Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sekurytyzacyjne instrumenty finansowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Sekurytyzacja a rozwój rynku nieruchomości
100%
XX
Sekurytyzacja jest innowacyjną i złożoną metodą finansowania. Jej pojawienie się jest efektem poszukiwań wśród inwestorów efektywnego i taniego sposobu pozyskiwania kapitału. Ze względu na szereg korzyści związanych z transakcjami sekurytyzacyjnymi od 20 lat obserwowany jest dynamiczny rozwój tego rynku. Aktywa bezpośrednio lub pośrednio związane z rynkiem nieruchomości w istotnym zakresie stają się przedmiotem refinansowania sekurytyzacyjnego. Artykuł ma na celu określenie wpływu rozwoju rynku sekurytyzacyjnych papierów wartościowych na rynek nieruchomości. W oparciu o doświadczenia dojrzałych gospodarek przedstawione zostaną szanse i zagrożenia związane z upowszechnieniem się transakcji sekurytyzacyjnych na rynku nieruchomości. (abstrakt oryginalny)
EN
Securitisation is an innovative and complex method of business financing. It originated as a result of investors' affords to develop an efficient and cost-effective capital acquisition. Due to essential advantages of securitization for last 20 years a dynamic growth of securitization market has been observed. Assets directly or indirectly associated with real estate market becomes more popular as a subject of securitization. The aim of the article is to identify the influence of securitization on real estate market. According to the experience of developed economies opportunities and threats of securitization for real estate market are presented. (original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano stosunkowo nową technikę finansowania podmiotów gospodarczych jaką jest sekurytyzacja. Omówiono rozwój sekurytyzacji w Polsce, zalety stosowania tej techniki finansowania, kwestie prawne odnoszące się do tego oraz bariery uniemożliwiające wykorzystywanie sekurytyzacji w Polsce.
XX
Artykuł dotyczy oceny wykorzystania transakcji sekurytyzacyjnych w Polsce w sektorze publicz­nym i prywatnym. W analizie zwrócono uwagę na rodzaj transakcji sekurytyzacyjnych oraz ich wiel­kość. Ponadto poruszono aktualne problemy na rynku finansowym, które mogą wpłynąć na sytuacje finansową przedsiębiorstw. We wnioskach autor wskazuje na możliwość wykorzystania narzędzia sekurytyzacji nie tyko przez przedsiębiorstwa działające w sektorze prywatnym, ale także przez jednost­ki samorządu terytorialnego. Jest to uzależnione od stosunku inwestorów do transakcji sekurytyzacyjnych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes Polish securitization's experience in private and public sectors. In article type of securitization and value of the transactions are taken into consideration. Moreover author touches actual problems of financial markets which could have influence on financial condition of Polish enterprises in the future. In conclusions author suggests that securitization could be solution for some problems not only for companies active in private sector but also for local government units. However, it depends on investors' attitude to the securitization in the nearest future. (original abstract)
4
Content available remote Securitisation and It's Market in Europe and the US in 2018
75%
XX
Celem artykułu było przedstawienie jednej z technik pozyskiwania kapitału- sekurytyzacji. Omówiono zasady działania tej metody, uczestników oraz korzyści z jej zastosowania. Dokonano również analizy rynku papierów sekurytyzacyjnych w Europie i USA w roku 2018 r. oraz na przestrzeni lat 2007-18. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż od kryzysu w 2008 r. wartość europejskiego rynku papierów sekurytyzacyjnych utrzymuje się na niskim poziomie. Nie wykazuje również oznak ożywienia. Rynek amerykański powrócił natomiast do swej wielkości z przed 2008 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to present one of the techniques of capital raising - securitization. The principles of operation of this method, participants and benefits of its application were discussed. An analysis of the securitization securities market in Europe and the USA in 2018 and the years 2007-18 was also made. The analysis shows that since the crisis in 2008, the value of the European securitization market has remained low. It also shows no signs of recovery. In contrast, the US market returned to its size before 2008. (original abstract)
XX
Zastosowanie instrumentów finansowych rynku kapitałowego ma na celu zarządzanie procesem sekurytyzacji ryzyka katastrofalnego. Jest to istotne ze względu na skutki, jakie przynoszą straty wywołane zjawiskami katastrofalnymi. W artykule omawia się strukturę obligacji CAT i ich wycenę w oparciu o model stochastycznego procesu stopy procentowej. Obligacje CAT przeznaczone są do finansowania skutków zdarzeń katastrofalnych. Mają one charakter zbliżony do kapitału warunkowego CC (contingent claim), ale w realnych warunkach są instrumentami rynku finansowego obligacjami katastrofalnymi. Opracowane podejście jest zilustrowane rozkładem cen obligacji w układzie poziomu uruchomienia umorzenia obligacji CAT i jej zmienności. Kierunek możliwych badań wyznaczony jest przez uwzględnienie w wycenie hazardu moralnego i ryzyka bazowego (rynkowego).(abstrakt oryginalny)
