Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 341

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podatek dochodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących kształtowania się efektywności podatkowej spółek notowanych na GPW w Warszawie. Efektywność podatkową badano za pomocą efektywnej stopy podatku bieżącego (CETR) w latach 2004-2014, wnioski sformułowano na podstawie przeprowadzonego wnioskowania statystycznego. W pracy wykazano istotny wzrost efektywności podatkowej badanych spółek w analizowanym okresie, przy czym obserwowany był on dla podmiotów o średnich wartościach efektywności. Wykazano negatywną zależność pomiędzy efektywnością podatkową a skalą prowadzonej działalności i rentownością. Przy czym spółki należące do pierwszego i drugiego kwartyla CETR, nie różniące się istotnie skalą działalności, jak również rentownością, istotnie różnią się efektywnością podatkową. Uzyskane wyniki mogą być związane ze stosowaniem strategii podatkowych i instrumentów zarządzania podatkami. Na podstawie uzyskanych wyników określono kierunki dalszych badań.
PL
System opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce coraz częściej uznawany jest za nieefektywny i blokujący rozwój przedsiębiorczości. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych ma charakter degresywny – im wyższe są osiągane przychody, tym mniej – stosunkowo – podmiot obciążony jest podatkiem. Uwzględniając w obliczeniach obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które stanowią główne obciążenie finansowe najmniejszych firm i są faktycznym podatkiem, niezależnym od wielkości przychodów ani dochodów uznać należy, iż polski system oskładkowania przedsiębiorców blokuje rozwój polskiej przedsiębiorczości. Niniejszy artykuł koncentruje się na przedstawieniu i analizie zmian prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Mimo wprowadzonych tym dokumentem licznych modyfikacji prawnych, analiza dotyczy tylko zmian w zakresie składki zdrowotnej oraz zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podmiotów z sektora MMP. Pierwsza część artykułu jest poświęcona przedstawieniu aktualnego stanu prawnego w zakresie regulacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego oraz zmian, jakie wprowadza ustawa w tym obszarze. Druga część artykułu zawiera analizę wysokości opodatkowania podmiotów gospodarczych według istniejących form prawnych i regulacji w zakresie wprowadzonych ustawą zmian. Trzecia i czwarta część została poświęcona przeprowadzeniu analizy porównawczej w zakresie ustalenia wysokości składki zdrowotnej w zależności od zastosowania określonej przez podmiot formy opodatkowania oraz oceny wysokości zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem różnych form opodatkowania dla podmiotów funkcjonujących w okresie obowiązywania już nowych przepisów. Artykuł kończy się sformułowaniem wniosków w zakresie przyszłych korzyści i strat wynikających z proponowanych ustawą zmian oraz krytyczną oceną przestrzeni do prowadzenia działalności dla podmiotów z sektora MMP objętych progresją podatkową i nową formułą wyliczania składki zdrowotnej.
PL
W Republice Federalnej Niemiec od 2008 roku wprowadzono barierę odsetkową (Zinsschranke), która polega na limitowaniu możliwości odliczania odsetek jako kosztów w podatku dochodowym i należy do grupy rozwiązań w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Celem artykułu jest omówienie istoty i skutków ekonomicznych bariery odsetkowej stosowanej w RFN. Kwestie te nie były dotąd przedmiotem analizy w Polsce, mimo że sposób limitowania odliczania odsetek w Niemczech jest rozwiązaniem istotnym również z polskiej perspektywy. Rozwiązanie to służy jako wzór w propozycji OECD zmierzającej do ograniczenia erozji podstawy opodatkowania i transferu dochodów (BEPS) oraz jest zgodne z zaleceniami unijnej dyrektywy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Ponadto w ostatnich latach w różnych państwach nastąpiły modyfikacje reguł dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Wyraźnie wzrosła liczba państw stosujących regulacje podobne do niemieckich, a od 2015 roku do grupy tej należy również Polska.
15
Content available remote Podatek dochodowy w Polsce i Unii Europejskiej
67%
PL
W ramach harmonizacji prawa z prawem obowiązującym w Unii Polska musi zreformować istniejące obecnie prawo podatkowe. W niniejszym referacie podjęto próbę odpowiedzi na pytania: jakie wymagania w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich będzie musiała spełniać strona polska, stając się członkiem Unii Europejskiej i jakie korzyści i zagrożenia wynikać mogą z harmonizacji polskiego prawodawstwa podatkowego z unijnym? Szczególną uwagę zwrócono na przedstawienie z jednej strony unijnych, a z drugiej polskich regulacji prawnych w tej dziedzinie, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia przedsiębiorstw. W przyszłej strategii funkcjonowania w ramach jednolitego rynku zagadnienia podatkowe niewątpliwie będą stanowiły przedmiot szczególnej uwagi przedsiębiorców.
