Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siew precyzyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące jakości siewu nasion ślazowca pensylwańskiego siewnikiem S071 Kruk z łyżeczkowym zespołem wysiewającym. Przeprowadzono je w warunkach laboratoryjnych, przy prędkości roboczej siewnika w zakresie 0,6÷1,2 m·s-1. Stwierdzono, że najkorzystniejszy udział nasion w badanych klasach odległości w rządzie wystąpił przy prędkości roboczej siewnika 0,6 m·s-1. Wzrost prędkości siewnika wpływał na pogorszenie dokładności rozmieszczenia nasion w rządzie, co wyrażało się obniżeniem udziału wysiewów pojedynczych oraz wzrostem udziału wysiewów podwójnych i przepustów. Na podstawie analizy statystycznej uzyskanych wyników stwierdzono, że przy badanych prędkościach roboczych siewnika wystąpiły istotne różnice między udziałami wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów. Można więc stwierdził, że prędkość robocza siewnika S071 Kruk wpływała istotnie na dokładność rozmieszczenia w rzędzie nasion ślazowca pensylwańskiego.
EN
This paper presents the results of the research on the quality of the sowing of seeds of Hermaphrodita Rusby (Virginia fanpetals seeds) by means of S071 Kruk precision seeder in laboratory conditions. It was observed that the best share of the sown seeds of Virginia fanpetals for the examined classes of distances in a row was obtained at the working speed of 0.6 m·s-1. At the working speed of 0.6 m·s-1 and higher it was observed that a significant deterioration of the precision of the seeds distribution along the row occurred, which found its expression in the lowered share of single seeds and increased share of duplicated seeds and skips. The statistical analysis of the obtained results in most cases showed significant differences between the shares of single, duplicated and skipped seeds at the tested working speeds of the seeder. Hence, it can be concluded that the working speed of the seeder significantly affected the quality of sowing Virginia fanpetals seeds in laboratory conditions.
PL
Dokonano porównania dokładności rozmieszczenia nasion cebuli odmiany Polanowska w rzędach przy ich siewie siewnikami: S011 Alex z taśmowym zespołem wysiewającym i S071 Kruk z łyżeczkowym zespołem wysiewającym. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na specjalnym stanowisku przy najkorzystniejszych prędkościach roboczych siewników, które określono w badaniach wstępnych. Podczas badań porównawczych prędkość robocza siewników wynosiła od 0,5 do 0,7 mźs-1. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała istotne różnice między udziałami wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów, a więc zmiany prędkości roboczej siewników w badanym zakresie wpływały na dokładność rozmieszczenia nasion w rzędach.
EN
The research involved comparison of spacing accuracy for the Polanowska variety onion seeds sown in rows using seeders of the following types: S011 Alex with belt drill and S071 Kruk with cup-feed drill. The tests were performed in laboratory conditions at special test stand at most favourable working speeds of seeders, determined during preliminary studies. Seeders working speed during comparative tests ranged from 0.5 to 0.7 mźs-1. Statistical analysis of obtained results has proven significant differences in the shares of single sowing, double sowing and passes, and thus changes in working speed of seed drills within the examined range had effect on the accuracy seed spacing in rows.
PL
Przedstawiono wyniki analizy jakości siewu nasion marchwi siewnikiem S011 Alex w warunkach laboratoryjnych i polowych. Badania laboratoryjne przeprowadzono na specjalnym stanowisku, a polowe w gospodarstwie rolnym położonym w woj. lubelskim. Realizowano je przy trzech prędkościach roboczych siewnika, tj. 0,7; 1,0 i 1,4 m/s. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, która potwierdziła ujemną korelację wskaźników jakości siewu i prędkości roboczej siewnika w badaniach laboratoryjnych i polowych.
EN
Paper presents the results of quality analysis of carrot seeding by means of S011 Alex seeder in laboratory and field conditions. Laboratory tests were carried out on a specially designed testing stand and the field ones on an agricultural farm located in the Lublin province. In both tests three operating seeder speeds were used, i.e. 0,7; 1,0 and 1,4 m/s. Obtained results were made subject to statistical analysis which confirmed a negative correlation of coefficients of seeding quality and seeder operating speed in both laboratory and field conditions.
PL
Dokonano porównania dokładności rozmieszczenia nasion marchwi odmiany Joba w rzędach przy ich siewie siewnikami: S071 Kruk z łyżeczkowym zespołem wysiewającym i S011 Alex z taśmowym zespołem wysiewającym. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na specjalnym stanowisku przy najkorzystniejszej prędkości roboczej siewników i ich zespołów wysiewających wynoszącej 0,5 m/s (określono ją we wstępnych badaniach siewników, w których analizowano wpływ prędkości roboczej siewników i ich zespołów wysiewających na jakość siewu nasion marchwi). Analiza statystyczna uzyskanych wyników nie wykazała istotnych różnic między udziałami wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów. Można więc uznać, że przy jednakowej prędkości roboczej siewników i ich zespołów wysiewających wynoszącej 0,5 m/s wysiewały one nasiona marchwi w rzędach z podobną precyzją.
EN
Precision of carrot seed distribution in the rows was compared at sowing with two drills: S071 Kruk (spoon sowing assembly) and S011 Alex (belt sowing assembly). The investigations were carried out under laboratory conditions on a special testing stand, at most convenient working speed of the drills and their sowing assemblies, as determined during previous preliminary tests. Working speed of the drills amounting 0.5 m/s, as well as the speed of their sowing assemblies, were constant. Statistical analysis of obtained results showed no significant differences among the rates of singular sowing, double sowing and the omissions. Thus, it could be stated that at most convenient working speed both tested drills sowed carrot seeds in the rows with similar accuracy.