EN
The application of financial instruments from the capital market aims at the management of securitization process of the catastrophe risk. This is important with respect to the results of losses caused by catastrophe incidents. The article develops the structure of CAT bonds and their pricing with the use of model of stochastic process of interest rate. The CAT bonds arc designed to finance the results of catastrophe incidents. They are similar to the contingent claim capital but in reality they are the financial market instruments, i.e., the catastrophe bonds. The elaborated approach is illustrated by the distribution of the bond price in the configuration of trigger level for CAT bond forgiveness and its volatility. The direction of possible research is determined by the consideration of moral hazard and basis (market) risk in the pricing process.(original abstract)
XX
Artykuł ma na celu przybliżenie zjawiska sekurytyzacji, pokazanie jej wad i zalet, możliwości zastosowań oraz ryzyka związanego z jej wdrażaniem. W celu zobrazowania zjawiska w praktyce pojęcie sekurytyzacji zostało ukazane na przykładzie polskiej firmy PHARMAG S.A. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to explain what sekurytyzacja is, to show the drawbacks and the adventages of the sekurytyzacja process and the risk which is connected to the implementation of it. To observe the performance of this process in practice there is an example of the Polish corporation PHARMAG S.A. which successfully implements this method. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu zostanie zaprezentowana propozycja procedury służącej skonstruowaniu portfela kredytów bankowych przeznaczonego do sekurytyzacji, dostosowana do polskich uwarunkowań. W procedurze tej jako główny wyznacznik selekcji kredytów przyjęto ryzyko kredytowe. Celem tworzonej procedury jest dokonanie takiej selekcji kredytów bankowych, aby możliwe było stworzenie portfela, który będzie można sekurytyzować i który będzie charakteryzował się pewnym – akceptowalnym przez bank poziomem ryzyka kredytowego oraz stopy zwrotu.
e-Finanse
|
2012
|
tom 8
|
nr nr 4
30-43
EN
Before the financial crisis securitization was commonly considered an efficient way of replacing illiquid assets with liquid securities (ABS), in which the risk was supposed to be adequately compensated by the tranching techniques. However, with the emergence of the crisis investors became more risk aversive and reluctant to incur ABS due to the rapidly deteriorating quality of the underlying assets caused by poor macroeconomic fundamentals. The limited adverse effects of the poor collateral performance is the main reason why chances for recovery of the ABS market in the EU are estimated more highly than in the USA. The analysis indicates that, driven by the ECB repo operations, the securitization market has almost lost the pre-crisis motives behind the issuance of ABS. Banks' attitudes toward securitization as a refinancing tool and a mechanism to extract additional profit underwent a shift. As the findings of the article suggest, after the crisis securitization is widely seen by banks as a liquidity tool within the frame of repo deals with the ECB, and to a lesser extent as a refinancing tool. Market regulation contributed considerably to this shift. (original abstract)
9
Content available remote Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe w strefie euro
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych grup sekurytyzowanych instrumentów finansowych w strefie euro oraz ocena przemian, jakie dokonały się w okresie globalnego kryzysu finansowego. (fragment tekstu)
EN
Securitized financial instruments market is one of the segments of the financial markets of the euro area. The main instrument of this market are: MBS (Mortagage Backed Securities), ABS ( Asset Backet Securities), CDO (Collateralized Debt Obligations) and ABCP (Asset Backed Commercial Papers). Securitization market instruments developed in the euro zone by 2009, growing turnover and emissions. As a result of the global financial crisis, this market has shrunk considerably. This article presents the main groups of securitized financial instruments in the euro area and to assess the changes that have taken place during the global financial crisis. (original abstract)
XX
Omówiono kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych w okresie od 2007 roku do czerwca 2009 roku. Przybliżono mechanizmy sekurytyzacyjne. Pokazano konsekwencje kryzysu finansowego dla rynku podsystemu finansowania inwestycji mieszkaniowych.
