Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mapa ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The publication presents a risk map for a selected organization concerning external hazards, i.e. those whose source is not derived from the internal conditions of the functioning of the organization. To this end, a risk management process was carried out, consisting in the identification of hazards, their analysis, risk assessment, and risk response. The risk map shows a visual presentation of these hazards together with the defined risk level. This map is used to identify hazard zones within the examined organization, serving as a database also for all entities interested in the business activity of the organization, the entities neighboring the facility, or private persons. Furthermore, this tool is particularly useful for local government administration units for the purpose of proper crisis management within the administered area. The risk map is also used to identify internal risk areas in the organization. (original abstract)
2
Content available remote Mapa ryzyka jako narzędzie analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem
75%
XX
Przedmiotem publikacji jest budowa mapy ryzyka w oparciu o audyt logistyczny i rejestr ryzyka. Opisana została procedura stworzenia mapy ryzyka na podstawie przykładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Metoda badań opierała się na obserwacji i współpracy z przedsiębiorstwem oraz wywiadu z pracownikami oraz dyrekcją spółki. Uzyskane dane umożliwiają przeprowadzenie analizy ryzyka oraz efektywne zarządzanie ryzykiem. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the publication is the construction of a risk map based on a logistic audit and a risk register. The procedure for creating a risk map is described on based as an example of the production. The research method was based on observation and cooperation with the company, interview with employees and management of the entity. The data obtained enables effective risk management, which is directly attributed to more efficient work. (original abstract)
XX
Procesy inwestycyjne dla działalności przemysłowo-usługowej lokalizowane będą w regionach otwartych na tworzenie nowoczesnych warunków gospodarowania, a więc w regionach konkurencyjnych. Stąd zawsze istnieje potrzeba nakreślania mapy ryzyka przestrzennego, uwzględniającego sektorowy układ produkcyjno-usługowy. Budowa macierzy ryzyka przestrzenno-sektorowego przebiegać będzie w następujących etapach: Określenie siły sektora w regionach. Określenie konkurencyjności regionów. (fragment tekstu)
XX
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prowadzi od 1993 roku badania ryzyka inwestycyjnego w branżach polskiej gospodarki. Prezentowane wyniki badania są trzecią edycją projektu badawczego realizowanego na zlecenie Banku Rozwoju Eksportu SA. Do lutego 1996 roku badanie to wraz z opracowaniami dotyczącymi ryzyka na szczeblu międzynarodowym i wojewódzkim wchodziło w skład Mapy Ryzyka Inwestycyjnego.
EN
The work identifies and analyzes fire hazards in a selected plant - the fuel base. On this basis, the risk of these risks was estimated and methods of their prevention were established using the PHA method. (original abstract)
6
Content available remote Mapa ryzyka jako mieszana metoda oceny ryzyka w przedsiębiorstwie
63%
XX
Ocena ryzyka w przedsiębiorstwie jest jednym z etapów zarządzania ryzykiem. Istnieje wiele metod pozwalających oszacować indywiduaalne źródła ryzyka. Ocena ryzyka za pomocą mapy ryzyka pozwala sprowadzić wszystkie zagrożenia przedsiębiorstwa na jedną płaszczyznę i umożliwia ich porównywanie. (abstrakt oryginalny)
EN
Risk assessment in the enterprise is one of the stages of the risk management. There are many methods to estimate individual risk sources. Assessment of the risk of using risk maps allows you to bring all the risks the companies on one platform and allows you to compare them. The purpose of this article is to introduce the reader to the risk management issues in the enterprise, and present the advantages and disadvantages of a mixed approach to risk assessment. Risk assessment in the enterprise is one of the stages of the risk management process. There are many methods to estimate individual risk sources. Assessment of the risk of using risk maps allows you to bring all the risks the companies on one platform and allows you to compare them. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka wiążąca się z limitowaniem zaangażowania kredytowego w skali makro, mikro i oddziału banku w celu ograniczenia ryzyka kredytowego banku. Limity branżowe (sektorowe) - ustala się na podstawie konstruowanych i stale aktualizowanych map ryzyka inwestycyjnego. W Polsce takie mapy ryzyka inwestycyjnego w przekroju: krajów b. RWPG, województw Polski i branż wg EKD, opracował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową dla Polskiego Banku Rozwoju S.A. Limity wobec klienta są pochodną jego zdolności kredytowej. Limitowanie łącznego zaangażowania oddziału banku powinno - zdaniem autora - być oparte na ocenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w którym działa.
