Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tires
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Opór toczenia współczesnych opon samochodowych
100%
PL
W artykule przedstawiono uśrednione wartości współczynnika oporu toczenia nowoczesnych opon do samochodów osobowych. Wyodrębniono różne typy i kategorie prędkości opon. Pokazano statystycznie przeanalizowane wyniki pomiarów oporu toczenia opon, uzyskane w badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych na dwóch nawierzchniach drogowych (gładkiej i szorstkiej).
EN
The paper presents averaged coefficients of rolling resistance obtained for modern passenger car tires. The tires were grouped according to their application (winter or summer) and speed indices. Statistical analyses of rolling resistance as measured in the laboratory on two different road surfaces (smooth and rough) are presented.
2
Content available remote Hałas wspólczesnych opon samochodowych
100%
PL
Dominującym źródłem hałasu zewnętrznego technicznie sprawnego samochodu osobowego, który porusza się w typowych warunkach ruchu drogowego z prędkością powyżej 40 km/h, są opony. Tak więc przy prognozowaniu lub też modelowaniu hałasu ruchu drogowego konieczna jest znajomość wartości poziomów tego hałasu. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, przprowadzono badania hałasu ponad osiemdziesięciu różnych, współczesnych opon do samochodów osobowych (opony drogowe kategorii T, H i V, zimowe, błotno-śniegowe i kolcowane). Przeprowadzono analizę statystyczną wyników pomiarów i określono średnie poziomy hałasu poszczególnych typów opon dla różnych prędkości toczenia i dla różnych nawierzchni drogowych.
EN
Tires are the most important noise source in a passenger car when driving in typical road traffic conditions with the speed over 40 km/h. Thus, it is necessary to know the levels of that noise to estimate or model road traffic noise. The measurements of tire/road noise of over 80 different tires (summer type tires speed index of T, H and V, winter, mud&snow and studded tires) were conducted. The statistical analysis of obtained results was performed and the average noise levels of each tire type, different speeds and different road surface were defined.
3
Content available remote Dynamics of Rolling Wheels
100%
EN
A finite element approach for the simulation of rolling tire dynamics is presented. As a key for the efficient numerical solution an arbitrary Lagrangian Eulerian kinematics description is introduced. After a short introduction into the general theory one focus is laid onto the computation of stationary rolling contact. Here a novel approach for the treatment of inelastic material properties by a discontinuous Galerkin discretization of the advection problem is presented. In the continuation the analysis of transient dynamic aspects with emphasis to rolling noise prediction is discussed. A modal superposition approach is suggested, where special attention is laid onto the numerical solution of the related non-symmetric and complex valued eigenproblems for the gyroscopic system. Numerical examples on detailed tire-models demonstrate the applicability of the presented theory.
EN
The aim of the article is an attempt to determine whether the technical condition of vehicles in Wielkopolska has an impact on road traffic. For this purpose, the lighting of 20 passenger vehicles and tires in public transport and driving school cars in Wielkopolska were analysed. The lighting of the subject vehicles was organoleptically tested and their intensity and dipped beam were checked at the vehicle inspection station. In the case of five of the tested vehicles, the luminous intensity was at an unsatisfactory level. In the next step, the tires of 16 randomly selected buses were tested. Tread wear tests were discussed in the analysed buses and the influence of tread wear on tire exploitation was presented. For the tested buses, it is noteworthy that the tires were changed if the tread height was too low. In the last step of the research, the tires of a driving school truck were analysed. It was found that the wear of the tire is not even due to driving on a manoeuvring area. Based on the above tests, it can be concluded that the technical condition of road vehicles is important and affects their operation and safety.
EN
The automotive industry is one of the fastest growing sectors and therefore places demand on many other sectors and increases the need for cooperation. With the development of the automotive industry, tires have become an integral part of society and the everyday life of the individual. As a result of the company's development as a connection of transport, the demand for tires is increasing and the production of waste tires is also related to this. The use of end-of-life tires is almost endless and that is why tires are good to use in the circular economy. The circular economy is an economic system that aims to keep products and materials in use for longer, thus increasing their productivity and reducing waste. The paper presents a methodical concept of the plan for the extension of production capacities of rubber-based pressed products with the intention to produce noise reduction panels. The investment consists of the acquisition of the pressing machine and respective mould in the amount of € 180,000. Based on the selected assessment methods it can be stated that the NPV reaches + 69,360 €, Profitability index is 1.38, Internal Rate of Return is 23.8% and the payback period is estimated for 4 years and 4 months, at the considered production capacity of 14,000 m2/year.
