Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 211

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Projekty innowacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
XX
LOG UP - Logistic Start-up Bank to pierwszy konkurs dla start-up'ow, który bezpośrednio łączy projekty i pomysły z obszaru logistyki z oceną praktyków odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za ten obszar oraz ekspertów rynkowych. Konkurs skierowany jest do osób, firm i projektów, które mogą w innowacyjny sposób usprawnić procesy logistyczne. (fragment tekstu)
EN
Organization, which wants to exist in competitive environment of global markets cannot ignore development represented by improvement of products, services and also processes. Attempt to reach something new and better is very related with innovation.(original abstract)
XX
NewConnect powstał z myślą o małych, dynamicznie rozwijających się spółkach, jako alternatywne źródło pozyskiwania kapitału do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Dla inwestorów natomiast ma być źródłem dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych poprzez możliwość zakupu akcji spółek publicznych, charakteryzujących się większym ryzykiem (w stosunku do emitentów notowanych na rynku głównym), ale jednocześnie z ogromnymi szansami na sukces w przyszłości. W artykule dokonano analizy funkcjonowania NewConnect w okresie od sierpnia 2007 r. do końca 2010 r. Przedstawiono podstawowe dane statystyczne obrazujące 3,5-letnią działalność rynku, notowane w tym systemie spółki, z uwzględnieniem wielkości emisji, osiąganych stóp zwrotu oraz transferów na rynek regulowany, a także strukturę inwestorów lokujących środki na NewConnect.(abstrakt oryginalny)
EN
NewConnect was designed for small, rapidly growing companies as an alternative source to raise capital necessary to finance innovative projects. For investors, however, it is supposed to be a source of diversification of investment portfolios by being able to purchase shares of public companies that have a higher risk (in relation to issuers listed on the main market), but with enormous opportunities for success in the future. This article analyzes the operation of the NewConnect in the period from August 2007 until the end of 2010. There are presented basic statistical data showing 3.5 years of market operations, companies listed in the system, including value of emissions, achieved rates of return and transfers to the regulated market, as well as the structure of investors presented on the NewConnect.(original abstract)
4
Content available remote Selected Determinants of Mezzanine Financing in Poland
75%
XX
Szczególną formą aktywności przedsiębiorstwa decydującym o jego rozwoju, a nawet przetrwaniu jest działalność innowacyjna. Pozyskanie kapitału na realizację innowacji, jest ważnym ale, nie jednym czynnikiem wprowadzenia innowacji. Cechy innowacji, a w szczególności ryzyko powodzenia sprawiają, że istnieje istotna trudność pozyskania finansowania zewnętrznego, w szczególności obcego na ich rozwój i wdrożenie. Przedmiotem rozważań w artykule jest finansowanie hybrydowe w formule mezzanine projektów innowacyjnych realizowanych tak w firmach start-up jak i w firmach o już ugruntowanej pozycji. Za cel artykułu przyjęto przeprowadzenie dyskusji dotyczącej możliwości oraz analizy praktyki stosowanej przez fundusze mezzanine w Polsce wobec aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono na podstawie informacji o inwestycjach funduszy mezzanine w Polsce. Pierwsza część artykułu poświęcona jest osadzeniu finansowania mezzanine, w tym celu wskazano cechy innowacji decydującej o możliwości ich finansowania zewnętrznego. Zaprezentowane różne strategie inwestycyjne funduszy Private Equity Fund w skali globalnej, w której uwidocznione jest znaczenie i cechy finansowania mezzanine. Wskazano również na podstawie danych statystycznych jaki jest potencjalny rynek finansowania innowacji w Polsce. W dalszej kolejności wskazano istotę finansowania typu mezzannine oraz jego potencjalne możliwości wsparcia rozwoju i innowacji. Na tym tle przeprowadzono analizę możliwości finansowania innowacji w firmach typu start-up oraz w firmach o utrwalonej pozycji rynkowej. Na tym tle zaprezentowano przykładowe finansowania mezzanine jakie miały miejsce w Polsce w ostatnich latach. Praca przybrała zatem formę analizy dedukcyjno-indukcyjnej. Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku że, następuje stopniowy rozwój finansowania mezzanine w Polsce. Transakcje są różnorodne tak, co do branży jak i wielkości inwestycji. Odnotowuje się jednak obniżanie minimalnych kwot pojedynczych inwestycji, co powoduje, że zainteresowanie tą formą finansowania może wzrosnąć. Należny jednak stwierdzić, że fundusze mezzanine swoją aktywność koncentrują na firmach średnich i dużych w dobrej kondycji finansowej, które nie mają zdolności kredytowej dla realizacji wszystkich przedsięwzięć rozwojowych. Posiadają one cechy organizacji dojrzałej. A zatem mają: strategię, doświadczony zarząd, dobre przepływy finansowe, dobrą pozycję rynkową i potencjał wzrostu. Barierą rozwoju funduszy mezzanine w innowacje realizowane w sektorze MSP, może być koszt stały transakcji oraz koszty realizacji funkcji kontrolnej funduszu w pojedynczej inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
