Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1733

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podloza uprawowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last
PL
W pracy przeanalizowano walory węgla brunatnego jako podłoża w uprawach szklarniowych. Wykazano analizując skład węgla jego wysoką przydatność do tego celu. W drugiej części pracy omówiono zasady wykorzystania węgla brunatnego do produkcji nawozów organiczno-mineralnych. Podano charakterystykę i zasady stosowania kilku takich nawozów.
EN
The paper presents results of analysis of brown coal value as the background material for glasshouse cultivation. High usefulness of brown coal has been proves on the basis of investigation of its content. The second part of the paper discusses rules of utilization of brown coal for production of organic and mineral fertilizers. Characteristics and rules of utilization of selected fertilizers have been specified.
EN
The drying rate of five horticultural substrates depending on the dose of gel was evaluated in the experiment. Properties of horticultral substrates after complete drying were defined too. It was observed that the doses of hydrogel elongated the time of drying substrates; they remained wet longer, either after complete drying the water properties of substrates with hydrogel did not change as much as the substrates without gel.
PL
W doświadczeniu oceniono tempo wysychania pięciu podłoży ogrodniczych w zależności od udziału w nich hydrożelu. Określono także właściwości podłoży po ich całkowitym przesuszeniu. Stwierdzono, że dodatek hydrożelu wyraźnie wydłużył czas wysychania i utrzymania wilgotności w badanych podłożach. Właściwości wodne badanych podłoży z dodatkiem hydrożelu po całkowitym ich przesuszeniu uległy mniejszym zmianom niż w podłożach bez hydrożelu.
8
100%
PL
Na podstawie badań laboratoryjnych opracowano technologię otrzymywania na skalę przemysłową sorbentów PA-6 z odpadów włókienniczych i dziewiarskich. Sorbenty te, zastosowane jako komponenty podłoży ogrodniczych w różnych kombinacjach wpływały korzystnie na właściwości fizykochemiczne podłoży, a tym samym na ukorzenianie się i wzrost roślin testowanych.
EN
The technology of obtaining of polyamide sorbent PA-6 from industrial polyamide fabrics have been elaborated. They were used as a components of horticultural beds for plant rooting which appeared to be favourable for physicochemical properties of beds and for plant rooting.
PL
Porównano właściwości wodno-powietrzne podłoży ogrodniczych z sorbentem poliamidowym PA-6 w stosunku do podłoża z perlitem. Stwierdzono, że sorbent może zastępować perlit w podłożach ogrodniczych.
EN
The investigations proved a possibility of polyamide sorbent application in glasshouse production instead of perlit. The sorbent easily mixes with organic and mineral contents thus producing of available water to plants. This fact results in limited watering of plants. However, no wa­ter drainage out of environment was reported.The investigations proved a possibility of polyamide sorbent application in glasshouse production instead of perlit. The sorbent easily mixes with organic and mineral contents thus producing of available water to plants. This fact results in limited watering of plants. However, no wa­ter drainage out of environment was reported.
PL
Hydrożele stają się coraz bardziej popularne w ogrodnictwie. Dlatego też w pracy przedstawiono możliwości wykorzystania hydrożeli w produkcji pod osłonami. Hydrożele jako komponenty podłoży, wywierają korzystny wpływ na ich właściwości fizyczne oraz chemiczne. Dzięki właściwości zatrzymywania dużych ilości wody i udostępniania jej roślinom poprawiają warunki wzrostu i plonowania roślin. Hydrożele spełniają także istotną funkcję w ochronie środowiska, ograniczając przemieszczanie nawozów i środków ochrony roślin do wód podziemnych.