EN
The main aim of this article is to estimate functioning of the securitization mechanism in United States of America from the point of view of the financial crisis. The securitization mechanism in USA (as a subject) discussed hi this issue is highly compound and extended. Facing an ineffective financial oversight during the first decade of 21st century, full reliance for rating agencies and strong state guarantees in system or investors' expectations of investments being the subject of protection, this mechanism enabled an excessive credit expansion of financial institutions in relation to financial abilities of debtors. Inversion of prices on the housing market and deterioration in macroeconomic conditions between 2006-2007 emhasised the weakness of such a modified solution. (original abstract)
XX
Rynek sekurytyzacji, wart biliony dolarów, uległ załamaniu w czasie kryzysu finansowego z lat 2007-2009 i przez kolejne lata jego rozmiary w Unii Europejskiej utrzymywały się na dość niskim poziomie, m.in. z powodu braku zaufania do sekurytyzacji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie niemal niedostrzeżonej w polskiej doktrynie prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji (sekurytyzacji STS) jako szczególnego rodzaju sekurytyzacji, który niedawno pojawił się w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, stanowiąc sposób na ożywienie działalności sekurytyzacyjnej. W toku rozważań, po krótkim przedstawieniu sekurytyzacji, jej rozwoju i upadku, przeanalizowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/ WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 347/35) i wskazane w nim przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby sekurytyzacja mogła być oznaczona jako "STS" lub "prosta, przejrzysta i standardowa". Skoncentrowano się w szczególności na wymaganiach dotyczących obowiązku dołożenia należytej staranności, przejrzystości, zatrzymania ryzyka, prostoty i standaryzacji. Artykuł kończy się uwagami dotyczącymi skuteczności przyjętych rozwiązań w sferze gospodarczej oraz w zakresie ujednolicenia prawa sekurytyzacyjnego w państwach członkowskich i przywrócenia wiarygodności sekurytyzacji w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The securitisation market worth trillions of dollars collapsed during the financial crisis of 2007- 2009 and for many years its volume remained quite low in the European Union, i.a. due to lack of confidence in securitisation products. The purpose of this article is to draw attention to simple, transparent and standardised securitisation (STS securitisation), almost unnoticed in Polish doctrine, being a specific type of securitisation that has appeared lately and develops in the European Union, including Poland, as a way to revive the securitisation. In the course of considerations, after a brief presentation of securitisation, its development and collapse, attention is turned to the Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) no. 1060/2009 and (EU) no. 648/2012 (OJ EU L 347/35) and the premises it contains that must be met so that the securitisation could be designated as "STS" or "simple, transparent and standardised". The remarks are especially focused on requirements of due diligence, transparency, risk-retention, simplicity and standardisation. The article ends with conclusions on the effectiveness of the adopted solutions in the economic sphere as well as with respect to the unification of securitisation law in the Member States and the restoration of credibility for securitisation in the European Union. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiona została charakterystyka dwóch instrumentów, tj. biura informacji gospodarczej oraz sekurytyzacji wierzytelności przy wykorzystaniu funduszu inwestycyjnego, ze wskazaniem korzyści, jakie z ich zastosowania mogą odnieść ubezpieczyciele. Biuro informacji gospodarczej stanowi instytucję do której trafiają dane nierzetelnych dłużników. Sankcją dla dłużnika znajdującego się w bazie danych biura jest pogorszenie lub utrata zdolności kredytowej. Z kolei sekurytyzacja wierzytelności z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego jest instrumentem wykorzystywanym przez wierzyciela dla uzyskania poprawy struktury aktywów oraz celów związanych z optymalizacją podatkową. Wymienione instytucje posiadają zatem zupełnie odmienne charaktery ale i cechę wspólną, tj. mogą służyć jako instrumenty wykorzystywane przez ubezpieczyciela do poprawienia wyniku związanego z dochodzeniem wierzytelności. Jednocześnie w artykule zasygnalizowano konieczność zmian w opisywanych instytucjach, których wprowadzenie powinno posłużyć do dalszej optymalizacji procesów związanych z wierzytelnościami ubezpieczeniowymi. (fragment tekstu)
EN
The investigation of insurance debts, ie, unpaid premiums, and insurance subrogation, is an important issue in the insurance business. The importance of issue was confirmed by the legislature - according to the law on insurance activity, collecting of insurance debts is among insurance operations. To achieve the aim of debt collecting, insurance companies look for tools to improve the efficiency of proceedings. Economic information bureau and a process of debt securitization of insurance with an investment fund are good examples of the instrument to improve the efficiency. The threat of transmission of an information about a debtor to an economic information bureau makes a debtor more willing to pay a debt. The main reason is difficulty in obtaining credit when a debtor is recorded in an economic information bureau. Information about a debtor may be forwarded to an economic information bureau in cases strictly defined by law. It is not allowed to inform an economic information bureau about a debtor who doesn't pay an insurance subrogation. The purpose of the securitization of insurance debt is to improve the cash flow of a insurance company as well as financial indicators of a insurance company. (original abstract)
