Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1508

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
EN
Certification system for gas facilities in Poland and connection of the system with the 90/396/EEC directive of the European Union.
EN
The author analyses changes in the certification industry that have taken place during the recent years. She pays special attention to the current and prospective measures applied by the ISO. She concludes with a discussion of the quality and reliability of the certificates awarded.
3
Content available remote Badania certyfikacyjne obręczy kół kolejowych
100%
PL
W artykule omówiono ogólne przepisy i metodologię postępowania przy pracach dotyczących uzyskania certyfikatu przez producentów na elementy, które mają być użytkowane na kolejach polskich. Przedstawiono podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione przy opracowaniu dokumentu normatywnego, badaniach obręczy kół, opinii niezbędnych dla wydania certyfikatu przez Głównego Inspektora Kolejnictwa. W artykule zamieszczono również kompleksowe badania fizykomechaniczne i metaloznawcze oraz pomiary geometryczne obręczy kół kolejowych.
EN
The paper presents the general rules and procedures concerned with the activities necessary in order to obtain the certificates for parts and elements, which are to be used by Polish railways. The certificates are to be issued to the parts' manufacturers. The basic requirements for formulating the standards have been set out, together with the rules for investigations of the railways tyres as well as the opinions necessary to the Chief Railway Inspector, who issues the certificates. The complex physic-mechanical and metal science tests and geometrical measurements of the railways tyres have also been included in the paper.
4
Content available Weryfikacja kwalifikacji informatycznych
100%
PL
Niektóre umiejętności i kwalifikacje mają charakter uniwersalny i są wykorzystywane na różnych stanowiskach pracy w wymaganym zakresie. Kwalifikacje informatyczne mają taki charakter i w związku z tym zakres wiedzy i umiejętności korzystania z nowych technologii informatycznych zależy od wykonywanej pracy na danym stanowisku. Profesjonalny informatyk stosujący rozwiązania informatyczne na potrzeby klienta powinien mieć większe kwalifikacje informatyczne niż użytkownik opracowywanego rozwiązania. Weryfikacja posiadanych kwalifikacji informatycznych w celu prawidłowego obsadzenia stanowisk pracy jest kluczowa. W artykule przeprowadzono badania opinii środowiska informatyków na temat systemu weryfikowania i certyfikowania kwalifikacji informatycznych. Wyniki badania są zaskakujące, gdyż opinia środowiska na temat potrzeby systemu weryfikacji kwalifikacji informatycznych jest bardzo wstrzemięźliwa
PL
Perspektywa samodzielnego zaopatrzenia w Polsce krajowych odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych w energię elektryczną w najbliższej przyszłości będzie niestety niekorzystna.
PL
Uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaga spełnienia przez producenta lub dostawcę szeregu warunków i wymagań określonych w normach ISO serii 9000. Model certyfikacji wyrobów określony Postanowieniem Nr 10 z dnia 31.03.1995 r. Rady ds. Badań i Certyfikacji zawiera między innymi ocenę jakości dostawcy. Ocena ta określa niektóre wymagania stawiane firmom, ubiegającym się o certyfikację systemu jakości. Wynika stąd potrzeba szkolenia na temat systemu jakości jako takiego oraz jego wdrażania w życie, także przez producentów wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół.
10
80%
EN
The European Union is committed to European integration. Poland has been a member of the EU since 2004 under the Treaty of Accession, which was signed in 2003 in Athens. Joining the European Union is associated with developing a modern legal system. Each product is subject to certification, the process by which a notified legal body provides a written report about the results of the studies of a product. The legal body that provided a uniform framework for the use of marine equipment testing standards is the European Council Directive 96/98 EC of 20 December 1996. The Directive MED was established for the safety of marine transport. The compliance of navigation devices with the Directive MED was confirmed by the “Wheelmark” (“Steering Wheel”). In Poland, the requirements for certification of marine equipment under Directive MED, were implemented after the act regulating the provisions of EU law; these requirements are not widely known among practitioners. This certification system of marine equipment is a coherent system executory throughout the European Union.
PL
Unia Europejska dąży do integracji europejskiej. Polska jest członkiem UE od 2004 roku na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego, który został podpisany w 2003 roku w Atenach. Wejście do Unii Europejskiej wiąże się z przygotowaniem nowoczesnego systemu prawa. Każdy wyrób podlega certyfikacji, czyli procesowi, w wyniku którego jednostka notyfikowana udziela pisemnego sprawozdania sporządzonego na temat wyników przeprowadzonych badań produktu. Prawnym instrumentem, która tworzy jednolite ramy stosowania norm badania wyposażenia morskiego jest Dyrektywa Rady 96/98WE z dnia 20 grudnia 1996 r. Dyrektywa MED została ustanowiona dla bezpieczeństwa transportu morskiego. Zgodność urządzeń nawigacyjnych z Dyrektywą MED jest potwierdzana znakiem „Wheelmark” – „koło sterowe”. W Polsce wymagania dotyczące certyfikacji wyposażenia morskiego zgodnie z Dyrektywą MED, zostały wdrożone po przez ustawę, jako akt regulujący postanowienia prawa UE, należy mieć na uwadze, że wymagania te nie są powszechnie znane wśród praktyków. System certyfikacji wyposażenia morskiego jest spójnym systemem obowiązującym w całej Unii Europejskiej.
