Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telecommunication networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Rozmyte systemy wnioskujące w sieciach teleinformatycznych
100%
PL
Rozmyte systemy wnioskujące znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, takich jak np. teoria podejmowania decyzji, finanse, automatyka, a ostatnio również telekomunikacja. W artykule zaprezentowany zostanie zarys teorii zbiorów rozmytych i bazujących na niej rozmytych systemów wnioskujących oraz przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z zastosowaniem tych systemów w modelowaniu aplikacji multimedialnych, a także w systemach sterowania i predykcji ruchu sieci ATM.
EN
Fuzzy inference systems have been successfully applied in fields, such as automatic control, data classification, decision analysis, expert systems, and telecommunications (mainly in such areas, as networks management, queuing theory and image processing). In the paper, basics of fuzzy logic and fuzzy inference systems for modeling multimedia application and network management in ATM are presented.
2
Content available remote Iteracyjne projektowanie wielowarstwowych sieci telekomunikacyjnych
100%
PL
Cechami charakterystycznymi typowych współczesnych sieci telekomunikacyjnych jest wielowarstwowość (w sensie hierarchii zasobów sieci) oraz występowanie wklęsłych funkcji kosztu. Niniejszy artykuł opisuje iteracyjne podejście do projektowania sieci tego rodzaju. Rozważane są mianowicie wielowarstwowe sieci telekomunikacyjne, w których wymiarowanie krawędzi odbywa się przy użyciu funkcji wklęsłych, w efekcie czego funkcje kosztu krawędzi są także wklęsłe. Badany problem można określić jako zadanie wyznaczenia najtańszych przepływów wielotowarowych, uogólnione na sieć wielowarstwową. Zaproponowane w artykule algorytmy stanowią istotne rozwinięcie metody Yageda dotyczącej sieci jednowarstwowej z wklęsłymi funkcjami kosztu krawędzi oraz zestawem linowych ograniczeń na przepływy. Algorytm Yageda został udoskonalony i następnie wykorzystany w iteracyjnym schemacie projektowania sieci wielowarstwowej. Efektywność przedstawionych rozwiązań została zilustrowana za pomocą przykładów numerycznych. Rozważane algorytmy mają charakter ogólny i mogą być wykorzystane np. przy projektowaniu sieci ATM zbudowanych na dzierżawionych ścieżkach warstwy synchronicznej SDH, gdyż w tym przypadku funkcje wymiarowania krawędzi we wszystkich warstwach są wklęsłe lub liniowe.
EN
Typical telecommunication networks of today can be characterized as multi-layer networks (in the sense of resources hierarchy) with concave cost functions. In this article an iterated approach to the design of networks of this type is presented. Namely the networks taken into consideration are multi-layer telecommunication networks with concave link dimensioning functions, implying concave link cost functions. The investigated problem can be described as a task of finding the cheapest multi-commodity flows in a multi-layer network. Algorithms proposed in this paper substantially extend the approach of Yaged to deal with single-layer network dimensioning problems with concave link capacity cost function and a set of linear flow constraints. The paper first introduced a refined Yaged algorithm and then shows how to use it iteratively to design a network with many layers of resources. The effectiveness of the proposed approach is illustrated by means of numerical examples. The proposed methods are well suited for the nominal design of ATM networks based on leased SDH synchronous layer paths, since in this case the dimensioning functions in all layers are either concave or linear.
3
100%
PL
Celem opracowania jest poglądowa prezentacja podejścia do opisywania sieci telekomunikacyjnych zawartego w zaleceniach międzynarodowych ITU-T M.3100 oraz G.803, rozwiniętego następnie w normach ETSI (I-ETS 300 653). Niezbędne pojęcia wprowadzane są stopniowo wraz z uzasadnieniem potrzeby ich wprowadzenia oraz wyjaśnieniem roli, jaką pełni w stosunku do całości modelu sieci. Prezentowana koncepcja warstwowej struktury sieci telekomunikacyjnej zilustrowana jest przykładami rzeczywistych sieci (nie tylko SDH). Dokonano także porównania sposobu opisu sieci z dotychczasowym sposobem ewidencji. Na zakończenie zaproponowano jednolite zasady ilościowego opisywania sieci.
EN
The main goal of this paper is to present the model of telecommunication networks introduced in the international recommendations ITU-T M.3100 and G.803, extended next in ETSI recommendations (I-ETS 300 653). Essential notions are introduced gradually. Their use and functioning in the network model is thoroughly explained. The idea of network layering and partitioning is clarified with examples of real networks (not only SDH networks). The paper contains comparison of the new network model with the traditional one. On this basis the uniform method of describing networks is proposed.
