Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Changes in the company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Celem jest omówienie znaczenia zarządzania zmianami dla organizacji i przedstawienie trzech modeli wdrażania zmian. Ich rola w zarządzaniu jest różna, dlatego starano się pokazać przydatność i rolę modelu wywodzącego się z cyklu Elizabeth Kübler-Ross i modelu Prochaski. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The aim is to discuss the importance of change management for the organization and presentation of three models on change implementation. Their role in the management is different, therefore, author aimed to demonstrate the usefulness and role of the model derived from the cycle of Elizabeth Kübler-Ross and Prochaska model. (short original abstract)
XX
Zmiana w życiu to sytuacja stresująca. Każdy przeżywa ją na swój sposób. Dlatego też osoby odpowiedzialne w firmach za przeprowadzenie pracowników przez proces zmian powinny być wyposażone w solidną wiedzę i cechować się otwartością na innych. Zmianie zwykle towarzyszy stres, a jego zbyt duże dawki nie sprzyjają zdrowiu. Jak można temu zaradzić? (fragment tekstu)
XX
Przynajmniej od kilku już lat teoretycy zajmujący się zarządzaniem strategicznym wskazując na coraz bardziej widoczne napięcie między potrzebą prowadzenia długookresowych działań a zmiennością otoczenia. Problem ten jest o tyle istotny, że zachodzące wokół przedsiębiorstwa przemiany mają charakter jakościowy, co oznacza, że między dwoma wyróżnionymi stanami otoczenia nie można już dostrzec stanu pośredniego, a rzeczywiste źródła zmian nie są widoczne w fazie prac prognostycznych, gdyż albo wówczas jeszcze nie istnieją, albo też zdają się zbyt słabe, by wywołać znaczący wpływ na rynek i przedsiębiorstwo. (fragment tekstu)
4
75%
XX
Celem głównym artykułu jest identyfikacja przedsiębiorczości jako procesu zmian postaw i zachowań przedsiębiorców oraz menedżerów w firmach rodzinnych. Powyższy cel zostanie rozwinięty poprzez postawienie następującego problemu badawczego: w jaki sposób odbywa się przekształcenie postaw i zachowań przedsiębiorczych właścicieli oraz menedżerów firm rodzinnych w procesie zmian. Tak sformułowany problem badawczy posłuży do weryfikacji hipotezy brzmiącej: w procesie zmian rozwój firm rodzinnych zależy w dużym stopniu od postaw i zachowań przedsiębiorczych ich właścicieli oraz menedżerów. (fragment tekstu)
EN
The main aim of the article is to identify enterpreneurship as a process of changes in the approach and behaviour of the enterpreneurs in family businesses. Due to the fact that enterpreneurship is understood as a process of the implementation of changes, the article raises the issue of the stages of the change to the transformation of the approach in the family businesses. Drawing attention to the question of the approach and behaviour in the family enterprises, at the moment of the initiation and implementation of changes, is by all means right. On the one hand, it allows the optimization of the use of qualified personnel, on the other, it ensures the achievement of effects of the changes connected with the reduction of the number of employees in the enterprise. (original abstract)
XX
Opracowanie składa się z dwu zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano wybrane aspekty teorii zarządzania zmianami w organizacjach. Część druga prezentuje wyniki badań praktyki zarządzania zmianami w wybranych organizacjach gospodarczych Małopolski. Wyniki badań wskazują na niską innowacyjność firm i braki w wykorzystaniu komunikacji, szkoleń i partycypacji bezpośredniej w podnoszeniu kreatywności pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
The article consists of two main parts. The first presents selected aspects of the theory of change management in organizations. The second part presents the results of research conducted on the practice of change management in selected business organizations of Małopolska. The results indicate low innovativeness of these firms and shortcomings in the use of communication, training and direct participation in advancing employee creativity. Companies successfully use the instrument of information, although even here you can point to weaknesses. (original abstract)
XX