13
Content available remote CDO na globalnym rynku finansowym
63%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz funkcjonowania CDO oraz scharakteryzowanie tego rynku na świecie. (fragment tekstu)
EN
Collateralized Debt Obligations (CDO) have been one of the fastest growing group of structured financial products for the last several years. CDO are based on diversified portfolios of securitized assets and they represent the latest evolution of securitization processes. This article defines both cash CDO and synthetic CDO and presents their types. Products under consideration diversify and transfer risk from various high illiquid assets to marketable investment grade securities. CDO may remove from its balance sheet unwanted debt to get regulatory relief, to increase return on capital, to secure cheaper sources of funding or to free up lending facility. CDO may be used for arbitrage profits purpose. Describing mechanics of this transaction allows to show the motives to issue and purchase CDO, and the reason why the value and liquidity of CDO collapsed in 2007. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza możliwych zastosowań metod alternatywnego transferu ryzyka (ART) w Polsce z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i prawnych w kontekście redukcji ryzyka operacyjnego. Z uwagi na to, że tradycyjne metody zabezpieczania się przed tego rodzaju stratami, tj. ubezpieczenia, mają wiele wad, do których należy częsty brak pełnego pokrycia strat, brak pewności co do szybkości i adekwatności wypłaconego odszkodowania oraz wysokie koszty, pojawiło się nowe podejście do zagadnień ryzyka ekstremalnego, a mianowicie alternatywny transfer ryzyka. Jedną z gałęzi rozwoju nowego trendu są techniki finansowania ryzyka wywodzące się z sektora bankowego oparte na warunkowej dostępności kapitału i sekurytyzacji. Powstałe w ten sposób instrumenty umożliwiają transfer ryzyka na głęboki rynek kapitałowy. (abstrakt autora)
EN
The main aim of this publication is to analyse possible uses of Alternative Risk Transfer (ART) methods in Poland in the context of operational risk reduction. Traditional methods of operational risk reduction - namely insurance - have many drawbacks, among them a frequent lack of the full coverage of losses, uncertainty as to the speed and adequacy of compensation, and high costs. However, a new approach to extreme risk, Alternative Risk Transfer, was created, mainly employing risk-financing techniques that originated in the banking sector's approach to securitisation and conditional capital accessibility. These types of instruments make it possible to transfer operational risk to the deep capital market. (original abstract)
15
Content available remote Sekurytyzacja - współczesne narzędzie inżynierii finansowej
63%
XX
Publikacja ta poświęcona jest mniej znanemu instrumentowi inżynierii finansowej określanemu pojęciem - sekurytyzacja. Nie ma ono odpowiednika w języku polskim - co oczywiście nie oznacza, że instrument ten nie jest stosowany w Polsce. Instrument ten jednak ma pejoratywne konotacje w dobie kryzysu. Część naukowców i praktyków uważa wręcz, że sekurytyzacja jest współwinowajcą (oczywiście w części) obecnego kryzysu. Choć tak naprawdę głównym winowajcą jest w przypadku tego instrumentu nadmierna chciwość banków. Podejmując próbę przybliżenia czytelnikowi istoty i głównych cech tego interesującego instrumentu finansowego zaprezentuję nie tylko aspekt historyczny powstania i zastosowań sekurytyzacji ale i co chyba bardziej interesujące, główne kierunki pozytywnych zastosowań sekurytyzacji. W tym kontekście zaprezentuję również sprzężenia zwrotne sekurytyzacji i jej zastosowań z obecnym kryzysem.(abstrakt oryginalny)
EN
The publication is devoted to a less known instrument of financial engineering coined as securitisation. This does not have its Polish equivalent what, of course, does not mean that this instrument is not applied in Poland. However, the instrument has pejorative connotations in the era of crisis. Some academics and practitioners even think that securitisation is an accomplice (of course, partly) of the present crisis, though, to be frank, the main culprit is in the case of this instrument excessive greed of banks. Undertaking an attempt to bling closer to the reader the essence and main features of this interesting financial instrument, I shall present not only the historical aspect of emergence and applications of securitisation but also, what is perhaps more interesting, the main directions of positive applications of securitisation. In this context, I shall also present feedbacks of securitisation and its applications with the present crisis.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest zaprezentowanie innowacyjnego narzędzia skutecznego zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie jakim jest sekurytyzacja. Przedstawiona zostanie również analiza korzyści i kosztów na przykładzie fikcyjnego przedsiębiorstwa. (fragment tekst)
EN