PL
Nieustannie rosnący popyt na wszelkiego typu pojazdy samochodowe i regularna wymiana opon przez użytkowników powodują ciągły wzrost liczby zużytych opon, które wymagają zagospodarowania. Należy zaznaczyć, iż opony, którę mogą być poddane bieżnikowaniu nie stanowią odpadu w świetle prawa europejskiego. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania całych używanych opon poprzez bieżnikowanie oraz recykling produktowy. Zaletą wymienionych sposobów zagospodarowania opon jest to, iż nie wymagają uprzedniej obróbki ani rozdrobnienia gumy i związanych z tym nakładów finansowych. Recykling produktowy pozwala zastosować całe zużyte opony w budownictwie lądowym, morskim czy inżynierii środowiska przy niewielkich kosztach na wykonanie danych konstrukcji. Z kolei bieżnikowanie opon wydłuża okres użytkowania produktu, tym samym ograniczając zużycie surowców. Obydwie metody zagospodarowania opon są ekonomiczne, bezodpadowe, a ponadto nie zanieczyszczają środowiska.
EN
Continuously growing demand for all kinds of vehicles and general tendency to regular exchange of tires are causing growth of scrap tires which need management. It is worth noticing that tires which have been intended for retreading are not classified as waste by EU law. Possibilities of utilizing whole tires have been presented in the article. There have been described retreading process and product recycling in detail. The main advantage of mentioned methods is that they do not require previous treatment or grinding therefore all costs connected with these processes are eliminated. Product recycling consists in using of scrap tires for civil and environmental engineering. Retreading process enables to increase maximally service life of tire thereby it limits consumption of raw materials. Both discussed methods are profitable, lead to dispose of scrap tires, do not generate any waste and are the most environment friendly of all recycling procedures.
PL
Zdecydowana większość ludzi, słysząc hasło „recykling”, widzi kolorowe kubły, do których wrzucamy odpowiedniego rodzaju przedmioty. To jednak nie wszystko. Owszem, wspomniana segregacja odpadów jest czynnością lub – można by powiedzieć – zjawiskiem niezwykle ważnym. Niemniej analizowanemu pojęciu, czyli recyklingowi, podlega o wiele więcej powszechnie stosowanych dóbr, z których można odzyskać naprawdę drogocenne substancje.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności hamowania z użyciem samochodu osobowego Opel Astra G. Pojazd wyposażony był w system ABS oraz opony letnie i śniegowe. Testy przeprowadzono w warunkach zimowych na zaśnieżonym odcinku testowym Politechniki Świętokrzyskiej. W trakcie testów mierzono długość drogi hamowania i opóźnienie podczas hamowania z prędkości początkowej 20 km/h. W wyniku uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że na zaśnieżonej nawierzchni pojazd wyposażony w opony letnie osiągał najdłuższą drogę hamowania, bez względu na działanie systemu ABS. Najkrótszą drogę hamowania uzyskano dla opon zimowych dodatkowo z działającym systemem ABS. Istotny wpływ na wartości drogi hamowania ma ciśnienie w ogumieniu. Niedostosowanie ciśnienia w ogumieniu do zaleceń producenta pojazdu może wydłużyć drogę hamowania nawet o 20%.
EN
This paper presents the result of brake effectiveness testing realized with use vehicle Opel Astra G. The car was equipped with ABS system and summer and winter tires. The test was carried – out in winter condition on the snow - covered testing road Kielce University of Technology. During the tests, was measured braking distance and braking deceleration from the initial speed of 20 km/h. As a result the test, the obtained results it can be concluded, that on snow-covered roads vehicle equipped with summer tires achieved the longest stopping distance, regardless of the operation of the ABS system. The shortest braking distance was obtained for winter tires additionally with a working system ABS. A significant impact on the value of the braking distance was the tire pressure. Failure the pressure in tire to recommendation of vehicle manufacturer may extend the braking distance by up to 20%.
PL
Współpraca opony z nawierzchnią jezdni ma kluczowe znaczenie dla osiągów pojazdów samochodowych. Od jakości tej współpracy zależą: bezpieczeństwo, szeroko rozumiany komfort i ekonomia. Można z pewnym uproszczeniem stwierdzić, że podstawowym zadaniem nawierzchni drogowych jest zapewnienie optymalnych warunków pracy opon. Zadaniem opon jest natomiast zapewnienie pojazdowi niezbędnych własności trakcyjnych, tak aby pojazd spełniał w możliwie największym stopniu wymagania użytkowników. Nie ulega wątpliwości, że współpraca opony z jezdnią zależy w zbliżonym stopniu od parametrów nawierzchni jezdni oraz właściwości opon. Niniejszy artykuł porusza zagadnienia wpływu nawierzchni jezdni i konstrukcji opon na jeden z istotnych parametrów opisujących współpracę opony z jezdnią, jakim jest opór toczenia. Artykuł nawiązuje do publikacji [1, 2, 3], w których omówiony jest wpływ oporu toczenia na zużycie energii przez pojazdy samochodowe oraz przedstawione są w ogólnym zarysie metody badania oporu toczenia opon.
