Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja towarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Badania prowadzone przy zastosowaniu metod regresji o jednej zmiennej oraz regresji wielorakiej wykazały, że popyt na ciągniki w największym stopniu zależy od realnych dochodów z produkcji rolniczej. Zmiana poziomu tych dochodów o jeden punkt procentowy powodowała w latach 1989-1997 spadek lub wzrost sprzedaży ciągników fabrycznie nowych o ok. 890 sztuk rocznie. Mniej wyraźny był wpływ wartości rolniczej produkcji towarowej (zmiana tej wartości o 1 mld zł rocznie powodowała zmianę zakupów o 86 szt. rocznie).
EN
Single variable regression as well as the multiple regression methods were used to survey the demand for agricultural tractors on Polish market. The results showed that the demand for tractors depends mostly on the real income from agricultural production. Within 1989-1997 the change in that income level by one percentage point caused a drop or an increase in the sale by about 890 brand-new agricultural tractors per year. The effect of the value of commercial agricultural production occured much less evident (the annual change in that value by 1 billion PLN changed the purchase by about 86 tractors a year).
PL
Głównym celem pracy było ukazanie kształtowania się towarowej produkcji rolniczej w 20 badanych gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem czterech grup obszarowych. W tym celu przeprowadzono wywiady bezpośrednie w wybranych jednostkach organizacyjnych, położonych w dwóch wybranych wsiach - w gminie Jabłonna Lacka, powiat Sokołów Podlaski (województwo mazowieckie). Zgromadzone dane dotyczyły 2009 roku. W pracy przedstawiono charakterystykę badanych gospodarstw rolnych, ich zasoby ziemi, pracy i kapitału oraz wyniki produkcyjne. W zakresie wyników ekonomicznych zaprezentowano szczegółową analizę produkcji towarowej rolniczej, poprzedzoną szczegółową analizą towarowej produkcji roślinnej i zwierzęcej według danych działalności produkcyjnych.
EN
The objective of the paper was to present the level of market agricultural output of 20 farms which were analyzed taking into account for four area groups. To that end direct interviews were carried out in selected organizational units located in two villages, Władysławów and Czekanów, in the Jabłonna commune, Sokołów Podlaski district, Mazovia Province. The data were collectedfor accounting year 2009. There are presented resources of land, labor and capital and their output. Regarding economic performance, a detailed analysis of market agricultural output were presented, preceded by a detailed analysis of crop and animal output by production data.
PL
Przeanalizowano zróżnicowanie potencjału wytwórczego i towarowej produkcji rolniczej w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego w trzech podregionach. Podstawę faktograficzną analizy stanowiły dane Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r.
EN
The work presents an analysis of diversification of productive potential and agricultural market output on private farms in three sub-regions of the małopolskie voivodship. Factual data were derived from Agricultural Census 2002. The analysis has revealed great similarity of productive potential on private farms in the krakowsko-tarnowski and nowosšdecki sub-regions. Differences become apparent on the level of agricultural market output per one employed person, per 1 ha AA and per farm.
PL
Gospodarstwa rolne traktowane jako jednostki gospodarcze, by móc trwać muszą uczestniczyć w grze rynkowej, to jest wytwarzać produkty poszukiwane przez konsumentów, sprzedawać je po cenach przez niego akceptowanych, uzyskując przy tym nadwyżkę umożliwiającą zaspokojenie potrzeb rodziny oraz co najmniej prostą reprodukcję majątku produkcyjnego. Charakterystyczne dla polskiego rolnictwa rozdrobnienie oraz niedokapitalizowanie powoduje, iż wiele gospodarstw, szczególnie indywidualnych, nie spełnia wymienionych kryteriów, nie uczestnicząc w obrocie rynkowym, bądź uczestnicząc w niewielkim zakresie. Celem artykułu jest określenie skali powiązania z rynkiem gospodarstw rolnych Wielkopolski z uwzględnieniem zróżnicowania badanego zjawiska w poszczególnych powiatach.
EN
In Wielkopolska there are about 31% farms that do not produce on the market. This group of farms is internally differentiated, and composed of "subsistence " and “recreation "farms. Share of arable land, that isn't used for market production is equal about 10%. It is ineffective to apply agriculture policy measures to non market farms - especially financial. Those farms should be in the focus of rural development policy. Percentage of market farms and arable land used for market production is different in particular powiats of Wielkopolska. The largest share of farms and the land can be found on south of Wielkopolska, as opposed to east part of region, where there are two powiats with the smallest percentage of market farms and land used for market production.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.