Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-health
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Nowe kanały komunikacji w usługach medycznych - wybrane problemy
100%
XX
W artykule podjęto próbę zaprezentowania nowych kanałów komunikacji w usługach medycznych jako odpowiedzi na potrzebę ciągłego doskonalenia jakości ochrony zdrowia w społeczeństwie. Zaprezentowano w nim wyniki badań przeprowadzonych w wybranych państwach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski, prezentujące postawy społeczeństw wobec wdrażania nowych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych w usługach medycznych. Przy intensywnym zaangażowaniu państwa polskiego i UE wspierającej informatyzację sektora ochrony zdrowia oraz gotowości społeczeństwa polskiego na zmiany, możliwe jest, że niebawem będziemy posiadać dobrze prosperujące, elektroniczne systemy opieki zdrowotnej oraz możliwość swobodnego korzystania z wszelkich udogodnień i informacji wynikających z odpowiednio zaadoptowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an attempt to show new channels of communication in medical services as a response to the society's needs regarding the continuous improvement of the health care quality. There are presented the study results from selected European countries, focusing on Poland, exploring the attitudes of society to the implementation new ICT solutions in medical services. With real involvement of Polish government and the EU supporting the ICT development in health care sector and willingness of Polish society for changes, it is possible to reach in Poland a well-working health care computerization systems along with the access to all conveniences received by adaptation of information and communication technologies.(original abstract)
EN
Telecommunications technology is making its way into operating rooms by new developments in e-health. However, conflicts arise with existing legal principles regarding data protection. This paper deals with key elements of the interactions between data protection and evolution in e-health. The scope will be the digital operating room, where different health services and activities converge through networked technology, raising a number of privacy-related issues. For instance, the patient's health records and tools for recording surgical procedures could be integrated within the same platform, potentially leading to sensitive personal data linkage. Also the possible duration and reason of storage of surgical recordings, is a matter that remains largely unresolved in current practice. First, this paper will analyze the data exchanges of the digital operating room. As these will include personal patient data, it must be assessed whether and how the European framework on data protection can apply. Second, the regulatory regime of the manufacturers of the devices of the digital operating room will be analyzed. Can the current legal framework relating to e-health provide for suitable regulation for such devices? Drawing from experience gained in research projects, this paper aims to provide practical answers to often theoretical questions.
3
Content available remote Pacjenci a e-zdrowie
100%
PL
E-zdrowie jest przełomowym podejściem do zarządzania służbą zdrowia związanym z rewolucją społeczną, jaka łączy się z transformacją pomiędzy społeczeństwem industrialnym a społeczeństwem informacyjnym. Dąży się do tego, by pacjent, mając komputer z kamerą, mikrofonem i głośnikami oraz urządzenia z czujnikami, mógł konsultować swoje objawy z lekarzem i przesyłać wyniki, które archiwizowane byłyby w bazie danych. Lekarz na bieżąco modyfikowałby zalecenia albo wzywał pacjenta na wizytę. Taki jest projekt i założenia e-zdrowia w Polsce. Czy e-zdrowie okaże się niemożliwe do realizacji ze względu na wymaganie wyjątkowo dużych nakładów finansowych, nietrafne programy dotyczące skomputeryzowania służby zdrowia, niemające połączenia ogólnopolskiego i światowego? Co na to lekarze? Co na to pacjenci?
EN
Thanks to eHealth, doctors can access patients' medical records more easily, get immediate access to test results from the laboratory, and deliver prescriptions directly to pharmacists. Patients with heart problems can carry monitors which alert their doctor if their condition changes, yet allow them to continue with their daily business.
4
Content available remote Charakterystyka rynku e-health na przykładzie wybranych aptek internetowych
100%
PL
Artykuł dotyczy problemu funkcjonowania aptek internetowych na rynku e-health. Omówiono zagadnienia dotyczące e-health, aptek internetowych oraz aspekty prawne ich działania. Artykuł zawiera także wyniki badań wybranych aptek internetowych.
EN
This article concerns the problem of internet pharmacy on the e-health's market. It discusses issues concerning e-health, internet pharmacies and legal aspects of their operations. The article also contains results of research of selected internet pharmacies.
