Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stezenie dwutlenku wegla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Cracow was the first town in Poland where air pollution forecasts were made. Nevertheless they had serious shortcomings. It was only recently when the concept of modern air quality monitoring system for the town has been worked out. The system will enable introducing of preventive measures during high pollution incidents. The network of automatic monitoring devices will be provided by an U.S. government sponsored donation.
PL
Kraków był pierwszym polskim miastem, w którym wykonywano prognozy zanieczyszczenia powietrza. Były one jednak obarczone istotnymi wadami. Dopiero ostatnio opracowano koncepcję nowoczesnego systemu monitoringu jakości powietrza dla Krakowa. System ten umożliwi podejmowanie działań zapobiegawczych w przypadku zbyt wysokiego poziomu zanieczyszczeń. Sieć automatycznych pomiarów będzie wyposażona w aparaturę stanowiącą dar USA.
PL
Badano, przy użyciu minifitotronów, wpływ dwóch poziomów napromieniowania światłem białym o natężeniu 450 µmol(photon)‧m⁻²‧s⁻¹ i 1000 µmol(photon)‧m⁻²‧s⁻¹ roślin koniczyny białej Trifolium repens L., otrzymanych wegetatywnie ze stolonów, rosnących w atmosferze o dwóch różnych stężeniach CO₂ - 350 cm³ i 700 cm³‧m⁻³. Potencjał wody w roślinach był utrzymywany na poziomie -0,2 do -0,35 MPa, czas eksperymentu 70 dni, fotoperiod 10/14 godzin dzień/noc. Temperatura: 20°C/15°C dzień/noc, wilgotność 70%. Badano wpływ różnego poziomu napromieniowania i różnego stężenia CO₂ w atmosferze na parametry morfometryczne roślin. Zbadano wpływ ww. czynników na dynamikę wzrostu stolonów, liczebność liści na tych stolonach, średnią powierzchnię jednego liścia oraz zawartość chlorofilu w świeżej masie liści. Stwierdzono, że wpływ wysokiego poziomu napromieniowania powoduje zmniejszenie wartości wszystkich badanych parametrów oraz że zwiększenie stężenia CO₂ w atmosferze łagodzi obserwowany efekt fotoinhibicyjny i wpływa na dynamikę zmian badanych parametrów.
EN
With the use of miniphytotrones there was investigated the influence of two levels of white light irradiation intensity (450 µmol photon‧m⁻²‧s⁻¹ and 1000 µmol photon‧m⁻²‧s⁻¹) on Trifolium repens L. plants obtained vegetatively from stolons growing up in the atmosphere of two CO₂ concentrations: 350 and 700 cm³‧m⁻³. Water potential in plants was kept at the level of -0.2 to -0.35 MPa, experiment duration 70 days, photoperiod 10/14 hrs day/night, temperature: 20°C/15°C day/night, humidity 70%. The influence of various irradiation level and various CO₂ concentrations in atmosphere on morfometric plant parameters were studied. The influence of mentioned factors on stolon growth dynamics, numbers of leaves on these stolons, average area of one leaf and chlorophylle content in fresh matter of the leaves. It was found that high irradiation level decreased the value of all studied parameters. Increase of CO₂ concentration in atmosphere softened observed photoinhibition effect and influenced variation dynamics of studied parameters.
PL
Badano wpływ dwóch poziomów napromieniowania 450 i 1000 µmol(photon)‧m⁻²‧s⁻¹ i dwóch poziomów stężenia CO₂ w atmosferze 350 cm³‧m⁻³ i 700 cm³‧m⁻³ na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego koniczyny białej (Trifolium repens L.). Rośliny otrzymano wegetatywnie ze stolonów. Po 54 dniach wzrostu w hali wegetacyjnej rośliny przeniesiono do fitotronów, gdzie utrzymywano następujące warunki: potencjał wody w roślinach (-0,2 do -0,35 MPa), fotoperiod 10/14 godzin dzień/noc. Temperatura: 20°C/15°C dzień/noc, wilgotność względna powietrza 70%. Eksperyment trwał 70 dni. Cztery warianty doświadczenia oznaczono następująco: 1. 350a; 2. 350A; 3. 700a; 4. 700A. Liczbami 350 i: 700 oznaczono stężenia CO₂, zaś literami a i A odpowiednio małe i duże natężenia napromieniowania. Mierzono natężenie fluorescencji młodych, w pełni wykształconych liści koniczyny białej, po uprzednim zaadaptowaniu ich do ciemności. Natężenie fluorescencji (IFL) indukowano ciągłym strumieniem światła białego IFL o natężeniu napromieniowania 120 µmol(photon)‧m⁻²‧s⁻¹. Zmiany natężenia IFL, a także wyliczone na ich podstawie parametry pokazały, że: a) stężenie CO₂ nie wpłynęło istotnie na wielkość PQ puli plastochinonu zarówno w przypadku wysokiego, jak i niskiego napromieniowania; b) istotny wzrost PQ wywołany został natomiast wzrostem napromieniowania; c) większa pula PQ spowodowała polepszenie sprawności transportu elektronowego tylko u roślin rosnących w atmosferze podwyższonego stężenia CO₂; d) większa ilość CO₂ w powietrzu przeciwdziała stresowi fotoinhibicyjnemu.
EN
We studied the influence of two irradiation levels 450 and 1000 µmol(photon)‧m⁻²‧s⁻¹ and two CO₂ concentrations (350 and 700 cm³‧m⁻³) in atmosphere, on fluorescence induction from photosynthetic apparatus of white clover (Trifolium repens L.). White clover was vegetatively reproduced from stolons. 54 days after the stolons' inoculation and development in greenhouse the plants were placed in phytotrons where the conditions of plant growth were as follows: water potential in plants (-0.2 to -0.35 MPa), photoperiod 10/14 hours day/night, temperature 20°C/15°C day/night, relative air humidity 70%. The experiment lasted 70 days. Four variants of experiment were marked as follows: 1. 350a; 2. 350A; 3. 700a; 4. 700A. Numerals 350 and 700 present the CO₂ concentrations and letters a and A low and high intensity of irradiation, respectively. Fluorescence induction was investigated in fully developed leaves taken from the middle part of stolon, after adaptation to darkness for 30 min. Fluorescence was induced with irradiance of 120 µmol(photon)‧m⁻²‧s⁻¹. Changes in LFI intensity and calculated that base parameters show that a) CO₂ concentration had no significant influence on size of plastoquinone pool (PQ), neither in case of high nor low irradiation, b) significant PQ increase was caused by increase of irradiation, c) bigger pool of PQ improved the efficiency of photosynthetic electronic transfer only in plants grown in atmosphere of high CO₂ concentration, d) high concentration of CO₂ in atmosphere neutralized photoinhibition stress.
PL
Przedstawiono schemat ideowy badań nad kształtowaniem środowiska w oborach wolnostanowiskowych oraz zaprezentowano wyniki badań wybranego obiektu (Załuski Lipniewo) w zakresie mikroklimatu pomieszczeń, który obejmuje następujące parametry: temperatura, wilgotność względna powietrza, stężenie dwutlenku węgla i amoniaku, ochładzanie katatermometryczne, prędkość ruchu powietrza i kubaturę pomieszczenia dla zwierząt w przeliczeniu na 1 DJP. Przedstawiono macierz zależności i przykładowy wykres zależności statystycznych.
EN
The idea of investigations has been presented in this paper. The results of the investigations of chosen free stall cow barn include following parameters: temperature, humidity, dioxide carbon and ammonia concentration, velocity of air circulation, volume of air per one cow as elements of microclimate conditions. Finally, the statistic correlation has been presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.