11
Content available remote (Pozornie) dobrowolne schematy certyfikacji żywności
80%
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena krytyczna poszczególnych schematów certyfikacji w zakresie jakości żywności, mających zastosowanie w Unii Europejskiej, a także próba ich klasyfikacji, według zidentyfikowanych podobieństw. W artykule dokonano zaprezentowania podstawowych pojęć i definicji dotyczących certyfikacji i oceny zgodności, jak również zaproponowano podział schematów certyfikacji według przyjętych kategorii. W artykule posłużono się metodą monograficzną, analizą źródeł wtórnych, jakimi były zestawienia prezentowane na oficjalnej stronie Unii Europejskiej, a także metodami syntezy i wnioskowania.
EN
Certifying quality has a Long tradition, it started in the 50s of the 20th century in the military supplying systems and then spread to most areas of economy worldwide. In health care quality of services it is the issue of enormous importance. Therefore the quality assuring and control systems were developed in this sector quite early. Despite globalization, countries are devoted to their own health care systems. Development of these systems depends on the country's tradition, social model and resources available. Therefore quality and attitude towards quality assurance varies between countries. In Poland there are two systems, which, though they were developed for different purposes are used for quality assurance. They are accreditation and ISO family certificates. They are not mandatory, and units which have them, are perceived as those which are more caring for patients. The paper focuses on the ISO certificates and presents the analysis of the number of different health care units awarded by these certificates and companies, which issued them. The results of the study show that there are about 5% of health care units in Poland which have ISO 9001 certificates. These and other ISO family certificates were issued by at least 37 agencies. The leading one has about 20% of this market. The next two - about 10% each. All others are much smaller.
PL
Artykuł prezentuje podstawowe zagadnienia związane z certyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Omówiono główne przyczyny, warunki i wytyczne realizacji procedury certyfikacji. Szczegółowo przedstawiono przebieg procesu certyfikacji w warunkach polskich.
EN
The article present the basic issues of the certification of occupational health and management systems. Autor have discussed mein grands, conditions and realisation’s guiding of certyfication procedure. The cors of the certification process in polish terms showed with full particulares.
EN
Definitions for certification system of products and services. Compilation of products in gas engineering field which must be safety certified.
PL
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993r. (Dz. U. nr 55 poz. 250) wraz z późniejszymi zmianami wprowadziła Krajowy System Badań i Certyfikacji Wyrobów. Jedną z podstawowych funkcji systemu jest ochrona rynku krajowego przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla życia zdrowia i środowiska. Ustawa zakłada dwa obszary certyfikacji: dobrowolną i obowiązkową na znak bezpieczeństwa "B".
PL
Certyfikacja ma na celu zapewnienie wysokiego zaufania do jakości wyrobu. Przedstawiono zakres akredytacji Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Przemysłowego Instytutu Elektroniki (OCW-PIE) oraz tryb certyfikacji wyrobów. Omówiono istotne problemy występujące w procesie certyfikacji: zapewnienie obiektywizmu i kompetencji jednostki certyfikującej, dobór kryteriów technicznych oceny wyrobu, jednoznaczność identyfikacji wyrobu, stabilność produkcji lub importu.
EN
Certification provides confidence that products will fulfil requirements for high quality. Operating of the certification body for electronic products should contains valuation of the product and producer. Accredited activity and certification process in the Centre for Certification of Products of the Industrial Institute of Electronics are presented. Objectiveness and competency, choice of the technical criteria for estimation, synonymous of identification, supervision on stability of production or importation are discussed.
PL
W artykule przedstawiono rosnące znaczenie certyfikacji produktu znakiem ASME w globalnym handlu urządzeniami ciśnieniowymi. Dokonano krótkiego wprowadzenia w rodzaje przepisów ASME Code dla kotłów, elementów urządzeń jądrowych, zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów. Omówiono wymagania związane z uzyskaniem akredytacji do stosowania stempli ASME oraz możliwości częściowego spełniania wymagań przepisów według ustaleń kontraktowych bez konieczności posiadania akredytacji. Zwrócono uwagę na konieczność poznania przepisów lokalnych obowiązujących w miejscach instalacji urządzeń.
PL
Względy formalnoprawne i merytoryczno-techniczne predysponują Instytut Techniki Budowlanej do prowadzenia certyfikacji usług budowlanych. Szeroki zakres certyfikacji tych usług przyczyni się do podniesienia jakości całego budownictwa. Certyfikacja usług budowlanych powinna się odbywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 45011:2000, na podobnych zasadach, jak certyfikacja wyrobów budowlanych. Przy technicznej ocenie jakości usług powinno się wykorzystywać oceny dokonywane zgodnie z obowiązującym prawem i przez osoby do tego uprawnione w trakcie prowadzenia procesu budowlanego. Kompetencje i doświadczenie kadry ITB gwarantują, że certfikcja usług budowlanych będzie prowadzona w sposób rzetelny, obiektywny i budzący zaufanie.
EN
The Building Research Institute is for legal and technical reasons a good choice to run the certification process in the field of construction services. Wide scope of certification of construction services will contribute to improve the quality of the whole construction industry. The certification should be conducted according to the requirements of PN-EN 45011:2000 standard, using the similar rules as in case of construction industry products certification. The technical assessment of the construction services should be made according to the binding law and by the authorised people during the construction process. Competence and experience of the Building Research Institute staff is a quarantee that the certification of construction services will be conducted in a professional, objective and trustworthy way.
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.