Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social care institution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest diagnoza i porównanie ze sobą wizerunku domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w dwóch grupach otoczenia: w szerokim kręgu opinii publicznej oraz wśród mieszkańców tych placówek. Do realizacji tego celu posłużyły badania literaturowe oraz badania terenowe (przeprowadzone w 2008 roku w dolnośląskich domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku) (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze and compare image of the residential care facilities for the elderly in two surrounding groups: whole public opinion and inmates of these houses. There were used literature study and qualitative research that was carried out in Lower Silesian residential care facilities for the elderly. (original abstract)
XX
Nowa ustawa o pomocy społecznej od 1 stycznia 2004 r. zmieniła zasady odpłatności, stwarzając nowy mechanizm partycypowania w kosztach utrzymania osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Zmiany systemu finansowania domów pomocy społecznej pogarszają sytuację finansową jego mieszkańców. Sposobem na poprawę jakości usług i efektywności funkcjonowania domów pomocy społecznej jest ich prywatyzacja. (abstrakt oryginalny)
EN
The new Act on social care, as of the 1st of January 2004, changed the bases of payment creating a new mechanism of participation in living costs for residents of Social Care Homes. The changes in the SCH financing system deteriorate the financial situation of the residents. Privatisation of Social Care Homes is the way to improve the quality and efficiency in running them. (original abstract)
XX
Przedmiotem zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu badań uczyniono problem związku poczucia samotności u młodzieży w późnej fazie dorastania, przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z zachowaniami agresywnymi. Doniesienie stanowi jednocześnie kontynuację pracy badawczej autorek analizujących zjawisko samotności wśród młodzieży gimnazjalnej w różnych kontekstach i odniesieniach. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of the research described in this publication is the relation between the feeling of loneliness experienced by the youth in the late phase of being brought up in educational care facilities and their aggressive behaviour. This paper constitutes a continuation of the authors' research into the phenomenon of loneliness among junior high school youth in various contexts and frames of reference. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (domów dziecka) z perspektywy nie tylko historyczno-prawnej, ale procesu usamodzielnienia się wychowanków tychże placówek. Celem opracowania jest przedstawienie badań, które dotyczą startu wychowanków w dorosłe życie, ich planów życiowych, aspiracji i perspektyw, z próbą wskazania trudności w realizacji tychże planów i sposobów im przeciwdziałania.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns social welfare institutions (orphanages) from the perspective not only of historical and legal type, but also the process of helping the fosterlings of these institutions become independent. The studies which have been presented in the paper concern the start of foster children into adult life, their life plans, aspirations and perspectives. At the end, an attempt was made to identify both the greatest difficulties in implementing these plans and the ways to counter them.(original abstract)
XX
Cel: uporządkowanie dostępnych informacji oraz wiedzy naukowej na temat modeli biznesowych, na podstawie których funkcjonują podmioty zapewniające usługi przede wszystkim bytowe i opiekuńcze dla seniorów. Ze względu na obszerność tematu autorka w niniejszym artykule skupia się na czynnikach demograficznych, społeczno- kulturowych oraz formalno-prawnych, które determinują kształt/architekturę modeli biznesowych prywatnych domów seniora w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The article analyzes factors that should be considered when the business model of a private nursing senior is design. The author characterizes selected common and important features of business models for projects that are already run. Those factors also should determine the shape and profile of its operations, including demographic factors, socio-cultural and formal-legal determinates. Analysis was carried out on the basis of available literature, business plans form nursing homes, and other documents revealing elements which can contribute to slowing down development and management of the nursing private homes in Poland. (original abstract)
XX
