Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule omówione zostały badania numeryczne platformy zaprojektowanej jako ruchoma podstawa fotela operatora maszyny roboczej. Ruchliwość platformy i uzyskany zakres ruchów wraz z opracowanym układem napędowym pozwoliły na uzyskanie założonych parametrów kinematycznych. Wyniki badań numerycznych potwierdzają możliwość wykorzystania zaprojektowanej platformy jako elementu systemu do szkolenia operatorów maszyn roboczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i sprzętowych stosowanych w wirtualnej rzeczywistości. Uzyskane parametry kinematyczne manipulatora pozwalają na rozszerzenie obszaru zastosowań manipulatora do realizacji symulatorów bardziej wymagających niż miejsce pracy operatora maszyny roboczej.
EN
The article discusses the numerical study of a platform designed as a movable base of a working-machine operator's chair. The mobility of the platform and the resulting range of motions together with the developed drive system allowed to obtain the kinematic parameters. The results of the numerical tests confirm the possibility of using the designed platform as part of the system for the training of machine operators with the use of IT and hardware tools used in virtual reality. The obtained kinematic parameters of the manipulator allow the extension of the manipulator's area of application to make the simulators more demanding than the operator's workplace.
PL
W artykule przedstawiono założenia oraz budowę pierwszego polskiego symulatora tramwaju. Opisano zastosowanie rozwiązania technicznego umożliwiającego wykorzystanie urządzenia do prowadzenia szkoleń i badań naukowych. Wierne odwzorowanie kabiny i stanowiska sterowniczego rzeczywistego tramwaju oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe, zapewnia realistyczne odczucia występujące podczas jazdy prawdziwym tramwajem. Zaletą stosowania takich urządzeń w procesie szkolenia jest możliwość symulowania różnego rodzaju zdarzeń i zjawisk, które w warunkach rzeczywistych są trudne do uzyskania i mogą zagrażać bezpieczeństwu.
EN
The article presents the assumptions and the construction of the first Polish tram simulator with respect to the applied technical solutions related to the use of equipment for training and research. Fair reflection of the cab and the steering position of an actual tram accompanied by appropriate soft ware, provides realistic sensations occurring while driving a real tram. The advantage of the use of simulators in the training process is the ability to simulate all kinds of events and phenomena, which in real life would be difficult to obtain, and even endanger safety.
3
Content available Implementation of the Turing machine symulator
100%
EN
This paper describes the process of designing and implementing a Turing machine simulator application. The created desktop application is distinguished from other solutions by the use of the latest technology and offline operating. The various stages of the project are described, such as defining requirements, creating UML diagrams, and prototyping the user interface. A MVVM architectural model used in building the application is presented. The issues of controls, data binding, and message passing found in the Avalonia package are addressed. The unit tests created and the exploratory tests performed are also described.
PL
Artykuł opisuje proces projektowania i implementacji aplikacji symulatora maszyny Turinga. Wytworzona aplikacja desktopowa wyróżnia się wśród innych rozwiązań zastosowaniem najnowszych technologii i brakiem konieczności połączenia z Internetem. Opisano poszczególne etapy projektu, takie jak zdefiniowanie wymagań, utworzenie diagramów UML, sporządzenie prototypu interfejsu użytkownika. Przedstawiony został wzorzec architektoniczny MVVM zastosowany podczas budowy aplikacji. Poruszono kwestie kontrolek, wiązania danych i przesyłania komunikatów występujące w pakiecie Avalonia. Opisano także utworzone testy jednostkowe i przeprowadzone testy eksploracyjne.
4
Content available remote Modelowanie symulacyjne podmiejskiej linii kolejowej
94%
PL
Coraz częściej do zatwierdzania projektu w zarządzie kolejowym jest wymagane wykazanie poprawności projektu za pomocą symulacji komputerowej. W tym celu jest potrzebne narzędzie do modelowania systemu kolejowego z uwzględnieniem specyfiki tego systemu. Przedmiotem pracy jest program symulacyjny zastosowany do modelowania linii kolejowej o dużym natężeniu ruchu pociągów i o krótkich odcinkach torowych Wymienione cechy na ogół są charakterystyczne dla podmiejskich linii kolejowych.