5
Content available remote Płaszczyzny oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia
100%
XX
Artykuł składa się z następujących części. W pierwszym punkcie omówiono problematykę oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia. Następnie przedstawiono charakterystykę trzech płaszczyzn oceny przedsięwzięć tego typu. Należą do nich zdrowie, prakseologia oraz inwestycja. Ostatni punkt poświęcony został wybranym aspektom kompleksowej oceny e-zdrowia, obejmującej omówione wcześniej płaszczyzny. (fragment tekstu)
EN
The article presents the three areas of e-health projects evaluation. These are health, praxeology and investment. The article also contains analysis of the possibilities of such evaluations at various stages of project implementation (ex-ante, during implementation, ex-post). The author discusses also some aspects of the comprehensive (covering presented areas) evaluation of e-Health. During the work on article the author used a bibliographic analysis, logical reasoning, and the method of synthesis. (original abstract)
XX
The aim of this article is to provide advanced techniques of graphical analysis of epidemiological data provided by different public and private institutions. The authors present the project of the management dashboard including the integration of data from multiple sources as one of the conditions necessary for obtaining knowledge makers and show the use of various forms of data presentation to ensure the fullest possible data visualization of shared data and sophisticated information.
EN
For over twenty years psychologists have been using information and communication technology to design solutions aimed at improving mental health and quality of life of their clients or patients. One of those solutions are internet interventions. Although these interventions are commonly used in other countries, knowledge about them in Poland is limited. The aim of the article is to introduce to the topic of psychological internet interventions by describing the basic functionalities of internet interventions, the context of their use, their classification, areas where they can be applied and challenges related to their future development and wider implementation.
XX
W dobie rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, wynikającego m.in. z postępującego procesu starzenia się społeczeństw europejskich, poszukuje się nowych rozwiązań i narzędzi mogących wesprzeć trudne procesy dostosowywania europejskich systemów zdrowia do nowych wyzwań. Rosnąca mobilność obywateli, postęp technologii medycznych i teleinformatycznych, konieczność przełamania barier ograniczających dalszą integrację Wspólnoty Europejskiej to kolejne czynniki przyspieszające prace nad budową w Europie wspólnej przestrzeni informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia. Zapoczątkowany przez zdefiniowanie Strategii Lizbońskiej program objął badania i wdrażanie do praktyki krajów członkowskich nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wpierających w ochronie zdrowia procesy związane bezpośrednio z leczeniem pacjentów, jak i zarządzaniem systemami na szczeblu strategicznym i operacyjnym.(fragment tekstu)
XX
Inwestycji w obszarze e-Zdrowia nie można rozpatrywać jedynie jako inwestycji dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). To jedynie jeden ich element. Muszą one być powiązane z równolegle następującymi zmianami w opiece zdrowotnej oraz metodach zarządzania i pracy w placówkach medycznych, co też wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. W tym kontekście, inwestycje w e-Zdrowie należy zdefiniować jako wydatki na rozwiązania e-Zdrowia (głównie budowanie infrastruktury ITC) oraz wydatki na powiązane z nimi zmiany w zakresie zarządzania, które dopiero wspólnie mogą się przyczynić do poprawy jakości i efektywności opieki zdrowotnej oraz ułatwienia dostępu do usług medycznych. Tak więc inwestycje w e-Zdrowie obejmują nakłady na rozwiązania ICT oraz nakłady finansowe niezbędne do realizacji zmian i usprawnień w zakresie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, które dopiero razem prowadzą do osiągnięcia realnych korzyści w tym obszarze. (fragment tekstu)
XX
E-zdrowie jest stosunkowo nowym pojęciem funkcjonującym w obszarze opieki medycznej, które odnosi się do wykorzystania technologii informacyjno- -komunikacyjnych (ICT) w sektorze zdrowia. Obejmuje proste narzędzia umożliwiające administrowanie placówką medyczną bezpieczny dostęp do danych medycznych oraz kompleksowe programy pomagające w prawidłowym postawieniu diagnozy i prowadzeniu procesu leczenia.Celem wdrażania instrumentów e-zdrowia jest naprawa niedoborów w zakresie infrastruktury zdrowia oraz wspieranie skutecznego świadczenia usług. Dla twórców polityki europejskiej stanowi to jeden z podstawowych wymogów zapewnienia wzrostu gospodarczego. Upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich sektorach gospodarki Unii stanowi główny czynnik poprawy zarówno poziomu wydajności, jak i konkurencyjności regionów.(fragment tekstu)
11
Content available remote Metodyka ewaluacji narzędzi ICT w obszarze e-zdrowia
100%
XX