Starzenie to proces postępującego upośledzenia funkcji organizmu oraz utraty zdolności adaptacyjnych do zmian środowiskowych. Wraz z wiekiem nasila się niepełnosprawność i niesamodzielność, wiele osób dotyka niedołęstwo. Pojawia się konieczność korzystania z pomocy i opieki innych osób. Czynności te mogą mieć charakter doraźny lub całodobowy. Mogą być wykonywane przez bliskich bądź przez zatrudnione osoby, często mające szczególne w tym celu kwalifikacje. Pomoc może być udzielana w domu lub w specjalnie do tego celu powołanych instytucjach, jakimi są między innymi domy pomocy społecznej. Obecnie najczęściej opiekę nad osobami starszymi w Polsce (jak i na świecie) sprawują członkowie rodzin. Oczekiwane zmiany w strukturze wieku ludności powodować będą kurczenie się zasobów tego typu opieki z jednej strony i wzrost zapotrzebowania na nią z drugiej. Należałoby więc oczekiwać zwiększania liczby miejsc dla osób starszych w domach opieki społecznej oraz, w coraz popularniejszych, rodzinnych domach opieki. Być może poprawiające się w nich warunki życia pozwolą na coraz dłuższe przebywanie w nich. Z przeprowadzonego badania wynika, że do tej pory jedynym czynnikiem decydującym o długości okresu pobytu w domu opieki społecznej jest wiek i powiązany z nim stan zdrowia w chwili przyjęcia. (abstrakt oryginalny)
EN
As one ages, disability and the inability to cope on one's own grows. Help and the aid of others becomes necessary. Today, care for elderly persons in Poland (and throughout the world) is usually provided by family members. Some elderly persons live in social welfare assisted living facilities. Research shows that, to date, the only factor which determines the length of the stay in such a facility is age and the related health condition upon arrival. (original abstract)
XX
Artykuł pokazuje jak ważna jest dla jakości życia osób starszych możliwość korzystania z oferty dziennych domów pomocy społecznej (ddps). Problem ten ukazano z perspektywy samych seniorów, kierownika takiej placówki oraz architekta - eksperta w dziedzinie projektowania budynków i wnętrz pod kątem ludzi starszych. W zestawieniu tych punktów widzenia wyraźna jest mentalność pozycyjna. W przypadku kierownika decyduje ona o jego postawach i wyobrażeniach o możliwości realizacji innowacji, proponowanych przez studentów architektury. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows how significant for the quality of life of elderly people is an opportunity to participate in the activities organized by day care centre. The issue has been presented from the viewpoints of seniors themselves, the head of the institution and an architect who is the expert in the field of interior and exterior design for the elderly. The comparison of these viewpoints reflects the differences in positional mentality. In case of the head this quality determines his attitudes and his ideas about the possibility of innovative changes proposed by the students of architecture. (original abstract)
XX
Jednym z kluczowych problemów stacjonarnej pomocy społecznej jest zapewnienie wysokiej jakości usług. Realizowany obecnie w Polsce proces standaryzacji domów pomocy społecznej tylko częściowo rozwiązuje ten problem. Niezbędne są kolejne działania w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
High quality of services in residential care is one of the most important issues. Standardization of facilities can only partly solve this problem in Poland. There is a need of the continued action in this field. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest prezentacja zagadnień prawnych związanych z instytucjami zatrudnienia socjalnego. W tekście zwrócono uwagę, że przepisy prawa, obok doraźnej pomocy w postaci aktywnych i pasywnych form łagodzenia bezrobocia, przewidują także długofalowe, zinstytucjonalizowane postacie działań organów administracji publicznej. Celem tych działań jest trwała aktywizacja uczestników (użytkowników zakładów administracyjnych), zapobieżenie ich uzależnieniu od środków pomocy społecznej oraz łagodzenie skutków dotychczasowej dezaktywacji społecznej i zawodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The study contains a presentation of the legal issues related to social employment institutions. The article notes that, apart from ad hoc aid in the form of the active and passive moderation of unemployment, the provisions of the law also provide for long-term institutionalised forms of activities of the bodies of state administration. The objective of these activities is to permanently activate the participants (users of the administrative institutions), to prevent their dependence on social aid funds and to moderate the consequences of the social and occupational deactivation to date. (original abstract)
XX
Artykuł pokazuje adaptację do pobytu w domu pomocy społecznej (dps) jako zjawisko indywidualne, którego tłem są w dużej mierze dotychczasowe doświadczenia życiowe seniorów. Badania przeprowadzono techniką wywiadu narracyjnego z mieszkańcami jednego z dps-ów w Zabrzu. W ich rezultacie zarysowano szczegółowe problemy dla dalszych badań, których celem powinno być m.in. stworzenie i przetestowanie koncepcji domu spokojnej starości dla mniejszej niż dotąd liczby osób, która w jak największym stopniu uwzględni indywidualne potrzeby seniorów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the adaptation to the stay in a nursing home as an individual phenomena, for which earlier life experience is the very important context. The narrative interviews has been conducted among chosen residents of one of the nursing homes in Zabrze. This resulted in the outline of some problems for further research, that should be aimed at the creation and testing of an idea of a nursing home for smaller groups of residents, in which the very individual needs of seniors will be included.(original abstract)