A very significant form of company activity determining its development and even survival is innovation activity. Raising capital for the implementation of innovation is an important but not the only factor in the introduction of innovation. Characteristics of innovation, and in particular the risk of failure, make for a significant difficulty in obtaining external financing, particularly from third parties, which is an obstacle to their development and implementation. The subject of discussion in the article is the hybrid formula mezzanine type of financing innovative projects implemented both in start-up companies and in already well established companies. The purpose of the article is to discuss the possibilities and to perform an analysis of the practices followed by mezzanine funds in Poland in respect to the innovation activities of Polish companies. Research presented in the article was conducted on the basis of information on investments performed by mezzanine funds in Poland. Of particular importance for the innovativeness of the economy is to have companies from the SME sector, and therefore we also carried out research in this group. Innovations are often initiated in special purpose companies, start-up, etc., that operate in the SME sector. Therefore, the financing of innovation cannot be ignored as a thread of innovation in SMEs. The study involved interviews in several companies in the sector. The study concerned the possibilities of financing innovation involving mezzanine, knowledge of hybrid forms of financing, preparedness for hybrid financing. Studies are not representative, but are rather sounding a view to clarify any further research. Hypothesis: mezzanine financing, utilizing its specific benefits, is increasingly used to finance the gap in the financing of innovation, in particular special purpose companies in the SME sector. So the hypothesis raises two strands of research. The first concerned the financing of innovation as seen from the mezzanine fund. The second concerns the willingness of enterprises to use this form of financing. The first part of the article is devoted to the embeddedness of mezzanine financing. For that purpose, the specific innovation feature decisive to the possibility of external financing was indicated. Various investment strategies of Private Equity Funds on a global scale were presented in a way intended to highlight the meaning and characteristics of mezzanine financing. Also, on the basis of statistical data, the potential market for innovation financing in Poland was indicated. Subsequently the essence of mezzanine type financing and its potential to support development and innovation was presented. Upon this background, an analysis of the possibilities for financing innovation in startups and established companies was conducted. Also, examples of mezzanine financing that took place in Poland in recent years were presented. The article, therefore, is constructed in the form of deductive-inductive analysis. The conducted research leads to the conclusion that there is a gradual development of mezzanine financing in Poland. The transactions are also diverse as to the industry sector and the size of the investment. There is also a noticeable lowering of the minimum quota of individual investments, which means that the popularity of this form of financing could increase. What needs to be noticed, however, is that mezzanine funds focus their activity on companies in good financial condition, which do not have the credit capacity for the implementation of all their development projects. They have the characteristics of a mature organization. So they have: a strategy, experienced management, good cash flow, good market position and growth potential. (original abstract)
5
Content available remote Ustawienie organizacji i zarządzania firmą rodzinną
75%
XX
Nie tylko firmie rodzinnej potrzebne są innowacje i przedsiębiorczość dla sprostania szybko zmieniającej się i gwałtownie narastającej konkurencji w zglobalizowanym świecie. Ponieważ innowacja to kot chodzący własnymi drogami to odkrycie tych dróg nie jest zadaniem ani prostym, ani łatwym. Dobre ustawienie organizacji i zarządzania jest właściwym skutecznym i efektywnym działaniem, które ułatwia pracę i pozwala szybciej naprowadzić na pożądany wynik. (fragment tekstu)
EN