EN
More often projects of railway investments should be confirmed by a computer simulation modelling. Developers need a tool to model a railway system before it will be implemented. A tool to create a simulation model of a suburban line – characterised by a high intensity of trains and very short track circuits – is presented in the paper. It concerns roles of trains moving, and enables analysing effects of disturbances on the line.
5
94%
PL
W artykule zaprezentowano symulator autonomicznego biomimetycznego pojazdu podwodnego (ABPP) przeznaczonego do zadań rozpoznania podwodnego. ABPP w postaci demonstratora technologii na VII poziomie gotowości technologicznej będzie efektem końcowym projektu rozwojowego nr DOBR-BIO4/033/13015/2013, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W pierwszej części artykułu zaprezentowano opracowany dla potrzeb realizacji symulatora model matematyczny ABPP. Następnie pokazano wybrane wyniki jego działania w postaci przebiegu parametrów ruchu pojazdu podwodnego. W zakończeniu artykułu zamieszczono plan planowanych badań numerycznych. Symulator będzie wykorzystywany przede wszystkim do dostrojenia wstępnej wersji systemu autonomii biomimetycznego pojazdu podwodnego. Ponadto, posłuży on do zasymulowania pracy sensorów zainstalowanych na pokładzie ABPP w warunkach ruchu falowego.
EN
In the paper, a simulator of an autonomous biomimetic underwater vehicle (BUV) destined for underwater reconnaissance has been presented. ABUV in the form of technology demonstrator on VII level of technology readiness will be the final effect of the development project No. DOBR-BIO4/033/13015/2013, funded by National Centre of Research and Development. In the first part of the paper, a mathematical model of the BUV designed for implementation of the simulator has been described. Then, selected results of the BUV operation in the form of courses of the vehicle motion parameters have been presented. First of all the simulator will be used for tuning initial version of autonomy system of the biomimetic underwater vehicle. Moreover, it will be used for simulation of operation of sensors installed on board of the BUV in conditions of undulating motion.
PL
Artykuł przedstawia metodę doboru zestawu maszyn do układania mieszanki mineralno-asfaltowej przy użyciu symulatora. Analizę przeprowadzono na podstawie badań terenowych wykonanych w 2003 r. w Holandii.
7
Content available Metoda generacji obrazu VR w symulatorze pola walki
94%
PL
Artykuł opisuje zagadnienie wizualizacji wirtualnego pola walki na podstawie danych wygenerowanych przez ośrodki symulacji konstruktywnej. Autorzy proponują wykorzystanie modułu sprzęgającego tłumaczącego informację o dużym stopniu agregacji na postać możliwą do wykorzystania w systemach wirtualnej rzeczywistości. Ponadto określają koncepcję funkcjonowania generatora obrazu jako pasywnego elementu rozproszonego środowiska symulacyjnego.
PL
Narzędziem wymaganym dla właściwego nauczania sterowania blokiem energetycznym powinien być odpowiedni symulator. Umożliwia on pracę w czasie rzeczywistym - studenci mogą zainstalować go na swych komputerach, aby efektywnie nauczyć się podstaw sterowania blokiem.
10
Content available Computer simulator of GNSS measurements
94%
EN
This paper presents computer application which enables to simulate GNSS measurements. Some theoretical assumptions concerned presented simulator and its abilities and limitations were described, too. The paper includes also some simulation examples of satellite measurements, positioning and influences of terrain obstructions on RAIM Availability and Approximate Radial-Error Protected (ARP).