XX
W artykule zaproponowano sposób budowy mapy ryzyka kredytowego. Przy konstrukcji mapy wykorzystano zasady przedstawione przez T. Michalskiego i K. Pacaka[5]. Zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem. Jako przykład klasyfikacji kredytobiorców przez polski sektor bankowy podano metodę punktową.
XX
Ryzyko inwestowania w Polsce zmniejsza się, podobnie jak w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak Polska coraz wyraźniej dzieli się na województwa pogrążone w zapaści i na takie, które dynamicznie sie rozwijają, potrafią przyciągnąć inwestorów. Pośród branż o największym ryzyku inwestycyjnym znalazła się produkcja komputerów.
XX
Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach kompleksowego programu tworzenia mapy ryzyka inwestycyjnego w ujęciu międzynarodowym, branżowym i regionalnym. Klasyfikacja województw z punktu widzenia ich potencjalnej atrakcyjności dla inwestorów.
XX
Cel - Wdrożenie czynności doradczych audytu wewnętrznego w obszarze przygotowań policji do zabezpieczenia finału regat The Tall Ships Races 2017. Metodologia badania - Zastosowano metodę mapy ryzyka w audycie wewnętrznym dla identyfikacji potrzeb i diagnozowania ryzyka na bazie zebranych danych od kadry kierowniczej oraz wyznaczonych do zabezpieczenia uczestników wydarzeń specjalnych. Wynik - Na podstawie analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem mapy ryzyka uzyskano informację o potencjalnych rodzajach ryzyka i ich wpływie na organizację zabezpieczenia imprezy masowej. Ponadto zaprezentowano kierunki rekomendacji czynności doradczych. Oryginalność/wartość - Materiał badawczy pozwolił na obiektywne i niezależne zapoznanie się z zagadnieniem oraz wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących wdrożenia czynności doradczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Implementation of advisory service of internal audit in the area of the Police preparation to secure the race finale of "The Tall Ship Races 2017". Design/methodology/approach - The risk map method in internal audit was used in order to identify needs and diagnose risk on the basis of the data collected from management and people chosen to secure participants of special events. Findings - On the basis of the analysis, conducted with the risk map, information about potential risk type and their influence on the organization of security of a mass event was obtained. Originality/value - The research material allowed to investigate the issue objectively and independently and make a conclusion about the implementation of advisory service.(original abstract)
12
63%
XX
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie czynników ryzyka dla przykładowego procesu wdrażania innowacji z wykorzystaniem mapy ryzyka, opracowanej dla przedsiębiorstwa rolniczego. W realizacji pracy wykorzystano dostępną wiedzę literaturową w zakresie analizy ryzyka oraz dane dotyczące wdrożonej przez przedsiębiorstwo innowacji. (fragment tekstu)
EN
Risk is often understood as an adverse event. It has to be remembered however, that despite of common understanding and use, the risk may also refer to positive phenomenon. Resignation of risk could mean a potential loss of benefits that arise from project implementation (subjected to high risk). Implementation of innovations is connected with a high degree of risk, mainly because of high implementation costs and its long time horizon. The risk connected with innovations is perceived as a product of probability of an occurrence of event and its results (loss). In order to minimise negative effects of the undertaking, a classification of its sources and interrelation has to be made. It is also important to set the level of accepted risk and evaluation of related financial consequences. Furthermore, it is vital to define a preventive action and choice of funding sources for risky enterprises. The study presents a hypothetical risk analysis process of innovation implemented by agricultural enterprise, using a technical-manufacturing risk map. Risk mapping is a method that enables to illustrate the probability of occurrence of an event and its consequences in order to determine priority actions leading to reduction of the negative effects of a given event. As far as the creation of the balance sheet is concerned, a given undertaking and sources of its risk are divided into three fields: high risk, medium risk and low risk. The procedure of risk management should aim to eliminate factors located in a high risk area and move towards the area of low risk (in accordance with the assumption that a total elimination of risk is impossible). (original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano zagadnienia związane z podstawami zarządzania ryzykiem. Część badawczą oparto na analizie identyfikacji potencjalnego ryzyka, oceny skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia oraz oceny istotności dla przedsiębiorstwa realizującego usługi transportu zintegrowanych jednostek ładunkowych (ZJŁ) w przewozach międzygałęziowych. W tym celu posłużono się metodą mapy ryzyka. Wyodrębnienie dwudziestu czterech najbardziej istotnych zagrożeń pozwoliło na identyfikację najważniejszych elementów procesu przewozu ZJŁ, których prawidłowe wykonanie pozwala na minimalizację możliwych strat.