EN
The interaction of tires and the road surface is crucial for the performance of vehicles. The quality of this interaction influences safety, broadly understood comfort and efficiency. It can be said with some simplification that the primary task of road surfaces is to ensure the optimal working conditions of tires, while the task of tires is to provide a vehicle with necessary traction so that it could fulfill the requirements of its users to the maximum extent possible. There is no doubt that the interaction of a tire with a road depends to a similar extent on the parameters of the road surface and the characteristics of tires. The article discusses the issues of the impact of the road surface and tire construction on one of the crucial parameters describing the interaction of a tire with a road which is rolling resistance.
EN
The article discusses the problem of choosing the optimal frequency of functional tests, taking into account the reliability and law requirements, but also the impact of business aspects in the company. The subject of functional test interval is well described for purposes of the process industry. Unfortunately, this is not the case for the machinery safety functions with low demand mode. This is followed by a presentation of the current business approach, which, in order to achieve industrial excellence, monitor their performance through the appropriate selection of key performance indicators. In addition, companies are increasingly exploring potential risks in the following areas: new challenges in advanced risk management, including the perception of the company’s facilities as a safe workplace insight of customers and business partners. Eliminating potential hazards is increasingly taking into account, especially the impact of human activity and its interaction with machines. The case study has been presented based on the machines used for the production of tire semi-finished products. In this article, the authors propose a solution for selecting the interval of functional tests of safety functions and additional machine protection measures as a compromise to achieve satisfactory results in terms of safety requirements, performance and legal requirements.
PL
Artykuł przedstawia sposoby właściwego doboru opon do maszyn przemysłowych, a także przekonuje, jak ważna jest dbałość o utrzymanie właściwego ciśnienia w oponach podczas ich eksploatacji.
PL
Praca ta zawiera analizę obecnej wiedzy na temat ponownego wykorzystania odpadów gumowych, zwłaszcza poużytkowych opon samochodowych, w tym sposobu gospodarowania odpadami, metod przetwarzania recyklatów oraz praktycznych zastosowań tego materiału. Opisano sposoby ograniczenia ilości odpadów polimerowych, omówiono materiały i związki chemiczne stanowiące budulec opon oraz zaprezentowano dostępne metody wytwarzania recyklatów gumowych. Ponadto sklasyfikowano rodzaje odpadów gumowych po rozdrobnieniu i przedstawiono przykładowe możliwości ich wykorzystania w przemyśle.
EN
This paper contains an analysis of current knowledge about the reuse of rubber waste, especially post-consumer car tires, including waste management, recycling methods and practical applications of this material. The methods of reducing the amount of polymer waste are described, the materials and chemical constituents constituting the building blocks of the tires are discussed and the available methods of producing rubber recyclates are presented. In addition, the types of rubber waste after fragmentation were classified and examples of their use in industry were presented.
|
2019
|
tom R. 20, nr 12
190--194
EN
The article presents the issues of the research method in assessing the impact of tire wear on the error of measuring digital recording devices used in heavy goods vehicles. The information related to the occurring measurement error in mounted digital recording devices has been presented in the driver's cab, analysis of detected violations in road transport related not only directly to the measurement error and solving the problem with the proposed research methodology. Finding out how to solve the problem is associated with fewer violations in road transport.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę metody badawczej w ocenie wpływu zużycia ogumienia na błąd pomiaru cyfrowych urządzeń rejestrujących zastosowanych w pojazdach ciężarowych. Przedstawiono informacje związane z występującym błędem pomiarowym w cyfrowych urządzeniach rejestrujących zamontowanych w kabinie kierowcy, analizę wykrytych naruszeń w transporcie drogowym związanym nie tylko bezpośrednio z błędem pomiarowym oraz rozwiązanie problemu z proponowaną metodyką badawczą. Poznanie rozwiązania problemu wiążę się z mniejszą ilością występujących naruszeń w transporcie drogowym.
14
75%
PL
W artykule dokonano analizy wybranych wad materiałowych i skutków jakie mogą powstawać w wyniku użytkowania wadliwych opon do samochodów osobowych. Omówiono także konstrukcję opony i materiały użyte w trakcie jej produkcji. W artykule Autorzy przedstawili metody badań i dopuszczalne parametry z pomiarów niejednorodności materiałowej opon.
EN
The article analyses the selected defects and consequences which may result from the use of defective tires for passenger cars. It also describes the assembly of the tires and the materials used in its production. In the article the authors presented their research methods and acceptable parameters of the measurements of non-uniformity of materials.