Literatura w różnorodny sposób odnosi się do wyjaśnienia pojęcia zmiana w organizacji - najczęściej jednak uważa się, że jest to przejście z jednego stanu do drugiego. W organizacjach odbywają się zmiany: strategiczne, organizacyjne, związane ze wzrostem firmy oraz jej rozwojem. Do zmian podchodzi się ze strony finansowej oraz organizacyjnej (Teoria E i Teoria O). Zmiany wdrażają menedżerowie zatrudnieni w firmie bądź osoby z zewnątrz (firmy konsultingowe). Aby zmiana była we właściwy sposób zaprojektowana i przeprowadzona, należy wziąć pod uwagę czynniki determinujące jej przebieg (rozmrożenie, zmiana, zamrożenie). Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych koncepcji i modeli opisujących wdrażanie zmian w organizacjach.(abstrakt oryginalny)
EN
Literature references, in many ways, the explanation of the term a change in an organisation - although mostly it is considered that it is a passage from one state to another. In organisations changes like: strategic, organizational, connected with the growth of a company and its development are being introduced. Changes are approached from the economic and organizational side (Theory "E" and Theory "O"). Changes are introduced by management employed in a company or different managers (consulting firms). For the change to be appropriately designed and conducted it is necessary to take under consideration factors determining its course (unfreeze, a change, refreeze). The goal of this article is to present theories and models describing the introducing of changes in organisations.(original abstract)
XX
Przeprowadzka, zmiana pracy, nowy przełożony, wdrożenie nowych produktów... Każdy z nas ma kilka takich lub podobnych doświadczeń. Współcześnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, doświadczamy wielu serii zmian cywilizacyjnych, społecznych, biznesowych. Można byłoby więc przypuszczać, że skoro każdy z nas ma za sobą doświadczenia związane ze zmianami, to kolejne zmiany wdrażać będzie z sukcesem i pełną świadomością swojego wpływu. Ale czy tak jest? (fragment tekstu)
8
75%
XX
W każdej fazie procesu adaptacji organizacje potrzebują odmiennych zdolności, pozwalających im dostosować się do otoczenia. W poprzednim artykule* 1 pokazano, jak zdolności adaptacyjne różnią się w organizacjach, które wzorcowo dostosowały się do otoczenia, od tych którym się to nie powiodło. Celem tego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań, które kształtują zdolności adaptacyjne organizacji. Wyniki badań wskazują, że istotne są następujące uwarunkowania: polityka organu założycielskiego wobec zakładu, podejście do niepewności otoczenia, dostęp do zasobów, zdolności menedżera, relacje międzyorganizacyjne, proces zmian (tempo i zakres), relacje wewnątrzorganizacyjne, ideologia, strategia, poziom centralizacji/decentralizacji, zaufanie pracowników do menedżera oraz nastawienie pracowników do zmian. Tło badań stanowi sektor zamkniętej opieki zdrowotnej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
In each phase of adaptation organizations need different capabilities that allow them to adapt to their environment. In the previous article the model of adaptive capabilities was presented and differences in adaptive capabilities between high and low performers were discussed. The primary objective of the study is to identify and examine the key factors influencing the adaptive capabilities of Polish public hospitals that had to respond to a revolutionary environmental change (a redesign of healthcare system). Research indicates that following factors are significant: owners" policy, environment uncertainty, access to resources, leadership capabilities, interorganizational links, change process (pace and sequence), intraorganizational relations, ideology, strategy, decentralization, employees trust in management and their attitude toward change.(original abstract)
XX