4
Content available remote Narzędzia i metody dla symulacyjnych badań sieci telekomunikacyjnych
100%
PL
Artykuł przedstawia opracowane metody i skrypty symulacyjne dla badania wydajności protokołów transportowych w sieciach telekomunikacyjnych. Rozwój tego typu narzędzi jest celowy z uwagi na obecny brak alternatyw w tej dziedzinie wobec drogich komercyjnych programów. Prawidłowe podejście do problemu badań symulacyjnych pozwala na znaczne skrócenie czasu badań, zwłaszcza gdy liczba badań obejmuje wiele przypadków scenariuszy. Zastosowane w pracy złożone metody badań pozwoliły m.in. na odkrycie błędów protokołu TCP Westwood.
EN
This paper presents developed methods and simulation scripts for evaluation of transport protocols performance. Development of such tools is crucial since there are only several expensive programs available for commercial. The proper approach to simulation study allows to shorten research time, especially when the number of simulation scenarios is high. Complex methods applied in work allowed to reveal TCP Westwood problems in wireless links.
PL
Omówiono podstawowe metody pomiarowe stosowane podczas testowania systemów telekomunikacji światłowodowej. Zaprezentowano metodologię pomiarową wykorzystywaną podczas przeprowadzania aktywnych i biernych procedur badawczych warstwy transmisyjnej i warstwy optycznej systemu ze zwielokrotnieniem falowym.
EN
Optical fiber communications systems test and measurement is presented. The article describes methodology, which is used to evaluation transmission and optical layer quality of WDM system.
EN
In this paper a novel scheduling algorithm of packet selection in a switch node for transmission in a network channel, based on Reinforcement Learning and modified Adaptive Heuristic Critic is introduced. A comparison of two well known scheduling algorithms: Earliest Deadline First and Round Robin shows that these algorithms perform well in some cases, but they cannot adapt their behavior to traffic changes. Simulation studies show that novel scheduling algorithm outperforms Round Robin and Earliest Deadline First by adapting to changing of network conditions.
EN
A two-level hierarchical multicriteria routing model for multiprotocol label switching networks with two service classes (QoS, i.e., with quality of service requirements, and best effort services) and alternative routing is reviewed in this paper. A heuristic resolution approach, where nondominated solutions are obtained throughout the heuristic run and kept in an archive for further analysis is also reviewed. In this paper, an extensive analysis of the application of this procedure to two reference test networks for various traffic matrices is presented. Also a comparison of the results of our method with a lexicographic optimization approach based on a multicommodity flow formulation using virtual networks is carried out. Finally, results of a stochastic discrete event simulation model developed for these networks will be shown to illustrate the effectiveness of the resolution approach and to assess the inaccuracies of the analytic results.
EN
In this paper a new flow control strategy for connection-oriented communication networks is presented. It utilises methods of control theory, in particular the Smith predictor and dead-beat control, to achieve desirable dynamics of the considered network. In contrast to a number of earlier proposals in which the controller command is interpreted as the rate transmission, in our solution it is interpreted as the quantity of data that the controlled node is expected to send. This allows us to model a single virtual connection with non-persistent data source as a time-delay system in which the delay may temporarily exceed its assumed boundary. Favourable properties of the proposed control strategy are formulated as mathematical theorems and thoroughly discussed.
11
Content available An Algorithm for Enumerating SRLG Diverse Path Pairs
80%
EN
Telecommunication networks are intrinsically multi-layered, a single failure at a lower level usually corresponds to a multi-failure scenario at an upper layer. In this context, the concept of shared risk link group (SRLG) allows an upper layer to select, for a given active path (AP), a backup path (BP), which avoids every SRLG that may involve the selected AP, in the event of a failure. That is a SRLG diverse path set maybe defined as a set of paths, between an origin and a destination, such that no pair of paths can be simultaneously affected by any given failure (or risk) in a single failure scenario. Firstly we present the formulation of the SRLG di- verse path pair calculation problem in a directed network. An algorithm for enumerating SRLG diverse paths, by non decreasing cost of their total (additive) cost will be presented, which is based on an algorithm proposed for generating minimal cost node disjoint path pairs. The SRLG diverse path pairs may be node or arc disjoint, with or without length constraints. Computational results will be presented to show the efficiency of the proposed algorithm for obtaining node or arc disjoint SRLG diverse path pairs in undirected networks.