Methodological operations for setting a company have been discussed as well as those for innovative projects during the functioning of the company in the conditions of globalization, highlighting the importance of formulating a vision and mission. Four phases of approach to setting the company in different external and internal conditions of functioning of the company have been discussed. The emphasis has been put on the specific definition of the organization to facilitate the ordering of the activities of the company. Effective method of creating methods necessary to develop innovations has been presented. Five-step method of setting the assumptions and then realizing innovative projects has been discussed. (original abstract)
6
75%
XX
Celem artykułu jest usystematyzowanie definicji startupów oraz dokonanie wstępnego przeglądu przeprowadzonych dotychczas badań nad nimi z wykorzystaniem metody literaturowej powołując się na wybrane polsko- i obcojęzyczne źródła. Dodatkowo w niniejszym opracowaniu w oparciu o subiektywnie dobrane wskaźniki podjęto próbę oceny warunków sprzyjających powstawaniu nowych startupów w Kanadzie, Polsce i Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem metody taksonomicznej Hellwiga. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że najlepsze warunki sprzyjające zakładaniu startupów są w Kanadzie. Spośród trzech analizowanych krajów Polska odnotowuje najwyższy średnioroczny wzrost udziału wydatków na B+R w PKB. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to systemise multiple definitions of startup entity and make a preliminary review of the research dedicated to this type of economic activity by using a selective literature review. Moreover, author of this paper tries to assess a variety of conditions regarding running a startup in Canada, Poland and the United States of America by using Hellwig taxonomic method. As evidenced by the analysis Canada has the best conditions for fostering startup business. Among all the examined countries Poland has the highest growth rate in research and development related expenditure measured as a portion of country's GDP. (original abstract)
7
Content available remote Dubaj - wschodzące i innowacyjne centrum finansowe
75%
XX
Dubaj - miasto i region w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) - dołączył ostatnio do grona specyficznych gospodarek zorientowanych na przyciąganie zagranicznego kapitału, czyli stał się tzw. zamorskim centrum finansowym (współczesnym rajem podatkowym). Dzięki probiznesowemu klimatowi Dubaj przyciągnął innowacyjne projekty finansowane kapitałem zagranicznym, które okazały się kluczowym czynnikiem obecnego rozwoju miasta i regionu. W konsekwencji w ostatniej dekadzie napływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do ZEA osiągnęły najwyższy poziom w historii. Boom BIZ zaowocował poprawą pozycji inwestycyjnej ZEA oraz wzrostem znaczenia usług w eksporcie tego państwa. W rezultacie gospodarka ZEA stała się bardziej zróżnicowana, aczkolwiek sektor paliwowy wciąż odgrywa istotną rolę. Ponadto ZEA zaznaczyły swoje miejsce w finansach międzynarodowych. Dubaj uczestniczy w konkurencji między azjatyckimi centrami finansowymi. Może skutecznie rywalizować w przyciąganiu BIZ z Hongkongiem i Singapurem, jak również ze wschodzącymi centrami finansowymi w Oceanii.(abstrakt oryginalny)
EN
Dubai - a city and region in the United Arab Emirates (UAE) - has recently joined the group of specific economies oriented towards foreign capital, namely has become an emerging offshore financial centre. Thanks to the business-friendly environment, Dubai has attracted a lot of innovative projects financed by foreign capital, which has become a crucial factor in the recent development of the city and region. Consequently, during last decade FDI inflows into the United Arab Emirates have achieved the highest level in the history. FDI boom has resulted in the improvement of the UAE's investment position and in the growth of services' role in export. In result, the economy of the UEA has become more diversified; however, the petroleum sector still plays a significant role. Moreover, the United Arab Emirates has marked their position in the international finance. Dubai participates in competition among Asian OFCs. It can compete in alluring FDI with Hong Kong and Singapore as well as with emerging Pacific OFCs.(original abstract)
XX
Kryzys finansowy pogłębił problemy przedsiębiorców z uzyskaniem środków na realizację innowacyjnych projektów sektora MŚP. Kapitały własne właścicieli firm stały się niewystarczające, natomiast dostęp do kredytu bankowego i jego uzyskanie zostały znacznie ograniczone. Alternatywnym źródłem wiedzy i budżetu pozostają fundusze private equity w postaci tzw. aniołów biznesu i venture capital. Skłonni są oni inwestować w okresie dekoniunktury, licząc na wysokie zyski w dłuższym okresie. Jednocześnie stają się wspólnikami firmy odpowiadającymi za jej poczynania, ewentualne zyski lub straty. Stanowią komplementarne wsparcie sektora MŚP na każdym etapie rozwoju wysoce ryzykownego, innowacyjnego przedsięwzięcia. (abstrakt autora)