PL
Przedstawiono metodę wyznaczania przemieszczeń, prędkości i przyśpieszeń platformy manipulatora o strukturze równoległej 3(R-P-S), który może realizować trzy niezależne ruchy platformy: ruch pionowy i dwa ruchy przechyłowe. Zaplanowano trajektorię ruchu platformy, a opracowany algorytm obliczeń wykorzystano do symulacji ruchów nadwozia samochodu.
EN
This paper deals with the kinematic analysis of a 3-DOF parallel-actuated manipulator (3-RPS type). The platform has two DOF for a change of orientation and one DOF for translation. It can be used as a simulator for real-time monitoring for driver drowsiness. The forward kinematic problem is solved as the basic transformation equations between joint-space variables and the platform coordinates for position and orientation variables. Polynomial profiles are generated for both pitch and heave motion with specified maximum speed and cycle time. Simulation results are presented in the form of table and graphs.
12
83%
PL
Przedstawiono założenia projektu silnika zobrazowania, użyty sposób tworzenia danych, proponowany sposób działania oraz wstępną ocenę zastosowanego rozwiązania dla symulatora małej jednostki pływającej.
EN
In this paper are described the assumption of the display engine design, used way of data creating, proposed way of work and the introductory appreciation of used solution.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych rzeczywistych przyspieszeń symulatora samochodu w przypadku typowych sytuacji drogowych. Kluczowe wielkości fizyczne zmierzono w charakterystyczny punktach symulatora podczas przyspieszania, hamowania i kierowania - zmiany toru jazdy itp.
EN
This paper presents the results of experiments on car simulator: accelerations in typical traffic situations. Acceleration was measured in characteristic points of the simulator when starting, accelerating, braking, turning, changing lanes, etc.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wspomagania procesu kształcenia i szkolenia w AMW w Gdyni z wykorzystaniem stanowiska szkolno-treningowego w postaci wielofunkcyjnej platformy symulatora ruchu okrętu z 12,7 mm Wielkokalibrowym Karabinem Maszynowym (WKM) oraz Przenośnym Przeciwlotniczym Zestawem Rakietowym GROM (PPZR GROM) w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania zadań bojowych.
EN
The paper presents the problem of supporting the education and training process in AMW in Gdynia using a training and training post, in the form of a multi-functional platform of ship simulator with 12.7 mm large machine gun (WKM) and Portable Aerial Missile Kit GROM (PPZR GROM) in terms of the safety of combat tasks.
PL
W artykule zaprezentowano obszary działań logistycznych i doświadczenia zebrane podczas ponad 10- letniego okresu wdrażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych, a opracowanego i zrealizowanego przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., który specjalizuje się w projektowaniu i produkcji technologii dedykowanych zarówno branży cywilnej, jak i specjalnej. Ponad 25-letnie doświadczenie pozwoliło na zbudowanie solidnej i rzetelnej marki. Wieloletnia działalność i szereg różnorodnych projektów pozwoliły na zdobycie doświadczenia i pogłębienia umiejętności w zakresie projektów dedykowanych dla Sił Zbrojnych.
EN
The article presents the areas of logistics activities and experience gained during more than 10-year implementation period of armament and military equipment for the Armed Forces, designed by the AREX Ltd., which specializes in designing and manufacturing technology dedicated to both civil and military market. Over 25 years of experience has built a solid and reliable brand. Many years of activity and a number of different projects allowed us to gain experience and deepen skills in projects dedicated to the Armed Forces.