PL
Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne siewnika pneumatyczno-cylindrycznego do precyzyjnego siewu nasion. Siewnik został skonstrułowany i opatentowany w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ma dwa obracające się cylindry z siatką otworów. Cylindry współpracują z wentylatorem zapewniającym w nich podciśnienie. Proponowany siewnik nie ma budowy sekcyjnej, co umożliwia siew nasion w rzędach o minimalnej szerokości międzyrzędzi równej 15 cm. Drugą zaletą tego siewnika jest możliwość równomiernego rozmieszczenia nasion, zapewniającego największą, w porównaniu z siewem tradycyjnym (o budowie sekcyjnej) siewnikami precyzyjnymi, powierzchnię życiową dla rośliny przy spełnieniu warunku równomierności związanego z obsadą roślin.
EN
Paper presented the construction of pneumatic-cylindrical drill for precision seed drilling. The drill has been designed, built and patented at the University of Agriculture and Technology, Olsztyn. The machine is equipped with two rotary cylinders covered with the net of holes. Negative pressure inside the cylinders is generated by cooperating fan. There are no sections in proposed drill what enables to sow the seeds in rows at minimum inter-row spacing eqqual 15 cm. Another advantage of the drill is an uniform seed distribution ensuring - in comparison to sowing with traditional (of sectional construction) precision drills - the largest living surface area per plant at satisfactory uniformity of plant density in the field.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy jakości pracy siewnika S071 Kruk przy siewie nasion ogórka odmiany Soplica F1. Przeprowadzono je w warunkach laboratoryjnych na specjalnym stanowisku do badań siewników. Stwierdzono, że najkorzystniejszy udział nasion ogórka w badanych klasach odległości w rzędzie wystąpił przy prędkości roboczej siewnika 0,6 m*s-1 i przy 10 łyżeczkach na tarczy wysiewającej. Przy prędkości roboczej siewnika 0,7 m*s-1 i większej od niej zaobserwowano istotne pogorszenie dokładności rozmieszczenia nasion w rzędzie, co wyrażało się obniżeniem udziału wysiewów pojedynczych oraz wzrostem udziału przepustów.
EN
This paper presents the results of research on the quality of S071 Kruk operation during sowing cucumber seeds of Soplica F1 variety. The research was carried out in laboratory conditions on a special test stand designed for the examination of seeders. It was observed that the best share of correctly sown seeds in the examined classes of distances in a row occurred at the seeder operating speed of 0.6 m*s-1 and with 10 spoons on the seeding wheel. Significant deterioration of the accuracy of seeds distribution in a row was observed at the speed of 0.7 m*s-1 and higher. This was reflected in lowered share of single seeds sown and increased share of skips.
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania globalnego systemu pozycjonowania GPS w czasie wysiewania nasion.
EN
The paper presents examples of the use of global positioning GPS system during seeds sowing.
PL
Zaprezentowano matematyczny opis rozmieszczenia nasion podczas siewu oraz ruchu pojedynczych nasion po opuszczeniu cylindra zespołu dozującego siewnika pneumatyczno-cylindrycznego do siewu precyzyjnego własnej konstrukcji. Opracowano program komputerowy SIEWNIK PNEUMATYCZNO-CYLINDRYCZNY, który rysuje trajektorie lotu nasiona od opuszczenia zespołu wysiewającego do jego kontaktu z glebą, ponadto dla zmiennych paramerów kinetycznych siewnika określa odległość między nasionami w rzędzie, szerokość międzyrzędzi, zasięg i czas lotu nasiona. Proponowany prgram komputerowy jest przydatny do projektowania kanałów nasiennych redlic i wyznaczania podstawowych parametrów siewu.
EN
Paper presented mathematical description of the seed districution during sowing and the motion of single seeds after leaving of metering device cylinder in pneumatic-cylindical precision drill of own design. Computer programme PNEUMATIC-CYLINDRICAL DRILL was developed which draws the lines of seed motion trajectories from leaving the sowing assembly till contact with the soil. For variable kinematic drill parameters the distance of seed spacing in a row, interrow spacing, range and time of seed motion were also determined. Proposed computer programme may be useful for designing the seed supplying ducts of drill coulters and to determination of basic sowing process parameters.
PL
Zaprezentowano matematyczny opis rozmieszczenia nasion podczas siewu oraz ruchu pojedynczych nasion po opuszczeniu cylindra zespołu dozującego siewnika pneumatyczno-cylindrycznego do siewu precyzyjnego własnej konstrukcji. Opracowano program komputerowy SIEWNIK PNEUMATYCZNO-CYLINDRYCZNY, który rysuje trajektorie lotu nasiona od opuszczenia zespołu wysiewającego do jego kontaktu z glebą, ponadto dla zmiennych parametrów kinematycznych siewnika określa odległość między nasionami w rzędzie, szerokość międzyrzędzi, zasięg i czas lotu nasiona. Proponowany program komputerowy jest przydatny do projektowania kanałów nasiennych redlić i wyznaczania podstawowych parametrów siewu.
EN
Paper presented mathematical description of the seed districution during sowing and the motion of single seeds after leaving of metering device cylinder in pneumatic-cylindrical precision drill of own design. Computer programme PNEUMATIC-CYLINDRICAL DRILL was developed which draws the lines of seed motion trajectories from leaving the sowing assembly till contact with the soil. For variable kinematic drill parameters the distance of seed spacing in a row, interrow spacing, range and time of seed motion were also determined. Proposed computer programme may be useful for designing the seed supplying ducts of drill coulters and to determination of basic sowing process parameters.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.