Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internet banking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku bankowości internetowej
100%
PL
W opracowaniu scharakteryzowano rynek bankowości internetowej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Następnie, określono poziom korzystania z usług bankowości internetowej, a także czynniki determinujące korzystanie z usług bankowości on-line w wiejskich gospodarstwach domowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, 48% ubankowionych mieszkańców wsi korzysta z usług bankowości internetowej, a ¾ osób z tej grupy to klienci aktywni. Respondenci najczęściej korzystają z podstawowych funkcjonalności bankowości internetowej (sprawdzanie salda, śledzenie historii rachunku, zakładanie lokat). Wśród zalet bankowości internetowej, badani najczęściej wymieniali oszczędność czasu. Głównymi barierami rozwoju bankowości internetowej na obszarach wiejskich są wysokie opłaty za Internet oraz słabo rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna.
EN
Internet banking market in Poland was characterized in the paper against the background of the European Union countries. Subsequently, the level of the use of Internet banking services was presented, but also the factors determining the utilization of on-line banking services by rural households. As results from the conducted analysis, 48% of rural inhabitants make use of banking services and ¾ persons in this group are active clients. The respondents most frequently use the basic functions of Internet banking (checking the balance, following the account record, opening deposit accounts). Among the advantages of Internet banking the respondents most frequently mentioned saving time. The main barriers to Internet banking development in rural areas are high costs of the Internet and poorly developed telecommunication network.
PL
Celem artykułu jest próba oceny bezpieczeństwa transakcji w bankowości internetowej. Wskazano zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji, w tym szyfrowanie danych, podpis elektroniczny, certyfikacja, tokeny, metody identyfikacji klienta. Dokonano oceny stopnia skuteczności wykorzystywanych mechanizmów zabezpieczeń w polskich bankach internetowych.
EN
The aim of the paper is an trial of assessment the transactions security in internet banking. The review of used techniques of client identification was performed (including modern solutions as: electronic signature, tokens and simple entering the logname and user password). The example of technical structure of sale data maintenance, processing and transmission were specified (data encryptions, certification). The advantages/disadvatages of individual methods used in Polish internet banking were pointed.
PL
Artykuł dotyczy problematyki cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do usług bankowych. Przedstawiono różne próby wymuszeń. Następnie omówiono najważniejsze działania ze strony banków oraz instytucji finansowych w Polsce, mające na celu przeciwdziałanie cyberprzestępczości. Wzrastająca liczba użytkowników mających dostęp do bankowości internetowej oraz mobilnej, wzrost liczby płatności zbliżeniowych nie pozostają bez echa na działania przestępców. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost liczby prób wyłudzeń i wymuszeń drogą elektroniczną. Skala zjawiska tylko podkreśla znaczenie problemu cyberprzestępczości i nadaje niewątpliwie istotną rangę omawianemu zagadnieniu.
EN
This article deals with the problem of banking security in relation to banking services. Various attempts at extortion were presented. Next, the most important actions taken by banks and financial institutions in Poland to combat cybercrime were discussed. The increasing number of Internet and mobile banking users, the increase in proximity payments, increases the number of offenders. In recent years there has been a sharp increase in the number of phishing attempts and eavesdropping. The scale of the phenomenon highlights the importance of cybercrime and gives importance to the issue.
4
Content available remote Bezpieczeństwo bankowości internetowej i mobilnej na rynku finansowym
63%
PL
Dynamiczny rozwój Internetu zdecydowanie wpływa na procesy gospodarcze w makro- i mikroskali, zmienia także oblicze współczesnej bankowości. Należy podkreślić, że w bankowości internetowej i bankowości mobilnej mamy do czynienia z całkowicie innymi problemami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w porównaniu z bankowością tradycyjną. W przypadku sektora bankowego jednym z pierwszych efektów wykorzystania Internetu było stworzenie nowej przestrzeni dla działalności rynkowej, na bazie innowacyjnych form zdalnej dystrybucji usług i kontaktu z klientami. W tym samym czasie pojawiły się zagrożenia naruszające bezpieczeństwo zawieranych transakcji i posiadanych lokat klientów banków. Dlatego omówienie tej problematyki jest uzasadnione z punktu widzenia społecznego i naukowego. W artykule omówiono pojęcia bankowości elektronicznej, internetowej i mobilnej oraz występujące zagrażania w tych formach bankowości. Celem niniejszego opracowania jest podjęta próba przeprowadzenia analizy zachodzących zmian w zakresie bankowości internetowej i mobilnej z uwzględnieniem występujących zagrożeń w tych formach bankowości. Przyjęto następującą tezę badawczą: Bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem rozwoju bankowości internetowej i mobilnej. Problemy związane z bezpieczeństwem zdecydowanie wpływają na rozwój bankowości internetowej i mobilnej. W porównaniu z bankowością tradycyjną mamy tutaj do czynienia z o wiele większą liczbą zagrożeń. Powodują one wątpliwości wśród klientów, czy korzystanie z tej bankowości jest bezpieczne. Jest wiele problemów związanych z bezpieczeństwem.