PL
W artykule przedstawiono proces starzenia asfaltów, laboratoryjne metody badań starzenia oraz uogólnione wyniki badań własnych Autora nad starzeniem lepiszczy modyfikowanych polimerami i lepiszczy z dodatkiem gumy ze zużytych opon samochodowych.
EN
The article presents the process of asphalt ageing, laboratory methods of ageing tests and the generalized results of the author’s own research on the ageing of polymer-modified binders and binders with the addition of rubber from waste tires.
PL
Z punktu widzenia ekonomii eksploatacji maszyn budowlanych i transportowych niezwykle istotnym zagadnieniem jest właściwy dobór ogumienia. Rzutuje on zarówno na bezpośrednie koszty utrzymania maszyny, jak i na jej wydajność pracy. Zwykle zwraca się uwagę na koszty zakupu i dąży do ich minimalizacji, jednak zdecydowanie istotniejszym zagadnieniem jest obniżenie godzinowych kosztów ich zużycia oraz maksymalizacja wydajności maszyny.
17
Content available remote Gaseous Products from Scrap Tires Pyrolisis
63%
EN
In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis products (gas and oil fractions) on environment. Samples from pyrolysis process, like light oil fractions or pyrolysis gases were analyzed using gas chromatography. The pyrolysis installation should be hermetical, because of the PAHs which were detected in a light fraction of oil. In exhaust gases BTEX and PAHs were not detected.
PL
Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych zużytych opon. Proces pirolizy jest alternatywnym rozwiązaniem. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie wpływu zarówno procesu pirolizy, jak i lotnych produktów pirolizy (gaz i lekka frakcja olejowa) na środowisko. Próbki analizowano przy użyciu chromatografu gazowego. Wnioski, które sformułowano po analizie wyników, to m.in. konieczności hermetyzacji i kontroli szczelności reaktorów, w których przeprowadzany jest proces pirolizy. W lekkiej frakcji olejowej wykryto lotne związki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, natomiast w gazach odlotowych nie wykryto BTEX (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksyleny) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
18
Content available remote Gaseous Products from Scrap Tires Pyrolisis
63%
EN
In European Union 75% of used tires should be recycled. The most common method of used tires disposal, is burning in cement kilns, which does not solve the problem. Pyrolysis process can be an alternative way of utilization of tires. The aim of the researches was to check the influence of pyrolysis products (gas and oil fractions) on environment. Samples from pyrolysis process, like light oil fractions or pyrolysis gases were analyzed using gas chromatography. The pyrolysis installation should be hermetical, because of the PAHs which were detected in a light fraction of oil. In exhaust gases BTEX and PAHs were not detected.
PL
Zgodnie z dyrektywami obowiązującymi w krajach należących do Unii Europejskiej, zużyte opony samochodowe powinny być w 75% poddawane recyklingowi. Najbardziej popularną metodą zagospodarowania opon jest ich spalanie w cementowniach, jednakże sposób ten nie wykorzystuje w pełni zasobów energetycznych zużytych opon. Proces pirolizy jest alternatywnym rozwiązaniem. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie wpływu zarówno procesu pirolizy, jak i lotnych produktów pirolizy (gaz i lekka frakcja olejowa) na środowisko. Próbki analizowano przy użyciu chromatografu gazowego. Wnioski, które sformułowano po analizie wyników, to m.in. konieczności hermetyzacji i kontroli szczelności reaktorów, w których przeprowadzany jest proces pirolizy. W lekkiej frakcji olejowej wykryto lotne związki wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, natomiast w gazach odlotowych nie wykryto BTEX (benzen, toluen, etylobenzen oraz ksyleny) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
19
Content available Niekonwencjonalna metoda utylizacji opon
63%
PL
Zagadnienie utylizacji opon jest jednym z ważniejszych problemów światowej gospodarki w sferze ekologicznej. W niniejszej pracy opisano nową, oryginalną technologię utylizacji. W metodzie, nazwanej ze względu na jej cechy Rotarex Fast & Easy, wykorzystano frezowanie. Zaprezentowano narzędzie do obróbki oraz opisano skonstruowaną i wyprodukowaną maszynę, realizującą tę technologię.
EN
The utilization of the tires is one of the most important world task in ecological sphere. New, original technology of tires utilization have been described in this paper. In described method, called according to its features Rotarex Fast & Easy milling is used. Designed and produced machine-tool have been presented, as well as special tool were described.
20
63%
EN
Production of cast-off tyres and ways of dealing with this waste have been analysed. Possible ways of processing cast-off tyres such as "use as fuel" and "tyre crushing" have been compared in terms of their environmental impacts. The presented research is ecobalance and despite using the knowledge of LCA method, the method itself according to ISO standards is not applied. Use for energy ("use as fuel" process) was assessed as more environmentally efficient, i.e. with lower environmental impacts than "tyre crushing".
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.