EN
The hydrogels become more and more popular in horticulture. The usability of hydrogel in horticultural production in greenhouses was presented in this paper. As a component of horticultural beds the hydrogel changes their chemical and physical properties. Gel is able to hold much water supplied to plants and improves the conditions of growing, developing and yielding of the plants. Hydrogels are also important in environment protection, because they reduce the penetration of fertilizers and pesticides into undeground waters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad przestrzennym rozkładem wymuszonego strumienia powietrza (o temperaturze 28-42°C) w warstwie podłoża 1 ogrodniczego (mieszaniny: torfu, kory drzewnej i perlitu) o wilgotności 0.33 cm³·cm⁻³. Do oszacowania zmian w napowietrzaniu wykorzystano prawo Darcy'ego. Przedstawiono również równanie korelacyjne do określania napowietrzania podłoża w zależności od ilości dostarczanego powietrza oraz odległości punktów podłoża od osi symetrii przewodu perforowanego.
EN
The paper presents research results concerning spatial distribution of an extorted stream of air (temperature 28-42°C) within the horticulture substrate layer (mixture of peat, tree bark and perlite) of 0,33 cm³·cm⁻³ water content. For approximation of the aeration changes Darcy’s law was used. The equation of correlation determining substrate aeration in dependence on the supplied air and the distance of the points on substrate from the symmetry axis of a perforated pipe was also presented.
20
Content available Cieplne wlasciwosci wybranych podlozy ogrodniczych
100%
PL
Opracowanie oparto na wynikach pomiarów podstawowych wielkości fizycznych organicznych podłoży oraz o wartości cieplnych właściwości wyznaczone metodami obliczeniowymi. Dane pomiarowe tj. wilgotność, gęstość podłoża, gęstość fazy stałej i skład granulometryczny pochodziły z literatury. Obliczenia cieplnych właściwości dokonano zgodnie z algorytmem odwzorowującym statystyczno-fizyczny model przewodnictwa cieplnego i matematyczną formulę na pojemność i dyfuzyjność cieplną ośrodka porowatego. Stwierdzono, że przewodnictwo cieplne podłoży organicznych nie przekracza wartości przewodnictwa cieplnego wody. Przewodnictwo cieplne podłoży ogrodniczych z dodatkami pochodzenia mineralnego wzrastało ponad przewodnictwo cieplne wody i było tym większe im większa była zawartość minerałów - głównie kwarcu. Najmniejszą i największą pojemność cieplną obserwowano dla podłoży organicznych przy niskich gęstościach w stanie suchym i pełnego nasycenia wodą. Wzrost gęstości podłoża powodował równoległe przesunięcie charakterystyki pojemności cieplnej w stronę wyższych wartości, jednocześnie zmniejszała się maksymalna pojemność cieplna podłoża. Dyfuzyjność cieplna podłoży wykazywała charakterystyczne ekstrema, a jej wartości przy tym samym uwilgotnieniu były większe dla wyższych zagęszczeń podłoża, natomiast minimum lub maksimum dyfuzyjności wykazywało tendencję przesuwania się w stronę niższych wilgotności dla wyższych zagęszczeń.
EN
This paper is based on measurement data of principal physical magnitudes of organic substrates and on thennal properties detennined with numerical methods. The measurement data, i.e. moisture, substrate density, solid phase density, and granulometric composition were taken from literature. Thermal properties were calculated according to an algorithm which describes a statistical physical model of thennal conductivity and according to mathematical fonnula of heat capacity and diffusivity of a porous medium. It was found that thermal conductivity of horticultural substrates do not exceed the value of water thermal conductivity. The thermal conductivity of horticultural substrates with mineral additives increased over the water thennal conductivity. The higher the content of minerals (mainly quartz), the higher thermal conductivity was. The lowest and the highest heat capacity values were observed in substrates at low densities in the dry state and at full water saturation state. The increase in substrate density caused parallel shift of heat capacity characteristics towards higher values. At the same time, maximal heat capacity of the substrate decreased. The thennal diffusivity of substrates showed characteristic extremes and its value, at the same moisture level, was higher at higher substrate density. The diffusivity minimum or maximum showed the shifting tendency towards lower moisture at higher densities.
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.