotności różnic pomiędzy średnimi na poziomie istotności α=0,05 oraz elementy teorii niezawodności. Analiza wykazała brak statystycznie istotnych różnic pomiędzy rozpatrywanymi okresami odnośnie zanieczyszczeń organicznych, zawiesiny ogólnej i fosforanów na poziomie istotności =0,05. Jedynie w przypadku średnich stężeń azotu ogólnego w odpływie ze złoża poziomego obserwuje się statystycznie istotne różnice. Wynika to z faktu, iż procesy przemian azotu (nitryfikacja i denitryfikacja) uzależnione są, między innymi, od temperatury ścieków w złożu, której niskie wartości spowalniają szybkość i intensywność przemian biochemicznych. Można zauważyć, iż na złożu pionowym obserwuje się większy poziom niezawodności w okresie pozawegetacyjny w stosunku do wegetacyjnego dla analizowanych wskaźników za wyjątkiem zawiesiny ogólnej, dla której poziom ten wynosi >99,9% w obu okresach. Nie zmienia to faktu, iż w przypadku złoża pionowego obserwuje się wysokie efekty oczyszczania w odniesieniu od zanieczyszczeń organicznych i zawiesiny ogólnej. Również na złożu poziomym dla tych wskaźników obserwuje się bardzo wysoki poziom niezawodności w okresie pozawegetacyjnym. Jedynie w przypadku stężeń azotu ogólnego w okresie wegetacyjnym uzyskano wyższy poziom niezawodności, równy 94,4% w porównaniu do pozawegetacyjnego (89,55%).
EN
Rural areas in view of specyfic bulding still does has inadeguate degree solve of sewage management. Great interwals beetwen buildings and offen bad conditions to build a sewage system are cause to popularized nonconventional methods of sewage treatment in this areas. This technologis shoud be high effective, reliability and chip. These solutions permit faster achieve desirable, good to environmental ecological effects than a sewage system and local sewage treatment. The most popular in our country are constructed wetland. This constructed characterize a high effective of reduction concentrate of organic pollutions, suspended and biogenic compound, and accumulate and minaralizate secondary sludge on account of biological treatment process. Temperature of sewage and process treatment in bed is a main factor, which significant influence on reduction pollutants in seminaturals technology of sewage treatment. In scientific literature is fault results on-site researchs of influence a winter condition on kinetic changes organic and biogenic pollutants and effectivenes reduction in this constructed. The aim of work is evaluation of influence off season vegetative on effectiveness reduction of concentrations organic and biogenic pollutants and total suspended in adjacent of sewage treatment use of reliability theory. Influence of season on reduction analized pollutants was defined by use a statistical methods - test t-Student for small numbers of date (<30) at p<0,05 level of significant and elements of reliability theory. Analises did not showed statistical significant different beetwen seasons for organic pollutants, total suspended and phosphate at values 0,05 level of significant. Statistical significant difference was in outflow in vertical bed for total nitrate because process of change nitrate (nitrification and denitrification) is depending of temperature sewage in bed. Low temperature cause less speed and intensity of biochemical proceses. The major reliability was in vertical bed in off season vegetative aganist vegetative season for organic and biogenic pollutants. The reliability testing carry out >99,9% for total suspended for all year. In vertical bed was highly effectiveness reduction an organic compounds and total suspended. Reliability testing was higher off season vegetative exception total suspended, where the value curry out 94,4% for vegetative season and 89,55% for off season vegetative.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.