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes foundations associated with risk management. The research part is based on a potential risks identification analysis, impact and probability of occurrence and significance assessment for the company performing multimodal transportation services of intermodal transport units (ITU). For this purpose a risk map analysis method was used. Identification of the twenty-four most significant threats led to the identification of the most important elements of the process of ITU carriage, which proper handling allows to minimize possible losses.(original abstract)
XX
Autor stwierdza, że stosowane przez banki metody oceny wiarygodności kredytowej klientów oparte na prostej analizie działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) są niedoskonałe. Przedstawia nowo opracowaną metodę, która pozwala na zbudowanie mapy ryzyka 527 branż polskiej gospodarki. Mapa ryzyka branżowego nie tylko dostarcza informacji na temat siły ożywienia gospodarczego, ale stwarza możliwość identyfikacji tych branż polskiej gospodarki, na które ze względu na ich atrakcyjność lub występujący w nich kryzys powinno się zwrócić szczególną uwagę.
XX
Cel - Dokonanie analizy wdrożenia audytu wewnętrznego ex ante w obszarze bezpieczeństwa wydarzeń nadzwyczajnych na przykładzie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Metodologia badania - Badania zostały przeprowadzone metodą mapy ryzyka w audycie wewnętrznym - identyfikacji potrzeb i diagnozowania ryzyka na poziomie zebranych danych od kadry kierowniczej oraz wyznaczonych do zabezpieczenia uczestników wydarzeń specjalnych. Wynik - Na podstawie analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem mapy ryzyka uzyskano informację o potencjalnych rodzajach ryzyka i ich wpływie na organizację zabezpieczenia wydarzeń specjalnych. Ponadto w artykule omówiono planowane zadania, obszary odpowiedzialności i dokonano analizy zdiagnozowanego ryzyka. Oryginalność/wartość - Materiał przedstawiony w artykule pozwolił na obiektywne i niezależne zapoznanie się z zagadnieniem oraz wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących zaprojektowanego stanu faktycznego oraz zagrożenia w zakresie zdiagnozowanego ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - An analysis of the implementation of internal audit ex ante in the field of security of special events on the example of the NATO Summit and the World Youth Days. Design/methodology/approach - Research was done with the use of risk maps in the internal audit - to identify needs and diagnose the risk at the level of data collected from executives and persons designated to protect the participants of special events. Findings - On the basis of the analysis performed with the use of risk maps, the information about potential risks and their impact on the organization of security of special events was obtained. In addition, the article discusses the planned tasks, areas of responsibility and includes an analysis of the diagnosed risk. Originality/value - The material presented in the article allows for an objective and independent familiarization with the issue and making substantive conclusions regarding designed actual situation and threat in the area of the diagnosed risk. (original abstract)
16
Content available remote Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej oświatowej jednostki budżetowej
63%
XX
Cel - Przybliżenie problemów ewaluacji ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej na podstawie wybranej oświatowej jednostki budżetowej. Metodologia badania - Ocenie poddano ryzyko oszacowane w ramach systemu kontroli zarządczej przez oświatową jednostkę budżetową. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z celów kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku. Ewaluację ryzyka pokazano na przykładzie liceum ogólnokształcącego. Okres badawczy obejmuje lata 2011-2014, co umożliwiło dodatkowo ocenę tendencji zmian analizowanych wielkości w czasie. Wynik - Zarządzanie ryzykiem jest procesem etapowym: zrozumienia wykonywanej działalności, identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka, oceny punktowej i hierarchizacji ryzyka. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że system kontroli zarządczej wymaga ciągłych analiz i ocen. Istotnym elementem warunkującym efektywne zarządzanie ryzykiem jest jego ewaluacja. Wymaga ona jednak wdrożenia właściwych procedur. W badanej jednostce zwrócono uwagę na konieczność usprawnienia procesu szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego ewentualnych skutków oraz opracowania mapy ryzyka. Oryginalność/wartość - Publikacja stanowi studium przypadku ewaluacji ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej w oświacie. