Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 639

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  witamina C
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów kinetyki krystalizacji w układach kwas L(+) -askorbinowy - alkohol - woda. Przebadano wpływ metanolu, etanolu i izopropanolu na zarodkowanie i wzrost kryształów. Wyznaczone parametry i równania mogą być wykorzystane do analizy procesu krystalizacji okresowej witaminy C z roztworów wodno-alkoholowych.
EN
Experimental results dealing with cystallization kinetics in the L(+)-ascorbic acid-alcohol-water system are presented. The influence of methanol, ethanol and isopropanol on nucleation and crystal growth was tested. The parameters and equations obtained can be used for analysis of the batch crystallization process of vitamin C from alcohol-aqueous solutions.
PL
Otrzymano membrany z roztworów polisulfonów i polieterosulfonów używając N,N-dimetyloformamid jako rozpuszczalnika i polivinylopirolidonu jako poroforu. Membrany żelowano w wodzie dejonizowanej. Badania właściwości membran wykonano pod kątem ich późniejszego zastosowania do wytwarzania suchych testów do oznaczania witaminy C w sokach owocowych.
EN
Membranes of polysulfone and polyethersulfone were prepared from mixtures containing N,N-dimethylformamide as solvent and polyvinylpirollidone as additive. Water was used as non-solvent. Membranes assessment were made at an angle of its later applications in dry tests for vitamin C determination in fruit juices.
PL
Witamina C uważana jest za jedną z najważniejszych substancji w organizmie. Związek ten uczestniczy w wielu procesach metabolicznych, jednakże nie jest produkowany samodzielnie przez organizm ludzki. Przegląd dostarcza informacji o właściwościach i znaczeniu witaminy C. Główną uwagę zwrócono na zastosowanie witaminy C w leczeniu wybranych chorób zakaźnych, terapiach przeciwnowotworowych, jak również aplikacjach kosmetycznych. Ponadto omówiono najważniejsze funkcje i właściwości witaminy C. Omówiono także możliwość transportu witaminy C w systemach dostarczania leków, m.in. z wykorzystaniem liposomów.
EN
Vitamin C is considered one of the most important substances in the organism. This compound is involved in many metabolic processes; however, it is not produced independently by the human organism. This review provides information on the properties and role of vitamin C. The main attention has been paid to the use of vitamin C in the treatment of selected infectious diseases, anticancer therapies as well as cosmetic applications. In addition, the most important functions and properties of vitamin C are discussed. The possibility of transporting vitamin C in drug delivery systems using liposomes was also discussed.
PL
Czynnikami sprzyjającymi procesowi rozkładu witaminy C są: podwyższona temperatura, obecność tlenu, środowisko obojętne lub zasadowe, obecność enzymów utleniających, obecność jonów metali, takich jak żelazo, miedź i srebro. Żywność przetworzona jest uboga w naturalne składniki odżywcze, w tym witaminy, których ilości są znacznie redukowane w stosowanych powszechnie procesach technologicznych przetwarzania żywności. W badaniach oznaczono metodą miareczkową Tillmansa zawartość witaminy C w ziemniaku (Solanum tuberosum) odmiany Bryza z wykorzystaniem różnych procesów technologicznych stosowanych w gastronomii i gospodarstwach domowych przy produkcji potraw. Wykazano, że najniższą zawartość witaminy C oznaczono w plackach ziemniaczanych. Największą zawartość witaminy C miały ziemniaki surowe, następnie wrzucone i gotowane we wrzącej wodzie oraz gotowane w łupinie.
PL
Badano: brokuł włoski (Brassica oleracea L. var. botrytis italica, odmiana Monaco), kapusta głowiasta biała (Brassica oleracea L.var.capitata, odmiana Krautman), kapusta włoska (Brassica oleracea L. var. sabauda, odmiana Wirosa). Warzywa przechowywano w kontrolowanej atmosferze (CA) oraz dla porównania wyników w powietrzu (K). Brokuły i kapustę włoską przechowywano w CA o składzie: 4% CO2, 3% O2, 92% N2, w temperaturze 0-l°C, kapustę głowiastą białą w CA o składzie: 5% CO2, 3% O2, 93 % N2, w temperaturze 2-3°C. Analizowano intensywność oddychania, zawartość witaminy C, barwników chlorofilowych i cechy sensoryczne. Wykazano, że kontrolowana atmosfera zmniejsza intensywność oddychania badanych warzyw średnio o 20 - 40% oraz około dwukrotnie szybkość degradacji witaminy C w stosunku do warzyw przechowywanych w powietrzu. Szybkość degradacji witaminy C w warzywach przechowywanych w CA stosuje się do kinetyki I rzędu, natomiast przechowywanych w powietrzu do kinetyki "0"-rzędu. Kontrolowana atmosfera ogranicza przemianę barwników chlorofilowych i sprzyja zachowaniu intensywnej zielonej barwy.
