Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki opadowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zbiornik retencyjno - przerzutowy przeznaczony jest do umożliwienia swobodnego względnie wymuszonego odpływu ścieków pochodzących z opadów atmosferycznych do odbiornika. Stanowi on rozwiązanie bardziej niezawodne od dotychczasowych rozwiązań tego typu. Efektywność działania zbiornika uzyskiwana jest podczas procesu wyrównania ciśnienia powietrza w obydwu odciętych od atmosfery komorach zbiorczych zbiornika. Badania wykazały, że wystąpić mogą dwa przypadki przebiegu procesu wyrównywania ciśnienia powietrza, w którym komory zbiorcze zbiornika są odcięte od atmosfery: gdy napływ cieczy do uprzednio opróżnionej komory zbiorczej nie będzie możliwy lub gdy będzie następował napływ cieczy do uprzednio opróżnionej komory zbiorczej.
PL
Odprowadzanie wód opadowych z obszarów zurbanizowanych stanowi coraz bardziej aktualny problem, związany m.in. z coraz szybszym i często niekontrolowanym rozwojem obszarów miejskich a także z brakiem urządzeń retencyjnych, współdziałających z siecią kanalizacyjną. Skutkuje to coraz częstszym występowaniem zjawisk podtapiania obszarów miejskich w czasie intensywnych opadów. Przeciążenie hydrauliczne sieci kanalizacyjnych to nie jedyny problem związany z odprowadzaniem ścieków opadowych.
PL
Metody seminaturalne naśladują i wykorzystują naturalne procesy biochemiczne oraz fizykochemiczne zachodzące w środowisku. W przypadku odwadniania dróg i autostrad pozwalają one na skuteczne zagospodarowanie ścieków opadowych spływających z pasów drogowych i jednoczesną redukcję ilości zanieczyszczeń emitowanych w tym procesie do środowiska. W odwodnieniu dróg i autostrad można stosować następujące typy urządzeń seminaturalnych: urządzenia infiltracyjne (powierzchnie trawiaste, rowy trawiaste, zbiorniki infiltracyjne oraz rowy infiltracyjne), urządzenia retencyjno-infiltracyjne (zbiorniki retencyjne, stawy, zbiorniki odparowujące), filtry hydrofitowe oraz oczyszczalnie hydrobotaniczne. W artykule przedstawiono poszczególne rozwiązania, charakteryzując ich uwarunkowania gruntowo-wodne oraz konstrukcyjne.
EN
Semi-natural methods have been developed using natural biochemical and physicochemical processes occurring in the environment. In the case of drainage of roads and motorways, they allow the efficient use of rainfall water flow from traffic lanes and simultaneously reduce pollution emitted into the environment during this process. Road and motorway drainage uses the following types of semi-natural devices: i infiltration devices (grass areas, grass ditches, infiltration containers, as well as infiltration ditches), retention-infiltration devices (retention reservoirs, lakes, evaporation containers), hydrofit filters and hydrobotanic sewage treatment plants. The article describes the solutions, showing their groundwater and construction conditions.
PL
Publikacja Pani dr inż. Aliny Nowakowskiej-Błaszczyk nt. wniosków z doświadczeń w projektowaniu systemów infiltracyjnych (RI 11/04 i 1-2/05) skłoniła mnie do przedstawienia spostrzeżeń związanych z eksploatacją tego systemu. Pragnę też dodać kilka uwag dotyczących wyboru takiego rozwiązania na osiedlu Wilga w Warszawie.
PL
W artykule przedstawiono zasady obliczania ilości ścieków bytowych i opadowych oraz dobór średnic kanałów i kolektorów o przekroju kołowym.
EN
The paper presents of calculating rules amount of domestic sewage and rainwater and selection diameters of sewers and interceptors of circular cross section.
PL
Rozwój cywilizacji spowodował, iż ośrodki miejskie pozbawione zostały naturalnej retencji zwłaszcza w odniesieniu do ścieków pochodzących z opadów atmosferycznych. Istniejące systemy kanalizacyjne w większości przypadków nie są w stanie odprowadzić ścieków o dużym natężeniu przepływu i dlatego podejmowane są różnego rodzaju zabiegi techniczne, zmierzające do przechwycenia i czasowego przetrzymania tej nadwyżki przepływu. Przegląd i analiza działania stosowanych sposobów przerzutu ścieków opadowych do odbiornika w okresach jego wysokich napełnień nie wyłoniły rozwiązania uniwersalnego i niezawodnego, które mogłoby mieć szerokie zastosowanie w praktyce. Podjęto zatem zadanie opracowania takiego zbiornika przerzutowego, który spełniałby wymogi efektywnego i niezawodnego działania w tym zakresie. Takim rozwiązaniem może być zbiornik retencyjno - przerzutowy typu GEMINUS - ET.
