Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2755

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 138 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 138 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono elementy studium konstrukcyjnego modernizacji wózka polskiego prototypowego pociągu bimodalnego.Modernizacja polega na zastosowaniu ramienia Scheffel`a oraz zamianie prowadzenia zestawów kół w ramie wózka ze sztywnego w kierunku wzdłużnym na podatne. Efekt zmian konstrukcyjnych został oceniony z punktu widzenia właściwości biegowych na torze prostym i na łukach z zastosowaniem metod modelowania matematycznego. Analiza wykazała, że wprowadzenie zmian konstrukcyjnych powinno zapewnić znaczne polepszenie właściwości biegowych pociągu.
EN
This paper describes an upgrading of the 6NT bogie of Polish bimodal train. The upgrading comprises application of longitudinally flexible primary suspension in place of Lenoir`s link suspension and fitting the steering arm of Scheffel to the bogie. The effects of the bogie modification from the point of view of running properties on straight track and in curves have been assessed using mathematical modelling. The analysis has shown that the upgrading should ensure better running properties of the bogie as compared to 6NT bogie.
PL
Przedstawiamy modernizację ścian osłonowych na przykładzie jednego z systemów aluminiowych okien i drzwi, Royal S, występującym w wielu odmianach o zróżnicowanej głębokości, zabudowanych elementów oraz bardzo wielu kształtach profili.
3
Content available remote Modernizacja Warty II
100%
PL
W roku 1994 przeprowadzona została prywatyzacja Kombinatu Cementowo-Wapienniczego 'WARTA' S.A. w Działoszynie. Stworzyło to finansowe podstawy do zrealizowania modernizacji linii wypalania klinkieru. Obiektem modernizacji, z przebudową na metodę suchą, była linia nr 5 Cementowni Warta II. Opisano działy przygotowania surowców i paliw do wypalania klinkieru, linię piecową i urządzenie do zmniejszania emisji zanieczyszczeń. Prace modernizacyjne rozpoczęte zostały z początkiem roku 1999, a ich zakończenie przewidywane jest na początek roku 2000.
EN
In 1994 the Cement-Lime Group 'Warta' S.A. at Działoszyn was privatized. This created a financial base to realize the modernization of clinker burning line. The object of modernization, with conversion to dry method, was the line No 5 in cement plant Warta II. Divisions of raw mix- and fuel preparation for clinker burning, kiln line installation and emission reducing facilities are described. The modernization work started in the beginning of 1999, and its termination is expected early in 2000.
PL
Zestawiono maszyny podstawowe krajowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego z podaniem stażu pracy. Wskazano jak oceniać przydatność maszyn po wieloletniej eksploatacji. Na podstawie doświadczeń podano działania organizacyjne optymalizujące możliwość ich dalszego wykorzystania. Na przykładach podano jak dalece może być opłacalna modernizacja zwiększająca trwałość eksploatacyjną maszyn o ok.25 lat.
EN
All the basic opencast mining machines operating in Polish open pits have been listed with their service time indicated. The paper present a method of estimating reserves of service time in these machines. The current state of technology and exploitation of opencast mining machines is outlined. Basic technological reasons for the modernisation of the steel structures are given and some modernisation designs made by the SKW firm are described. The paper also presents the economic side such undertakings on the basis of the aurors' own experience acquired during the reconstruction and modernisation of aged machines.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z modernizacją mostu DMS-65 oraz opracowaną metodę wyznaczania momentów sprężystego utwierdzenia belek poprzecznych w dźwigarach nośnych mostu. Zaprezentowano metodykę postępowania przy wyznaczaniu tych momentów, wykorzystując podstawowe zasady normowe sprawdzania sztywności półram. Następnie, wykorzystując wyniki badań poligonowych zrealizowanych w ramach pracy PBU 305/WAT/2005, dokonano weryfikacji praktycznej zaprezentowanej metodyki. Zweryfikowano bardzo szeroko ten problem łącznie z analizą numeryczną. Uzyskano pozytywne wnioski co do zaproponowanej metodyki. Może być ona wykorzystana w mostach innego typu, w których występują półramy usztywniające poprzecznie most.