EN
Financial crisis made deeper the entrepreneurships troubles in realization of the SME's innovative projects. Ownership capitals became insufficient, moreover access and obtaining of bank credit occurred considerably limited. That is why private equity in a form of business angels and venture capital are an alternative source of knowledge and capital. They are willing to invest in a time of recession expecting high profits in a long term. As co-partners they are responsible for the actions, possible profits or losses. Business angels and VC represent complementary assistance for the sector of SME's at each stage of development of high risky innovative undertaking. (author's abstract)
XX
Innowacyjność to zbiór unikalnych projektów, portfeli lub programów projektów. Na obecną zmianę mają wpływ zjawiska, które znajdują się w organizacji i w jej otoczeniu. Nadal zadajemy sobie pytanie, szczególnie w czasie kryzysu pandemii, w jaki sposób budować zaufanie i bezpieczeństwo zespołów projektowych, jeżeli przyjęte założenia, które do tej pory były bezsporne, stały się wyzwaniem. Celem artykułu jest identyfikacja ograniczeń i barier, które towarzyszą zespołom projektowym podczas wdrażania innowacji, oraz prezentacja metod ich pokonywania. Dla osiągnięcia tego celu przygotowano propozycję własnych narzędzi diagnostycznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawisko torowania (ang. priming) w projektowaniu oraz upowszechnianiu innowacji. Wybrano też czynniki determinujące skuteczność przekazywania projektów między zespołami. Według autora priming to usuwanie przeszkód, robienie przejścia w projektach innowacyjnych. Zaprezentowana autorska metoda oceny wewnętrznych bodźców określa funkcjonowanie zespołów projektowych. W artykule przyjęto tezę, że skuteczność transferu projektów innowacyjnych zależy od przygotowania zespołów projektowych do spełnienia tej misji w przedsiębiorstwie. Na podstawie wniosków z dyskusji - przekazywanie projektu innowacyjnego to wypełnienie oczekiwań interesariuszy w zgodności z kryteriami wykonalności, funkcjonalności i opłacalności projektu. Aby to osiągnąć, zespoły (przyjmujący/ przekazujący) powinny posiadać wspólne ustalenia co do ostatecznych wymogów dotyczących projektowanych produktów i oczekiwanej jakości. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation is a collection of unique projects, portfolios or project programmes. Current changes are influenced by phenomena in the organization and its environment. We continue to ask ourselves, especially during the pandemic crisis, how to build the trust and safety of project teams if the assumptions made, which had previously been undisputed, become a challenge. The aim of the article is to identify the limitations and barriers that accompany project teams during the implementation of innovations and to present methods for overcoming them. To achieve this goal, a proposition was prepared for our own diagnostic tools, paying particular attention to the phenomenon of priming in the design and dissemination of innovations. The factors determining the effectiveness of project handover between teams were also selected. According to the author, priming is the removal of obstacles to making a transition in innovative projects. The author's presented method of assessing internal stimuli determines the functioning of project teams. The article adopts the thesis that the effectiveness of the handing over of innovative projects depends on the preparation of project teams to fulfill this mission in the company. Based on the conclusions of the discussion, the handing over of an innovative project is the fulfillment of stakeholder expectations in accordance with the criteria of the feasibility, desirability and viability of the project. To achieve this, the (transferor/ user) teams should have a common understanding of the final product design requirements and expected quality. (original abstract)
10
75%
XX
Internacjonalizacja, globalizacja czy regionalizacja oraz wzrost świadomości społecznej i ekologicznej stawiają przed podmiotami gospodarczymi coraz to nowe wymagania. Umiejętność sprostania wymogom nowoczesnego gospodarowania oraz kształtowania pozytywnych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym odgrywa w działalności współczesnego przedsiębiorstwa istotną rolę, decydując w znacznym stopniu o jego pozycji rynkowej. Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają również uwagę na konieczność akceptacji społecznej ich działalności. Proekologiczne działania stanowią istotny element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wynikający ze wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństw, znacznej ilości regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zwiększającego się nacisku społecznego na poprawę jakości środowiska oraz rosnących wymagań ekologicznych konsumentów, jak również podejmowanych działań mających na celu eliminację towarów, usług i opakowań szkodliwych dla środowiska.(fragment tekstu)