12
Content available remote Analiza statystyczna sygnału video skompresowanego w standardzie MPEG
80%
PL
W ostatnich latach możemy zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania aplikacjami realizującymi transmisję sygnału wideo, jak np. systemy wideokonferencyjne, VoD, DVB. Metody kompresji sygnałów audio i wideo definiuje m.in. standard MPEG. W przypadku multimedialnych sieci telekomunikacyjnych, właściwości przesyłanego sygnału są drugim, obok parametrów wydajnościowych samej sieci, czynnikiem mającym znaczący wpływ na możliwość zapewnienia gwarantowanej jakości usług dla wszystkich transmitowanych strumieni danych. W artykule zostaną zaprezentowane właściwości statystyczne sygnału wideo wysokiej rozdzielczości, zakodowanego zgodnie ze standardem MPEG. Analiza będzie obejmować zarówno klasyczne elementy statystyki opisowej, jak również zagadnienia związane z samopodobieństwem procesów.
EN
There is growing interest in telecommunication applications using video information, as for example real-time full-motion video or VoD systems. Methods of video and audio signal compression are defined, among others, by MPEG (Moving Picture Expert Group) standard. Nowadays, the standard becomes the most frequently used compression method for reducing the data rate before storing (on DVD, CD-Video, etc.) or transmitting multimedia data over communication network. In multimedia networks, traffic characterization, as well as performance evaluation of network itself, is essential to providing quaranteed QoS requirements to all traffic streams. MPEG traffic characteristics (both MPEG-1 and MPEG-2) are widely discussed in the literature, but the consideration focus on lower-resolution video. The aim of the paper is to present statistical properties of high quality MPEG-2 encoded video stored on DVD disc and comparison of properties of MPEG-2 and MPEG-1 encoded video streams. Both statistical (measurements of location and measurement of variation) and long-range dependence properties of the video traffic stream were examined.
13
Content available remote System komunikacji międzyprocesorowej dla urządzeń sieci ISDN
80%
PL
Rosnący stopień złożoności nowoczesnych, wielofunkcyjnych terminali abonenckich i urządzeń sieci telekomunikacyjnej (takich, jak np. pakiety centralowe) powoduje, że są one coraz częściej budowane w postaci systemów wieloprocesorowych. Dlatego bardzo istotnym zagadnieniem staje się opracowanie wydajnego sposobu wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami sterującymi, pracującymi współbieżnie. Wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie w tym celu dedykowanej sieci komunikacji międzyprocesorowej. Jej przepustowość, niezawodność i koszt implementacji mogą mieć znaczący wpływ na parametry konstruowanego systemu. W artykule przedstawiono propozycję sieci komunikacji międzyprocesorowej Rotująca Omega, opracowanej w Katedrze Elektroniki AGH. Oryginalnym rozwiązaniem prezentowanego systemu jest wykorzystanie scalonych, cyfrowych matryc komutacyjnych do utworzenia węzłów pierścienia transmisyjnego. Pierwszą część niniejszego opracowania poświęcono fizycznej strukturze sieci. Następnie szczegółowo omówiono założenia protokołu transmisyjnego, ilustrując zasady jego funkcjonowania przykładową sekwencją działań. W ostatniej części artykułu przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych, przeprowadzonych na modelu systemu transmisyjnego. W podsumowaniu zawarto ocenę opracowanego rozwiązania, określając stopień, w którym spełnia ono wymagania stawiane sieciom komunikacji międzyprocesorowej.
EN
The increased system complexity motivates a multiprocessor architecture of the modern, multifunction user's terminals and other telecommunication network equipment (e.g. central office modules). In general, the complete telecommunication system may consist of some number of control units, which work concurrently exchanging mutually information. The key issue in a multiprocessor system design is a method allowing an efficient transfer of information between each component control units. Very useful way is applying for this purpose a dedicated interprocessor communications network. The transmission band, reliability as well as implementation costs may have an important influence on the designed system parameters. This paper presents an idea of the so-called Rotating Omega multiprocessor communications network, which was developed at the Department of Electronics of AGH. The completely new and unique idea of the presented solution is the use of integrated, digital switching matrices in order to create nodes of the transmission ring. In the first part of this study, the physical structure of the network is presented. Then, the guidelines of the transfer protocol are explained in details. They are followed by an example of a hypothetical chain of events illustrating the protocol principles. The last part of the paper shows some representative simulation results, which were carried out for a model of the transmission system. The paper summary contains quality estimation of the proposed solution. The obtained results are compared to requirements for the inter-processor communications network.
