Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lodygi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
2
100%
EN
In this paper the author presents a method for the determination of winter rape bending stress, the values of which were used to characterize the mechanical properties of the rape stalks. The study was carried out on the stalks of the Jupiter variety at the full silique phase of technical and full ripeness. The maximum bending stresses are determined by means of the measurable surface areas S and S’ of the stalk cross section. This study showed a considerable variability of maximum bending stress on the length of the stalks as well as in the course of the plants growth and development. It was found that the method for the determination of maximum bending stresses as a function of the cross section area of the stalk represents a realistic approach to the problem of testing the mechanical properties of rape stalks.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono metodę wyznaczania naprężeń zginających łodygi rzepaku ozimego za pomocą, których charakteryzowano właściwości mechaniczne łodyg. Badania zostały przeprowadzone na łodygach rzepaku ozimego Jupiter w czasie całkowitego wypełnienia łuszczyn oraz podczas dojrzałości technicznej i pełnej. Naprężenia zginające zostały wyznaczone poprzez mierzalne powierzchnie przekroju poprzecznego łodygi S i S’. Niniejsze badania wykazały dużą zmienność maksymalnych naprężeń zginających zarówno na długości łodygi jak również w czasie wegetacji roślin. Stwierdzono, że metoda wyznaczania naprężeń zginających będących funkcją powierzchni przekroju poprzecznego łodyg przedstawia realny sposób testowania mechanicznych właściwości łodyg rzepaku.
PL
Rośliny z doświadczenia polowego, omówione w I części pracy, poddano analizie chemicznej. W nasionach, łodygach i korzeniach (z warstwy do 25 cm) rzepaku jarego określono powszechnie stosowanymi metodami zawartość: białka ogólnego, białka właściwego, włókna surowego, popiołu, NO₃, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Mn, Fe i Zn oraz tłuszczu w nasionach. Wody pościekowe powodowały istotną zwyżkę zawartości w nasionach: popiołu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, sodu, manganu, żelaza i cynku. Koncentracja tłuszczu, białka, włókna i NO₃ nie zmieniała się w nasionach pod wpływem nawadniania, a zawartość miedzi nawet spadała. W łodygach i korzeniach wszystkie składniki organiczne i mineralne istotnie rosły (z wyjątkiem Cu i Zn) pod wpływem wody pościekowej. Natomiast zawartość miedzi istotnie malała zarówno w łodygach, jak i korzeniach, a udział cynku nie podlegał istotnemu zróżnicowaniu, ale tylko w korzeniach.
EN
Plants harvested form the field experiment discussed in Part I, were subjected to chemical analyses. Contents of crude protein, true protein, crude fiber, ash, nitrates, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sodium, copper, manganese, iron, zinc in seeds, stems and roots (up to 25 cm depth) and fat in seeds, were estimated by means of standard methods. Wastewater caused significant increase of ash, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sodium, manganese, iron and zinc contents in seeds. Levels of fat, protein, fiber and nitrates did not change in seeds due to irrigation, and that of copper decreased. All mineral and organic component concentrations increased in stems and roots (except for copper and zinc) after wastewater application. Copper content significantly decreased both in stems and roots, and zinc level did not vary only in roots.
EN
The changes of morphological features of stems and leaves during 3-year experiments of two hybrid cultivars and one population cultivar of oilseed sunflower are described in this paper. Effects of variable environmental factors, sowing density, and different levels of nitrogen fertilization were analysed. The tested sunflower line hybrids were characterised by only slightly more consistent morphological features than the population variety. The most heritable features were the number of leaves on the shoots. The variability of other features were to the largest extent influenced by random factors.
EN
The present study is concerned with determining the cutting energy in dynamic tests, and the bending stress, shearing stress, and cutting energy in static tests for stalks of winter rape of the Jupiter, Jantar, and Jet Neuf varieties. A considerable variability was observed in the mechanical parameters of winter rape stalks, along the length of the stalks as well as in the course of the phenological stages of the plants. The studies also showed differentiation between the varieties. The character of changes in the values of the mechanical parameters along the length of the stalk is described by square polynominals. An evaluation is made of the effect of the stalk cross section surface area and of the stalk density on the variability of the mechanical properties of winter rape stalks in the course of the development of the plants. It was found that the stalks of the Jupiter variety were characterized by the lowest density as compared to those of the Jantar and Jet Neuf varieties. Also, the spacing of plant rows and the number of plants per m² were found to have a significant effect on the variability of the mechanical properties of the stalks of the Jupiter variety.