EN
The methods used in the practice of transferring of the excessive wastewater to the water receivers consist in gravitational outflow with the collector build in the section from water outflow point to the river. The cases of frequent flooding of the stormwater system caused by the lack of sufficient gravitational transfer often forced the users to build pumping stations. The overview of the used methods of stormwater transfer from the protected drainage basin to the water receiver in the periods of high filling levels did not reveal a solution which would be universal, reliable and widely used in the practice with small adaptive modifications. Therefore, the study discussed the problems of developing of the hydraulic solution for the method of transfer of the wastewater from precipitation to the water receiver to ensure unlimited, gravitational outflow in the periods of lower levels and medium filling states in the river (and forced transfer in the period of suddenly rising levels). The idea of these solutions consists in that the facilities of transfer of the stormwater to the water receiver should be located at the protected side of the drainage basin. These solutions would ensure the possibility of emergency repairs even if high filling levels were on the river. Their shape and the way they are embedded in the natural environment cannot negatively affect the landscape planning. Implementation of the retention reservoirs in the wastewater system is an essential component of the effective process of control of the outflow of the sludge from the drainage basin. It can be (and in many cases should be) supplemented with the components of the system that guarantee a considerable improvement in reliability of operation and ensure the appropriate efficiency of the assumed system of dewatering of the drainage basin. These components also include transfer reservoir, which adopt the responsibility for transfer of the wastewater from precipitation to water receivers e.g. rivers with high filling levels and also transfer of this wastewater from depressed land with respect to the elevated levels in river. Transfer reservoirs might also be used for moving a part or the whole flow of the wastewater to the drainage basin with lower filling levels in the areas of higher location with respect to the relieved drainage. Transfer reservoirs can also operate together with sewage treatment plants. One of solutions suggested in this case is that one of the transfer reservoirs transfers the wastewater flowing to the plant to the height demanded by the technological process, whereas after treatment, the second reservoir ensures its transfer to the receiver. Based on these conditions and problems, the authors developed new solution for transfer reservoirs. The present paper presents the design and principle of operation of one of these solutions.
PL
Ścieki opadowe poprzez system studzienek kanalizacji deszczowej powinny być doprowadzane do oczyszczalni i następnie do odbiorników naturalnych. Wiadomo jednak, że nie zawsze są one oczyszczone. Ścieki opadowe zawierają często znaczną ilość substancji olejowych pochodzących m.in. z awaryjnych rozlewów na jezdniach, podjazdach na stacjach benzynowych i parkingach. Podczas opadów tworzą się emulsje typu olej w wodzie, stanowiące poważne zagrożenie dla czystości środowiska naturalnego. W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń olejowych w ściekach deszczowych, gromadzonych w kolektorach i zbiornikach retencyjnych oczyszczalni centralnych, wskazanym jest zatrzymani ich w pobliżu źródła powstawania. Można to osiągnąć poprzez zabezpieczenie ulicznych wpustów wód opadowych przed przedostawaniem się do nich spłukiwanych emulsji olejowych. W tym celu w studzienkach kanalizacji deszczowej można umieszczać wkłady sorpcyjne, pochłaniające substancje olejowe. W Instytucie Włókiennictwa w Łodzi opracowano takie wkłady na bazie produkowanych włókien polipropylenowych i zbadano ich skuteczność oraz możliwość praktycznego zastosowania do ograniczania stężenia substancji olejowych w ściekach opadowych. Przy realizacji tej pracy współpracowano z Katedrą Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Łódzkiej.
EN
The tests on effective limiting of oil substances concentration in rainwaters have been carried out. Sorptive inserts were placed in street rainfall gutters/drains. These inserts were prepared from polypropylene nonwoven produced by Textile Research Institute in Łódź. Such nonwovens are very good sorbents of oil-impurities in flowing liquid media. The application of nonwoven sorption inserts in rainfull gutters is advisable in selected parts of surface drainage system, the ones which are subjected to increased contamination by oil substances. Sorption efficiency of these inserts equals ca. 1000% of their own mass, insert mass from 300g to 500g.
PL
W świetle prowadzonych o lat badań nad składem zanieczyszczeń ścieków opadowych, ich oczyszczanie przed wprowadzaniem do odbiornika okazuje się bezwzględnie konieczne. Stosowanie osadników i separatorów zawiesiny i substancji ropopochodnych na wylotach kolektorów deszczowych jest najczęściej w naszym kraju stosowaną metodą podczyszczania ścieków opadowych w znacznym stopniu ograniczającą według badań producentów ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych. Niniejszy artykuł zbiera badania ścieków opadowych prowadzone w różnych ośrodkach w kraju i zagranicą oraz prowadzone na Politechnice Białostockiej w ramach grantu KBN Nr 5 TO7E 015 24 (G/IIŚ/21/03).
