Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 465

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja ekologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
Autor omawia elementy uprawy ekologicznej, uwzględniając czynniki, na które powinni zwrócić uwagę sadownicy chcący otrzymać owoce o najwyższych walorach konsumpcyjnych: kształtowanie krajobrazu, uprawa gleby, podkładki, odmiany, rozstawę drzew, materiał szkółkarski, formowanie koron, cięcie drzew, ochronę przed chorobami i szkodnikami, nawożenie i zbiór owoców.
PL
The author presents elements of ecological farming discussing factors which should be taken account of by fruit-growers to obtain nutritionally valuable fruit. He considers such factors as landscape planning, soil cultivation, root-stocks, varieties, tree spacing, nursery material, canopy shaping, tree cutting, protection against disorders and pests, as well as fertilization and fruit collection.
PL
Przeprowadzono analizę możliwości rozwoju agroturystyki w gospodarstwach rolniczych. Omówiono istniejące w krajowym rolnictwie przesłanki do rozwoju produkcji ekologicznej. Oceniono zależności pomiędzy prowadzeniem produkcji ekologicznej a rozwijaniem działalności agroturystycznej w tego typu gospodarstwach.
EN
The analysis of possibilities of agroturism development in agricultural farms has been done in the article. Existing in the nativity agriculture promises concerning the ecological production development have been also discused. The links between ecological production management and agroturistic activity development in that sort of farms have been as well assessed.
12
Content available Rodzaje produkcji ekologicznej na Dolnym Śląsku
100%
PL
Na początku 2010 r. na Dolnym Śląsku zarejestrowanych było 1025 gospodarstw ekologicznych, w tym 47% gospodarstw posiadało status "w okresie konwersji". Najwięcej, bo aż 23% gospodarstw ekologicznych zlokalizowanych było w powiecie kłodzkim i 16% w powiecie wrocławskim. Zróżnicowanie liczby gospodarstw ekologicznych w poszczególnych powiatach Dolnego Śląska było duże i wahało się od 1 (pow. strzeliński) do 235 (pow. kłodzki). Na tak duże zróżnicowanie rozmieszczenia gospodarstw ekologicznych miało wpływ wiele czynników, a do najważniejszych zliczyć można jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Cechą charakterystyczną gospodarstw ekologicznych Dolnego Śląska jest to, iż dla około 80% gospodarstw głównym rodzajem produkcji ekologicznej są łąki i pastwiska (pakiet 58A) oraz uprawy pastewne na paszę (pakiet 50A do 57A). Ze zbóż metodą ekologiczną uprawia się pszenicę zwyczajną i orkisz (od 3% do 30% producentów), dość dużo żyta ponad 20%, owsa od 7,5% do 28,6% oraz grykę. Produkcja warzyw i owoców notowana jest zaledwie w kilku procentach gospodarstw. Z uwagi na możliwość wysokich dopłat do sadów z nasadzeniami orzecha włoskiego ten pakiet (A 67) stał się kierunkiem produkcji kilku producentów rolnych. Gospodarstwa ekologiczne Dolnego Śląska głównie nastawione są na produkcję roślinną. Tylko w około 20% gospodarstw ekologicznych metodą ekologiczną odbywa się produkcja zwierzęca, która dostarcza mleko krowie, kozie, sery, żywiec cielęcy, wołowy oraz jaja. W regionach turystycznych w wielu gospodarstwach ekologicznych dla celów rekreacyjnych utrzymuje się zwierzęta koniowate.
EN
In early 2010, in Lower Silesia, there were 1,025 organic farms, including 47% of households had a status of "inconversion". Most of them, up to 23% of organic farms were located in the county Kłodzko and 16% in the district of Wroclaw. The diversity of organic farms in various districts of Lower Silesia was high and ranged from 1 (Strzelin district) to 235 ( Kłodzko district). Lot of factors had an influence on such a large diversity of organic farms deployment and the most important included the quality of agricultural production surface. A characteristic feature of organic farms of Lower Silesia is that about 80% of the main type of organic production are meadows and pastures (package 58A) and fodder crops for animal feed (pack 50A to 57A). Cereal Organic-grown consisted of wheat and spelled (from 3% to 30% of producers) quite a lot consisted of more than 20% rye, oats, from 7.5% to 28.6% and buckwheat. Production of vegetables and fruits is listed only in a few percent of the farms. Due to the possibility of high subsidies for orchards planted with walnut, this package (A 67) has become the direction of production of several agricultural producers. Organic farms of Lower Silesia are mainly focused on plant production. Only in about 20% of organic farms production is carried out by organic livestock, which provides cow's milk, goat cheese, veal, beef and eggs. In tourist areas the equines were bred in many organic farms for recreational purposes.
Aura
|
1994
|
nr 04
9-10
EN
Considering opportunities for development of ecological production systems in agriculture, the author reviews the status of agriculture in Poland, its strengths and weaknesses. These are efficiency of Polish agriculture several times lower than in Western Europe, appropriate land endowment, an extremely high level of employment, family farms as a predominant form of farming, a high level of fixed assets, especially that of tractive force. The author presents possible strategies for development of Polish agriculture, based on relations between basic production factors, mainly between labour and land. He also discusses the prospects for development of ecological production systems, taking into account not only the existing production potential but also other conditions.
PL
Rozważając możliwości rozwoju ekologicznych systemów produkcji w rolnictwie, autor analizuje aktualny stan polskiego rolnictwa, wskazując jego mocne i słabe strony. Są to m.in. kilkakrotnie niższa wydajność rolnictwa w Polsce niż na zachodzie Europy, dobre wyposażenie w ziemię, bardzo wysoki poziom zatrudnienia, gospodarstwa rodzinne jako dominująca forma gospodarowania, dobre wyposażenie w środki trwałe, zwłaszcza w siłę pociągową. Następnie autor przedstawia możliwe strategie rozwoju polskiego rolnictwa, przyjmując za punkt wyjścia relacje między podstawowymi czynnikami produkcji, przede wszystkim między pracą a ziemią. Omawia też możliwości rozwoju ekologicznych systemów produkcji, biorąc pod uwagę nie tylko istniejący potencjał produkcyjny, ale i inne uwarunkowania.
PL
W artykule omówiono niektóre przepisy prawne dotyczące produkcji ekologicznej. Podstawę prawną rozwoju produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Najważniejszym polskim aktem prawnym w omawianym zakresie jest ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.
EN
The paper presents some of the legislation on organic production. The legal basis for the development of organic production in the European Union is Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labeling of organie products. The most important Polish legal act in this area is the Act of 25 June 2009 on organic farming.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.