EN
Modern processes such as internationalization, globalization or regionalization together with increasing social and ecological awareness result in new challenges emerging before organizations. The ability to live up to requirements of modern business environment includes, among others, the realization of conception of socially aware and responsible organization. Pro-ecological activities are an important aspect of social responsibilities of companies. They result from increasing ecological awareness of societies, law regulations concerning environmental issues, increasing pressure for improving quality of environment, ecological demands of the customers and actions aiming at elimination of goods, services and packaging harmful to the environment. Functioning of modern enterprises is characterized by changes in all aspects of their activities. Those changes result from transformation of social and economic environment and they influence the hierarchy of resources, which in turn decide about effectiveness and competitiveness of the companies. In this paper the author presents innovative projects and services implemented as a part of so called "green logistics" in chosen companies.(author's abstract)
11
Content available remote Barriers to the Development of SMEs in the Slovak Republic
75%
EN
Research background: SMEs make up an important segment of the economic system, not only in the national economy, but also throughout the EU, and their importance continues to grow. SMEs in Slovakia, according to the latest data of the European Commission, represent 99.9 per cent of all enterprises, constitute 70.7 per cent of jobs, and 61.2 per cent of value added in the economy. However, they are often confronted with market imperfections. SMEs frequently have difficulties in obtaining capital or credit, particularly in the early start-up phase. Their restricted resources may also reduce access to new technologies or innovation. Authors often deal with the impact of SME financing on their development. Madrid-Guijarro et al. (2016), Lee et al. (2015) claim that SMEs have difficulty in funding innovation and the worsening in general credit conditions has been more pronounced for noninnovative firms.Purpose of the article: The main objective of the conducted research was to analyze the conditions for the development of small and medium enterprises (the SMEs sector) in Slovak Republic, whereas the specific objectives were:- to determine the terms for gaining external sources of financing for the development of SMEs,- to examine the resources for innovation development in the SMEs sector,- to find out if SMEs are considered to be a competitive advantage.Methods: The research was conducted in the Slovak Republic in 2016. Participants were 193 Slovak companies that were classified as SMEs by the size class of employment. The research tool used for the study was the own questionnaire consisting of 38 questions and the demographics. The structure of the questionnaire allowed the authors to identify the group of questions concerning the most important conditions for the development of the examined sector referring to the business environment. The results were processed by chisquare method.Findings & Value added: On the basis of the conducted research of the sector of SMEs, it can be concluded that a large group of companies have difficult access to external sources of financing and this refers both to the access to the European Union funds, grants, bank loans and other instruments of the financial market. However, it occurs that:- in Slovakia, the smaller the enterprise, i.e. the fewer employees it hires, the easier the access to external sources of financing,- innovative projects are realized from company profits or a loan,- problems in Slovakia in accessing external funds due to the complexity of the process of approval of applications and documents and strict criteria for the assessment of financial capacity. (original abstract)
XX
Presja na osiąganie równocześnie celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych powoduje konieczność zmian w podejściu do wartościowania portfela projektów innowacyjnych i do analizy ich wartości. Świadomość tych zmian jest istotnym elementem procesu budowy strategii zrównoważonego rozwoju. Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie podstawowych informacji na temat możliwych analiz biznesowych realizowanych na rzecz zrównoważonej organizacji oraz wyjaśnienie w jaki sposób rezultaty tych analiz torują drogę strategii zrównoważonego rozwoju. Przegląd dotychczasowych badań z zakresu zarządzania strategicznego, które integrują analitykę biznesową z zarządzaniem projektami oraz wyznaczenie ścieżek rozwoju tych badań pozwoliło osiągnąć założone cele. Dane do analizy pochodzą z publikacji pobranych z baz naukowych Scopus i Web of Science. Zastosowano mapowanie procesów z wykorzystaniem technik eksploracji procesów jako metodę analizy danych bibliograficznych.(fragment tekstu)