EN
Presentation of series of types of separators equipped with multi-stream PUR-KLB1 packets of nominal efficiency of Qn = 10: 1601/s, designed for precipitation sewage treatment. Technological solution of precipitation sewage treatment plant, referring to sewage characteristic. Design assumptions for series of types of separators. Working principle. Hydraulic and technological calculations. Construction solution. General directives for separators' starting and exploitation.
12
Content available remote Ścieki opadowe z dróg a ochrona środowiska - mity i rzeczywistość
70%
PL
Dla przygotowanego w programie SWMM modelu cyfrowego rzeczywistej zlewni i sieci kanalizacyjnej dokonano kalibracji, wykorzystując dane pomiarowe opadów i odpływu ścieków.
EN
Calibration for digital model of virtual catchment area and water supply / sewage treatment systems done with SWMM software with the use of precipitation and sewage flow measurement data.
PL
W artykule za cel postawiono sobie ocenę zawartości zanieczyszczeń w ściekach opadowych z terenów komunikacyjnych oraz ocenę kinetyki przemian zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych w trakcie infiltracji w oczyszczalni. Badania przeprowadzono w oczyszczalni ścieków opadowych zlokalizowanej na terenie Krakowa. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że ścieki opadowe są stosunkowo trudno podatne na rozkład biochemiczny ze względu na wysokie wartości stosunku ChZTCr/BZT5 wynoszącego w granicach od 10,98 do 11,69. W czasie infiltracji ścieków w złożu zachodzą przemiany zanieczyszczeń zgodnie z kinetyką reakcji zerowego i drugiego rzędu.
EN
The aim of the article was to estimate the contents of pollutants in storm sewage come from communication areas and the evaluation of kinetics transformation of pollutants in storm sewage under infiltration process in sewage treatment plant. The researches were carried on in the storm sewage treatment, which is located in Krakow. The results showed that storm sewage are hardly pliable on biochemical dissolution because of the high value of ChZTCr/BZT5 relation which approximated from 10,98 to 11,69. In time of infiltration of sewage in bed the transformation of pollutants were set according to zero and second order kinetics.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne mogą stwarzać poważne zagrożenie dla biocenozy zbiorników wodnych będących odbiornikami ścieków opadowych z dużych miast. Podstawowym źródłem WWA są emisje do powietrza pyłów i aerozoli z procesów spalania paliw do celów grzewczych, z silników spalinowych oraz pyły powstające ze ścierania opon i nawierzchni asfaltowych wymywane z powietrza i zmywane z powierzchni ulic, dachów i innych utwardzonych powierzchni podczas opadów atmosferycznych lub roztopów. Pewną rolę w zwiększaniu zagrożenia mają obecne w ściekach opadowych związki powierzchniowo-czynne, które z jednej strony ułatwiają uwalnianie WWA z osadów ściekowych gromadzonych w wpustach ulicznych i separatorach, z drugiej poprzez poprawę wchłaniania WWA przez organizmy żywe, mogą także wzmagać ich działanie toksyczne.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons can create serious hazard to the biocenosis of the rivers receiving storm waters runoll from the large urban developments. In this case, the basic sources of PAHs are the emissions aerosols and particles into air from heat generation and automobile exhaust as well as tires and asphalt wear particles, which are washed from streets, roofs and paved areas during rainfall and thaw. Aquatic environment hazard can being increased by surfactants presented in storm wastewaters. On the one hand enhanced mobilization PAHs from sludge accumulated in the separators and the street inlets, and on the other hand can increase their toxicity by facillity PAHs transport over the bacterial membrane into the cells.
EN
On the basis of model calculation results for existing city catchment area, conducted with the use of EPA SWMM software, the influence of the integration level of partial catchment areas on calculation results was proved. The essential calculation parameter, hydraulic run-off width, tends to increase rapidly with the increase of the catchment area integration level. Considering conducted analyses, it can be recommended that partial catchment areas should be not bigger than 2 ha - in which case hydraulic run-off width can be introductorily defined as 30 - 60 m (for catchment area managed in a similar way to the analyzed one). Proper integration level of the catchment area is a decisive factor for correct designing of precipitation sewage system and essential for the process of calibration of a calculation model.
