Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1789

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Konkurencyjność przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
XX
Dotychczasowe źródła konkurencyjności w Polsce (konkurencyjność ex post) na skutek szybkiej integracji z rynkiem światowym i europejskim należy zamienić na konkurencyjność ex ante. Ma to związek z innowacyjnością, przedsiębiorczością, jakością technologii, wydajnością i podwyższonymi kwalifikacjami kapitału ludzkiego. Prawdziwa konkurencja wolnorynkowa w efekcie prowadzi do poprawy jakości świadczonych usług i oferowanych produktów, do podwyższenia poziomu kompleksowej obsługi klienta przy jednoczesnym obniżaniu cen. Istotne jest określenie popytu na wyroby i zdolność do przeciwstawiania się konkurencyjności analizując konkurencyjność przedsiębiorstw. Przejawem konkurencyjności przedsiębiorstwa może być ocena, jakość, dobra opinia. Natomiast inne podejście do konkurencyjności to uwaga na bieżącą pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Tu ocenia się udział w rynku, rentowność, innowacyjność itp. Wspólną cechą obu podejść jest określenie, czy przedsiębiorstwo znajduje podstawy działania na rynku poprzez zapewnienie, konfigurację i wykorzystanie zasobów. (fragment tekstu)
EN
The problem of competitiveness has been present for nearly thirty years. Interest in it is not decreasing, on the contrary is increasing. In economics, a lot of things comes down to determining the competitive or non-competitive matters. In a market economy, competition is a fundamental economic mechanism. Based on the study of literature, the following methodical and methodological approach was assumed: the definition of competitiveness, competitiveness model and resource potential of a competitive approach. Structural elements (subsystems) of competitive model are: the competitiveness potential, competitive advantage, competing instruments, competitive position (with the model taking into account the causal relationships between the structural elements of competitiveness). (original abstract)
XX
Polscy przedsiębiorcy wkrótce będą musieli stawić czoło konkurencji niezliczonej rzeszy firm, od lat działających na unijnym rynku, nawykłych do rywalizacji, spełniających coraz ostrzejsze brukselskie normy i standardy, ale jednocześnie - mających łatwy dostęp i do najnowszych technologii, i do źródeł finansowania, i do najnowszych rozwiązań organizacyjnych.
XX
W artykule autorka podjęła próbę określenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw budowlanych na podstawie Listy 100 największych przedsiębiorstw budowlanych w 2002 r. publikowanej przez gazetę "Murator" oraz wykorzystując dane Głównego Urzędu Statystycznego. (streszcz. oryg.)
EN
In the article the author attempted to describe competitiveness of Polish building contractors, based on the List of the 100biggest Polish building contractors in the year 2002 published in the newspaper MURATOR - using data from The Polish Statistical Office. (original abstract)
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy obsługi klienta mające wpływ na tworzenie wartości dodanej i kreowanie konkurencyjności organizacji na rynku globalnym. Przeprowadzono badania studialne dotyczące obsługi klienta jako wartości dodanej organizacji. Celem badań empirycznych są potrzeby i oczekiwania klientów, jako technikę badawczą zastosowano technikę ankietową. Kwestionariusz ankiety składa się z 16 pytań o charakterze zamkniętym. Pierwsza część pytań odnosi się do obsługi w punktach stacjonarnych, a druga część do obsługi za pośrednictwem Infonetii. Wskazano najistotniejsze kierunki zmian w zarządzaniu strategicznym organizacją.