EN
This article is an attempt to preliminary analysis of modern forms of business intelligence used to support the strategic management for sustainable development. Analyzed scientific publications from scientific databases Scopus and Web of Science. The aim of the article is an overview of current research in the field of business intelligence for sustainable development that integrate strategic management with the strategy of sustainable development. The structure of publications prepared on the basis of a conceptual framework that unites business analytics, strategic management and sustainable development strategy. Process analysis was chosen as a method of identifying approaches to research in such a defined range. The results show that there are common research avenues for the business analytics strategy for sustainable development: evaluation of projects and assessment of their value due to the economic, social and environmental effects.(original abstract)
XX
Cel - Realizacja projektów innowacyjnych jest jednym z czynników, który wpływa na wartość przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem tego stanu jest wyższa wartość przedsiębiorstw, które prowadzą działalność innowacyjną i wdrażają jej wyniki w stosunku do przedsiębiorstw działających w tradycyjnych warunkach. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne. Metodologia badania - Wykorzystano analizę literatury i wnioskowanie dedukcyjne, które umożliwiło identyfikację uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących działalność innowacyjną. Wynik - Przedmiotem badań była identyfikacja czynników, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa realizującego działalność innowacyjną. W procesie analizy skupiono się na uwarunkowaniach działań innowacyjnych, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Badanie w zakresie wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne jest ważnym obszarem badawczym w kontekście zarówno procesów, jak i sposobu pomiaru wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - he implementation of innovative projects is one of the factors that affects the value of an enterprise. This is reflected in the higher value of companies that carry out innovative activities and implement its results in relation to traditional companies. The aim of the article is to analyze the determinants of valuation of companies implementing innovative projects. Design/methodology/approach - Literature analysis and deductive reasoning were used to identify the determinants of the valuation of innovative companies. Findings - The subject of the study was the identification of factors that influence the creation of the value of an enterprise pursuing an innovative activity. The analysis focused on the conditioning of innovative actions that have an impact on the value of an enterprise. Originality/value - Research in the field of enterprise valuation of innovative projects is an important research area in the context of both processes and value measurement.(original abstract)
14
Content available remote Crowdfunding as a Source for Start-up Financing in Poland
75%
EN
Purpose: Introduce the concept of crowdfunding, its essence and assumptions, as well as determine its role and significance in financing start-up activities in Poland. Design/methodology/approach: For the purpose of attaining the objective and demonstrating hypotheses, data and information contained in papers and reports by Polish and European institutions and organisations like European Start-up Monitor 2015, 2016, 2018, Polskie startupy 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (Start-up Poland Foundation) are analysed and specialist literature is reviewed. Findings: Sources of financing of start-up activities in Europe and Poland are identified. Alternative sources of financing for innovative business activities are indicated, together with the significance of crowdfunding as a source of capital for start-ups. Originality/value: The paper addresses the important issue of social financing, a present-day source of financing for innovative projects. Knowledge about the role and significance of this form of financing for development of start-ups in Poland is scant. Alternative sources of start-up financing are explored and the role of crowdfunding in this respect is indicated. (original abstract)
15
Content available remote SME Innowations and Financial Determinants of their Development
75%
EN