11
75%
XX
W analizowanych przez nas placówkach dominują osoby z intelektualnymi i psychicznymi ograniczeniami sprawności. Są one mniej zadowolone ze swojego życia niż osoby mieszkające w gospodarstwach indywidualnych. Mają mniej potrzeb rehabilitacyjnych i w zakresie kompensacji ze względu na typ doświadczanych ograniczeń (ograniczenia intelektualne i psychiczne). Stosunkowo częściej upatrują źródeł pomocy w instytucjach i organizacjach, co jest zrozumiałe ze względu na ich aktualne miejsce pobytu. Natomiast grupa ta rzadziej niż osoby zamieszkujące w gospodarstwach indywidualnych deklaruje, iż może uzyskać pomoc od osób bliskich. Można przypuszczać, że wiąże się to z ich sytuacją rodzinną, w wyniku której znaleźli się w placówkach. Jakość sieci społecznych wśród mieszkańców gospodarstw zbiorowych jest niższa. Mieszkańcy tych placówek postrzegają mniej możliwości pozytywnych osobistych kontaktów z innymi ludźmi. Te ostatnie wyniki mogą świadczyć o dużej samotności i poczuciu opuszczenia, które odczuwa część z tych osób. (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the situation of people living in institutional households. The studied group encompassed persons living in various care homes, nursing homes, and medical institutions. Male members accounted for 60% of the group. The group was dominated by people with intellectual and mental impairments who, additionally, had serious somatic problems. Generally, the residents of investigated institutions were less satisfied with their lives, their relations with family, and the quality of their social contacts than the control group who lived in private (family) households. (original abstract)
XX
Problemy opieki długoterminowej są problemami początków XXI wieku. Jednym z nich jest zapewnienie całodobowej opieki w odpowiednich warunkach wszystkim potrzebującym niesamodzielnym. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce, w szczególności pod kątem ich finansowania. Przeanalizowano średni koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej województwa łódzkiego oraz koszty, jakie ponoszą gminy w związku z dofinansowaniem pobytów w placówkach stacjonarnych w całej Polsce. Przybliżono problemy związane z finansowaniem placówek całodobowego pobytu. (abstrakt oryginalny)
EN
The problems of the long term caring date from the beginnings of the 21st century. One of them is to provide a 24-hour caring under appropriate conditions to all the people in need. The article presents the rules of the functioning of welfare houses in Poland, paying special attention to their financing. The author analyses an average cost of maintenance as well as the cost paid by communities in relation to subsidizing the stays in stationary 24-hour facilities. (original abstract)
13
Content available remote Domy opieki społecznej na obszarach wiejskich - skala i potencjał rozwojowy
75%
XX
W opracowaniu autor podjął problematykę możliwości pozyskiwania dochodów na wsi z innych źródeł niż rolnictwo. Wskazał możliwe formy aktywności niszowej, ze szczególnym uwzględnieniem związanych z tworzeniem ośrodków pomocy społecznej. W związku z wydłużaniem życia ludzi oraz zmianą modelu życia rodzin (odejście od rodzin wielopokoleniowych) zainteresowanie miejscami w takich domach zwiększa się, a ich liczba rośnie. Około 40% takich obiektów istnieje na terenach wiejskich, stając się czynnikiem oddziałującym na sytuację społeczno-ekonomiczną gmin. Funkcjonowanie obiektów takich jak domy pomocy społecznej może przysporzyć terenom wiejskim wielu korzyści związanych ze sferą dochodową, poziomem zatrudnienia, wzrostem popytu na lokalne produkty i usługi czy też rozwojem infrastruktury oraz życia kulturalnego. Choć można spodziewać się pewnych negatywnych opinii związanych z przyjazdem "obcych", to suma korzyści znacznie przeważa potencjalne zagrożenia. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study the author took issues of the possibility of acquiring incomes in the country from alternative sources than the farming. He showed the niche activity possible forms, of social welfare centers with particular reference to connected with creating. In relation to extending the life of people and the change of the model of the life of families (peeling off from an extended families) an interest in places in such houses is increasing, and their number is increasing. About the 40% of such objects exists on the countryside, becoming a factor having an influence on a socioeconomic situation of communes. Functioning of such objects like care centers can cause the countryside many benefits associated with the income sphere, employments, with increase in demand for local products and services, or with development of infrastructure and of cultural life. It is possible to expect also certain negative opinions associated with the arrival of "strangers". However the sum of the benefit much is outweighing potential hazards. (original abstract)