EN
Poland must reform its existing tax law in order to harmonize it with the obligatory law in the EU. In the report an attempt has been made to try to answer such questions: what kind of requirements will Poland have to fulfil in the field of direct and indirect taxes when it becomes a member of the European Union or what benefits and threats may be the result of harmonization the Polish tax legislation with the EU one. Special attention has also been paid to the presentation of the EU regulations in this field on the one hand and the Polish regulations on the other hand, which is extremely important for companies. In the future strategy of the common market a tax issue will certainly be the one to pay special attention to.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia z polskiego systemu podatkowego, które mogą powodować zwiększone ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Autor przedstawił na wstępie zagadnienie ryzyka w podatkach, jego pojęcie oraz czynniki, które wpływają na ten stan. Kolejno zostały przedstawione wybrane uregulowania prawne z podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Zdaniem autora powodują one największe ryzyko i brak pewności dla przedsiębiorstw. W dalszej treści artykułu zaprezentowano tematykę kar, na jakie narażony jest przedsiębiorca, gdy nieprawidłowo wypełnia obowiązki podatkowe. W podsumowaniu zaś ujęto wnioski z przedstawionych rozważań.
PL
W artykule podjęto próbę wykazania, że obecnie stosowane rozwiązania z zakresu opodatkowania dochodów przedsiębiorstw wymagają gruntownej reformy. Zidentyfikowano główne problemy świadczące o niedostosowaniu systemu opodatkowania do zmieniających się warunków gospodarowania. Pierwszy z nich to utrata treści ekonomicznej przez kategorię dochodu do opodatkowania, który jest już w dużym stopniu kategorią techniczną i nie obrazuje wartości rzeczywistych nadwyżek ekonomicznych wypracowanych przez przedsiębiorstwo. Kolejna kwestia to nadmierne przywiązanie do teorii zdolności płatniczej (stanowiącej o nieekwiwalentnym charakterze podatku), co umożliwia na przykład prowadzenie przez globalne korporacje rabunkowej eksploatacji krajów uboższych bez ponoszenia na ich rzecz ciężarów podatkowych. System opodatkowania przedsiębiorstw jest nie tylko nieadekwatny do zmieniających się warunków ekonomicznych, ale także niespójny z teorią tego podatku. To powoduje, że ta danina nie może być uznana za sprawiedliwą i promującą wzrost gospodarczy. W artykule wysunięto postulaty, które mogłyby stać się podstawą opracowania nowych, bardziej sprawiedliwych rozwiązań. Są to przede wszystkim: oparcie podstawy opodatkowania w większym stopniu na kategorii zysku księgowego oraz wprowadzenie częściowo ekwiwalentnego podatku dochodowego (gdzie podstawą opodatkowania mógłby być wykorzystywany przez jednostkę kapitał). Podatek ten stanowiłby wynagrodzenie przedsiębiorstwa za korzystanie z szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i instytucjonalnej finansowanej ze środków publicznych.
EN
The article argues that the current corporate tax solutions require a fundamental review. It identifies the main problems pointing to the inadequacy of the current company tax system to the changing economic conditions. The first problem is a loss of economic information value by the category of taxable income which became removed from the actual economic surpluses generated by the company. Next issue is a preoccupation with the ability to pay theory (in relation to not equivalent nature of the tax) which enables exploitation of less developed countries by global corporations without an adequate tax contribution to their local economies. The current corporate tax system is not only inadequate to changing economic conditions but also incoherent with the tax system theory. It results, it may be argued, in the unfair tax system that is unable to promote the economic growth. The article proposes three postulates that can form a foundation of new fairer solution that should be more effective from a micro and macroeconomic point of view. The main ones are: closely relating the tax base to the category of accounting profit and an introduction of partially equivalent income tax system (where the used by the company capital might be its taxable base). So defined tax would reward the company for the efficient use of a broadly defined technical and institutional infrastructure which was financed from public funds.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.