EN
Broccoli (Brassica oleracea L. var. botrytis italica, variety Monaco), headed cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata, variety Krautman), and savoy (Brassica oleracea L. var. sabauda, variety Virosa) were tested. The vegetables were stored in a controlled atmosphere (CA) and - for comparison - in the air (K). Broccoli and savoy were stored in CA of the composition: 4% CO2, 3% O2, 92% N2, at the temperature 0-l°C, while headed cabbage in CA consisting of 5% CO2, 3% O2, 93% N2, at the temperature 2-3°C. The respiration intensity, content of vitamin C and chlorophyll pigments and sensorial features were analysed. It was shown that the controlled atmosphere caused a 20 to 40% reduction of the respiration intensity of tested vegetables on average and about double reduction of vitamin C degradation rate in relation to vegetables stored in the air. The vitamin C degradation rate in the vegetables stored in CA applies to the first order kinetics, while of those stored in the air to the zero order. The controlled atmosphere reduces the transformation of chlorophyll pigments and contributes to the preservation of an intensive green colour.
PL
Celem pracy było badanie wpływu metody mrożenia na szybkość degradacji witaminy C podczas zamrażalniczego przechowywania kapusty brukselskiej. Materiałem stosowanym w badaniu były dwie odmiany kapusty brukselskiej: Lancelot i Valiant. Po blanszowaniu kapustę brukselską mrożono trzema metodami: skroplonym dwutlenkiem węgla, konwencjonalnie i skroplonym azotem. Po mrożeniu kapustę przechowywano w temperaturze - 20š2°C przez 60 tygodni. Badania kinetyczne wykazały, że zarówno metoda mrożenia, jak i odmiana stosowanej w badaniu kapusty, nie wpływają na mechanizm degradacji witaminy C. Szybkość degradacji stosuje się do kinetyki reakcji pierwszego rzędu. Metoda mrożenia i odmiana wpływają istotnie na wartość szybkości reakcji degradacji. Najwolniej rozkład witaminy C przebiegał w partiach mrożonych skroplonym CO2, a najszybciej w mrożonych metodą konwencjonalną. Mrożenie CO2 spowalniało szybkość degradacji około 2 razy w porównaniu z mrożeniem konwencjonalnym oraz ok. 1,4 razy w partii mrożonej azotem. Lepszą zachowalnością witaminy C charakteryzowała się odmiana Valiant. Szybkość rozkładu w tej odmianie przebiegała około 1,3 razy wolniej w porównaniu z odmianą Lancelot.
EN
The effect of freezing method on the rate of vitamin C degradation during frozen storage of two varieties of Brussels sprouts (Lancelot, Valiant) was investigated. Blanched vegetables were frozen by three methods: with liquid carbon dioxide, conventional in air, and with liquid nitrogen. After freezing, the Brussels sprouts were kept at temperature of - 20 š 2°C for 60 weeks. Kinetic investigations showed that neither the freezing method nor the vegetable variety used affected the mechanism of vitamin C degradation. The rate of degradation is applied to the first order reaction kinetics. The freezing method and variety have a significant influence on the degradation reaction rate. Vitamin C degradation rate was the slowest in the vegetables frozen with liquid CO2, while the fastest in those frozen by the conventional method. Freezing in CO2 reduced the degradation rate about twice as compared to the conventional freezing and by about 1.4 time in the vegetables frozen in liquid nitrogen. Vitamin C was better preserved in the Valiant variety. The rate of degradation in this variety was about 1.3 time slower than in the Lancelot variety.
PL
Badano zawartość witaminy C i stopień zmiatania wolnych rodników DPPH w mrożonej kapuście brukselskiej przechowywanej w -20, -30 i -50°C. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w temperaturze -50°C zmiany degradacji witaminy C oraz właściwości antyoksydacyjnych przebiegały najwolniej. Ponadto stwierdzono, że mniejszą stabilnością charakteryzowały się właściwości antyoksydacyjne niż witamina C.