14
Content available remote Social privileges in the Second Polish Republic
75%
EN
In Poland, the privileging of some groups in their access to social benefits offered by the authorities was clear and, to a large extent, resulted from the social and occupational structure of the population. What is more, only in some cases one could observe any progress, seen in an expansion of the group endowed with particular rights (for example a growing group of those eligible for retirement, disability and life insurance). In other cases, e.g. in the case of unemployment insurance, inclusion of new social groups to the system was regularly blocked by restrictive decisions of the authorities. This was due to the modest financial capabilities of the state and local governments, which determined the limited applicability of social insurance, the scarce access of the poorer groups to health care, selective access to unemployment insurance or the dramatic differences in access to social care. Differences between territories of former partitions were also an important factor here. Despite various activities undertaken with a view to unifying the law, the former partitions determined fundamental differences in the situation of the population for a long time. One cannot forget here about the fundamental dividing line among Poles in the context of their capability of enjoying social rights. Urban populations were much more privileged, being virtually the only ones enjoying social insurance, unemployment insurance, social care or public health care. In the countryside, those services were nearly unavailable, and in some areas - even unheard of. And it is this unavailability of the social offer which determines the consideration of those benefits in Poland as privileges rather than commonly available rights of the Polish citizens.(fragment of text)
XX
Postępujący proces starzenia się populacji stwarza nowe wyzwania w zakresie opieki nad osobami starszymi. Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych czynników determinujących konieczność korzystania przez osoby starsze z pomocy społecznej, a szczególnie z jej instytucjonalnej formy, jaką są domy pomocy społecznej oraz systemu wsparcia dostępnego seniorom. Aby zrealizować powyższy cel, analizie została poddana sytuacja osób powyżej 60. roku życia oczekujących na miejsca w domach pomocy społecznej w Łodzi oraz źródła wsparcia otrzymywanego przez te osoby.(abstrakt oryginalny)
EN
The ongoing process of population ageing poses new challenges to elderly care. The objective of this article is to present the most important factors determining the necessity for the elderly to use social services, and in particular their institutional dimension - social welfare homes as well as the support system available to senior citizens. To attain this goal, the article explores the situation of persons aged 60 and more who are waiting for admission to social welfare homes in Łódź. Furthermore, the source of support these persons receive is studied.(original abstract)
XX
Narastające problemy społeczne i ekonomiczne stawiają przed ośrodkami pomocy społecznej i ich pracownikami nowe wyzwania. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na zagadnienie klimatu organizacyjnego i jego wpływu na zaangażowanie organizacyjne pracowników. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: jaki jest poziom zaangażowania organizacyjnego pracowników i jaka jest ogólna orientacja klimatu organizacyjnego ośrodków pomocy społecznej oraz czy istnieje związek pomiędzy poziomem zaangażowania organizacyjnego pracowników a orientacją klimatu organizacyjnego ośrodków pomocy społecznej? Cele te zostaną zrealizowane przez zaprezentowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w ośrodkach pomocy społecznej na Śląsku. (abstrakt oryginalny)
EN
Growing social and economic problems pose new challenges for social welfare centres and their employees. In this context special attention should be paid to the issue of organizational climate and its impact on employee commitment. This paper tries to answer the questions: what is the level of organizational commitment of the employees and what is the general orientation of the organizational climate of social welfare centres as well as is there a relationship between the orientation of the organizational climate of social welfare centres and their employees' organizational commitment? These aims will be achieved by presenting the results of empirical research concerning employees' organizational commitment and its ties with the orientation of the organizational climate carried out in social welfare centres in Silesia. (original abstract)