Celem artykułu było opracowanie i przedstawienie koncepcji metodyki ewaluacji wykorzystania narzędzi ICT w e-zdrowiu. Autorzy metodyki oparli jej budowę na pięciu etapach, obejmujących cykl analizy (1. i 2. etap metodyki), syntezy (3. etap metodyki) i oceny narzędzi ICT (4. i 5. etap metodyki) w e-zdrowiu z zastosowaniem odpowiednich metod badawczych. Autorzy omówili kolejne etapy metodyki oraz scharakteryzowali poszczególne metody badawcze zastosowane w ramach etapów: analizę źródeł literaturowych, metody kreatywnego myślenia, metody wspomagające pracę grupową oraz metody ankietowe i wizualizację wyników badań. Zaproponowana metodyka badawcza uwzględnia sprzężenie zwrotne: piąty etap metodyki stanowi punkt wyjścia do doskonalenia metodyki i powrotu do pierwszego etapu. Autorzy zaproponowali koncepcję dalszych badań związanych z budową modelu akceptacji narzędzi ICT w e-zdrowiu w kontekście ich funkcjonalności dla użytkownika końcowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to present the methodology of evaluation of the use of ICT tools in e-health. The authors based their methodology on five stages, including cycle of analysis (first and second step of methodology), synthesis (third step of methodology) and evaluation of ICT tools (fourth and fifth step of methodology) in e-health, using appropriate research methods. The authors discussed the following steps of the methodology and characterized the different research methods used in the context of stages: analysis of literature sources, methods of creative thinking, collaboration methods, survey methods, and visualization of test results. The proposed research methodology takes into account feedback: fifth step of the methodology provides a starting point for improving the methodology and return to the first stage. The authors have proposed the idea of further studies related to the construction of a model of acceptance of ICT tools in the e-health in terms of their functionality to the end user.(original abstract)
PL
In the article an attempt was made to present the assumptions of Polish legislative solutions concerning e-health in the context of one of the basic principles of European philosophical and legal thought – the principle of subsidiarity. The principle of subsidiarity, the essence of which is to leave it to the political communities to carry out tasks for which they can take responsibility, has been incorporated into the legislation of nation states and the European Union, determiningthe identity of European civilisation. Article 5 of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union and the preamble to the Constitution of the Republic of Poland are an example of the translation of the subsidiarity principle into legal norms. Attention has been paid to the possibility of decentralising and delegating competences to lower levels of public authority in the field of health, using or amending the e-health legislation accordingly. Appropriate division of tasks and competences in the area of health care, taking into account the subsidiarity principle, can be observed at both national and EU level. European Union law recognises the autonomy of the Member States to define national health regulations. On the basis of selected national and EU regulations, a definition of e-health has been proposed, understood as a set of provisions within the health care system regulating the collection, processing of data and provision of health care services in order to identify and optimise the satisfaction of individual and collective health needs as well as to pursue an effective health policy by public authorities. The basic assumptions of key national and EU legal acts are also indicated. On the basis of the solutions adopted in the Act on Health Care Services Financed from Public Funds, the formal possibility of delegating and effective performance of tasks has been demonstrated in the field of health protection by local government units. New information and communication technologies provide the basis for a more complete implementation of the subsidiarity principle in health protection, as they enable the necessary knowledge on the collective and individual health needs at European, national and any other expected level – regional, population, age to be gathered and transferred. They are a tool, previously unavailable, for the precise identification of the needs of separated communities. On the other hand, new technologies can be a tool for communities to meet these needs to the extent that they are able to provide organisational and financial security. The combination of new information and communication technologies with the application of a systematic concept of tasks implementation based on the principle of subsidiarity will allow for a change in the model of health care in Poland.
15
88%
EN
Patient summary documents provide crucial information about a patient, like allergies and adverse reactions, which are necessary for an efficient and safe treatment and offer a quick overview of the patients health status. Automatically generating patient summaries from Electronic Health Records (EHR) reduces the workload of medical personnel. Nevertheless, existing approaches do not take several challenges that occur in live operation into account. Based on a health standardcompliant approach, a system for on-demand generation of patient summaries was implemented and evaluated using real data. This work shows several problems which could be identified.Those problems are not covered sufficiently by current research. Possible approaches to a solution are suggested, which have to be further investigated in future work.