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Approximation problems of risk evaluation in the context of management control system based on the selected educational budget unit. Design/methodology/approach - Evaluated the risk estimated in the control system of management by educational budgetary unit. Risk management is one of the goals of management control under the Public Finance Act of 2009. The example used to illustrate the risk management process was that of high school. The studied period covered the years 2011-2014, which allowed for assessment of tendencies for the analysed variables to change in time. Findings - Risk management consists of the following stages: understanding the activity being performed, identifying risk, risk analysis, scoring risk, and risk hierarchy. Based on the study it can be concluded that the system of management control requires constant analysis and assessment. Element for the effective management of risk is undoubtedly its evaluation. However, it requires the implementation of appropriate procedures. In the audited unit noted the need to improve the process of assessing the probability of the risk and its possible consequences, and developing risk maps. Originality/value - The issues addressed in this publication allows to a case study of risk evaluation in the context of management control system in the education. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie struktury czynników ryzyka zadań projektowych oraz złożonego charakteru ryzyka kosztów w projektach inwestycyjno-budowlanych. W pracy podkreślono, że każdy projekt, jako przedsięwzięcie o charakterze innowacyjnym, jest narażony na obiektywne ryzyko - zdefiniowane jako prawdopodobieństwa nieosiągnięcia jego celu. W artykule przedstawiono schemat mapy ryzyka w projekcie. Wskazano przewidywania kosztów budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych jako istotny obszar ryzyka tego typu projektów. Podkreślono, że ryzyko kosztowe należy postrzegać jako wynik szeregu zagrożeń dla projektu. Zaprezentowano wyniki badania ankietowego polskich i zagranicznych wykonawców budowlanych na temat ryzyka kosztów budowy na tle problemów występujących w projektach. Podano też ich opinie w zakresie wykorzystywania rachunkowości zarządczej w tym controlling'u kosztów. Zamieszczono uwagi odnośnie prowadzenia controlling'u kosztów w świetle specyfiki przedsięwzięć budowlanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes a structure of the risk factors connected with project tasks and a complex problem of the costs risk in construction investment projects. It has been underlined that every single project, as an innovative development, is vulnerable to an objective risk known as a probability of not achieving the aim of the project. In the article an example of the risk mapping in a project has been provided. It has been demonstrated that cost forecasts of construction projects become crucial. Furthermore, it has been emphasised that cost risk has to be treated as an outcome of a number of threats to the project. In the article, we can find the results of the survey conducted among Polish and foreign contractors that have been asked about their attitude towards project-related problems being a background for the risk of costs. Their opinion regarding the application of management accounting in the cost control process has been given. In addition, there some remarks on the introduction of the cost control process in the light of a specificity of the construction investment projects have been presented. (original abstract)
XX
Ryzyko braku zgodności należy do grupy ryzyk trudno mierzalnych i nie można go całkowicie wyeliminować z działalności banku, pozostaje zatem konieczność akceptacji jakiegoś dopuszczalnego jego poziomu. Dlatego w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności pewnym rozwiązaniem jest opracowanie mapy ryzyka z dopuszczalnym akceptowanym poziomem odniesienia tego ryzyka, a do porównywania wartości są wykorzystywane wskaźniki ilościowe. W artykule podkreślono problem pomiaru ryzyka braku zgodności w banku oraz zwrócono uwagę na monitorowanie ryzyka w procesie zarządzania nim. (abstrakt oryginalny)
EN
The non-compliance risk belongs to the group of risks which are difficult to measure and can not be completely eliminated from the bank's operations, thus it remains a need for acceptance of its allowable level. Therefore, in the process of compliance risk management the solution is the development of a risk map with an acceptable reference level of acceptable risk, and the quantitative indicators are used for comparison. The article highlights the problem of measuring the risk of non-compliance in the bank and draws attention to the monitoring of the risk management process. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.