The article concerned innovative method of receivables management - securitisation. On Polish financial market it is new method. Securitisation may be of interest to any large corporate lhatowns suitable financial assets, be it a pool of debts or discrete revenue streams. A structure of securitisation is rather complicated, due to that not many companies start to use it till now. In the article, there are mentioned such elements like: securitisation nature, characteristics of financial assets used for securitisation, methods of transfer - true sale, subparticipation, securitisation process participants, securities issued in the process. There is also case which shows advantages and disadvantages of securitisation for originator and SPV. (original abstract)
XX
W krajach starej Unii Europejskiej produkty strukturyzowane są popularne. W zależności od kraju, ich emisje mają różne parametry preferencji. Daje się zauważyć pewną zależność, im kraj bardziej zamożny, tym okres inwestycji w strukturyzowane papiery wartościowe jest dłuższy.W Polsce rynek ten jest w trakcie rozwoju, trudno jest też jednoznacznie stwierdzić, kto tak naprawdę go zapoczątkował. Na początku 2000 roku dwa banki: WBK i BPH równocześnie rozpoczęły emisje lokat inwestycyjnych, później dołączały inne instytucje. Emisje tych papierów na początku kierowane były tylko i wyłącznie w postaci Private Placement (do ściśle wybranych grup klientów), dlatego też trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaka skala emisji została przeprowadzona. Jednak można uznać, że bankami, które dominują w tego typu publicznych emisjach dla wszystkich inwestorów detalicznych są Bank BPH, KBC, DB oraz Bank Milenium.(fragment tekstu)
EN
Experts say the financial crisis was, is and will be. The task is, therefore, investors look for such forms of investment which in the most convenient way for the investor shall ensure the protection of capital and the expected rate of return on investment. Examples of such investments in times of crisis are alternative investments, ie investments that are alternative to the numerous groups of instruments dependent on stock market fluctuations as stocks, mutual funds. The paper presents the development of the possible forms of alternative investments namely structured products the Polish capital market behavior with variants of the product in the context of modern effective management of capital. It also presents an example of structured product valuation.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono ustrukturyzowaną sekurytyzację aktywów, opierającą się na powołaniu przez przedsiębiorstwo inicjujące transakcję odrębnego podmiotu – spółki specjalnego przeznaczenia. Opisano korzyści wynikające z sekurytyzacji oraz zagadnienie wyboru puli aktywów, które mają być przeznaczone do wydzielenia ich do spółki specjalnego przeznaczenia.
EN
Essential part of asset securitization transactions is pooling and selling of assets (that belong to the originator) to the special purpose vehicle. As a consequence, any research in this area should take into account the asset characteristics. The goal of this article is to focus on asset quality. The author concentrates on some trade-offs connected with proper choosing of the pool of assets. Moreover, it is also essential to evaluate the role of credit enhancement introduced in the process of improving asset quality. Finally, it is shown that asset securitization may lead to the increase of company value, which is possible by reducing some of the of market imperfections and their negative consequences, such as information asymmetry, underinvestment and agency costs. (original abstract)
EN
Experts say the financial crisis was, is and will be. The task is, therefore, investors look for such forms of investment which in the most convenient way for the investor shall ensure the protection of capital and the expected rate of return on investment. Examples of such investments in times of crisis are alternative investments, ie investments that are alternative to the numerous groups of instruments dependent on stock market fluctuations as stocks, mutual funds. The paper presents the development of the possible forms of alternative investments namely structured products the Polish capital market behavior with variants of the product in the context of modern effective management of capital. It also presents an example of structured product valuation.
XX
Autor definiuje pojęcie sekurytyzacji aktywów, oraz opisuje jej etapy. Charakteryzuje różne transakcje tego rodzaju oraz jego techniczne aspekty: obsługa ABS (asset-backed securities), sposoby rozszerzania kredytu, rozszerzenie płynności. Próbuje także zidentyfikować grupę potencjalnych przedsiębiorstw, które mogłyby być zainteresowane udziałem w procesie sekurytyzacji.
EN
In this article, the author discusses the creation of securities backed by future cash flows from assets (Asset-Backed Securities). He describes the different transactions of this kind, the particular stages of the process, and its technical aspects (such as servicing of issue of ABS, ways of credit enhancement and liquidity enhancement). The author also discusses the advantages of securitisation for enterprises and the role banks may perform in asset securitisation. In the final part of the article, he attempts to describe the factors which may encourage or impede the use of asset securitisation in Poland. He also tries to identify potential groups of enterprises in Poland that might be interested in perticipating in the process of securitisation of their assets. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.