PL
Jednym z ciągle istotnych zadań, stojących nie tylko przed polskim ale i światowym koksownictwem, jest pełna i skuteczna automatyzacja pracy baterii koksowniczych. Szczególnego znaczenia w tym względzie, wobec współczesnych wyzwań eksploatacyjnych, nabiera automatyzacja sterowania pracą baterii. Analizując problematykę eksploatacji baterii stwierdzono, że istotnym usprawnieniem procesu sterowania może być wykorzystanie do tego celu symulatora, odzwierciedlającego wirtualnie procesy zachodzące w komorach i układzie grzewczym baterii przy zadanych parametrach jej pracy i współpracującego z nim zaawansowanego wszechstronnego systemu diagnostycznego. W takiej konfiguracji symulator procesu, analizując w czasie rzeczywistym dostarczane dane eksploatacyjne oraz aktualne dyspozycje operatora systemu, na bieżąco wypracowuje zarówno propozycje zmian wybranych parametrów sterowania, jak i teoretyczne wyniki prowadzonych (lub nie) działań regulacyjnych. System automatycznej kontroli eksploatacji baterii zaś, w oparciu o wyniki symulacji, zaakceptowane przez operatora zmiany parametrów sterowania oraz rzeczywiste wyniki pomiarów i analiz, formułuje zarówno dyspozycje dla sterownika, jak i komunikaty dla operatora systemu o istniejących nieprawidłowościach lub potrzebie podjęcia manualnych działań regulacyjno-pomiarowych.
EN
Polish and global coke industry is facing problems associated with the full and effective automation of the coke oven battery. Particular importance is taken to the operational challenges. Analyzing the battery life issues, it was found that a significant improvement of the control system can be done by constructing a simulator system of the process, which would reflect virtually processes taking place in coking chambers and heating system of coke oven battery for a given operating parameters and in cooperation with the comprehensive diagnostic system. In this configuration the process simulator is analyzing the real time operating data supplied to the system and the current battery stuff dispositions to keep both developed proposals for the changes of selected control parameters and the theoretical results for regulatory actions. While the coke oven battery automatic control system is based on the simulation results, accepted by the operator, the change of the control parameters and on-line measurement data with some additional analysis. Basing on those information, the instructions are formulated for computer controller and messages about the existing system irregularities or recommendation regarding potential control-measuring actions are displayed.
18
Content available remote Simulator of power forecasting gained from wind power plants
71%
EN
The article discusses of the predictive models used currently for the prediction of stochastic output of wind power plants in its first part. The main part of the contribution is the original solution of wind power simulator, which was developed at the Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. The simulator can be used to calculate accurately the energy production from a wind power plant or group of associations of these resources in a given locality. Simulator allows to specify the estimated time of return on investment and to compare each individual site in terms of suitability to build the wind power plants.
PL
W pierwszej części artykułu omówiono modele predykcyjne, stosowane obecnie do prognozowania wielkości produkcji elektrowni wiatrowych. Zasadniczym tematem jest oryginalne rozwiązanie symulatora elektrowni wiatrowych, który powstał w Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Symulatora można używać do dokładnych obliczeń produkcji energii elektrowni wiatrowej lub ich grup na danym terenie. Symulator pozwala określić estymowany czas zwrotu inwestycji oraz umożliwia porównania pod kątem przydatności lokalizacji budowy elektrowni wiatrowych.
PL
W artykule przedstawiono analizę skuteczności w szkoleniu praktycznym oraz postęp w nabywaniu umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu technik symulacji z użyciem symulatora koparki jednonaczyniowej Volvo ECX210.
EN
The paper presents an analysis of effectiveness in practical training and progress in acquiring practical skills using simulation techniques using the simulator of the Volvo ECX210 one-bucket excavator.
EN
There is the educational color layer for CT2TEE, an online transesophageal echocardiography (TEE) simulator accessible at www.ct2tee.agh.edu.pl in the current paper presented. TEE is nowadays one of the most important diagnostic tools in cardiology. Because of the semi-invasive nature of this examination and complexity of heart structure the training process of learning TEE can be long and difficult, especially in patients with congenital heart disease. Therefore CT2TEE is constructed, the first online TEE simulator, described in detail in the previous publication. This paper contains an overview on echocardiographic simulators and the previously constructed CT2TEE simulator. A detailed description of the construction and operating principles of the Educational Color Layer (ECL), an additional feature of the CT2TEE simulator, is provided. ECL, being a color information storing and indexing platform, enables to mark various 3D heart structures and facilitates the process of learning TEE.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.