PL
W ogólnym wzorze na obliczanie spływu ścieków opadowych, niezależnie od stosowanych metod występuje współczynnik spływu (zarówno w metodzie granicznych natężeń jak i stałych natężeń) oraz współczynnik opóźnienia (w metodzie stałych natężeń). Współczynnik spływu jest przyjmowany na podstawie literatury zależnie od rodzaju i charakteru zlewni, najczęściej bez głębszej analizy. I trudno nie zgodzić się z Imhoffem [3], że nawet mała zmiana wartości współczynnika spływu bardziej wpływa na wynik końcowy niż inne parametry obliczeń. Warto więc poddać przyjmowane wartości współczynnika spływu wnikliwej analizie. W przypadku współczynnika opóźnienia, obliczanego najczęściej z wzoru Bürkli w metodzie stałych natężeń, o jego wartości decyduje wykładnik potęgi (stopień pierwiastka) (n), przyjmowany na podstawie kształtu i charakterystyki zlewni. Mając do dyspozycji najczęściej trzy wartości n (4, 6, 8) i bardzo nieprecyzyjne kryteria ich wyboru, trudno uznać otrzymywane na ich podstawie wartości spływu za satysfakcjonujące. Propozycja ich uszczegółowienia i dokładniejszego dostosowania do warunków lokalnych powinna poprawić dokładność obliczeń szczególnie, że metoda stałych natężeń stosowana do obliczeń przepływów w kanałach deszczowych jest oceniana przez specjalistów jako zaniżająca te przepływy w stosunku do metody granicznych natężeń. Tym zagadnieniom jest poświęcony niniejszy referat. Można uznać zaprezentowane w nim propozycje za dyskusyjne, ale warto poświęcić im nieco uwagi.
EN
In the general equation for calculation of storm sewage run-off, in each selected method there are: run-off coefficient (both in the method of border intensities and constant intensities) and delay coefficient (in the method of constant intensities). Run-off coefficient is accepted on the basis of literature depending on type and character of drainage area, most often without deeper analysis. And it is hard not to agree with Imhoff [3], that even small change of run-off coefficient change has bigger impact on final result than other parameters of calculations. So it is worth to thoroughly analyse accepted values of the coefficient. In the case of the delay coefficient (), calculated most often with Bürkli equa-tion in the method of constant intensities, its value is decided by index of power (degree of radical) (n), accepted on the basis of shape and characteristics of drainage area. Having to choose most often three values of n (4, 6, 8) and very imprecise criteria of their selection, it is hard to recognise obtained values of run-off on their basis as satisfying. The proposal of their more precise description and more exact accommodation to local conditions should improve accuracy of calculations, especially that method of constant intensities applied for calculations of flow in storm channels is estimated by experts as underrating those flows in relation to the method of border intensities. Present paper describes those issues. Proposal given in the paper may be considered as controversial, but it is worth to pay some attention to them. The consciousness of the results which in value of computational flow when designing storm channels bring accepting imprecise coefficient of run-off, not answering actual drainage area development, should cause larger care during accepting value of run-off coefficient. In every case it is necessary to analyse its value. Accuracy of determining of computational flows of storm channels, in the method of constant intensities certainly will improve utilization of proposal of higher selection of radical in Bürkli equation, more specific criteria of its accepting and better adaptation to dewatered drainage area development plan.
PL
Prowadzono badania ścieków opadowych z dwóch gospodarstw prowadzących chów bydła. Celem badań było określenie rzeczywistych stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych z terenów gospodarstw. Wybudowano badawczy system kanalizacji deszczowej w gospodarstwie w Falentach, a także wykorzystano udrożniony system kanalizacji deszczowej w Biebrzy. W latach 2009-2010 pobierano próby ścieków opadowych, wód powierzchniowych z odbiorników spływu oraz wód podziemnych z piezometrów zainstalowanych na terenach gospodarstw. Oznaczano stężenie azotu amonowego, azotanowego, fosforanów oraz wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen. Stwierdzono zwiększone wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen oraz zwiększone stężenie fosforanów w ściekach opadowych. Większość wskaźników przyjmowała mniejsze wartości w wodach powierzchniowych w stosunku do ścieków opadowych.
EN
Storm water studies were carried out in two cattle farms. The aim of this study was to determine the real concentration of pollutants discharged from farmyards. Storm water drainage system built in the farm in Falenty and the existing storm drainage system in the Biebrza were used for this purpose. Samples of runoff water, surface water and groundwater were collected in the years 2009-2010. Concentrations of ammonium ions, nitrates, phosphates, and chemical oxygen demand were determined. Increased concentrations of chemical oxygen demand and phosphates were found in runoff waters. Most parameters had lower concentrations in surface than in runoff waters.
EN
Scheme for finał technological system. Computer simulation of the sewage treatment process during wet weather. Changes in the process of biological treatment. Options for biological grade working: omission channe! - working and not working states.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.