EN
Vitamin C content and activity in quenching of DPPH free radicals were assayed at intervals in samples of frozen Brussels sprouts kept at -20, -30 and -50°C. It was found that changes in these two characteristics were the slowest at -50°C. Besides, a drop in vitamin C level was lesser than that in the antioxidant capacity.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów wydajności krystalizacji w układzie: kwas L(+)-askorbinowy-metanol-etanol-woda. Wyznaczono wpływ temperatury i szybkości chłodzenia na wydajność procesu. Badania wykonano w krystalizatorze okresowego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
EN
The experimental results dealing with crystalization capacity in the L(+)-ascorbic acid-methanol-ethanol-water system are presented. An influence of temperature and cooling rate on yield has been determined. Experiments have been carried out in the bath crystallizer with inner circulation of suspension.
EN
The aim of the study was to determine whether high doses of Vitamin C may alleviate the effects of oxidative stress caused by ozone, or whether they actually intensify its course and demonstrate pro-oxidative activity. The experiment was conducted on adult male rats divided into 6 groups: Group I - control animals; Group II and III - animals which were simultaneously ozonated and administered intramuscular injections of Vit C in doses of 20 and 40 mg/rat respectively; Group IV and V - non-ozonated animals, which were administered the above doses of Vit C every fifth day for a period of 35 days; Group VI - rats ozonated without Vit C. The results of the study indicated that the highest level of indexes defining the intensity of oxidative stress occurred both in animals which were ozonated and given high doses of Vit C as well as in non-ozonated animals which were given high doses the vitamin. AST activity and glucose levels were also highest in the above groups and displayed a similar pattern. It may thus be assumed that high doses of Vit C do not prevent organisms from ozone-induced oxidative stress, and may even increase its intensity
EN
The objective of the study was to demonstrate the course of the vit. C synthesis process in broilers from their 1st to 56th days after hatching as compared to their organ growth and body mass. The vit. C level was established according to Roe-Kuether’s method in the liver, spleen, kidneys and heart of 56 broilers slaughtered in groups of six birds every week. It was proved that in the chicken broilers in their embryonal stage, the greatest amount of vit. C was synthesized by kidneys - 160.6 mg/kg of tissue, then liver - 143.0 mg/kg, slighty less by the spleen - 107.3 mg/kg and heart - 99.0 mg/kg of tissue. Over the first two months vit. C synthesis in the liver increases together with age (from 143.0 to 291.5 mg/kg tissue). The liver weight growth in the first period is similar and proportional to body weight growth, therefore it can be assumed that the liver is a substantial source of vit. C over the first two months after hatching. In the spleen, the vit. C synthesis expressed in mg/kg of tissue was the highest on the first day of life after which it decreased (from 107.3 mg/kg to 56.1 mg/kg) However, an intensive organ weight growth, as much as 56.4 times, caused a considerable increase of the vitamin synthesis by the whole organ (from 0.0108 to 0.316 mg/whole organ). In the first 56 days of the life the heart synthesizes an almost identical amount of vit. C (about 99.0 to 110.0 mg/kg), in terms of mg/kg of tissue. The body weight growth was higher than that of the heart weight (30.5 times and 61.8 times). It should be stated that the heart in this period of time provides a decreasing amount of vit. C. An intensive vit. C synthesis appears in the kidney - from 160.6 mg/kg to 215.6 mg/kg. As kidney weight growth was nearly the same as body weight, it should be confirmed that the kidneys are a major source of vit. C for a young body. Vit. C. synthesis in broilers throughout their first two months increases together with age, yet in some unfavourable environment conditions it may be insufficient. That is way it would be advisable to administer vit. C as a preventive over this period of time.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem pH środowiska na aktywność przeciwrodnikową kwercetyny w obecności witaminy C (kwasu askorbinowego). Stwierdzono, że aktywność przeciwrodnikowa kwercetyny, zmierzona w teście TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity), ulega znacznemu obniżeniu w pH 4,5-9,0 w wyniku interakcji z kwasem askorbinowym. Wykonano odpowiednie obliczenia kwantowo-chemiczne w celu wyjaśnienia obserwowanego antagonistycznego oddziaływania pomiędzy tymi przeciwutleniaczami.
EN
In the present study, the effect of pH of the surrounding medium on the radical-scavenging activity of quercetin in the presence of vitamin C (ascorbic acid) was investigated. It was found that at pH 4.5-9.0 radical-scavenging activity of quercetin in the TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) assay is strongly reduced by ascorbic acid as a result of their interactions. Some relevant quantum-chemical calculations were performed to get some insight into the mechanism of observed antagonistic interaction between these two popular antioxidants.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.