Realizacja wypełnianych przez pracowników zadań przebiega często w warunkach niepewności. Brak stałości funkcjonowania w miejscu pracy powoduje, że pracownicy muszą traktować zmianę, jako naturalny atrybut swojej pracy. W artykule podjęto problematykę wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie. Szczególną uwagę zwrócono na ustalenie rodzaju zaangażowania się pracowników produkcyjnych w proces zmian. Zdiagnozowana samoocena umożliwiła przedstawienie uczestnictwa pracowników w zmianach ze względu rodzaju zajmowanego stanowiska, wiek, płeć oraz staż pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of the tasks completed by the employees often goes under uncertainty. Lack of constancy of functioning in the workplace means that employees must treat the change as a natural feature of his work. The article discusses changes in the company. Particular attention was paid to determine the type of production workers involved in the change process. The analysis made it possible to present the involvement of employees in the kind of changes because of his position, age, gender and length of service. (original abstract)
XX
Organizacje, aby przetrwać, muszą ciągle adaptować się do zmian rynkowych, reagować na potrzeby klientów, tworzyć nowe produkty. Tego samego oczekuje się od pracowników - umiejętności dostosowania się do potrzeb firmy, szybkiego reagowania, zapominania dotychczas obowiązujących standardów i uczenia się nowych kompetencji. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem artykułu jest wprowadzenie do problematyki analizy dynamiki wdrażania zmian w organizacji. Rozważania dotyczą specyficznych reakcji na zmiany w postaci zwiększenia normy wykonania zadań produkcyjnych. Na podstawie zgromadzonych danych o powiązaniach pomiędzy zmianą organizacyjną a postawami i działaniami zaangażowanych w zmianę pracowników potwierdzono występowanie typowych efektów dynamicznych, charakterystycznych dla systemów poddawanych zmianom. Ponadto potwierdzono możliwość opisu podsystemów organizacji kombinacją pięciu efektów dynamicznych. Wskazano przesłanki po stronie organizacji, determinujące pojawianie się niekorzystnych efektów dynamicznych. Autor opracował spójną metodę (DBMCI), stanowiącą oryginalny wkład w rozwój zarządzania. Opracowana metoda daje możliwość sterowania zmianą w oparciu o zaproponowany algorytm, który zwiększa szanse powodzenia zmiany. Artykuł prezentuje zupełnie nową koncepcję podejścia do realizacji zmian, opartą na zastosowaniu metod teorii sterowania. Analiza dynamiki procesów zmian pozwala lepiej poznać efekty wdrażania zmian a przede wszystkim źródła niepowodzeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is an introduction to the problems of dynamic analysis of organizational changes implementation. Considerations are related to specific response to changes in terms of increased performance standards of production tasks. Based on the collected data on the relationship between organizational change and the attitudes and actions staff involved in the change it was confirmed that typical dynamic effects are present characteristic for systems undergoing change. In addition, a description it was confirmed that it is possible to describe organization sub-systems using a combination of five dynamic effects. Stated conditions on the organization, determining the appearance of adverse dynamic effects. The author has developed a consistent method (DBMCI),representing an original contribution to the development of management. This method enables to control the change in the basis of the proposed algorithm, which increases the chances of successful changes. The article presents an entirely new concept approach to implementing change, based on the methods of control theory. Analysis of the dynamics of change processes help to understand better the effects of the implementation of changes and most of all the sources of failures. (original abstract)
12
Content available remote Kluczowe zadania kadry kierowniczej w procesach wdrażania zmian
75%
XX
W artykule zwrócono uwagę na warunki w jakich funkcjonują współczesne organizacje. Wskazano na konieczność ciągłego poszukiwania i wdrażania w obrębie organizacji nowych rozwiązań. Przedstawiono typowe utrudnienia pojawiające się w procesach wdrażania zmian oraz określono podstawowe zadania kadry kierowniczej w tych procesach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the conditions in which modern organizations operate. The necessity of continuous exploration and implementation of new solutions within the organization is underlined. The typical difficulties and basic management tasks in the processes of changes implementation are also identified in the work. (original abstract)
13
Content available remote Rola kadry kierowniczej w inicjowaniu procesów zmian granic organizacji
75%
XX
Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad przesłankami zmian granic organizacji oraz nad rolą zarządzających organizacjami w inicjowaniu procesów zmian granic. Punktem wyjścia w artykule uczyniono zarysowanie istoty granic organizacji, co w dalszej części pozwoliło na wyprowadzenie wniosku o procesach zmian granic jako warunku powodzenia organizacji, zdefiniowanie zbioru przesłanek zmian granic organizacji oraz na określenie roli menedżerów w inicjowaniu procesów zmian granic organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to carry out the discussion on the indications of organizational boundaries changes and the role of the managers in the initiating of change processes. The paper starts with a description of the organizational boundaries concept, which later allow to define the set the conditions of boundaries changes and to define the role of managers in the initiating of change processes of organizational boundaries. (original abstract)
14
Content available remote Telepraca - wyzwaniem liderów organizacji XXI wieku
75%
XX
Postępujący rozwój technologiczny oraz zachodzące zmiany we współczesnej gospodarce stwarzają więcej możliwości innowacyjnych form pracy. Dzięki wykorzystaniu możliwości narzędzi wspierających wirtualne zarządzanie możliwie stało się zatrudnianie osób znajdujących się w fizycznym oddaleniu od przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono znaczenie telepracy w zmieniających się uwarunkowaniach działalności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The progressing technological development and happening changes in the contemporary economy are creating more possibility of innovative forms of the work. Thanks to exploiting abilities of tools supporting the virtual management possibly employing persons being in a physical distance from the enterprise happened. In the article meaning of the telecommuting was described in changing conditioning of the operations of the enterprise. (original abstract)
XX
Demografia przedsiębiorstw pozwala na pomiar zachowania przedsiębiorstw w gospodarce. Przypadek kraju w okresie transformacji, jakim jest Polska, to bardzo ciekawy przypadek. Brak danych i ich niska jakość są w dalszym ciągu problemem, pomimo wejścia do Unii Europejskiej już w 2004 roku. Dane dostępne w publikacjach GUS zawierają tylko informacje o przedsiębiorstwach zarejestrowanych w rejestrze REGON, które różnią się znacznie od danych o przedsiębiorstwach faktycznie aktywnych na rynku. Liczba aktywnych przedsiębiorstw stanowi ok. 60% wszystkich zarejestrowanych. W badaniach poszukuje się czynników jakościowych i ilościowych determinujących "urodzenia" i "zgony" przedsiębiorstw w kontekście przemian ekonomicznych w okresie transformacji ustrojowej. Ze względu na brak lub ograniczoną liczbę dodatkowych badań analizy koncentrują się głównie na dostępnych danych i ograniczają do analizy opisowej opartej na współczynnikach demograficznych. Najważniejsze wyniki analiz wskazują na bardzo niską dynamikę populacji przedsiębiorstw w ostatnich latach. (abstrakt oryginalny)
EN
Business demography allows to measure the performance of enterprises in economy. The case of a country in transition such as Poland is a very interesting one. Despite joining the EU, there is still scarce and low quality data available. In fact, publications of the Central Statistical Office cover only firms registered in REGON (business register), which differs from the actual number of active enterprises. The number of active businesses represents about 60% of total registered firms. This study attempts to identify the most important qualitative and quantitative factors determining births and deaths of enterprises in the context of economic changes during the transition period. Due to limited access to additional surveys the analysis mainly focuses on the available data and covers descriptive analysis based on demographic indicators. Most spectacular results show that the dynamics of business population has been very low in recent years. (original abstract)
XX
Zmiany w przedsiębiorstwie są nieuniknione. Wpływają one na strukturę i strategię organizacji. Autorka artykułu radzi, jak skutecznie przystosować się do powstających zmian. Prezentuje kilka metod zarządzania zmianą i wskazówki, które pomagają w skutecznym kierowaniu firmą podczas procesu zmian.