EN
The dynamic development of the Internet definitely affects economic processes on a macro and micro scale. It also changes the face of modern banking. It should be emphasized that in Internet banking and mobile banking we have to deal with completely different security issues compared to traditional banking. In the case of the banking sector, one of the first effects of using the Internet was the creation of a new space for market activity, based on innovative forms of remote distribution of services and contact with customers. At the same time, threats have emerged that violate the security of transactions concluded and deposits held by bank customers. Therefore, discussion of this issue is justified from a social and scientific point of view. This paper discusses the concepts of e-banking, online banking and mobile banking and the threats that exist in these forms of banking. The purpose of this paper is an attempt to analyze the changes taking place in online and mobile banking, taking into account the existing threats in these forms of banking. The following research thesis was adopted: Security is a fundamental condition for the development of online and mobile banking. Security issues definitely affect the development of online and mobile banking. Compared to traditional banking, here we have to deal with much more threats. They cause doubts among customers whether it is safe to use this banking. There are many issues related to security.
EN
The Baby Boom generation, i.e. persons born between 1944 and 1963, constitutes over one fifth of the total European population, which makes it a significant segment of consumers. The important feature of this generation is their high trust in the banking system, which is one of the conditions for adapting technological changes in the area of banking service distribution, including the acceptance of the internet banking (IB). In 2018, the average of 37.1% Baby Boomers used IB, which demonstrates that this distribution channel still has a large potential for development. There are distinct differences among European states regarding the scope of the internet usage for banking services by persons aged 55–74. The aim of this study is to define the structure of IB market for the European Baby Boom generation according to social and demographical characteristics (education and gender). The study is based on Eurostat’s corresponding data for 2018. The analysis of the structure of the IB market has been based on the gender and the level of education of its users, adopting one of the methods of cluster analysis, the Ward method. The analysis demonstrates that Nordic countries and the Netherlands are the European leaders in terms of IB usage among Baby Boomers, whereas the lowest percentage of IB usage among Baby Boomers has been observed in the Balkan and Southern European countries, e.g. Turkey and Italy. Among the analysed social and demographic characteristics, education differentiates the selected groups of states to a larger extent than gender.
PL
Generacja Baby Boomers (BB), czyli osób urodzonych pomiędzy 1944 a 1963 r., obejmuje ponad 1/5 ogółu mieszkańców Europy, co czyni ją znaczącym segmentem konsumentów. Ważną cechą tej generacji jest wysokie zaufanie do systemu bankowego, które stanowi jeden z warunków adaptacji zmian technologicznych zachodzących w obszarze dystrybucji usług bankowych, w tym akceptacji bankowości internetowej (BI). W 2018 r. w Europie z BI korzystało średnio 37,1% osób z generacji BB, co pokazuje, że ten kanał dystrybucji ma nadal duże możliwości rozwoju. Poszczególne kraje europejskie wyraźnie różnią się zakresem wykorzystania internetu w realizacji usług bankowych przez osoby w wieku od 55 do 74 lat. Celem badania jest określenie struktury rynku BI w generacji BB pod względem cech społeczno-demograficznych (wykształcenia i płci). Wykorzystano dane Eurostatu za 2018 r. Analizy struktury rynku BI dokonano pod względem płci i wykształcenia użytkowników, stosując jedną z metod analizy skupień – metodę Warda. Przeprowadzona analiza wykazała, że w pokoleniu BB liderami w BI są kraje nordyckie i Holandia, natomiast najmniejszy odsetek jej użytkowników znajduje się w krajach bałkańskich i południowej Europy, m.in. w Turcji i we Włoszech. Spośród analizowanych cech społeczno-demograficznych wykształcenie różnicuje wyodrębnione grupy krajów silniej niż płeć.
EN
The rapidly advancing digitisation and modernisation of information technologies are an impulse to use innovative solutions proposed by the broadly understood financial sector. The presented work presents the development of the banking system in Poland, the perspective of the FinTech phenomenon, with focus on operating bank branches in Poland, as well as innovative solutions. The aim of the article is to analyse the impact of FinTech development on traditional branches of banking institutions in Poland. The authors look at today’s behavior of bank account holders with regard to everyday activities, such as withdrawing cash. At the same time they make suggestions as to the reason for the presented results, in order to clearly formulate the final conclusions. The authors also discuss areas analogous to the main topic, such as cashless payment methods, with a closer analysis of their real impact on the banking structure. The main source of information for this article are results obtained from the authors’ own research. The considerations lead to the conclusion that in today’s banking environment bank branches are somewhat unnecessary and unprofitable, and will slowly decrease in number year by year. The results of the study highlight the amazing BLIK phenomenon, which is increasingly replacing payment methods offered by banks.
PL
Szybko postępująca cyfryzacja i unowocześnianie technologii informacyjnych dają impuls do korzystania z innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez szeroko rozumiany sektor finansów. W prezentowanej pracy przedstawiono rozwój systemu bankowego w Polsce, perspektywę zjawiska FinTech (technologie finansowe) ze zwróceniem uwagi na funkcjonujące oddziały bankowe a także innowacyjne rozwiązania finansowe. Celem artykułu jest analiza wpływu rozwoju FinTech na stacjonarne oddziały instytucji bankowych w Polsce. Autorzy zwracają uwagę na zmiany w zachowaniach właścicieli kont bankowych, na przykład sposób wypłaty gotówki. Głównym źródłem informacji wykorzystanych w artykule są dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia ankiety. Analiza wyników badań pokazuje, że tradycyjne oddziały bankowe stają się zbędne oraz nieopłacalne i powoli z roku na rok ich liczba będzie maleć. Autorzy zwracają także uwagę na niesamowity fenomen BLIKA, który coraz częściej zastępuje inne metody płatności proponowane przez banki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.