XX
Artykuł prezentuje trójwymiarową koncepcję konkurencyjności przedsiębiorstwa, która obejmuje pozycję, potencjał i strategię konkurencyjną przedsiębiorstwa. Omówiono wyniki badań empirycznych konkurencyjności polskich firm w porównaniu z firmami Unii Europejskiej w kontekście planowanego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
XX
Po roku 1990 nastąpił intensywny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce. Jednak w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi przedsiębiorstwa te odznaczają się niską konkurencyjnością. Tymczasem, aby utrzymać się na rynku i rozwijać, muszą być w stanie pokonać różne bariery. Obserwując działalność przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, można zauważyć, iż obecnie wśród nich na plan pierwszy wysuwa się integracja z Unią Europejską. Celem opracowania jest ocena poziomu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
Since 1990 intensive quantitative increase in the sector of small and medium enterprises in Poland has been observed. However, competitiveness of this sector do not seem so promising. Parameters determining competitiveness of small and medium enterprises such profitability, amount of exenditures or innovation are much worse it in case of big companies. Further development of the sector of small and medium enterprises depends on capability to face challenges of this barrier. (original abstract)
XX
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego otoczenia poddawane jest wpływom różnych czynników, które muszą znaleźć swoje umiejscowienie w podmiocie gospodarczym, aby mógł on być konkurencyjny wobec innych podmiotów, uczestników rynku. Jednym z obszarów rozwoju przedsiębiorstwa są konkurencyjność i środowisko naturalne. Jedno i drugie stanowi zwartą całość. Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia świadomości ekorozwojowej w konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw. Teza pierwsza: świadomość ekorozwojowa jest kształtowana poprzez czynniki miękkie i czynniki twarde. Teza druga: świadomość ekorozwojowa jest czynnikiem składowym i czynnikiem przenikania konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw, co w konsekwencji powoduje kształtowanie konkurencyjności miękkiej ekorozwoju przedsiębiorstw oraz behawioralnej ekorozwojowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
In conditions of changeable environment business management is subjected to numerous influences of various factors which must find their position in the business entity, so that it can be competitive with other entities, market participants. The competitiveness and the natural environment are some of the areas of the development of the enterprise. One does not exclude the other, on the contrary they constitute a coherent whole. The aim of this paper is to present the importance of eco-developmental awareness in the competitiveness of soft enterprises. The first thesis asserts that the eco-developmental awareness is shaped through soft factors and hard factors. The second thesis states that the eco-developmental awareness is a storage factor and a permeation factor of the soft competitiveness of enterprises which in turn results in the formation of the soft competitiveness of sustainable development of enterprises and behavioral eco-developmental competitive advantage. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest ocena wpływu procesu budowania wspólnego rynku na ograniczenie i zmianę struktury pomocy państwowej udzielanej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz określenie, które państwa naruszały zasadę równych szans podmiotów gospodarczych i przyczyniały się w największym stopniu do zakłócania wolnej konkurencji na rynku wewętrzym. (fragment artykułu)
EN
The article concerns the most controversial area of the EU competition policy i.e. formal acceptance of state aid on the basis of some exemptions from the general rule prohibiting its granting. The signatories of the EEC Treaty created a lot of possibilities for member states to support their enterprises, and there are many examples when state intervention infringed the principle of free competition in the common market, delayed structural reforms as well as the process and effects of market liberalization. The most detrimental effect to the common market had state aid in the 70s, when member states in the circumstances of oil crisis and protracted economic downturn were extending the level of aid for own enterprises in order to strengthen their competitiveness in relation to the third countries but also in the common market. The Commission's policy turned out to be totally ineffective these days. The change of the Commission's attitude and the new approach to the matter of state intervention was caused by the Single Market Project 1992, realization of which started in the mid-80s. Creation of the internal market forced member states to reduce the level of state aid and to redirect it at less detrimental kinds of aid like horizontal aid (e.g. aid supporting research and development, the protection of environment, small and medium enterprises, training of less developed regions). But a visible limitation of state aid levels have been observed no sooner than since the mid-908, and its redirection to horizontal objectives only since the end of the 90s. Nowadays we are in the course of reform of the EU state aid policy. The reform process and its assumptions are based on the provisions of the Lisbon Strategy from March 2000. All the introduced changes serve to realize effectiveness goals. The author presents the development of the EU state aid policy and makes an attempt to evaluate its impact on competition in the common market. (original abstract)
XX
Przedstawiono program przyjęty przez Radę Ministrów dnia 11 maja 1999 r. pod nazwą: "Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw". Program ten ma na celu zwiększenie konkurencyjności sektora MSP, wzrost eksportu sektora MSP oraz wzrost nakładów inwestycyjnych w tym sektorze.
