Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1382

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stan techniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
1
Content available remote Analiza metod utrzymania pojazdów szynowych.
100%
PL
Praca zawiera wyniki analizy metod utrzymania określonych obiektów technicznych. Przykłady proponowanych metod utrzymania zobrazowano dla przykładu odpowiednimi wykresami. Zaznaczone na wykresach oznaczenia oraz zamieszczona w tekście analiza z podanymi zaletami i wadami poszczególnych metod stanowią podstawę do podjęcia decyzji odnośnie do adaptacji danej metody do określonego obiektu technicznego.
EN
The paper presents the results of an analysis of methods of maintenance of certain technical objects. The examples of some proposed maintenance methods have been illustrated by diagrams. The denotation used in the diagrams and the analysis given in the text together with the advantages and disadvantages of particular methods are a basis in decision making on the adaptation of a given method for a given object.
PL
Podczas eksploatacji instalacji klimatyzacji – wentylacji istotne jest kontrolowanie jej stanu technicznego i higienicznego. W przypadku instalacji przeznaczonych do obsługi sal operacyjnych bardzo ważne jest również okresowe kontrolowanie stanu czystości mikrobiologicznej powietrza doprowadzanego do sali operacyjnej. Podczas kontroli należy również zwrócić uwagę, czy zachowany jest prawidłowy przepływ powietrza przez pomieszczenie, czy zachowana jest wymagana krotność wymian powietrza i gradacja ciśnienia względem otoczenia sali [5].
PL
Stan techniczny wyrobisk pionowych, zwłaszcza szybów i szybików jest kluczowym zagadnieniem w zapewnieniu ciągłości pracy podziemnych kopalń. Wyrobiska te stanowią główne drogi odstawy, a także pełnią istotne funkcje wentylacyjne. Z tych względów prowadzi się okresowe badania tych obiektów. Zaniechanie tych działań może prowadzić do poważnych awarii. W artykule przedstawiono przykład zastosowania technik dostępu linowego w badaniu stanu technicznego obudowy szybika „Południowego" w Kopalni Soli „Kłodawa", przez zespół rzeczoznawców z Głównego Instytutu Górnictwa.
EN
The technical condition of vertical workings, particularly shafts and winzes is a key issue in ensuring the continuity of the operation of underground mines. These excavations are the main haulage roads and perform important ventilation functions. For these reasons periodic surveys of these objects are carried out. Failure to do so can lead to serious accidents. The article presents an example of using rope access techniques in the study of the technical condition of the „Southern" winze in „Klodawa" Salt Mine by a team of experts from the Central Mining Institute.
9
Content available remote Kształtowanie stanu technicznego suwnicy pomostowej dla potrzeb eksploatacji
80%
PL
Przedstawiono możliwości kształtowania stanu technicznego suwnicy pomostowej dla potrzeb racjonalizacji jej eksploatacji. Sformułowano wskaźnik jakości eksploatacyjnej. Ukierunkowane na kształtowanie stanu technicznego urządzenia badania przeprowadzono na zweryfikowanym doświadczalnie jego modelu cyfrowym. Przedstawiono ponadto wybrane wyniki badań eksploatacyjnych potwierdzające możliwości kształtowania stanu technicznego suwnic.
EN
The paper is presenting possibility of technical state of the overhead crane designing for exploitation needs. Researching on real objects are difficult, time-consumed and expensive. Therefore, it is necessary to take up steps that tend towards rapid prototyping of overhead cranes. For the needs of technical state of the overhead crane designing was developed a method for which quality exploitation coefficients of device was formulated. Researching oriented on designing of technical state of the overhead crane was realized with experimentally chacked digital model. During researches attention was accumulated on specifics device exploitation parameters and its deviation of nominal value. Tests result confirm possibilities of technical state of the overhead crane designing in user's quality demands.
10
Content available remote Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym
80%
PL
W artykule przedstawiono opis dachu drewnianego w budynku mieszkalnym, który po wielu latach eksploatacji został poddany pracom remontowym. Długotrwały okres eksploatacji budynku, brak regularnie prowadzonych remontów okresowych oraz błędnie określony zakres prac remontu kapitalnego pokrycia doprowadziły do drastycznego spadku sprawności technicznej dachu. Przedstawiono analizę wpływu stanu technicznego dachu na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynku oraz zaproponowana koncepcja rozwiązania kompleksowej modernizacji przekrycia budynku.
EN
The article presents the description of a wooden roof in a residential building that was subjected to repair work following long years of usage. The long period of use of the building, without any regular repairs and a wrongly determined scope of general repair work for the covering caused a dramatic reduction of the technical capacity of the roof. An analysis of the influence of the technical condition of the roof on the safety of the structure and of use of the building was presented, and a concept was suggested to provide a comprehensive upgrade of the building coverage.
11
Content available remote Ocena stanu technicznego silnika wyciągowego i przetwornicy sterującej
80%
PL
W referacie zaprezentowana zostanie: - metoda oceny stopnia zużycia izolacji uzwojeń, - metoda badania przyczyn iskrzenia szczotek w maszynach prądu stałego, - metoda oceny klatki rozruchowej.
PL
Ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych należy do najtrudniejszych, biorąc pod uwagę wszystkie pozostałe konstrukcje budowlane. Ma na to wpływ m.in. liniowy charakter, duża różnorodność stosowanych materiałów do konstruowania rur, różnorodność technologii ich wbudowywania, usytuowanie w zróżnicowanym środowisku gruntowo-wodnym, transport różnych ścieków oraz brak bezpośredniej dostępności do nich.
14
Content available remote Bezpieczeństwo pracy z suwnicami
80%
PL
Dla wielu zakładów przemysłowych suwnica jest integralnym elementem cyklu produkcyjnego - narzędziem, bez którego nie sposób wyobrazić sobie pracę. Często jednak praca suwnic odbywa się w bardzo trudnych warunkach, dlatego bezpieczeństwo ich użytkowania zależy w znacznej mierze od utrzymania ich właściwego stanu technicznego oraz wymaga odpowiedniego doboru wykonywanych prac, zgodnych z przeznaczeniem urządzenia.
15
Content available remote System stałej kontroli stanu dużych obiektów mostowych
80%
PL
Każdy obiekt budowlany dla swojego prawidłowego funkcjonowania wymaga okresowego sprawdzania jego stanu technicznego. Stwierdzone usterki powinny być na bieżąco usuwane. Przeprowadzanie kontroli nakazuje zdrowy rozsądek, ale także wymagają tego przepisy. Dotyczy to także instalacji elektrycznych.
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.