PL
Przedstawiono wizję rozwoju stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych w perspektywie dziesięciu lat. Omówiono postępy w technice światłowodowej prowadzące do powstania sieci całkowicie optycznych. Opisano rozwój płaszczyzny sterowania oparty na technice MPLS. Dokonano krótkiego przeglądu sposobów zwiększania odporności sieci na występowanie uszkodzeń. Omówiono rozwój sieci dostępowych.
EN
A vision of the fixed telecommunication network development within ten years has been presented. Advances in optical fibre technology leading to all-optical networks have been outlined. MPLS-based control plane development has been discussed. A brief overview of network survivability approaches has been given. Access network trends have been discussed.
15
Content available Naliczanie opłat w sieciach telekomunikacyjnych
80%
PL
Artykuł prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące naliczania opłat dla usług w sieciach telekomunikacyjnych. Omówiono uwarunkowania ekonomiczne oraz główne funkcje spełniane przez ten system. Wyjaśniono stosowane terminy i definicje. Określono wpływ metod naliczania opłat na zachowanie użytkowników usług. W podsumowaniu podano kryteria oceny schematów naliczania opłat.
EN
This paper presents Basic issues for billing system dedicated to support services in telecommunication networks. Main economic conditions and functionalities of the system are described. Fundamental terms and definitions are explained. Impact of billing system on service users' behavior is characterized. In concluding section main criteria for assessment of billing schemes are given.
16
80%
EN
The aim of the paper is to draw attention to the possibility of improving the transmission properties of telecommunication networks by subordinating the capacity of individual links to the frequency of their occurrence in a set of minimum length paths. The defined unevenness coefficient was used to divide the global transmission resources of the network in order to make the traffic carried by this network as large as possible. The article presents the results of the simulation tests to which tree topology network was subjected.
EN
Rapid changes of telecommunications networks have been resulted in new concepts of lawful interception of telecommunications traffic developed both in the USA and EU. The impact the new concepts have on legal, organizational, financial and technical aspects of telecommunications has been discussed in the article. The interception and handover interfaces have been desribed. The need for wide discussion on lawful interception in Poland has been raised.
PL
Gwałtowne zmiany zachodzące w sieciach telekomunikacyjnych spowodowały powstanie nowych koncepcji uprawnionego przechwytywania ruchu telekomunikacyjnego. Badania nad nowymi koncepcjami uprawnionego przechwytywania prowadzono w USA oraz krajach Unii Europejskiej. W artykule przedyskutowano wpływ tych koncepcji na prawne, organizacyjne, finansowe i techniczne aspekty telekomunikacji. Opisano interfejsy przechwytywania i przekazywania. Podniesiono potrzebę podjęcia w Polsce szerokiej dyskusji na temat uprawnionego przechwytywania.
PL
Omówiono ogólne zagadnienia dotyczące szerokopasmowych systemów dostępowych na tle koncepcji rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Zaprezentowano architekturę systemów dostępowych oraz zakres dostarczanych przez nie usług.
EN
Key issues of the wired access networks against a background of the concept of development of telecommunication networks were discussed in the article. Architectures and services provided by access networks were presented.
EN
Resource allocation problems are concerned with the allocation of limited resources among competing activities so as to achieve the best overall performances of the system but providing fair treatment of all the competitors. Telecommunication networks are facing the increasing demand for Internet services. Therefore, a problem of network dimensioning with elastic traffic arises which requires to allocate bandwidth to maximize service flows with fair treatment of all the services. In such applications, the so-called max-min fairness (MMF) solution concept is widely used to formulate the resource allocation scheme. This guarantees the fairness but may lead to significant losses in the overall throughput of the network. In this paper we show how multiple criteria optimization concepts can be used to generate various fair resource allocation schemes. The solution concepts are tested on the network dimensioning problem and their abilities to model various preferences are demonstrated.
20
Content available remote Congestion Control in Communication Networks with Variable Discretization Period
70%
EN
In this paper, discrete flow control mechanism for connectionoriented telecommunication networks is proposed. In the considered system the feedback information about the current network state is delivered to the sources for the purpose of rate adaptation in discrete moments of time, however, the sampling period does not remain constant, but may change during the execution of the control process. The applied nonlinear algorithm allows eliminating data losses and ensures full usage of the available bandwidth. Since the rates generated by the controller are always nonnegative and bounded, the described strategy can be directly applied in real telecommunication systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.