The article emphasizes the role of innovations for the competitiveness of enterprises and presents the scope of innovations of Polish small and medium enterprises. In edition, provides basic information on expenditures on investments and forms of financing. Then the equity gap is shown as the main barrier of the implementation of innovative projects.(author's abstract)
EN
The purpose of this paper is to discuss the usage of discrimination tools in R&D activities especially in Innovative Programme. Based on these tools, in this paper is drawn up a method for project evaluation and their analysis. A case study has been adopted based on projects realized by ITeE-PBI in Radom within the PW-004 Multi-Year Programme. The main obtained results are following: selection of innovation project characteristics, evaluation of rank of project characteristics, prediction of launch data for a innovative solutions, sensitivity analysis. The presented results indicate that this mathematical tools can be very useful for innovation project analysis.(original abstract)
EN
Goal - The objective of the paper is to identify the character of the integration of projects realized using EU funds in Bialystok Functional Area (BFA). There was formulated hypothesis which implies that integrated projects constitute the majority of undertakings realized within the instrument of integrated territorial investments (ITI) in BFA. Research methodology - The analysis was based both on the subject literature and data from the institution responsible for the policy of BFA development, i.e. The Association of Bialystok Functional Area on the basis of information included in the SL 2014 system within the research conducted from 20th to 31stJuly 2018. Score - The conducted analysis of integrated projects in BFA showed that they constitute an essential instrument in implementing the adopted development strategy of the functional area when considerable amount of funds is necessary to finance such enterprises. Originality/value - The paper's value lies in the description and assessment of integrated projects using the example of BFA. It is a new way of conducting the development policy of these areas, which may be the basis for planning the strategy for the subsequent years. (original abstract)
XX
Wkład nauki w rozwój gospodarczy zależy, od stopnia w jakim przedsiębiorstwa są w stanie zatrudniać wiedzę, którą generują. Ten artykuł sporządzono na podstawie raportu z badania nigeryjskich przedsiębiorstw produkcyjnych, którego celem było ustalenie poziomu i zakresu interakcji przedsiębiorstw ze środowiskiem akademickim zawierającym uniwersytety i publiczne instytucje badawcze i ich implikacje dla tworzenia lokalnych możliwości technologicznych. Wyniki badania pokazały, że podczas gdy firmy stosują istniejące procesy produkcyjne do wytwarzania produktów, które są nowe w Nigerii to możliwości R&D (badań i rozwoju, ang. research and development) są wciąż stosunkowo słabe. Środowisko akademickie zajęło najmniej ważną pozycję w postrzeganiu przez przedsiębiorstwa jako źródło wiedzy, które pociąga za sobą nowe projekty albo realizację istniejących innowacyjnych projektów. Firmy na ogół postrzegają jakość R&D na uniwersytetach i w instytucjach badawczych jako niską instytuty badawcze będą niskie, i od tego zależy ich ograniczony wewnętrzny R & D. Z tego wynika, że budowanie lokalnych zdolności technologicznych wymagałoby podniesienia jakości badań i rozwoju na uniwersytetach i w instytucjach badawczych oraz aktywną promocję wspólnych projektów badawczo-rozwojowych między przedsiębiorstwami i uczelniami/ośrodkami badawczymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The contribution of academia to economic development depends on the extent to which firms are able to employ the knowledge they generate. This paper draws from the report of a survey of Nigerian manufacturing firms aimed at ascertaining the level and scope of firms' interaction with the academia comprising of universities and public research institutes, and their implications for building local technological capability. The results of the study showed that while firms have used existing production processes to manufacture products that are new to Nigeria, R&D capability is still relatively weak. The academia took the least position in the perception of firms as source of knowledge that had resulted in new projects or completion of existing innovative projects. Firms generally perceive the quality of R&D in the universities and research institutes to be low, and hence depend largely on their limited in-house R&D. It thus follows that building local technological capability would require raising the quality of R&D in universities and research institutes, and active promotion of collaborative R&D projects between firms and universities/research institutes. (original abstract)
EN