17
Content available remote Methodological Problems With Evaluating Change Efficiency
75%
EN
Motivation: Changes result from a turbulent environment and internal situation of an organization. Rarely do changes happen spontaneously, usually they stem from decisions consciously shaped and taken by the management. Both the reasons as well as consequences of changes appear on multiple grounds and areas, often strongly interrelated. This leads to far-reaching consequences, mainly difficulties in practical operations as well as consequences for studies, analyses and related scientific generalizations and the conclusion-drawing process in both domains. Aim: Purpose of this article is to present and make a critical analysis of the existing achievements in the area of evaluating change efficiency, and indicate opportunities and difficulties in formulating new, in particular synthetic, indicators of change efficiency. Methodology applied in this paper is deductive and based on collected data and their critical analysis. Results: Managers need synthetic measures that are hard to develop. Various methods may be used in order to do it, starting from simple and complex point scales and ending up with methods applied in other sciences, e.g. the Geneva method or its variations applied to evaluate the standard of living and development. Still this requires the isolation of main analytical measures, their upper and lower thresholds, in subsequent change or process areas, and the application of statistical methods to calculate change status or effect. Such action requires longer change planning and preparation, readiness on the part of the managerial staff, and continuous monitoring with active participation of leaders and change managers.(original abstract)
XX
W artykule dokonano porównania obciążeń publiczno-prawnych przedsiębiorstwa zorganizowanego w postaci działalności gospodarczej osoby fizycznej obowiązujących w Polsce i Czechach. Następnie na podstawie studium przypadku zilustrowano korzyści i koszty związane z przeniesieniem jego siedziby z Polski do Czech. W szacunkach uwzględniono poza daninami publicznymi także koszty związane z organizacją przedsiębiorstwa w nowym miejscu oraz rezydencją podatkową w Polsce. W zakończeniu podjęto próbę uogólnienia wykonanych szacunków, wskazując dla jakich warunków związanych z rozmiarem i charakterem działalności korzystne jest jej prowadzenie na terenie Republiki Czeskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper compares the public tributes of an enterprise organized as individual person's economic activity in Poland and the Czech Republic. Next, based on the case study, the benefits and costs of shifting its headquarters from Poland to the Czech Republic were illustrated. Except of public tributes, the costs related to the organization of the enterprise in the new location and tax residence in Poland were also taken into account in the estimation. In concisions an attempt to generalize the estimates was made indicating for which conditions related to the size and nature of the enterpise it is more profitable to shift it to the Czech Republic.(original abstract)
XX
Celem pracy jest przedstawienie wybranych społeczno-kulturalnych uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na rozwój mikroprzedsiębiorstw. Z punktu widzenia celów opracowania, autorka podjęła rozważania nad praktykami kształtującymi normy kulturowe sprzyjające elastycznym, innowacyjnym zmianom. Podkreśliła, że większość menedżerów mikroprzedsiębiorstw nie ma odpowiedniej wiedzy i umiejętności wspomagających zarządzanie przez kulturę organizacyjną, a narzędzia które służą kształtowaniu kultury, często wykorzystują (jeśli w ogóle) w sposób nieświadomy lub do innych celów. (fragment tekstu)
EN
The goal of the paper is to present chosen socio-cultural activities that can support micro organizations development. The author emphasizes that most managers in micro enterprises do not have a suitable knowledge about their culture. This leads to overlooking social problems in management.(original abstract)
XX
Nie ma chyba pojęcia, które zrobiłoby w zarządzaniu na przełomie XX i XXI wieku i myśleniu o budowaniu firmy większej kariery niż "zmiana". Zarządzanie zmianą, przygotowywanie zmian, wdrażanie zmian, zmiana strategii, zmiana profilu, zmiana paradygmatu, zmiana klimatu. Furorę robi sentencja "jedyne co w życiu pewne, to zmiana". Czy jednak potrafimy sobie radzić ze zmianą? (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.