PL
W niniejszej pracy określano energię cięcia w badaniach dynamicznych oraz naprężenie zginające, ścinające i energię cięcia w badaniach statycznych dla łodyg rzepaku ozimego odmiany Jupiter, Jantar i Jet Neuf. Stwierdzono dużą zmienność parametrów mechanicznych łodyg rzepaku ozimego zarówno wzdłuż łodygi jak i w fazach fenologicznych. Badania wykazały zróżnicowanie międzyodmianowe. Charakter zmian wartości parametrów mechanicznych wzdłuż łodygi opisuje wielomian 2-ego stopnia. Ponadto dokonano oceny wpływu powierzchni przekroju poprzecznego łodygi i gęstości na zmienność właściwości mechanicznych łodyg analizowanych odmian rzepaku ozimego w czasie rozwoju rośliny. Stwierdzono, że łodygi odmiany Jupiter charakteryzowały się najmniejszą gęstością w porównaniu z odmianą Jantar i Jet Neuf. Jednocześnie stwierdzono istotny wpływ rozstawy rzędów oraz obsady roślin/m² na zmienność właściwości mechanicznych łodyg odmiany Jupiter.
15
72%
PL
W niniejszej pracy określano mechaniczne właściwości łodyg rzepaku ozimego odmiany Jupiter podczas rozwoju roślin. Stwierdzono, że warunki uprawy roślin wykazały istotny wpływ na zmienność mechanicznych właściwości łodyg.
EN
Mechanical properties displayed through rigidity, maximum bending stresses evaluated in the process of stem bending, as well as the dynamic cut energy and the energy of the dynamic cut falling per stem cross-section unit were evaluated in this paper. The investigations were carried out on plant stems of the Jupiter variety of winter rape during florescence and during full filling of the siliques. The plants were cultivated in various agrotechnical conditions (seeding density of 20, 40, 60, and 80 plants/m² and greater dose of nitrogen fertilizing). Differentiation of the mechanical properties of the stems caused by cultivation conditions was stated. The research showed that the resistance characteristics of rape plant stems is directly related to plants' resistance to lodging.
PL
Przeprowadzono badania tkanek łodygi grochu siewnego (Pisurn sativum L.) odmiany Iłówiecki, uprawianego w kulturach wodnych przy różnych stężeniach cynku: 0, 10, 20 i 50 mg ZnS04 ■ 7H20 na 1 dm3 pożywki. Porównano długość łodygi i systemu korzeniowego w warunkach stresu cynkowego. Stwierdzono, że przy najwyższym stężeniu Zn nastąpiło wydatne zmniejszenie wysokości łodygi (o 14%) przy niewielkich różnicach w długości systemu korzeniowego, który odznaczał się słabszym rozwojem korzeni bocznych. Stwierdzono występowanie chlorozy. Proporcjonalnie do wzrostu stężenia Zn zmniejszeniu uległa średnica łodygi, grubość warstwy miękiszu zieleniowego oraz drewna i łyka w wiązkach przewodzących. Wydatnej redukcji uległa również średnica komórek miękiszu oraz naczyń metaksylemu. Największe zmiany stwierdzono w tkance naczyniowej oraz w miękiszu zieleniowym. Z zaburzeniami w warstwie chlorenchymy jest związane występowanie chlorotycznych odbarwień pędów przy stresie wywołanym nadmiarem cynku.
EN
The stem tissues of cv. Iłówiecki pea (Pisum sativum L.) were investigated. The pea plants were cultivated in the water medium with different concentrations of Zn: 0, 10, 20 and 50 mg • dm-3 of ZnS04 ■ 7H20. The lengths of stems and root system were compared under Zn stress. It has been found, that the length of the stem was reduced by 14% at the highest Zn concentration, while the length of the root system was essentially not influenced and the growth of the side root system was weaker. The reduction of the area of leaves was observed and the chloroses occured. The reduction in the size of the stem diameter, of the thickness of the chlorenchyma layer, the xylem and phloem in the vascular bundles is proportional to the Zn concentration. The diameters of the chlorenchyma cells and metaxylem vessels were also reduced significantly. The most important changes were observed in the vascular tissue and chlorenchyma. The disorder in the chlorenchyma layer is concurrent with the chaotic chlorosis bleaching of shoots under Zn stress.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.