XX
Artykuł omawia zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu pieczy zastępczej, począwszy od rozpoczęcia jej reformowania w 1999 roku. Akcent położono na pokazanie zmian polskiego prawa i ewolucji pedagogicznej oraz administracyjnej praktyki, w kontekście standardów prawnych pieczy zastępczej wyznaczonych w międzynarodowych dokumentach (Konwencja o Prawach Dziecka, Europejska Konwencja Praw Człowieka i wiele innych) oraz w konstytucyjnej zasady pomocniczości. Szczególnie wiele uwagi poświęcono uregulowaniom Ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nowym przepisom Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najistotniejsze znaczenie ma wynikające z międzynarodowych standardów prawo wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do powrotu do rodziny (reintegracja rodziny). Na tym tle pokazano przemiany w pedagogice i znaczenie pracy socjalnej. Autor zwraca uwagę na emocjonalne problemy rodzin zastępczych, które odmawiają działań wspierających rodziców wychowanków.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses changes in the functioning of foster care since it was reformed in 1999. Its focus is to demonstrate changes in Polish law and evolution in pedagogical views as well as in administrative practice in the context legal standards of foster care set forth in international documents (Convention on the Rights of a Child, European Convention on Human Rights and many others) and in the constitutional principle of subsidiarity. Much attention was also devoted to provisions of the Act of 9 June 2011 on support for Families and Foster Care system as well as to new laws of the Family and Guardianship Code. Of paramount importance is the right of children in care to return to their families (family reintegration), a right that derives from international standards. In this context evolution in pedagogy and the significance of social care were emphasized. The author highlights emotional problems of foster families which hinder efforts aimed at supporting children's parents.(original abstract)
EN
This study assessed the subjective well-being (SWB), or welfare, of the elderly in retirement homes in Bangkok, and examined related factors, particularly from the perspective of happiness economics, since the empirical evidence in this aspect is still limited. Primary data was collected by distributing questionnaires and carrying out in-depth interviews between August 2017 and November 2017. In total, 120 participants were included, of which 60 persons were from public retirement homes (44 women and 16 men) and 60 persons from private retirement homes (40 women and 20 men). The cross-sectional data were analyzed using standard descriptive statistics and estimations of logit regressions. The logit regression results reveal that the following were positively related with SWB/welfare in all regressions as hypothesized: a short distance between the retirement home and a temple/hospital, a retirement home located in the participant's hometown, and interest in obtaining free college courses. Meanwhile, the coefficients on the need for a higher number of care staff were negative. Among the control variables, being female, being older, completing secondary school, and having plenty of money to spend were strongly and positively associated with SWB/welfare. It was noteworthy that receiving a total Barthel ADL index scores of more than 10 and having family and friends visit regularly (once or a few times a week) played an important role in increasing participants' SWB/welfare in both public and private retirement homes. (original abstract)
XX
W roku 1982 w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGPiS przeprowadzono badania nad zbiorowością osób starszych mieszkańców m.st. Warszawy i woj. stołecznego warszawskiego oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej. Badaniami objęto wszystkie osoby w wieku 60 i więcej lat ubiegające się o miejsce w dwóch typach domów pomocy społecznej: w domu rencistów i w domu pomocy społecznej dla przewlekle chorych, których dokumenty wpłynęły do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do dnia 31 grudnia 1981 r. i znajdowały się tam nadal w momencie badania /kwiecień-wrzesień 1982/, co oznaczało, że osoby te nie uzyskały jeszcze miejsca w domu pomocy społecznej. Liczba badanych wynosiła 485 osób. Celem badania było rozpoznanie uwarunkowań przenoszenia się ludzi starszych do domów pomocy społecznej i określenie zakresu ich potrzeb opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz stworzenie przesłanek aktywnej polityki społecznej na rzecz ludzi starszych, a zwłaszcza kategorii osób będących przedmiotem badania. Dla osiągnięcia tego celu przeanalizowano sytuację rodzinną osób badanych oraz rolę rodziny w kształtowaniu się ich sytuacji życiowej, ich warunki bytowe i mieszkaniowe, stan ich zdrowia i sprawności psychofizycznej, częstotliwość korzystania z różnych form pomocy społecznej oraz zakres potrzeb usługowych i pielęgnacyjnych.