EN
This paper presents some problems of modernization existing DMS-65 built-up bridge and evaluation method of elastic fixing moments in cross-beams of bridge girders. At first, procedure methodology to evaluate those moments is presented using standard principles during rigidity validation of half-frames. Next, on the basis of the results of field testing conducted within framework of PBU 305/WAT/2005, practical verification of presented methodology is realized. This problem is verified very wide including numerical analysis. Favourable conclusions are obtained with reference to the proposed methodology. It can be used for analysis of other bridges, where are half- frames stiffening bridges.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynków mieszkalnych realizowanych w Systemie Budownictwa Wielkoblokowego według tzw. Zestawu Gdańskiego. Rozwiązania te wprowadzone na Wybrzeżu pod popularną nazwą Morek były prototypowymi w zakresie zastosowania prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym, wdrożonymi do powszechnego stosowania w początku lat 60 XX wieku. W artykule opisano rozwiązania elementów konstrukcyjnych, których wprowadzenie przyspieszyło tempo realizacji prac budowlanych. Zaproponowano zakres prac modernizacyjnych z myślą o udoskonaleniu stworzonego w latach minionych System Budwnictwa Wielkoblokowego, a jednocześnie umożliwiających dostosowanie tego rodzaju budynków do wymogów mieszkalnictwa. Spełniających aktualnie obowiązujące warunki techniczne.
EN
In the paper structural-material solutions of housing buildings realised with Large-Block Building Systems according to the so called Gdansk Version are presented. Those solutions implemented on the Baltic Seashore with the popular name Morek were the prototype in the area of application the prefabrication at housing building, applied in common use from the beginning of the 60's of XX century. In the paper solutions of modernization works which application could decrease the time of realisation the building-side are presented. The area of modernization works. which would improve Large-Block Building System and would standarize the building to the present standards are also presented.
8
Content available remote Przebudowa kina "Kalmar" w Kołobrzegu na Regionalne Centrum Kultury
100%
PL
Artykuł jest odniesieniem do własnych studiów i doświadczeń projektowych stanowiących naturalną kontynuację prowadzonych przeze mnie badań nad ideą formy szklanego "prostopadłościanu" jako trwałej linii (kierunku) kształtowania architektury niezależnie od epoki i stanu rozwoju cywilizacji. Przedstawiony został proces powstania projektu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu począwszy od wstępnych założeń ideowych po szczegółowe rozwiązania techniczne. Jest on próbą znalezienia odpowiedzi, na ile w obiekcie o takiej formie, istotniejsza w jego kształtowaniu jest idea i wizja projektanta, a na ile zastosowane rozwiązania techniczne i obowiązujące przepisy z jakimi mamy do czynienia, marginalizują lub uniemożliwiają definiowanie założonych przez autora rozwiązań przestrzennych.
PL
W referacie przedstawiono ważniejsze założenia techniczne przyjęte przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych, dotychczasowy zakres prac i zamierzenia na przyszłość.
EN
In this paper there was represented the range of modernization works performed on SM 42 locomotive, which include among other things replacing the existing diesel motor by up-to-date MTU one. There will be connected alternator which forms a whole with positive booster and exciter to the motor. The substantial matter is the application of two electronics regulators separate for motor and generator. There was shown the possibility of futher appoiting the next motor's renovation time resulting from appreciation of wear and tear of motor elements by its regulator.
10
100%
PL
W referacie omówiono założenia modernizacji dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EMV 6011 kolei chorwackich. W ramach naprawy głównej przeprowadzanej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego 'Mińsk Mazowiecki' S.A. zaplanowane zostało wykonanie modernizacji obejmującej między innymi : wykonanie nowego, ergonomicznego pulpitu maszynisty, montaż w kabinach klimatyzatorów Coleman, zastosowanie przetwornic statycznych w miejsce wirujących, zabezpieczenie układu ogrzewania przed skutkami zwarcia, oddzielenie galwaniczne przyrządów pomiarowych WN, montaż połówkowych odbieraków prądu.
EN
The paper presents some aspects of modernization Croatian Railways EMU-s series EMV 6011. During general overhaul carried out in Raiway Rolling Stock Repair Works in Mińsk Mazowiecki is planned modernization which will comprise : new driver's cab arrangement with ergonomical control desk and air-conditioning by Coleman unit, using static inverters and converters on the place of revolving machines, heating system protection against faults, galvanic separation high voltage measurement instruments, applying half pantographs and so on.