XX
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano systemy zarządzania wiedzą o pacjencie, opierając się głównie na przykładzie systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, Zintegrowanego Informatora Pacjenta i Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wykorzystania systemów zarządzania wiedzą o pacjencie przez społeczeństwo informacyjne w Polsce prowadzonych w 2015 r. w nawiązaniu do wcześniejszych wyników badań z 2014 r. Przedmiot badań stanowiły aktualnie wdrażane i rozwijane systemy zarządzania wiedzą o pacjencie w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the patient's knowledge management systems on the example of the Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries, the Integrated Patient Handbook and the Electronic Health Insurance Card. The aim of the article is to present the results of research on the use of knowledge management systems of the patient by the information society in Poland held in 2015, in connection with previous findings from 2014. As the objective of the study were currently being implemented and developed systems for knowledge management about the patient in Poland.(original abstract)
EN
The scenarios of cooperation between personal healthcare systems are discussed in this paper. Current telemedical solutions for home care provide the patient with a seamless diagnosis based on selected vital parameters. The application of two or more specialized systems monitoring the same subject rises the question of possible interference and cooperation. The cooperation between home care and wearable systems is of particular interest, because of their complementary features. Considerations of various cooperation scenarios led to the specification of three cooperation levels with regard to the required software integration. The paper presents also the design of a cooperation protocol for two prototype surveillance systems, enabling the use of communication resources of the stationary system to carry the messages of the wearable system over the wired transmission channel.
18
Content available remote Stan obecny cybermedycyny w Polsce
75%
XX
Obecnie wykorzystanie Internetu do realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną w Polsce jest w dalszym ciągu niewielkie. Dziś polska cybermedycyna, rozumiana w niniejszym artykule jako wykorzystanie narzędzi internetowych wspierających opiekę zdrowotną, to, oprócz treści dotyczących zdrowia publikowanych w Internecie i wielu planów działań w ramach strategii e-zdrowia, nielicznie funkcjonujące rozwiązania wspierające poszczególne interakcje w opiece zdrowotnej. Według raportu Staniszewskiego oraz Bujnowskiej-Fedak w 2007 roku tylko 5,4% osób korzystających z Internetu "nawiązało za jego pośrednictwem kontakt z lekarzem rodzinnym lub innym specjalistą, aby przedstawić swój problem zdrowotny, zarejestrować się na wizytę, poprosić o wystawienie recepty lub uzyskać dostęp do danych medycznych". Co ciekawe, według raportu Komisji Europejskiej pt. Benchmarking ICT useamong General Practitioners in Europe w 2007 roku 72% lekarzy rodzinnych korzystało w pracy z komputera, w tym 62% z nich posiadało dostęp do Internetu. Jak widać, w Polsce mamy do czynienia z niedoborem narzędzi internetowych wspierających opiekę zdrowotną oraz/lub niewielkim stopniem wykorzystania narzędzi już dostępnych.(fragment tekstu)
EN
In this article the author presents an analysis of the current use of tools in the field of cybermedicine in polish health care units. Some conclusions based on the results of a survey carried out on a group of polish health care units have been shown.(original abstract)
19
Content available remote Telemedycyna jako czynnik rozwoju jakości życia społeczeństwa informacyjnego
75%
XX
Współczesne społeczeństwo w coraz większym stopniu nosi znamiona społeczeństwa informacyjnego. Na tym tle coraz bardziej powszechne stają się praktyki związane z wyszukiwaniem w Internecie porad medycznych, wymiana poglądów na temat placówek ochrony zdrowia i lekarzy. Wychodząc naprzeciw tym zmianom dokonuje się obecnie swoista rewolucja w ochronie zdrowia, polegająca na szerokim wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. E-medycyna w krajach rozwiniętych jest dziś postrzegana jako jeden z filarów systemu ochrony zdrowia. Komisja Europejska wskazuje, że e-medycyna jest potencjalnym rozwiązaniem dla państw członkowskich w utrzymaniu stabilności krajowych systemów ochrony zdrowia, co w konsekwencji może bezpośrednio przełożyć się na jakość życia mieszkańców. W opracowaniu skupiono się na przedstawieniu pojęcia telemedycyny i pojęć pokrewnych oraz prezentacji wybranych trendów na rynku usług telemedycznych wraz z możliwym ich wpływem na podniesienie jakości życia pacjentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern society is increasingly bearing the message of the information society. Against this backdrop, the practice of finding medical advice online, exchanging views on health care providers and doctors has become increasingly widespread. In response to these changes, a revolution in health care is now taking place, involving the widespread use of information and communication technologies. E-medicine in many countries is already seen today as one of the pillars of the health system. The European Commission points out that e-medicine is a potential solution for Member States to maintain the stability of their national health systems, which can directly transfer into quality of life for the population. The paper focuses on presenting the concept of telemedicine and related terms and presenting selected trends in the telemedicine services market as well as their possible impact on improving patients' quality of life. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.