EN
The programme adopted by the Cabinet on the 11th of May 1999 concerning the trends of the government's activities towards small and medium-sized enterprises is described. The purpose of the programme is to increase the competitiveness of small and medium-sized enterprises sector, to increase export and the number of investments in the sector.(MN)
11
80%
XX
W warunkach globalizacji gospodarki, silnej konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz ważniejszym czynnikiem determinującym długookresową efektywność gospodarowania. Innowacje przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności towarów i usług, co decyduje o pozycji przedsiębiorstwa na rynku, a tym samym ma wpływ na jego konkurencyjność. Innowacyjność usług logistycznych w prostym ujęciu sprowadza się do oferowania klientom nowych usług i do poszerzania zakresu usług dotychczas świadczonych. W zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa, na który wpływ mają umiejętności i kwalifikacje pracowników, zasoby rzeczowe i wyposażenie techniczne, oferuje ono klientom standardowe usługi logistyczne lub kompleksowe pakiety usług. Uwzględniając zasadnicze cele innowacji, wśród których szczególnie istotny jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, w artykule przeanalizowano związek innowacyjności usług logistycznych świadczonych przez firmy TSL z dynamiką ich przychodów. Jakkolwiek dynamika przychodów jest tylko jednym z czynników wskazujących na wzrost konkurencyjności, to o jego wyborze przesądziła syntetyczna forma artykułu.(fragment tekstu)
EN
In conditions of globalization the ability to create innovation becomes more and more important factor determining effectiveness of economic processes. Enterprises for better fitting for requirements of markets and changing environment must introduce innovations. They contribute to incrementation of attractiveness of commodity and favor, which decide about position of firm in the environment and so has an influence on its competitiveness. Innovative of logistical favor is going to offer clients a new favors and widen range showed so far. This, what differentiates logistical favor and simultaneously shows their innovative is a range of operation offered is within the confines of basic favor - transport and storage. Innovative of logistical favor has been followed on example of TSL enterprise. taking into consideration purposes of innovations among which is incrementation of competitiveness of enterprise on market, they analyzed the relation of innovative of logistical favor with the dynamics of income of researched firms. Dynamics of income is just one of factor showing incrementation of competitiveness, about its choice decided a synthetic form of this article.(author's abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych koncepcji konkurencyjności na poziomie mikroekonomicznym oraz analiza głównych czynników mających istotny wpływ na konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych. Istotne jest rozpoznanie i zrozumienie, jak poszczególne uwarunkowania determinują konkurencyjność przedsiębiorstw, oraz zwrócenie szczególnej uwagi na takie aspekty związane z analizą konkurencyjności przedsiębiorstw, jak pozycja konkurencyjna, źródła i instrumenty budowania przewagi konkurencyjnej oraz wybrane metody pomiaru konkurencyjności. W artykule dokonano analizy piśmiennictwa w zakresie wskazanym powyżej. Z przedstawionych koncepcji wynika, iż współcześnie trudno jest mówić o jednolitym i powszechnie akceptowanym podejściu do zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, gdyż różnorodność koncepcji oraz klasyfikacji czynników determinujących konkurencyjność ukazuje złożoność i wielowymiarowość tego zagadnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present some concepts of competitiveness at the microeconomic level and the analysis of the main factors, which have a significant impact on the competitiveness of modern enterprises. It is important to recognize and understand how different factors determine the competitiveness of enterprises.(original abstract)
XX
Lokalizacja przyczynia się do kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Wybór lokalizacji jest zależny od wielu czynników, np. od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju oferowanego produktu/usługi. Problematyka lokalizacji silnie wpisuje się w dorobek nowej geografii ekonomicznej. Lokalizacja związana jest z przedsiębiorstwami, ale jej znaczenie kształtowane jest przez jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo - region administracyjny). Jednostki te przyczyniają się do stwarzania warunków pod lokalizację przedsiębiorstw. Czynniki decydujące o lokalizacji podmiotów gospodarczych mogą być tzw. twarde i miękkie. Twardym czynnikiem lokalizacji może być np. infrastruktura techniczna, a miękkim np. zasoby ludzkie. Prezentowane wyniki badań ukazują czynniki lokalizacji przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego. Jednym z nich są zasoby ludzkie, które są coraz bardziej dostrzegane przez badane podmioty. Ważność tego czynnika może być podyktowana wzrostem świadomości właścicieli przedsiębiorstw, że: wykształcona kadra pracownicza to łatwiejsze konkurowanie na rynku44. Ekologiczność regionu to czynnik lokalizacji będący słabym ogniwem w prezentowanych badaniach. Może to wynikać z niedostatecznej wiedzy o ekologii, ochronie środowiska naturalnego oraz z niedostrzegania zależności między przedsiębiorstwem a środowiskiem naturalnym jako zasobem organizacji. (abstrakt autora)
EN
The problem of location concerns every company. Market economy and globalisation create new opportunities for companies to grow. Location decision should be considered not only as a single act but a multiple act depending on the changes in the corporate environment. Location in accompanied by numerous soft and hard factors. It is one of the elements which create corporate competitiveness. Each location factor has its own value reflected in the creation of competitive potential. The article presents the results of a survey carried out in the Economic Geography Department, Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics in Warsaw by Michał Adam Leśniewski in the research task "Location of Companies in the Conditions of Globalisation and Their Competitiveness", within the major research topic "Globalisation and Company Location" headed by prof. Kazimierz Kuciński. (original abstract)
XX
Omówiono zasady stosowania reguł konkurencji odnoszących się do przedsiębiorstw oraz zasady stosowania przepisów o pomocy państwa.
XX
Artykuł omawia trendy rozwojowe w obrębie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce w latach 90-tych. Przedstawiono wielkość sektora MSP, jego rolę w gospodarce, kierunki jego rozwoju w latach 1994-97, wpływ inwestycji zagranicznych na konkurencyjność i innowacyjność MSP. Autor stwierdza, że w ostatnich latach nastąpił szybki wzrost sektora MSP, zwłaszcza w sferze usług. Jednak dalszy rozwój sektora jest zagrożony na skutek ogólnie niskiej innowacyjności przedsiębiorstw.