PL
Omówiono eksploatację złoża węgla brunatnego w KWB 'Turów'. Na jej tle przedstawiono wybrane aspekty takiej eksploatacji w Polsce.
EN
Mining excavation of lignite deposit 'TURÓW' is widely presented. On this background chosen aspects of lignite mining in Poland are discussed
PL
Szeroki rozwój elektroniki, telekomunikacji oraz poszerzenie gamy produktów gospodarstwa domowego i innych, niesie za sobą zwiększony popyt na różnego rodzaju elementy wykonywane z tworzyw sztucznych. W związku z powyższym jest coraz większe zainteresowanie na podwyższenie wydajności produkcji, można to osiągnąć w dwojaki sposób. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup nowych, bardziej wydajnych maszyn, ale niesie to za sobą duże nakłady finansowe. Drugim sposobem jest modernizacja starych maszyn. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, które w znaczny sposób wpływa na zwiększenie wydajności produkcji, jest unowocześnienie układu sterowania. Natomiast kompleksowa modernizacja maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, prócz powyższego, obejmuje również modernizację lub wymianę układów napędowych. W przypadku modernizacji samego układu sterowania celowe staje się zastosowanie sterownika PLC, który będzie sterował pracą napędów występujących w całej maszyny oraz będzie kontrolował pracę wszystkich podzespołów maszyny. W tym przypadku najczęściej jest konieczna wymiana starych czujników i przetworników, na takie, które mają dostosowane parametry pracy do sterownika PLC. W przypadku kompleksowej modernizacji, ze względu na wymogi technologiczne stawiane układom napędowym wtryskarek, najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc zastosowanie napędu specjalizowanego (nowych silników z pomiarem kąta oraz nowego układu sterowania prędkości). Takie rozwiązanie nie jest jednak uzasadnione ekonomicznie. Dużo tańszym rozwiązaniem, spełniającym wymagania procesu, jest zastosowanie przetwornicy częstotliwości z jednoczesnym pozostawieniem układu wykonawczego. W zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych wykorzystywane są jeszcze stare maszyny z układami sterowania opartymi na układach czasowych, często z silnikami o znamionowej częstotliwości 60 Hz. Przy powyższych uwarunkowaniach maszyna nie uzyskuje nominalnej wydajności. Takie rozwiązanie stwarza także szereg problemów w trakcie zmiany parametrów produkcji. Zmiana któregokolwiek z parametrów powoduje konieczność zmiany pozostałych parametrów. Co jest pracochłonne i czasochłonne. Modernizowana maszyna została wyprodukowana w rok 1978. Wymieniono w niej zużyte podzespoły, natomiast układy wykonawcze wtryskarki pozostały bez zmiany (gdyż są sterowane w sposób elektryczny). Zmodyfikowane zostały natomiast układy wzmacniające i przetworniki. We wtryskarce został zastosowany nowy układ programowalny - sterownik PLC. Kolejnym zagadnieniem, które trzeba rozważyć podczas modernizacji maszyny jest oszczędność energii. Znaczące efekty można uzyskać poprzez czasowe zmniejszanie wydajności pompy olejowej (np. podczas cyklu chłodzenia). Jednym ze sposobów, w jaki można to zrealizowaé, jest zastosowanie falownika. Takie rozwiązanie daje nie tylko oszczędność energii (rzędu 20-40%), ale poprawia również równomierność ciśnienia w układzie. Czasowe obniżanie wydajności pompy pozytywnie wpływa na zużycie pompy i oleju (niższa temperatura pracy i zmniejszenie ilości wycieków). Zastosowanie falownika w modernizowanej wtryskarce wymaga jedynie podania sygnału zadawania częstotliwości odpowiednio do wykonywanej operacji, bez konieczności większych zmian konstrukcyjnych w maszynie. Uwzględniając tylko oszczędność na koszcie energii czynnej, okres samospłaty nie przekracza 3 lat. Powyższe wyliczenia nie obejmują dodatkowych, omówionych wyżej oszczędności oraz korzyści technicznych, organizacyjnych i ekologicznych, związanych z niższym zużyciem energii biernej, obniżka kosztów konserwacji, wzrostem wydajności itd. W referacie przedstawiono algorytm sterowania oraz realizujący go układ sterowania.