The article focuses on the financing of border regions from the point of view of the use of selected EU funds. It analyses INTERREG A funds designed to support cross-border cooperation. The purpose of the research was to identify and analyse innovative projects undertaken under INTERREG A programmes in Polish-German areas. The territorial scope of the study corresponded to the assisted area outlined for the purposes of these programmes. It included Zachodniopomorskie Voivodeship on the Polish side, and Mecklenburg- Vorpommern and Brandenburg on the German side. The temporal scope covered three programming periods: 2000-2006 (Poland only joined it in 2004), 2007-2013 and 2014-2020 (still ongoing). The studies were based on an analysis of material obtained from INTERREG A online project databases, as well as the available reports and other sources. The results confirmed that INTERREG A programmes provided opportunities for innovative projects, the share of which, among all the projects completed was small, but essential from the point of view of the development of a cross-border region. The innovative projects were mostly in the field of healthcare. The structure of the entities performing such projects was diversified, although higher education institutions prevailed. (original abstract)
XX
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania studium przypadku jako metody wspierającej nauczanie przedsiębiorczości na uczelni wyższej w ramach praktycznego profilu studiów. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W trakcie realizacji projektów w formie studium przypadku występują niekiedy problemy po stronie studentów, jak również organizacji, które nie są przekonane do takiej formy współpracy ze środowiskiem akademickim. Analizie zostaną poddane prace studentów wykonane w ostatnich dwóch latach według przyjętych kryteriów. W ten sposób autorzy referatu będą próbowali określić i poddać ocenie problemy występujące w realizacji projektów oraz sformułować rekomendacje dla realizacji podobnych projektów w przyszłości. PROCES WYWODU: W pierwszej części artykułu zaprezentowano zasady wykorzystania studium przypadku w ramach realizacji projektów przez studentów. Następnie zaprezentowano założenia merytoryczne dotyczące realizacji projektów w trybie czterosemestralnym na studiach I stopnia. W podsumowaniu sformułowano wnioski wraz z rekomendacjami dotyczącymi zaprezentowanej metody wspierającej proces nauczania przedsiębiorczości. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykule dokonano analizy 55 projektów wykonanych przez studentów w dwóch cyklach kształcenia w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018. Wskazano na główne czynniki sukcesu tego typu projektów ze szczególnym podkreśleniem ścisłej współpracy uczelni wyższej i środowiska biznesowego. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zaprezentowany sposób realizacji zajęć dydaktycznych w ramach praktycznego profilu studiów wydaje się interesujący i możliwy do rozwijania w przyszłości jako innowacyjne rozwiązanie edukacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to analyse and evaluate the use of a case study as a method of supporting entrepreneurship education at the university as a part of a practical study profile. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: During the implementation of projects in the form of a case study, there are sometimes problems on the part of students, as well as organizations that are not convinced to such a form of cooperation with the academic community. The analysis will be carried out on the work of students made in the last two years according to the adopted criteria. In this way, the authors of the paper will try to identify and assess the existing problems in the implementation of projects and formulate recommendations for the implementation of similar projects in the future. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The first part of the article presents the principles of using a case study both as a part of project implementation by students and as a part of a practical study profile. Next, the substantive assumptions regarding the implementation of projects in the four-semester mode at the first-cycle studies were presented. In the summary, the final conclusions were formulated by recommendations regarding the presented method supporting the process of entrepreneurship education. RESEARCH RESULTS: The article analyses 55 projects made by students in two cycles of education in the academic year 2016/2017 and 2017/2018. The main success factors of this type of projects were pointed out with particular emphasis on the close cooperation of the university and the business environment. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The presented method of teaching activities implementation within the practical profile of studies seems to be interesting and developed in the future as an innovative educational solution. (original abstract)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.