EN
In 1982, in the Institute of Social Economy there was conducted through study of on the population of the aged /sixty and over/ waiting for places in two types of houses for the aged in Warsaw: pensioners' homes and homes of social care for the inveterately ill. 70% of surveyed persons are fully incapable of independent living, 30% of whom are bed-ridden, including 15% of the ones who do not announce the need to go to the toilet. Half of surveyed persons are aged 80 and over and the period of waiting for a place in Social Care Homes lasts from 1 to 4 years. 10% of surveyed persons are the completely lonely, having no family, and 25% live alone, having family who have other dwelling quarters. The inquired come from all socio-occupational their levels of education oscillate from "incomplete primary" to groups with "university education", they have never been under the charge of Social Care. In connection with the difficult life situation of persons applying for places in Social Care Homes, the report from study presented the model of open care on all the waiting for places in Social Care Homestill the moment they obtain a place in such Home. This is a very significant problem, as at present no agency of Social Care knows anything about lives of persons waiting for places in Social Care Homes, hence, among others, dead persons are not excluded from those who wait for places. (original abstract)
XX
Rodzinne domy pomocy (rdp) przeznaczone są dla ludzi starszych, którzy potrzebują stałej opieki. Rozwojowi tych placówek sprzyja proces starzenia się ludności, w związku z którym rośnie zapotrzebowanie na usługi bytowo-opiekuńcze. Rodzinnych domów pomocy na razie jest w Polsce niewiele. Większość z nich znajduje się w Gdańsku, w którym na rozwój tej formy pomocy kładzie się szczególny nacisk. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania rodzinnych domów pomocy oraz wyniki własnych badań przeprowadzonych w czterech rdp na terenie Gdańska w 2010 r. Placówki tego typu w przyszłości mają się stać pewnego rodzaju alternatywą dla domów pomocy społecznej (m.in. w związku z deficytem miejsc), dodatkowo wśród przewag rdp podkreśla się przede wszystkim bliższy kontakt mieszkańców z opiekunami, a także względy ekonomiczne. Rdp okazują się tańszą formą prowadzenia działalności opiekuńczej i w związku z niższymi kosztami utrzymania ludzi starszych. Jednakże paradoksalnie może to w przyszłości zagrażać funkcjonowaniu i rozwojowi systemu rdp, ze względu na nasilające się z zagwarantowaniem mieszkańcom zaspokojenia potrzeb na poziomie zgodnym z wymogami, czego przyczyną są zbyt niskie stawki kontraktowane przez instytucję pomocy społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents main operating principles of the family care homes for older people. The thesis is based on the own research, conducted in 2010 in four family care homes in Gdańsk. Although there are few such institutions, they would be an alternative to the nursing and retirement homes. They are cheaper and more welcoming - and, paradoxically, they cannot guarantee that the all needs of their residents would be met. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.