EN
Development pattern of the sector of small and medium enterprises (SME) in Poland in the 1990s is analysed in the paper with respect to the: size of SME sector, its role in the economy, branch distribution, impact of foreign direct investment and innovativeness of SMEs. As the main conclusions, the author emphasizes still fast growth of SMEs over last years (especially within services area, like financial intermediation, real estate, renting etc.) which is however endangered in the long-run by the generally low innovativeness of SME sector.
XX
Artykuł omawia jedno z najnowszych działań rządu brytyjskiego, mające na celu wzrost konkurencyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to prowadzona przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu ogólnokrajowa kampania "Fit for future - business learning from business".
XX
Przy pełnej i rzetelnej ocenie pozycji konkurencyjnej konieczne jest uwzględnienie zmiennego, niestabilnego i burzliwego otoczenia (siły i kierunku działań podejmowanych przez konkurentów). Pozycje konkurencyjne przy takim założeniu są bardzo niestałe. Należy je nieustannie korygować, zmieniając oceny czynników sukcesu i ich wagi. Niezbędne jest wówczas ustalenie sposobu na polepszanie wyników jeszcze przed ich osiągnięciem. Wykorzystywana jest do tego metoda benchmarkingu - uczenia się i wprowadzania zmian w oparciu o praktykę najlepszych.Benchmarking jest narzędziem używanym w dążeniu do uzyskania możliwie najlepszej pozycji konkurencyjnej w długim okresie. Ciągłość sprzyja doskonaleniu poszczególnych czynności i wzajemnemu ich dostosowaniu, co umożliwia firmom zdobycie wyjątkowych zdolności i umiejętności dopasowanych do ich strategii. Ciągłość wzmacnia tożsamość firmy - dlatego benchmarking jest narzędziem umożliwiającym w ciągły sposób analizowanie konkurencyjnych czynności wykonywanych przez konkurentów. Pozwala to na określenie benchmarkingu jako dynamicznej metody poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
Benchmarking has been defined as a continuous, systematic process for comparing performances of organizations, functions or processes against the best in world, aiming not only match those performance levels, but to exceed them. Benchmarking allows to analyse and improve key business processes, performance, profitability and market shares. It allows improving competitiveness. The benchmarking process is of significant potential benefit to industry when used as a continuous, dynamic process where areas for potential changes are identified and improvements are monitored.Benchmarking is often identified with the competitive position analysis. The competitive position analysis assesses the final company's competitive conditions and it is classified as a static method. Benchmarking is a continuous, systematic process for changes introducing. It improves management processes and is classified as a dynamic method.The benchmarking process generally consists of four stages: planning, information/data collecting, analyzing and adapting which are combined with different benchmarking models e.g. Camp R.C. Model, Watson G.H. Model, IBC Model and The Benchmarking Wheel Model.Summing up, benchmarking is a dynamic method of company's management processes improvement. It assesses the crucial management areas, ensures the permanent effectiveness improvement and applies the "best in class" solutions. The benchmarking process and other methods of competitiveness improving are complementary. (original abstract)
XX
Artykuł traktuje o systemie zarzadzania środowiskowego i uczestnictwa w EMAS jako atrakcyjnego kryterium oceny pozycji konkurencyjności przedsiębiorstw, decydującym o jego wartości rynkowej, świadomości ekologicznej, wizerunku czy nawet wiarygodności biznesowej dla wszystkich interesariuszy. Zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa zostały zweryfikowane według głównych wskaźników ekologicznej uciążliwości,takich jak: gazogenność, pyłogenność, ściekogenność, odpadowość oraz zagospodarowanie odpadów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper focus is on environmental management system and participation in EMAS scheme as an attractive criterion of company competitive position assessment, determining its market value, ecological consciousness, image or even it business credibility for all stakeholders. Company resources and skills are verified here on the basis of main environmental impact and damage indicators such as: emissions of gases, particles, sludge and waste and waste management system. (original abstract)
XX
Celem niniejszych rozważań jest próba zdefiniowania zrównoważonej konkurencyjności przedsiębiorstwa, pojęcia łączącego w sobie wymienione cele. (fragment tekstu)
EN
Modern companies should consider two goals: the aspiration to raise competitiveness and the respect to the principles of balanced growth. These aspirations are seemingly contradictory. The article is to make an analysis of the notions of competitiveness and balanced growth as well as an attempt to define the notion combining the above goals: balanced corporate competitiveness. (original abstract)
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.