EN
Chimneys requirements. Chimney systems. Chimneys localization and their modernization.
PL
Społeczne skutki współczesnej modernizacji są wielopłaszczyznowe i znajdują odzwierciedlenie w różnych aspektach życia ludzi i tworzonych przez nich społeczeństw, a mianowicie w płaszczyźnie: społecznej, ekonomicznej, psychologicznej, politycznej i środowiskowej. Jest to zgodne z ideą rozwoju społecznego, który łączy te wyróżnione obszary. W artykule przedstawiono fazy rozwoju społeczeństwa uwzględniane w teoriach socjologicznych. Zmierzają one w kierunku rozwoju społeczeństwa modernizującego się zgodnie z duchem ery informacji. Ukazano też wpływ modernizacji na transformację społeczną. Przyjęto bowiem, że staje się ona katalizatorem zachodzących przemian społecznych.
EN
Social results of modernisation are multidimensional and they are reflected in different aspects of human life and human societies, e.g. in the social, economic, psychological, political and environmental spheres. The fact is consistent with the idea of social development that connects the specified spheres. The phases of development of society that are considered in sociological theories are presented in the paper. They are directed at development of the society which modernises keeping up with the information age spirit. The influence of modernisation on social transformation has been shown as well. There has been assumed that the modernisation becomes a driving force for social changes.
15
Content available remote Przekształcanie węzłów torowych
100%
PL
Rozwój transportu kolejowego nie jest możliwy bez kompleksowej modernizacji stacji i węzłów kolejowych, jeśli kolej chce utrzymać się na rynku transportowym. Artykuł prezentuje najniezbędniejsze zmiany układów torowych i obiektów stacyjnych w nowych warunkach przemian europejskiego systemu transportowego. Modernizacji powinny również podlegać elementarne węzły torowe (rozjazdy), a w szczególności poprzez wzmocnienie ich konstrukcji nośnej.
EN
Modernization of railway is not possible without complex modernization of railway stations and junctions what will be their preparation for fulfilling the main tasks of railway for the future. The paper presents some of the most necessary arrangements, without completing them, the railway will not be able to compete with other modes of transport. There are also presented some results from up to now use of the unconventional material Geoweb for the restoration of the railway subgrade in the turnout.
PL
Autor w zwięzłej formie próbuje dokonać analizy wpływu rozwiązań konstrukcyjnych i uwarunkowań prawnych na możliwości modernizacyjne kamienic z przełomu wieków oraz sygnalizuje sposoby rozwiązywania rodzących się w procesie modernizacyjnym problemów architektonicznych.
EN
The author tries to analyze the influence of technical solutions and law based conditions on modernization abilities of the tenement houses from the turn of the centuries, showing some possible solutions of an architectural problems which arise in the modernization process.
PL
Konstrukcja podpór i ustroju nośnego (z belek strunobetonowych korytkowych) dwu wiaduktów zbudowanych w latach 1973-1974 musiała być rozebrana i zastąpiona nową. Opisano sposób wykonania prac modernizacyjnych.
EN
The concrete prestressed bearing structure of two existing overpasses bulit in 1973-74 has to be demolished (because of their inadequate bearing capacity) and replaced by the new one. Methods of modernization works execution are described.
19
Content available remote Modernizacja gospodarki sprężonym powietrzem w Hucie Bankowa
100%
PL
Proces restrukturyzacji realizowany w Hucie Bankowa spowodował zmiany w zapotrzebowaniu na sprężone powietrze, co wymusiło modernizację gospodarki sprężonym powietrzem. W poniższym artykule przedstawiono zakończony w tym roku proces modernizacji oraz uzyskane efekty ekonomiczne.
20
100%
PL
Projekt zakłada modernizację i rozbudowę istniejącego teatru przez realizację nowej części, wkomponowanej w nadodrzańską skarpę. Kamień milowy inwestycji, jakim było fundamentowanie specjalistyczne, został osiągnięty. Soletanche Polska realizowała prace w ramach kontraktu z generalnym wykonawcą, firmą Budimex SA.
first rewind previous Strona / 138 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.